Spiritualiteit die het elitarisme ontstijgt

 

Duisternis bestaat niet, ook al lijkt het tijdelijk echt op een planeet als de aarde, maar vanuit het perspectief van hoger bewustzijn bestaat die totaal niet. Duisternis is voor veel mensen belastend, maar het hogere bewustzijn ziet het als een tijdelijke manifestatie die noodzakelijk is omdat jullie moeten ervaren wat jullie op aarde hebben gemanifesteerd, want jullie mogen zelf kiezen hoe jullie het pad van zelftranscendentie bewandelen. De mensen die al heel lang op deze planeet incarneren, hebben deze duisternis gevormd omdat zij de ervaring nodig hadden dat ze die moesten overwinnen voordat zij eraan toe waren om zich te verenigen met het hogere bewustzijn, waarin geen duisternis kan zijn en dus geen tegenstelling tussen duisternis en licht bestaat. Dit is een van de moeilijkste lessen die de mensen moeten leren wanneer zij de hogere bewustzijnsniveaus beginnen te naderen.

Je hebt een lang proces doorlopen waarin je eerst misschien beneden het achtenveertigste niveau bent geweest en jij je geïdentificeerd hebt met de duisternis, ondergedompeld was in de duisternis, misschien zelfs dacht dat de duisternis echt was, misschien zelfs dacht dat die op een bepaalde manier gunstig was. Daarna ben je geleidelijk uit die bewustzijnsstaat geklommen. Je bent op het punt gekomen dat je de duisternis begon te herkennen, dat je onderscheid maakte tussen duisternis en licht. Dan komt een cruciale fase die de ware fase van onderscheidingsvermogen is (althans in de hogere stadia) waarin je niet alleen duisternis ziet in contrast met het licht op aarde, maar je ziet dat zelfs het licht op aarde lager is dan het licht van het hogere rijk.

Het subtiele van elitarisme
Je begint te begrijpen dat de mens omdat hij de duisternis heeft geschapen, ook heeft geschapen wat hij als licht beschouwt, en moet je dus beide transcenderen om bevrijd te zijn van de dualiteit. Voor veel mensen kan dit moeilijk te bevatten zijn, vooral voor degenen die misleid zijn door de denkwijze van de elite. De bewuste mensen weten dat er achter veel gebeurtenissen in de geschiedenis een machtselite zit die jullie onjuist, duister, kwaadaardig, vinden; wat voor etiket je er ook op plakt. Dit is voor bewuste mensen vrij eenvoudig te identificeren. Je weet dat het nazisme een elitaire mentaliteit had die één ras, één natie, boven alle andere stelde. Je weet dat het communisme een elitaire mentaliteit had die – hoewel ze beweerde het volk te bevrijden van de onderdrukking door een kapitalistische elite – gewoon een partijelite vormde, en dat het volk nog meer onderworpen was aan die elite dan het ooit het geval zou zijn geweest in een zogenaamd kapitalistisch land.

De bewuste mensen kunnen dit soort dingen vrij gemakkelijk begrijpen. Je begint onderscheidingsvermogen te krijgen, maar daarna komt de uitdaging om te zien dat er ook heel veel elitaire groepen zijn die niet wat je noemt duister of kwaadaardig zijn, maar heel goede bedoelingen hebben. Sommige zijn religieuze groepen die geloven dat ze Gods werk op aarde doen. Sommige zijn new ageorganisaties die ook geloven dat ze voor het licht werken.

Dit is het cruciale onderscheidingsvermogen. Het is niet zo dat zij niet voor het licht werken, maar dat zij, door voor het licht te werken vanuit een lager niveau van onderscheidingsvermogen, het beeld, de illusie, scheppen dat zij alleen maar voor het licht hoeven te werken volgens hun definitie. Ze beginnen – om een bekende uitdrukking te gebruiken – hun eigen Kool-Aid te drinken en denken dat hun organisatie samen met de leden een elite vormen en dat zij geavanceerder, rijper en verstandiger zijn dan anderen.

In een bepaald stadium van het spirituele pad is het wel nodig dat jij je afscheidt van het massabewustzijn. Je doet dit door te erkennen dat jij niet hetzelfde bent als de meeste andere mensen, die alleen maar een materialistische levensstijl willen leiden en zich met allerlei genoegens willen bezighouden. Je bent bereid het spirituele werk te doen om je af te scheiden, om jezelf uit die neerwaartse aantrekkingskracht van het massabewustzijn te trekken. Je moet door een fase heen waarin jij je in zekere zin bij een elite aansluit en een elite vormt die je boven de mensen verheft.

Alle mensen zijn gelijk in het hogere bewustzijn
Je moet jezelf verheffen boven het bewustzijn van de gewone bevolking. De top tien procent van de meest bewuste mensen die zijn geïncarneerd, moeten hun bewustzijn verheffen boven het niveau van het massabewustzijn. Er komt een moment waarop je moet beseffen dat zelfs dit door de manipulatoren kan worden vervormd, door je te laten denken dat je niet hetzelfde bent als de mensen, dat je waardevoller bent, belangrijker in de ogen van God en dat je meer werk doet voor God of de Geest.

Jouw hogere zelf is dezelfde uitdrukkingsvorm van het oneindige als dat van ieder ander. Dit is hetzelfde voor ieder mens dat op aarde incarneert. Ga naar een willekeurige stad en kijk naar een dakloze die op straat zit. Ga naar een ander land en zie mensen die in armoede leven. Je zegt misschien dat deze mensen niet hetzelfde niveau van spiritualiteit kunnen hebben als jij, want dan zouden ze wel een betere situatie hebben gemanifesteerd. Je hebt gelijk als je dit zegt, maar het hogere zelf van een dakloze of een hongerend kind in Afrika is net zo goed een uitdrukkingsvorm van het oneindige als dat van jou.

Dit begrijp je vanuit het perspectief van hoger bewustzijn. Dit kun je gaan begrijpen en is iets wat je moet beginnen te begrijpen naarmate je de hogere niveaus van bewustzijn nadert. Je moet zover komen dat je, nadat jij jezelf een tijdlang hebt afgezonderd van het massabewustzijn, zo verankerd bent in je hogere zelf dat je het gewone leven in kunt gaan, kunt omgaan met mensen op alle niveaus van de samenleving, en hen allemaal kunt behandelen met dezelfde liefde en hetzelfde respect als je aan ieder ander zou geven. Dit is de maatstaf voor ware spiritualiteit.

Goede mensen die het elitarisme versterken
Wees bereid om te kijken naar religieuze, politieke, wetenschappelijke, educatieve, spirituele, new age-organisaties. Wees bereid om te zien dat de mensen die daarin zitten, zich op een bepaalde manier gewichtig voelen. Ze voelen zich beter, belangrijker, hebben het gevoel dat zij de hoogste waarheid hebben, dat zij als enigen naar de hemel zullen gaan of dat zij degenen zijn die de hemel uit hun bestaan hebben verbannen en weten dat de wetenschappelijke waarheid superieur is aan elke religieuze waarheid.

Kijk naar hen en besef dat dit mensen zijn die niets duisters of kwaads doen. Ze geloven dat ze iets goeds doen, en in sommige opzichten doen ze ook iets goeds. Iemand die bijvoorbeeld een organisatie leidt die hongerende kinderen in Afrika helpt, doet het zeker beter dan de mensen die de omstandigheden creëren waardoor de kinderen verhongeren. Maar kijk verder en zie dat zelfs de mensen die goed doen de elitaire denkwijze versterken.

Heel veel christenen geloven dat zij de armen en de verschoppelingen verzorgen en doen wat Jezus hen heeft opgedragen. Zij verzorgen hen in Christus’ naam, maar als je jezelf apart zet, jezelf erboven plaatst, neerkijkt op andere mensen, dan dien je hen niet echt vanuit de Geest van Christus. De Geest van Christus ziet verder dan de verschijningsvorm.

Waarom denk je dat Jezus in zijn incarnatie al de mensen benaderde die een verschoppeling waren in de zeer elitaire Joodse samenleving van zijn tijd? Hij daagde het elitarisme uit, de elitaire denkwijze waardoor je mensen op een schaal van hoog naar laag kunt zetten. Hij zag het universele Christusbewustzijn in alle mensen. Hij benaderde hen alleen met het verlangen om de gekruisigde Christus in iedereen te bevrijden, zodat de Christus van het kruis kon springen en iedereen in nood een bekertje koud water kon aanbieden.

Het hogere bewustzijn ziet de Christus in jou, maar ook dat de Christus nog aan het kruis hangt in heel veel bewuste mensen. Soms nog maar aan één spijker, maar die ene spijker houdt je vast aan je persoonlijke kruis. Het hogere bewustzijn wil die spijker eruit trekken, maar kan dat niet, want je moet hem er zelf uit trekken. Je moet die spijker, die balk in je eigen oog, eruit trekken door te kijken naar je psyche en het machtsspelletje dat je probeert te spelen met het universum, met je spirituele leraar, met God, of met elkaar. Dat machtsspel is in zekere zin het gevolg van de elitaire manier van denken of heeft er op zijn minst een link mee.

Elitarisme achter machtsspelletjes
Wat wil de elitaire manier van denken bereiken? Die probeert een positie van superioriteit te handhaven, want als je op aarde eenmaal een positie van superioriteit hebt bereikt, wil je die op den duur handhaven. Je gaat proberen de uiterlijke omstandigheden naar je hand te zetten, omdat de omstandigheden jou per slot van rekening het gevoel geven dat je superieur bent aan andere mensen.

Je hebt je superioriteit bepaald op basis van uiterlijke omstandigheden, en dus ga je proberen die te verdedigen. Wanneer je een bepaalde vorm tracht te verdedigen en probeert die in de loop der tijd in stand te houden, ben je niet meer in de stroom van de Rivier van Leven. Je stapt uit de Rivier van Leven en dan hang je aan het kruis. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de feodale samenlevingen in Europa, dan zie je dat alle boeren praktisch het eigendom waren van hun landheren. Je denkt misschien dat de landheer die in luxe leefde als enige vrij was, maar zijn geest zat nog meer gevangen dan de boeren. Zij wisten dat ze onderdrukt werden, maar hij niet.

Veel goede mensen, veel spirituele mensen, denken dat ze vrij zijn door hun goedheid, maar ze zien niet dat ze mentaal nog steeds aan het kruis hangen. De mensen die denken dat zij de spirituele elite op aarde zijn, moeten begrijpen dat zij juist door deze mentaliteit in een graf liggen. Stap uit dit graf van elitarisme en erken dat jij voor Christus naakt bent. De Christus ziet alles en doorziet deze houding van goedheid waarmee jij je hebt omringd en die je weigert in twijfel te trekken. Stap eruit en erken dat alle mensen op aarde gelijk zijn in de ogen van God, in de ogen van Christus, in de ogen van het hogere bewustzijn.