Alleen vrouwen kunnen verandering brengen in de Amerikaanse samenleving

 

Wat zijn de keuzes waarmee vrouwen in Amerika worden geconfronteerd? Voor welke keuzes staat Amerika met betrekking tot de situatie van vrouwen? Laten we eerst ingaan op een bepaald fenomeen in de Amerikaanse manier van denken. Wanneer je naar de naties op aarde kijkt, kun je in elke natie zien hoe trots de burgers op hun natie zijn en hoe graag ze willen, hoeveel behoefte ze hebben, om het gevoel te hebben dat hun natie op een of andere manier superieur is aan andere naties, misschien wel alle andere naties. Veel naties op aarde zijn dit gevoel van nationale trots ontgroeid. De meeste daarvan kleinere naties. Maar natuurlijk zijn de Verenigde Staten dat gevoel niet ontgroeid.

De Verenigde Staten is een van de naties op de wereld die het grootste gevoel van nationale trots heeft, omdat veel Amerikanen het gevoel hebben en moeten voelen dat Amerika de grootste natie op aarde is, beter is dan andere naties, enzovoort. Natuurlijk heeft de nationale trots in de loop van de tijd wel wat knauwen gekregen. Maar veel Amerikanen hebben het gevoel dat Amerika de oudste democratie is, dat Amerika de grootste natie ter wereld is en zeker een van de meest geavanceerde, zo niet de meest geavanceerde natie ter wereld. Het probleem met trots is dat het je altijd verblindt. In een natie met veel nationale trots, worden mensen blind en kunnen niet realistisch inschatten waar hun natie staat, vooral in vergelijking tot andere naties. Veel Amerikanen hebben het gevoel dat Amerika goed moet zijn, superieur moet zijn, dat Amerika niet echt verkeerd kan zijn, dat andere naties niet beter mogen zijn dan Amerika, zich niet meer mogen ontwikkelen of verder zijn dan Amerika.

Daardoor ontstaat er een zekere onwil in de Amerikaanse collectieve psyche om over de grenzen van Amerika heen te kijken. Amerikanen hebben het, niet herkende, gevoel dat Amerika misschien niet zo groot is vergeleken met andere naties als ze zouden willen geloven, maar ze willen niet kijken of dat ook echt het geval is. Deze manier van denken is sterker in Amerika en de meeste andere landen, niet in alle andere landen, maar in de meeste andere landen. Deze denkwijze zorgt ervoor dat Amerika en de Amerikanen onwillig zijn om iets van andere naties te leren, van de vooruitgang die andere naties boeken. Het probleem is dat Amerika een grote natie is, maar niet de enige natie ter wereld. Niet eens de grootste qua oppervlakte, of de grootste qua bevolking. Het is dus gewoon niet logisch dat alle nieuwe uitvindingen, alle nieuwe ideeën, alle nieuwe manieren om dingen beter in Amerika te doen uit Amerika moeten komen. Natuurlijk zullen andere naties ook goede ideeën hebben, die uitvoeren, en iets bedenken wat beter werkt dan iets in het verleden.

Als Amerikanen niet bereid zijn om naar andere naties te kijken en ervan te leren, dan moeten Amerikanen elke keer het wiel opnieuw uitvinden en soms zullen ze het wiel niet opnieuw kunnen uitvinden omdat de mensen in Amerika, vanwege het collectieve bewustzijn, het nationale identiteitsgevoel, bepaalde dingen niet zullen kunnen zien die mensen in andere landen wel kunnen zien. Amerikanen kunnen misschien zien dat het resultaat beter is, maar ze zouden niet op het idee komen. Ze kunnen het idee overnemen en uitvoeren. Ze kunnen het niet zelf bedenken omdat de verhoudingen in andere landen anders liggen. Het gaat er niet om of je meer of minder geavanceerd bent, maar dat elk land collectief een bepaalde manier van denken heeft die openstaat voor sommige dingen en afgesloten is voor andere, dus je kunt niet verwachten dat één land alle beste ideeën krijgt. Dit betekent dat Amerika óf naar andere naties zal kijken en van hen zal leren, óf niets leert en dus ook geen vooruitgang boekt. Daardoor kan het mogelijk steeds verder achteropraken, althans op bepaalde gebieden.

De nationale trots in Amerika komt duidelijk vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en daarom hebben de vrouwen in Amerika het grootste potentieel om over de grenzen van Amerika heen te kijken, naar andere landen te kijken en te kijken welke goede ideeën zij hebben. Natuurlijk hebben vrouwen het potentieel om naar andere landen kijkend te zeggen: “Wat is de situatie van vrouwen in die landen en hebben die landen meer vooruitgang geboekt wat betreft het bevrijden van vrouwen, het geven van gelijkheid aan vrouwen dan wij in Amerika hebben gedaan, en zo ja, wat kunnen we daar dan van leren? Hoe kunnen we dit in Amerika implementeren? Hoe kunnen wij, de vrouwen van Amerika, Amerika op hetzelfde niveau brengen als die andere naties?”

Als jullie als vrouwen in Amerika naar de situatie van vrouwen in andere landen kijken, zul je zien dat er nogal wat andere landen zijn waar vrouwen een betere situatie hebben dan in Amerika. Dit is het geval in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, veel Europese landen, en vooral in de Scandinavische landen, waar meer gelijkheid tussen de seksen bestaat, niet alleen juridisch of hetzelfde loon voor hetzelfde werk, maar ook wat betreft de mentaliteit van de mensen. Deze naties hebben meer vooruitgang geboekt bij het overwinnen van de mannelijke superioriteit die traditioneel in de meeste samenlevingen op aarde aanwezig was. Dit gevoel van mannelijke superioriteit is nog steeds erg sterk in de Verenigde Staten. Het is vooral sterk onder mensen die zichzelf de conservatief noemen, degenen die vasthouden aan traditionele waarden, degenen die beweren christen te zijn en degenen die het minst bereid zijn om over nieuwe ideeën na te denken, degenen die het minst ruimdenkend zijn.

Dit gevoel van mannelijke superioriteit gaat natuurlijk terug op het verhaal van Adam en Eva en dat ze in ongenade vielen, omdat Eva van de vrucht at en Adam verleidde om hetzelfde te doen. De veroordeling van vrouwen heeft zich sindsdien opgehoopt; die is behoorlijk sterk in Amerika, omdat de christelijke invloed nog steeds heel sterk in Amerika aanwezig is, terwijl veel andere naties, vooral de Scandinavische landen, meer seculiere naties zijn worden.

Een democratie moet om goed te kunnen functioneren absoluut een seculiere regeringsvorm hebben, zodat de mensen in dat land minder verblind raken door een bepaalde religieuze denkwijze en denken dat er maar één ware religie is en dat deze religie het politieke leven van de natie moet domineren. De houding die de meeste christenen en conservatieven in Amerika tonen, laat eigenlijk zien dat ze de democratie niet respecteren. Ze willen een autoritairdere regeringsvorm gebaseerd op de principes in de Bijbel, maar wel zoals zij die zelf interpreteren. Dit betekent in wezen dat die mensen graag zouden willen dat hun specifieke kerk de leiding over Amerika kreeg met dictatoriale bevoegdheden. Natuurlijk geen realistisch scenario, maar zo denken veel van die mensen en daarom staan zij het minst open voor het verbeteren van de situatie van vrouwen. Zij vinden vrouwen inferieur aan mannen. Ze werden inferieur aan de man geschapen of ze werden inferieur toen Eva van de verboden vrucht at. Daarom moeten vrouwen een bepaalde rol in de samenleving vinden, ondergeschikt zijn aan mannen of zelfs de dienaar van mannen zijn. Ze moeten over het algemeen worden geweerd uit belangrijke posities waarin besluiten worden genomen. Veel van die mensen willen geen vrouwelijke president, vinden dat vrouwen geen doorslaggevende macht mogen hebben in het politieke proces, bedrijven of kerken.

De vrouwen in Amerika kunnen bevestigen dat dit het geval is, ze kunnen bevestigen dat ze dit niet gemakkelijk kunnen veranderen en daarom kunnen vrouwen niet gemakkelijk iets op politiek niveau veranderen. Wat kun je wel doen als je iets niet kunt veranderen op maatschappelijk niveau? Je kunt wel iets veranderen op het niveau van het individu. Je kunt je eigen bewustzijn veranderen, maar je kunt ook iets veranderen door samen met andere vrouwen diverse groepen te vormen, zelfs diverse politieke initiatieven, en dan geleidelijk meer aandacht vestigen op de situatie van vrouwen en dat vrouwen worden gediscrimineerd op veel terreinen van de Amerikaanse samenleving. Je kunt de aandacht vestigen op het feit dat er in andere landen meer gelijkheid is en dat vrouwen daar in een betere situatie zijn gekomen.

Er is vooral behoefte aan vrouwen in Amerika die kijken naar wat zo vaak traditionele waarden worden genoemd. Of je ze nu christelijk of conservatief noemt, of hoe je ze ook noemt, er is een reeks traditionele waarden. Vrouwen kunnen begrijpen dat ze in een heel klein hokje zullen worden opgesloten als een vrouw in Amerika die traditionele waarden moet naleven. Wat ze wel en niet kan doen in de Amerikaanse samenleving, wordt streng bewaakt. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat een vrouw volgens de traditionele waarden wordt geacht op vrij jonge leeftijd te trouwen en vervolgens een willekeurig aantal kinderen te baren, afhankelijk van de cultuur.

De vraag is gewoon of deze rol, de traditionele rol voor vrouwen, in overeenstemming is met het Levensplan dat een bepaald percentage Amerikaanse vrouwen voor hun leven heeft gemaakt. Wanneer je naar de traditionele rol kijkt, dan zie je dat het voor een vrouw veel moeilijker is om een opleiding te volgen als een vrouw geacht wordt vrij vroeg te trouwen en kinderen te krijgen. Sommigen hebben dit opgelost door eerst een opleiding te doen en daarna kinderen te krijgen. Maar als je een opleiding doet en daarna pas kinderen krijgt, kun je misschien wel een baan krijgen, maar hoeveel energie en aandacht kun je in die baan steken? Hoe kun je concurreren met de mannen die veel meer aandacht aan hun baan kunnen besteden en het spel kunnen meespelen en hogere posities bereiken die vrouwen vaak niet kunnen bereiken? Niet omdat ze dat niet kunnen, maar omdat ze de verantwoordelijkheid hebben om op hun kinderen te passen. Je ziet dat vrouwen beperkt worden in wat ze daadwerkelijk kunnen bereiken, terwijl die zogenaamd traditionele waarden niet in dezelfde mate voorkomen als in de Scandinavische landen bijvoorbeeld. Het gaat niet specifiek over een carrière in het bedrijfsleven, hoewel die er wel bij hoort, maar vooral over wat vrouwen kunnen bereiken met betrekking tot het veranderen van de Amerikaanse samenleving.

Wanneer je naar de Amerikaanse samenleving kijkt, merk je duidelijk dat vrouwen over het algemeen meer openstaan voor nieuwe ideeën dan mannen. Dit is een uitspraak die moet worden genuanceerd omdat we niet kunnen zeggen dat alle vrouwen meer openstaan voor nieuwe ideeën, omdat ook veel vrouwen zijn opgegroeid in een omgeving waarin ze zijn geïndoctrineerd met traditionele waarden en daarom niet ruimer denken dan de mannen in die omgeving. Maar als je naar het land als geheel kijkt, zie je dat meer vrouwen openstaan voor nieuwe ideeën dan mannen. Wat betekent dit?

Als je er realistisch naar kijkt, dan hebben vrouwen een grotere kans dan mannen om nieuwe ideeën naar buiten te brengen die het Tijdperk van Hoger Bewustzijn in Amerika zullen manifesteren. We zouden het ook anders kunnen zeggen, als de Gouden Eeuw een schema heeft dat hoger bewustzijn als ideaal beschouwt, dan moeten vrouwen ook deze ideeën naar buiten brengen. Dit hoeft niet te betekenen dat vrouwen en mannen hetzelfde soort ideeën naar buiten zullen brengen. Mannen zijn geneigd, maar dit is niet onvermijdelijk, maar zo is de huidige cultuur, om zich meer te richten op de technische aspecten, terwijl vrouwen zich meer richten op de politieke, culturele of sociologische aspecten van de samenleving. Met andere woorden, de algemene tendens, de cultuur nu, is dat mannen meer openstaan voor technologische ideeën.

Wat betreft de veranderingen die deze ideeën zouden kunnen implementeren, kunnen vrouwen die veranderingen beter stimuleren. Natuurlijke energie vereist bijvoorbeeld grote veranderingen in alle aspecten van de samenleving en veel van die veranderingen zullen door vrouwen moeten worden gestimuleerd om ze te kunnen manifesteren. Mannen kunnen dat gewoon niet, ze hebben het bewustzijn niet, ze hebben die focus niet. Dus de vraag is gewoon: “Kunnen vrouwen in Amerika vrij worden om de rol te spelen die het hogere bewustzijn graag van hen zou willen zien en die ze zelf graag wilden toen ze hun Levensplan maakten?” Wat is er nodig om vrouwen hun Levensplan te laten vervullen en vervolgens de rol te spelen die het hogere bewustzijn voor hen heeft bedoeld om het Tijdperk van Het hogere bewustzijn te manifesteren? Er moeten natuurlijk veel veranderingen komen.

Er moet een beweging komen die je al ziet in de Scandinavische landen omdat vrouwen en mannen daar meer gezamenlijk de verantwoordelijkheid delen voor het gezin, voor het opvoeden van de kinderen. Dit komt tot uiting in de wetten van de samenleving; dit wordt weerspiegeld in werkgelegenheid, zodat mannen net als vrouwen bijvoorbeeld vaderschapsverlof kunnen krijgen om voor hun kinderen te zorgen. In het bedrijfsleven is men zich er in het algemeen van bewust dat vrouwen de gelegenheid moeten krijgen om hun verantwoordelijkheid als ouder te kunnen vervullen, maar mannen ook. Het is natuurlijk ook absoluut noodzakelijk om vrouwen hetzelfde loon te geven, om evenveel vrouwen in directiekamers van bedrijven te krijgen en op andere terreinen van de samenleving. Dit zijn een paar doelen op lange termijn en dat zijn politieke doelen waar vrouwen naartoe moeten werken.

Een verandering die veel vrouwen meteen kunnen doorvoeren, is dat ze hun eigen houding ten aanzien van de rol van vrouwen veranderen, vooral met betrekking tot traditionele waarden, en ze kunnen andere vrouwen helpen ook om hetzelfde te doen. Wanneer je er realistisch naar kijkt, kun je zien dat het hogere bewustzijn een rooster heeft voor hoe dit de Gouden Eeuw in Amerika zou willen manifesteren. Om dit tijdschema te halen, is het absoluut noodzakelijk dat een aanzienlijk aantal vrouwen actief wordt in de zakenwereld, in het politieke leven, op andere terreinen van de samenleving en het grootste deel van hun tijd en middelen kan besteden aan het doorvoeren van deze veranderingen in de samenleving. Voor een substantieel deel van deze vrouwen betekent dit dat ze geen kinderen krijgen. Met andere woorden, een aanzienlijk aantal van deze, laten we zeggen, ruimdenkende en vooruitstrevende vrouwen in de Verenigde Staten heeft als onderdeel in hun Levensplan staan dat ze geen kinderen zullen krijgen. Maar veel van deze vrouwen zijn natuurlijk wel beïnvloed door de traditionele waarden en de algemene houding in de samenleving, zelfs buiten de christelijke conservatieve mensen om dat vrouwen geacht worden kinderen te krijgen. Als je een vrouw bent, is een onderdeel van jouw carrière in het leven dat je gaat trouwen en kinderen krijgt en een bepaald deel van de vrouwen moet zich hiervan bevrijden.

Dit betekent niet dat ze een algemene cultuur moeten creëren dat alle vrouwen dit zouden moeten doen. Maar men moet erkennen dat de situatie op dit moment zo is dat vrouwen niet dezelfde vrijheid hebben als mannen, die wel de vrijheid hebben om zich bezig te houden met zaken of de samenleving en daar het grootste deel van hun tijd, aandacht en energie aan besteden. Het is absoluut noodzakelijk dat meer vrouwen actief worden in deze sectoren van de samenleving en de enige realistische manier waarop dit kan gebeuren, is dat er vrouwen komen die het grootste deel van hun tijd en aandacht aan deze taak besteden. Dit betekent in de praktijk, zoals de samenleving nu is, dat deze vrouwen geen kinderen mogen krijgen.

Dit is geen verlies voor deze vrouwen, omdat ze zorgvuldig hebben nagedacht over die situatie voordat ze incarneerden en hebben besloten: dit wil ik niet doen. Of liever, ze besloten dat ze dit willen doen. Ik wil me concentreren op de rol die ik kan spelen om de samenleving te veranderen en dat is het belangrijkste doel in mijn leven. Alle andere dingen zijn dus secundair, inclusief het krijgen van kinderen. Sommige vrouwen kunnen later in hun leven kinderen krijgen, sommige kunnen kinderen adopteren, sommige kunnen trouwen met een man die al kinderen heeft uit een eerdere relatie. Ze hoeven niet beslist geen contact met kinderen te hebben. Maar bij sommigen staat in hun levensplan dat ze hun hele leven geen kinderen zullen krijgen.

Nogmaals, het is belangrijk om te begrijpen dat dit niet het ideaal van alle vrouwen is. Maar bij een bepaald percentage vrouwen in de Verenigde Staten, sommigen van hen zijn nog kinderen, staat in hun Levensplan dat zij geen kinderen zullen krijgen, maar hun leven zullen wijden aan het veranderen van de samenleving. Deze vrouwen zijn gevorderde, geëvolueerde levensstromen die veel ervaring in vorige levens hebben opgedaan en ze zijn heel erg goed in staat om deze veranderingen teweeg te brengen, veel beter dan de meeste mannen. Ze zijn enorm zelfverzekerd. Ze zijn buitengewoon bekwaam en ze zijn heel goed in staat om deze veranderingen te stimuleren. Sommigen van hen zijn natuurlijk al geïncarneerd en zijn in sommige gevallen al volwassen en hebben al invloed kunnen uitoefenen. Sommigen van hen hebben kinderen gekregen en hebben in sommige gevallen hun impact kleiner gemaakt, maar veel van hen zijn nog niet op die leeftijd en hebben nog tijd om die verandering door te voeren, omdat ze beseffen wat er in hun Levensplan staat en accepteren dat dit deel uitmaakt van hun Levensplan en daarom willen ze dit doen. Ze zijn bereid dit door te voeren en ze zijn bereid om zich te verzetten tegen de aanzienlijke en zeer agressieve veroordeling waaraan ze zullen worden blootgesteld door de Amerikaanse samenleving.

Deze vrouwen hebben een bepaalde kracht nodig, die veel van hen nog niet eerder hebben gehad. De bewustere mensen kunnen ervoor zorgen dat deze vrouwen worden beschermd, zodat ze niet worden overweldigd door die negatieve reactie. Zodra vrouwen openlijk beginnen te erkennen dat kinderen niets voor hen zijn, dat ze geen tijd hebben om in dit leven kinderen te krijgen, zullen zij enorm veroordeeld worden. Desalniettemin kunnen en zullen sommigen van hen volhouden en zullen ze een omgeving scheppen waarin deze vrouwen elkaar steunen en de rol ondersteunen waarvan ze weten dat ze die kunnen spelen in de Amerikaanse samenleving. Dit is natuurlijk niet een volledige evaluatie van de situatie van vrouwen in Amerika, maar je kunt vrouwen pas bevrijden als je de laag die de Bijbel eroverheen heeft gelegd – dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de val van mannen. Wanneer je naar de zogenaamd moderne democratieën kijkt, dan zie je dat vrijwel geen van deze democratieën vrouwen in een hogere mate veroordelt, de Bijbelse veroordeling van vrouwen, dan de Verenigde Staten.

Wat dat betreft ligt de Verenigde Staten ver achter op bijvoorbeeld de Scandinavische landen, maar ook veel andere landen op de wereld. Het is enigszins verbazingwekkend dat Amerikaanse vrouwen hier geen bezwaar tegen hebben gemaakt, zich hier niet over hebben uitgesproken. Sommigen wel natuurlijk, maar veel vrouwen niet. Veel anderen die hieraan zijn blootgesteld, hadden zich kunnen uitspreken, hadden kunnen zeggen dat het tijd is om de houding ten aanzien van vrouwen te veranderen. Het is tijd om het idee weg te verwerpen dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de val van de mensheid en daarom moeten worden geweerd uit posities waarin beslissingen worden genomen.

De bewustere mensen kunnen energiewerk doen, specifiek in de Verenigde Staten, specifiek in kerken of culturen of omgevingen waarvan je weet dat dit daar veel voorkomt. Bijvoorbeeld ook in de Republikeinse Partij, in mindere mate de Democratische Partij, maar zelfs daar vind je dat.

In Amerika zijn ook mannen die niet echt christen zijn, maar die wel die houding hebben, het wantrouwen tegen vrouwen dat zij geen beslissingen mogen nemen in de samenleving. Je zult dit vooral in de zakenwereld tegenkomen, omdat veel managers op het midden- en hogere niveau mannen zijn, en hoewel ze niet erg religieus zijn, wantrouwen ze vrouwen in de zakenwereld wel. Dit is duidelijk iets om aan te werken. Dit is ook iets wat veranderd moet worden, maar alleen als vrouwen het bedrijfsleven ingaan en dit van binnenuit veranderen, deels door te laten zien dat ze capabel zijn, maar deels ook door die mentaliteit uit te dagen, hem zichtbaar te maken.

Wat in elke samenleving de vooruitgang tegengaat, is dat er geen vrije en open dialoog is. De mogelijkheid bestaat niet om open en vrij neutraal te praten over bepaalde dingen en problemen.
Wanneer je naar Amerika kijkt, komt dit niet alleen door de polarisatie en de cultuuroorlogen, maar het ontbreekt er aan vrije en open communicatie door de toon van het publieke debat. Dit moet veranderen, dit zal veranderen in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. En wie kunnen dat veranderen? Nogmaals, alleen vrouwen. Alleen vrouwen hebben de mogelijkheid om dit op grote schaal te veranderen. Natuurlijk kunnen en zullen mannen ook deel uitmaken van het proces, maar veel meer vrouwen staan hiervoor open, omdat vrouwen er over het algemeen meer voor openstaan om over hun problemen, over dingen, te praten. Hier moeten vrouwen zich meer van bewust worden. Ze moeten elkaar hierin ondersteunen. Ze moeten allereerst hun manier van denken veranderen, zodat ze begrijpen dat dit niet alleen waardevol is, maar absoluut essentieel en noodzakelijk in hun samenleving.

Voor welke keuze staat Amerika? Zal die meelevend of confronterend zijn? Als het niveau van de publieke discussie en dialoog in Amerika zo blijft als die nu is, kan de toekomst alleen maar confronterend worden. De enige manier waarop die meelevend kan worden, is als je een open en vrije dialoog voert, een compassievolle dialoog en wie kunnen die dialoog tot stand brengen? In de eerste plaats vrouwen, dus vrouwen moeten zich er duidelijk van bewust zijn dat dit moet gebeuren.

Bedenk eens hoe mensen over tweehonderd jaar terugkijken op jullie tijd. Niet eens tweehonderd jaar, maar slechts tientallen jaren in de toekomst zullen mensen op dit moment in Amerika terugkijken en absoluut verbaasd zijn over de houding ten aanzien van vrouwen, de discriminatie van vrouwen en hoe vrouwen worden neergezet in Amerikaanse samenleving. Ze zullen niet begrijpen dat Amerika kon beweren een van de meest geavanceerde landen ter wereld te zijn en zo ver achterop te lopen bij veel andere landen als het gaat om de situatie van vrouwen.

Het is natuurlijk bemoedigend dat een presidentskandidaat een vrouw heeft voorgedragen als vicepresident; als running mate. Het is absoluut noodzakelijk dat er op een gegeven moment een vrouwelijke president komt en ook dat er wat je normaal gesproken minderheden noemt, in de volksvertegenwoordiging komen, dat zij meer vertegenwoordigd zijn in het politieke proces. Het is duidelijk dat er op dit moment een cultuuroorlog gaande is in de Amerikaanse samenleving, omdat degenen die beweren traditionele waarden te vertegenwoordigen zich grote zorgen maken over de openstelling van de Amerikaanse samenleving, zoals het homohuwelijk en tolerantie voor alternatieve levensstijlen, alternatieve opvattingen en dat als het potentieel te beschouwen om de ondergang van de beschaving teweeg te brengen. Maar wanneer je dit vanuit een groter perspectief bekijkt, en meer op de lange termijn, dan zie je dat een democratie niet kan functioneren als men verschillen niet tolereert.

Naarmate democratieën evolueren, zal er onvermijdelijk ook meer tolerantie zijn. Vrouwen kunnen natuurlijk een belangrijke rol spelen door tolerantie meer te stimuleren, omdat zij zelf de grootste groep in de samenleving vormen die vervolgd en gediscrimineerd wordt en zijn zij dus degenen die het potentieel hebben om tolerantie te stimuleren. Hoe kun je vrouwen bevrijden, als er niet meer tolerantie in de samenleving komt? En als er meer tolerantie in de samenleving is, dan moet er ook meer tolerantie zijn voor de mensen die een heel andere levensstijl, een heel andere kijk op het leven, hebben. Dit maakt gewoon deel uit van het democratische proces. Dat kan niet anders. Dit betekent niet dat er geen discussie kan zijn over alternatieve levensstijlen of alternatieve levensopvattingen, maar dat kun je in een democratische samenleving niet afdwingen. Je kunt andere mensen niet met geweld onderdrukken en discrimineren omdat ze een andere kijk op het leven hebben dan jij, want dan respecteer je het democratische proces niet.

Bepaalde mensen hoeven niet beslist op één lijn met de hoogste idealen te zitten, maar ze voelen wel aan dat er een verandering nodig is in de samenleving en in de Amerikaanse samenleving moet er meer tolerantie voor verschillen komen. Zelfs mensen die deel uitmaken van een alternatieve groep of die gelijke rechten eisen, maken deel uit van de noodzakelijke verandering naar meer tolerantie in de samenleving en vrouwen moeten natuurlijk deel uitmaken van die verandering. Vrouwen moeten dus ook een zekere tolerantie hebben ten aanzien van verschillende levensstijlen, verschillende levensvisies. Het hogere bewustzijn bekijkt dit meer vanuit het perspectief op lange termijn. Veel dingen die tegenwoordig zoveel conflicten veroorzaken in de Amerikaanse samenleving, zullen op de lange termijn gewoon vervagen. Over honderd jaar zullen er natuurlijk nog steeds homo’s en lesbiennes zijn in de Amerikaanse samenleving en andere samenlevingen, maar het zal gewoon niet zo’n probleem zijn als tegenwoordig het geval is. Er komt een heel andere houding, omdat het dan voor de mensen en de maatschappij niet zo belangrijk meer is.

Het hogere bewustzijn pleit niet voor een bepaalde visie. Het zegt gewoon dat veel dingen die vandaag de dag zoveel verdeeldheid zaaien, zullen vervagen naarmate samenlevingen verdergaan. Mensen die erop terugkijken, zullen niet begrijpen dat mensen op zo’n confronterende manier ruzie kunnen maken over dingen die gewoon niet meer belangrijk zijn voor mensen. Ze hebben hun bewustzijn verhoogd, het collectieve bewustzijn is verhoogd zodat mensen naar deze dingen kunnen kijken zonder het filter van het zwart-witdenken. De grotere openheid, de grotere tolerantie voor verschillen, maakt deel uit van de verandering die er moet komen voordat een cruciaal aantal Amerikanen enkele ideeën uit de Gouden Eeuw kan accepteren die het hogere bewustzijn bereid is te geven, inclusief de technologie voor natuurlijke energie.

Er moeten heel veel veranderingen plaatsvinden voordat mensen dit accepteren. Maar nogmaals, vrouwen kunnen een belangrijke rol spelen bij het tot stand brengen van deze veranderingen en dit is de belangrijkste boodschap. Bij de aanstaande presidentsverkiezingen kunnen vrouwen natuurlijk ook een belangrijke rol spelen bij het kiezen van een president die eerder meelevend dan confronterend is. En als genoeg vrouwen de moeite nemen om te stemmen dan kan dit van beslissende invloed zijn op de verkiezingen en dus ook beslissende invloed hebben op de vraag of Amerika een president kiest die van Amerika een meer compassievolle samenleving kan maken, of een president die het nog meer in een confronterende samenleving zal veranderen dan het nu al is.