In het kort wat ideeën over religie

 

Religie in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn
Wat gebeurt er op het terrein van religie naarmate we verder in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn komen? Religie (als je kijkt naar de officiële religies zoals de katholieke kerk of de islam) zullen steeds verder in verval raken. Realistisch is het bijna niet mogelijk dat de katholieke kerk of de islam of een van deze andere grote religies bereid en in staat zal zijn zichzelf te hervormen.

Naarmate mensen zich steeds bewuster worden van de mogelijkheid om hun bewustzijn te verhogen, zullen zij inzien dat deze religies op dat gebied heel weinig te bieden hebben en zich er eenvoudigweg uit terugtrekken. Deze religies zullen in een nog groter verval raken dan ze al zijn en ze zullen eenvoudigweg, zoals ze zeggen, ‘wegkwijnen’. Zij zullen in betekenis afnemen en de reden is eenvoudig dat je, wanneer je weet dat het doel van je leven is dat jij je bewustzijn op een hoger niveau brengt, geen externe religie nodig hebt die je vertelt wat je moet geloven over het leven.

De enige manier om je bewustzijnsniveau te verhogen – niet om je kennis te vergroten, want dat kan intellectueel wel – is je intuïtieve vermogens uitbreiden. Wat gebeurt er wanneer jij je intuïtieve vermogens vergroot? Je kijkt naar het leven, je bekijkt een paar vragen die je over het leven hebt en dan gebeuren er twee dingen. Ten eerste zul je een leer aantrekken die je antwoorden kan geven. Ten tweede zul je antwoorden beginnen te krijgen van binnenuit. Waarom heb je een traditionele religie nodig die je in plaats van antwoorden te geven doctrines en dogma’s geeft en je vertelt dat je blindelings moet geloven of anders naar de hel zult gaan, wanneer je de antwoorden ook uit jezelf kunt halen? Een dergelijke benadering van religie zal eenvoudig geen betekenis hebben voor mensen en ze zullen niet hoeven te luisteren naar een of andere paus of potentaat of imam die hen vertelt wat ze moeten geloven; en daardoor zullen de religies verdwijnen.

De mensen zullen in veel grotere getale dan nu op zoek gaan naar een mystiekere verklaring en dit op individueel niveau doen. Er zal niet één hoofdreligie het Tijdperk van Hoger Bewustzijn aan de macht zijn. Mensen zullen die op een veel individuelere manier vinden en het voordeel hiervan is heel erg eenvoudig. In vroegere samenlevingen en tegenwoordig zelfs ook nog, zie je dat een van deze grote monolithische religies het niet kan laten om te proberen direct invloed uit te oefenen op de samenleving en het politieke proces. De zeer ongelukkige gevolgen hiervan zie je door de geschiedenis heen terug.

Je ziet dat in de meeste democratische grondwetten staat dat er godsdienstvrijheid in het land moet zijn. Sommige landen in Europa hebben gekozen voor een door de staat gesponsorde religie, terwijl Amerika bijvoorbeeld destijds de revolutionaire sprong heeft gemaakt om niet één door de staat gesponsorde religie te hebben, maar dit aan de keuzes van het volk zelf over te laten. Om een democratie te laten functioneren, een democratie volledig te laten functioneren, is het noodzakelijk dat niet één religie de samenleving domineert. Een werkelijk vrije democratie is niet mogelijk als het denken wordt gedomineerd door één religie.

In het Tijdperk van Hoger Bewustzijn is er niet één ware religie
In het vorige tijdperk was één organisatie zogenaamd de enige. Dit is het Tijdperk van Hoger Bewustzijn waarin we iedereen bewust willen maken van hun Levensplan. Er zijn veel verschillende mensen die veel verschillende talenten hebben – veel verschillende Levensplannen – want er moeten veel verschillende dingen gebeuren. Er moeten veel verschuivingen plaatsvinden om deze planeet de overgang naar het Tijdperk van Hoger Bewustzijn te laten maken.

Het is niet realistisch om een nieuwe religie te vormen en al je inspanningen en aandacht te gebruiken om iedereen tot één religie te bekeren. Dit is een droom uit de oude tijd. Alle spirituele mensen moeten deze droom volledig en definitief loslaten en beseffen dat die bij het oude tijdperk hoorde, maar daar is geen plaats meer voor in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. We hebben het over een tijdperk van vrijheid, spirituele vrijheid, waarin ieder mens onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom van zijn of haar hogere zelf zit. Je hebt niet één centrale organisatie nodig in het Tijdperk van Hoger Bewustzijn. Je hebt een universeel ontwaken nodig. Je hebt een universeel bewustzijn nodig dat niet gericht is op één bepaald individu, instituut, doctrine of filosofie. Het gaat erom dat mensen overal wakker worden en zich realiseren dat ze hun missie eruit bestaat dat ze het bewustzijn op een of andere manier verhogen – en dat vervolgens doen!

Als veel mensen elkaar vinden bij bepaalde leer en inspiratie vinden in die leer, dan is dat prima. Laat de organisatie, de goeroe of de leer geen belemmering worden om je hogere bewustzijn tot uitdrukking te brengen. Heb niet het gevoel dat je de uitdrukkingsvorm van je hogere bewustzijn in een bepaalde vorm of een bepaalde matrix moet forceren.

Religies leggen een norm op voor wat normaal is
Zelfs het terrein van religie is beïnvloed door de denkwijze die bepaalt wat normaal is en wel zodanig dat de meeste religieuze en spirituele bewegingen, zelfs de meeste new agebewegingen, de standaard bepalen voor hoe jij je moet gedragen om verlost te worden; hoe zij verlossing ook definiëren.

Vrijwel elke religie op deze planeet is ten prooi gevallen aan het dualistische bewustzijn door een norm te stellen voor wat het betekent om lid te zijn van een religie. Daarom hebben heel veel mensen zich niet welkom gevoeld bij, en geaccepteerd gevoeld door, bepaalde religies. Heel veel mensen hebben religie afgewezen – of het nu een specifieke religie is of zelfs alle religies – juist omdat zij zich niet welkom voelden. Niet beslist omdat er iets mis was met de geestelijke gesteldheid van deze mensen. In feite zijn deze mensen in veel gevallen innerlijk afgestemd op het Tijdperk van Hoger Bewustzijn; dat religie geacht wordt zichzelf te transcenderen, de oude kritische mentaliteit te transcenderen.

Geen religie nodig hebben
Naties moeten zich realiseren dat je op menselijke, fysieke, materiële kracht nooit verder kunt komen dan een bepaald niveau van overvloed. Dat kan alleen als de gecombineerde kracht van de gedachten van de burgers zich openstellen voor het contact met hoger bewustzijn. Jezus zei: “Waar twee of drie verzameld zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden.” Hij bedoelde iets heel eenvoudigs. Als je geen vrede hebt met jezelf en niet met anderen kunt opschieten, kun je geen hoger bewustzijn magnetiseren.

Je kunt natuurlijk als individu wel hoger bewustzijn magnetiseren, maar hij zei dat als twee mensen in een bepaalde staat van harmonie en samenwerking bij elkaar kunnen komen, het hogere bewustzijn hun inspanningen zal vermenigvuldigen. Dit betekent niet dat die twee mensen volledig hoger bewustzijn moeten hebben. Hij zegt dat als mensen – op welk niveau van bewustzijn ze ook zijn – hun verschillen en conflicten opzij kunnen zetten en samen werken aan een bepaald doel, dat vermenigvuldigd zal worden door een hoger bewustzijn.

Wanneer alle mensen in een land – zelfs als ze geen spiritueel bewustzijn in het bijzonder hebben – samen achter een bepaald besluit staan zoals: “Wij willen universele gezondheidszorg voor alle mensen”, dan zal het hogere bewustzijn de nodige inzichten verschaffen en de energie die het mogelijk maakt, vermenigvuldigen. Hoe hoger het bewustzijn van de mensen is, hoe groter de vermenigvuldigingsfactor wordt en hoe meer er dan gemanifesteerd kan worden.

Een volk heeft daarvoor geen bepaalde religie of spirituele leer nodig. Het kan komen doordat mensen een visie hebben op bepaalde principes, een visie op bepaalde omstandigheden, mededogen voelen voor anderen, respect hebben voor andere mensen, en verlangen naar een betere levensstandaard.

Ze hoeven geen spiritueel inzicht te hebben. Sommige mensen moeten dat inzicht wel hebben en trekken daardoor het collectieve bewustzijn op, maar veel mensen kunnen gemotiveerd worden tot een hogere visie zonder dat ze het volledig begrijpen. Er is iets wat hen motiveert. Sommige mensen worden gemotiveerd door mededogen, door gelijkheid, door andere mensen een kans te geven, door een hoger principe, door van een betere samenleving te dromen. Wat die motivatie ook is, als mensen zich erachter kunnen scharen, zal het vermenigvuldigd worden.

Het hogere bewustzijn zal de inspanningen vermenigvuldigen wanneer mensen voldoen aan de voorwaarde dat zij hun verschillen tot op zekere hoogte opzijzetten en gezamenlijk een hogere visie hebben. Ze doen wat Jezus zei: “Wat kan ons dat schelen? Wat zijn die wereldlijke zaken, die conflicten? Die zijn niet meer zo belangrijk voor ons als het streven naar onze hogere visie, ons hogere doel. En daarom zetten we die aan de kant. We lopen ervan weg.” Dan ontstaat er een opening om iets te vermenigvuldigen. Wanneer mensen een motivatie kunnen vinden die hen openstelt om dienstbaar te zijn aan het leven, dan wordt die vermenigvuldigd. Dan kunnen er dingen gebeuren.

De manipulatoren verzetten zich opzettelijk tegen spirituele vooruitgang
Veel van de bewustere mensen begrijpen niet dat de valse leraren op deze planeet, de manipulatoren, zich terdege bewust zijn van wat het hogere bewustzijn probeert te bereiken met het verhogen van het bewustzijn van de mensheid, vooral de bovenste tien procent. Veel mensen begrijpen en erkennen niet dat een valse hiërarchie op deze planeet opzettelijk probeert elke positieve ontwikkeling die op deze planeet plaatsvindt tegen te gaan.

De manipulatoren zien wat het hogere bewustzijn doet en proberen alles te doen om elke beweging tegen te gaan. Dit wordt niet gezegd om je bang te maken. Het feit alleen al dat de mensheid niet meer in het stadium van de holbewoner leeft, bewijst dat de valse hiërarchie het hogere bewustzijn niet kan tegenhouden. Maar zoals je kunt zien aan de donkere middeleeuwen, zijn zij wel in staat om de vooruitgang van de mensheid te vertragen, soms zeer lange tijd. Een van de belangrijkste manieren waarop zij de vooruitgang vertragen, is via informatie, hetzij door informatie achter te houden of door zoveel desinformatie naar buiten te brengen dat mensen de leugens geloven of zich afsluiten en niet weten wat ze moeten geloven.

Hoe het christendom, het materialisme en het agnosticisme mensen in hun macht hebben
In de westerse wereld was de christelijke religie, met name de katholieke kerk, lange tijd het voornaamste middel om te beheersen wat mensen wisten en geloofden. Het was een van de meest effectieve en succesvolste hersenspoelmachines die op deze planeet zijn gemaakt. Meer dan duizend jaar lang beheerste die het denken van de mensen in de westerse wereld. De katholieke kerk heeft nog steeds enorme invloed, maar niet alleen de katholieke kerk, ook de nakomelingen van de katholieke kerk in de vorm van alle andere christelijke kerken, die voor het overgrote deel voortbouwen op de fundamenten die de kerkvaders zestienhonderd-zeventienhonderd jaar geleden hebben gelegd.

Heel lang werd het westerse denken beheerst door de christelijke bewering dat er maar één ware religie is, dat er maar één ware weg naar verlossing is, dat er maar één ware doctrine is: Wij hebben de absolute en hoogste waarheid omdat wij het hoogste gezag van God en Christus hebben. Heel lang heeft de valse hiërarchie op deze planeet de katholieke kerk en de christelijke religie kunnen gebruiken om mensen in haar macht te houden.

Wanneer er een gevestigde machtselite van manipulatoren is die de macht over de bevolking heeft verworven, zal er onherroepelijk een machtselite van andere manipulatoren opkomen. Die kan beweren dat zij het volk wil bevrijden, maar in werkelijkheid wil ze de positie van de gevestigde elite overnemen opdat zij zelf de gevestigde elite worden. Deze aspirant-machtselite begon de wetenschap te gebruiken als middel om de macht van de religie tegen te gaan en uit te schakelen. Daarom maakten zij van de wetenschap een volledig materialistisch streven die ook een absolute waarheid claimde, namelijk dat er geen God was en dat alle spiritualiteit niets meer was dan subjectieve illusies.

Het nettoresultaat van de strijd tussen die twee benaderingen van het leven is de moderne staat van agnosticisme. Heel veel mensen zien nu de misvattingen van de orthodoxe christelijke bewering in. Zij hebben ook het gevoel dat er iets ontbreekt aan de orthodoxe materialistische bewering, maar omdat zij niet weten wat dat is, raken zij in een geestelijke gesteldheid waarin zij niet weten wat zij moeten geloven. Zij geloven het subtiele plan dat ook door de valse hiërarchie wordt gepropageerd, dat er geen absolute waarheid is, dat er geen hogere waarheid is, dat je niet echt weet wat je moet geloven. Daarom aanvaarden ze geen enkele autoriteit die het menselijke niveau ontstijgt.

Wat is het onderliggende plan? Kijkend naar het reguliere christendom, kijkend naar het wetenschappelijk materialisme, kijkend naar het agnosticisme, kun je zeggen dat ze vanuit een bepaald perspectief heel verschillend zijn, maar als je een stap naar achteren doet en ze allemaal bekijkt, berusten ze allemaal op dezelfde denkwijze en dat is precies de manier van denken van de manipulatoren, namelijk dat het dualiteitsbewustzijn kan bepalen wat de waarheid is, kan bepalen wat echt en onecht is. Dit is de onderliggende overtuiging van de manipulatoren. Dit willen ze jou laten geloven.

Het reguliere christendom was een door mensen gemaakte religie met een reeks door mensen gemaakte doctrines. Ja, ze berusten op de leer van Jezus, maar het waren vervormingen van de leer van Jezus, zoals iedereen kan zien als hij de Bijbel en de geloofsbelijdenis van Nicea leest. Zij zeiden dat deze door mensen gemaakte doctrines de absolute waarheid waren. Het wetenschappelijk materialisme berust op het verheffen van selectieve bevindingen van de wetenschap tot absolute waarheid. Het agnosticisme berust op de denkwijze dat er geen absolute waarheid bestaat, dat er niets buiten de materiële wereld is.

Het orthodoxe christendom zegt dat de gescheiden geest, de dualistische geest, kan bepalen wat de doctrines van Christus zijn. De materialistische wetenschap zegt dat wetenschappelijke metingen en conclusies kunnen bepalen wat echt en onecht is, wat wel of niet bestaat. De agnostische denkwijze zegt dat de dualistische manier van denken kan bepalen dat er geen absolute waarheid is, geen hogere waarheid, en dat geen enkel idee of geen enkele uitspraak meer waard is dan een andere. Het is echter allemaal dezelfde manier van denken omdat jij – gescheiden, in de dualiteit – bepaalt wat waar is. Dit is de samenzwering. Die manier van denken is natuurlijk op elk terrein van de samenleving ingezet.