Boodschapper zijn voor de geascendeerde meesters

 

door Kim Michaels

In dit artikel zal ik proberen uit te leggen hoe ik mezelf als boodschapper zie en wat belangrijk voor mij is bij het dienen van de geascendeerde meesters. Ik gebruik hierbij mijn eigen mening en voorbeeld, omdat ik niet wil beoordelen hoe andere mensen de geascendeerde meesters wel of niet moeten dienen.

Ik heb de leringen van diverse organisaties bestudeerd die de de laatste eeuw door de geascendeerde meesters werden gesponsord. Elk van die organisaties had een soortgelijk patroon. Op het laatst beweerden ze dat hun boodschapper de enig echte boodschapper in die tijd was en allemaal beweerden ze dat er geen progressieve openbaringen meer zouden komen toen hun boodschapper niet meer actief was.

Ik vind dat ik voor de meesters werk en niet andersom. Dus geen één boodschapper of organisatie heeft het patent gekregen op de geascendeerde meesters en niemand zal dat patent ook ooit krijgen. Ik realiseer me dat de geascendeerde meesters niet exclusief door mij heen werken, maar ook veel andere mensen gebruiken om nieuwe ideeën op heel veel verschillende manieren naar buiten te brengen. Ik heb geen mening over wat de geascendeerde meesters doen, nu niet en ook niet als ik geen boodschapper meer ben. Ik verwacht alleen dat progressieve openbaringen zullen blijven doorgaan, omdat de geascendeerde meesters zich niet laten inperken door iets op aarde.

De reden dat de geascendeerde meesters zo waardevol zijn voor onze spirituele groei, is dat ze niet ‘omkoopbaar’ zijn; ze kunnen niet door het menselijke ego en de verkeerde leraren op aarde worden omgekocht. De tragedie in het Vissentijdperk was dat de katholieke kerk beweerde dat ze het patent op Jezus had en zijn leringen verdraaide als dat de kerk goed uitkwam. Wij hoeven dat patroon in het Aquariustijdperk niet te herhalen door te denken dat een boodschapper of organisatie kan beweren dat hij of zij het alleenrecht heeft en de leringen van de geascendeerde meesters gebruikt om het gevoel van superioriteit dat zij hebben te ‘steunen’.

Progressieve openbaringen zijn progressief, dat wil zeggen dat er op een bepaald ogenblik alleen maar op een bepaald niveau leringen kunnen worden gegeven. Als een cruciaal aantal mensen die lering gebruiken om hun bewustzijn te verhogen en daardoor het collectieve bewustzijn verhogen, dan kan er een hogere lering worden gegeven. En de meesters vinden altijd wel een manier om die hogere lering te geven, zelfs als een organisatie beweert dat de meesters geen echte boodschapper meer hebben. Daarom zegt Master MORE: “Als de boodschapper een mier is, sla er dan acht op.”

Wat is een boodschapper?
Dat ik boodschapper ben, betekent dat ik een handeling verricht die uit twee dingen bestaat: Ik ontvang een boodschap uit een bron en geef die door aan een ontvanger. Dit betekent dat ik als boodschapper in staat moet zijn om twee dingen te doen die van nature met elkaar botsen. Om een boodschap te kunnen ontvangen, vooral van de geascendeerde meesters, moet ik me naar binnen keren en mijn geest afstemmen op een hoger vibratieniveau. Maar een boodschap doorgeven is een naar buiten gerichte actie, wat een bepaalde kracht vereist en het vermogen om iets te kunnen communiceren.

Als ik mij kan afstemmen maar dat naar niemand kan communiceren, ben ik geen boodschapper. Ik ben pas boodschapper als ik de boodschap heb doorgegeven. Aan de andere kant, als ik me niet afstem op een hogere bron, ben je ook geen boodschapper, omdat ik dan vanuit mijn eigen onderbewustzijn of uit een lagere bron iets doorgeef en dan ben ik geen boodschapper van de geascendeerde meesters.

Om boodschapper te kunnen zijn, moet ik zowel een echte boodschap kunnen ontvangen als doorgeven. En dit vereist evenwicht. Ik moet de naar binnen gerichte handeling om mij af te stemmen in evenwicht brengen met de naar buiten gerichte handeling van de boodschap doorgeven. Het sleutelwoord om een goede boodschapper te zijn evenwicht is – bij alles in evenwicht te zijn. Wanneer mijn geest in evenwicht is, ben ik in staat aan de vereiste te voldoen om boodschapper te zijn, die door Jezus als volgt werd omschreven: “Ik ben de open deur die niemand kan sluiten.” Deze handeling gaat wederom twee kanten op.

Ik wil een open deur zijn opdat ik een boodschap van de geascendeerde meesters kan ontvangen die zo zuiver mogelijk is. Dit vereist dat ik een aantal bevooroordeelde meningen en overtuigingen in mijn eigen gedachten moet overwinnen, iets wat de meesters mijn waarnemingsfilter noemen. Als ik te veel heb en daar ook aan gehecht ben, dan kleur ik onbewust de boodschap die ik ontvang. Om de open deur te kunnen zijn die geen mens kan sluiten, moet ik zo bevrijd zijn van bevooroordeelde overtuigingen en beelden dat er een relatief zuivere boodschap door mijn geest heen kan stromen.

Ik moet ook een boodschap willen doorgeven zonder eraan gehecht te zijn hoe die wordt ontvangen. Ik kan andere mensen of hun meningen mij er niet van laten weerhouden om die boodschap tot uiting te brengen of de boodschap door hen te laten kleuren. Boodschapper zijn is geen populariteitswedstrijd. In feite vormt een ware boodschapper altijd een bepaalde bedreiging voor andere mensen, omdat de boodschapper boodschappen doorgeeft die het gevoel van hun ego bedreigen dat hij alles onder control heeft. Ik kan andere mensen niet de deur laten sluiten van mijn boodschapper zijn.

Veel mensen kunnen iets van de geascendeerde meesters ontvangen en de boodschappen kunnen een groot bereik hebben. Het kunnen praktische ideeën of uitvindingen zijn die gaan over hoe je een bepaald aspect van het leven kunt verbeteren. Het kan de inspiratie zijn om andere mensen op persoonlijk niveau te helpen. Het kan de inspiratie zijn voor een boek. Of het kunnen directere boodschappen zijn. In veel gevallen hoef je niet te zeggen dat het idee of de boodschappen van de geascendeerde meesters komen.

We hebben allemaal een unieke missie
Er zijn miljoenen mensen geïncarneerd die vrijwillig hebben aangeboden om onderdeel uit te maken van het proces om het collectieve bewustzijn te verhogen en de Gouden Eeuw van Saint Germain te manifesteren. Voor wij incarneren, ontmoeten wij onze geascendeerde meesters en maken we een Goddelijk plan voor dit leven. Bij het maken van dit plan wordt rekening gehouden met onze goddelijke individualiteit, onze ervaring, onze wereldlijke persoonlijkheid en ons karma uit vorige levens. Daarin wordt een aantal doelen gesteld over wat er realistisch haalbaar is en wat wij in ons komende leven willen bereiken en leren.

Al die miljoenen spirituele mensen hebben een goddelijk plan voor hoe wij de beste bijdrage kunnen leveren aan de vooruitgang van de mensheid. We hebben elk een missie en al die missies zijn belangrijk voor de vooruitgang van het geheel. Het ego is dol op het spelletje om een schaal te maken met een waardeoordeel waarop wordt aangegeven dat de ene missie belangrijker is dan andere. Maar volgens mij is dat allemaal onzin. Iedereen is even belangrijk en het goddelijk plan van de een is net zo belangrijk als dat van een ander.

Voor mij als boodschapper is het gewoon één van de vele manieren om de geascendeerde meesters te dienen. Dit is niet meer of minder belangrijk dan elke andere vorm van dienstbaarheid. Als je één vorm van dienstbaarheid belangrijker vindt dan andere, dan denk ik dat je gevangen zit in een egospelletje. Het is niet mogelijk om een menselijke ambitie te gebruiken om te beslissen dat je boodschapper wilt worden. Wij moeten ontdekken of boodschapper een onderdeel is van ons Goddelijke plan.

Je kunt er niet voor kiezen om boodschapper te worden. De geascendeerde meesters kiezen wie zij als boodschapper willen. Het zou niet constructief zijn als je boodschapper wilt worden als dit niet in je Goddelijke plan staat, omdat dit misschien wel verhindert dat we een net zo belangrijke dienst verrichten die wel in ons Goddelijke plan staat. Aan de andere kant zou het heel jammer zijn als wel in ons plan staat dat we boodschapper zullen worden maar dat potentieel zouden negeren of ontkennen of het niet helemaal zouden ontwikkelen.

Ik persoonlijk had geen wens om boodschapper te worden, maar toch stond dat wel in mijn Goddelijke plan. Het duurde vrij lang voor ik dit voelde, maar ik denk dat het belangrijk voor mij was dat ik neutraal bleef. Je weet wat ze zeggen over de Heilige Graal: “Jij vindt de graal niet, de Graal vindt jou.” Om ons door de meesters te laten vinden, moeten we natuurlijk ervoor openstaan om boodschapper te worden, zonder ernaar te smachten. Nogmaals evenwicht is de oplossing.

De verafgoding van boodschappers
Het is verafgoding wanneer de mensen denken dat een boodschapper heel belangrijk is en een of andere supermanstatus of gezag heeft. Ik persoonlijk was lid van de Summit Lighthouse waarin de boodschapper, Elizabeth Claire Prophet, duidelijk werd beschouwd als iemand met een superieure status. Er werd gezegd dat de boodschapper twee en een half miljoen keer op aarde was geïncarneerd en dat zij in die tijd getraind was door de meesters om haar rol als boodschapper in dit, haar laatste, leven te vervullen. Er werd gezegd dat zij diverse beroemde mensen was geweest in de geschiedenis. Er werd gezegd dat ze spiritueel zeer ontwikkeld was en meerdere mantels van diverse meesters had gekregen, van wie een aantal heel hoog in de hiërarchie van geascendeerde wezens stond aangeschreven. Met andere woorden, ze werd beschreven als iemand die de belangrijkste rol had gekregen om de planeet te redden en de Gouden Eeuw te brengen.

In de Summit Lighthouse was haar woord wet. Ze was de oppermachtige leider en ze werd door veel leden beschouwd als de vertegenwoordiger van God op aarde. Wat zij zei, was onfeilbaar, omdat ofwel de Heilige Geest, of El Morya via haar sprak. In de Summit Lighthouse had de boodschapper dezelfde soort status als de paus in de katholieke kerk.

De boodschapper sprak wel eens over het probleem afgoderij en de meesters hebben dictaten over dit onderwerp via haar gegeven. Maar veel volgelingen bleven haar verafgoden. Dit heeft volgens mij bijgedragen aan het feit heeft dat zij geen opvolger heeft benoemd. Doordat zij zo bijzonder was, was het bijna onmogelijk dat iemand in haar schoenen zou kunnen staan. Die verafgoding van de boodschapper gaf het ambt van boodschapper een speciale status in de ogen van veel mensen. En dit betekent ook dat er mensen waren die de menselijke wens ontwikkelden om dezelfde status en macht te krijgen die zij bij de boodschapper van de Summit Lighthouse hadden gezien.

Ik zeg nu niet dat wat er in de Summit Lighthouse gebeurde, fout was. Ik heb begrepen dat de Summit Lighthouse de laatste organisatie was die de geascendeerde meesters in het Vissentijdperk konden sponsoren. De organisatie en haar leringen werden speciaal bedacht om mensen de testen te geven die zij nodig hadden om te slagen voor de initiaties van het Vissentijdperk en de denkwijze van Aquariustijdperk te krijgen.

Een van die initiaties was nu juist verafgoding. De kern van verafgoding is dat we een ander menselijk wezen tot een speciale status verheffen, waardoor we automatisch zeggen dat wij niet diezelfde status kunnen bereiken of hetzelfde werk kunnen doen. Dit geeft ons ego een waterdicht excuus om ons eigen Christuspotentieel te ontkennen. Het perfecte voorbeeld is dat de katholieke kerk Jezus verhief tot “God onder de Goden, eniggeboren, niet gemaakt’, waardoor zijn ware missie om als voorbeeld te dienen voor het potentieel dat wij allemaal in ons hebben, werd overschaduwd. Dit heeft alle christenen een waterdicht excuus opgeleverd om hun eigen Christuspotentieel niet te ontwikkelen.

Ik ben ongeveer vijftien jaar lid geweest van de Summit Lighthouse en tien jaar lang heb ik vlakbij het hoofdkwartier van de organisatie in Montana gewoond, ik heb veel diensten en conferenties bijgewoond en geluisterd naar honderden live dictaten. Al die tijd heb ik er nooit één keer aan gedacht dat ik boodschapper zou kunnen worden, en ik wilde dat ook niet. Ik beschouwde Elizabeth Claire Prophet altijd als een heel adequate boodschapper en ze nam heel krachtige dictaten op en tijdens die dictaten werden zowel immense hoeveelheden spiritueel licht als diepgaande leringen uitgebracht.

Maar al in een vroeg stadium werd ik mij bewust van de gevaren van verafgoding. Dit gebeurde toen ik een dictaat las van El Morya (nu Master MORE) over de noodzaak om verafgoding te vermijden, zelfs – of vooral – van de boodschapper. Ik heb het goed onthouden en daardoor kon ik zien dat de boodschapper haar ambt op een zeer adequate manier vervulde, maar dat haar manier niet de enige manier was om boodschapper te zijn. Met andere woorden, er zijn veel manieren om boodschapper te zijn en ik besefte dat het belangrijk was dat het voorbeeld van één boodschapper niet het patroon wordt voor alle boodschappers die erna komen. Per slot van rekening gaat het in de kern over het brengen van progressieve openbaring van de geascendeerde meester. En hoe kunnen openbaringen progressief zijn, als de nieuwe boodschapper de oudere boodschapper probeert te imiteren?

Ik zag ook dat de boodschapper bij de Summit Lighthouse bepaalde persoonlijke karaktertrekken had, waaronder de behoefte om de controle te behouden. Ik zag dat dit bepaalde beperkingen voor zowel haarzelf als de organisatie opleverde en ik wilde niet graag in haar schoenen staan. Ik wilde geen macht over anderen uitoefenen en ook geen organisatie leiden. Ik had geen zin om mensen te vertellen hoe zij hun leven moesten leiden of hun spirituele pad bewandelen. Ik zag dat de tijd en aandacht van de boodschapper in toenemende mate opging aan bemoeienissen met de organisatie waardoor ze steeds minder tijd en aandacht kreeg om boodschappen van de meesters op te nemen. Naarmate de organisatie groeide, werd het steeds moeilijker om zowel een goede boodschapper als een goede leider van de organisatie te zijn.

Dit heeft er bij mij toe geleid dat ik vastberaden probeerde om die verafgoding los te laten. Ik besefte dat ik mijn eigen Christusschap zou ontkennen als ik de boodschapper verafgoodde. En tegen het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw werd ik mij er steeds meer van bewust dat ik moest ophouden met mijn Christusschap ontkennen, ophouden te ontkennen dat God het vermogen heeft door mij heen te werken, ophouden te beperken wat God door mij heen zou kunnen doen. Ik besefte dat ik – mijn lagere zelf en ego – de meesters vrij baan moest geven. Ik had er nog steeds geen enkele notie van dat ik boodschapper zou worden, maar ik begon mij er wel voor open te stellen om een nieuw niveau van dienstbaarheid te ontdekken die verder ging dan de manier die door de Summit Lighthouse was gedefinieerd.

Ik begon ook te beseffen dat mijn spirituele dienstbaarheid geen kwestie was van wat ik met mijn wereldlijke zelf kan doen. Spirituele dienstbaarheid wil zeggen dat ik God, de geascendeerde meesters en mijn IK BEN Aanwezigheid de doener door mij heen laat zijn. Als ik zeg dat God wel door een speciale persoon heen kan werken, maar niet door mij, dan ontken ik God in mij. Ik raakte vastbesloten om dat niet te laten gebeuren. En als God door mij heen werkt, wie zegt dan dat die zelfde God dan niet dezelfde werken door mij kan doen die hij door Jezus – of iemand anders – heeft gedaan?

Waar komt de boodschap vandaan?
Hoewel ik het opnemen van een dictaat niet als hetzelfde beschouw als channeling, maken de meeste spirituele mensen daar geen onderscheid in. Voor hen is iedere vorm van communicatie met een ander rijk channelen. Een paar jaar geleden heb ik een boek gelezen over channeling en daarin stond dat mensen in Californië een cursus hadden ontwikkeld waarin je kon leren channelen. Hun motto was: “Iedereen kan channelen.” Vanuit mijn ervaring ben ik het niet met hen eens.

Een boodschap in woorden aannemen die je op een enigszins samenhangende manier uitspreekt, is niet gemakkelijk. Dus je moet goede communicatieve vaardigheden hebben en snel van geest zijn. Ik heb mensen ontmoet die de ambitie hadden om te channelen, maar de boodschap simpelweg niet hardop konden uitspreken. Enkelen van hen konden een boodschap opschrijven, maar spreken is complex. Dus niet iedereen kan channelen.

Toch ben ik het met hen eens dat heel veel mensen kunnen leren channelen. In feite kunnen veel meer mensen leren channelen dan het aantal mensen bij wie in hun goddelijke plan staat dat zij boodschapper voor de geascendeerde meesters worden. Dit is dus een belangrijk onderscheid. Volgens mij zullen de geascendeerde meesters nooit een boodschap geven door iemand bij wie het niet in hun goddelijke plan staat dat zij boodschapper zullen worden. We kunnen de geascendeerde meesters niet dwingen een dictaat door jou heen te geven. Als iemand dan besluit om te gaan channelen en succesvol een boodschap aanneemt, waar komt die boodschap dan vandaan?

Zoals de meesters hebben uitgelegd, zijn er vier niveaus in het materiële universum. Het hoogste niveau is het identiteits- of etherische niveau, dan komt het mentale, daarna volgt het emotionele en tot slot het fysieke vlak. Laten we ze stuk voor stuk eens bekijken.

Vanzelfsprekend channel je geen wezens op het fysieke niveau, omdat je dan net zo goed de telefoon zou kunnen opnemen. Er is een niveau in het emotionele rijk dat heel dicht bij het fysieke vlak in vibratie is. Sommige zielen blijven daar een poosje nadat hun fysieke lichaam sterft en sommige zielen blijven daar langer vastzitten. Wanneer je een tv-show ziet waarin een medium boodschappen aanneemt van dode familieleden, dan channelt dat medium hoofdzakelijk zielen in het emotionele rijk. Of in sommige gevallen channelt het medium wezens die beweren dat ze de ziel van een overleden geliefde zijn.

Het emotionele rijk heeft vele lagen en een paar daarvan hebben een heel lage vibratie. In feite lijken sommige op de visioenen van de hel die mensen door de eeuwen heen hebben gezien. De geascendeerde meesters noemen dit het astrale vlak. Op de lagere niveaus van het astrale vlak vind je wezens die zo boos zijn dat ze hun woede en kwade bedoelingen niet kunnen verbergen. Zulke wezens kun je moeilijk channelen, omdat het eigenlijk meer lijkt op bezetenheid, omdat de entiteit de geest van iemand overneemt en soms godslasterlijke taal of boze boodschappen schreeuwt. Sinds ik boodschapper ben geworden, heb ik e-mails gekregen van mensen die duidelijk bezeten werden door zulke astrale entiteiten.

Er zijn hogere niveaus in het astrale rijk waar zich wezens bevinden die hun boosheid beter kunnen verbergen. Het belangrijke punt is dat de wezens in het astrale rijk hun innerlijke contact met het spirituele rijk zijn kwijtgeraakt. Daardoor kunnen ze niet rechtstreeks licht van boven krijgen, wat inhoudt dat ze licht moeten stelen van menselijke wezens om het te kunnen overleven. Ze doen dit op diverse manieren door mensen precies te vertellen wat hun ego wil horen.

Ik heb gehoord van channelers die naar grote macht verlangden en die entiteiten channelden die heel krachtige boodschappen gaven, zelfs soms zichtbare fenomenen, zoals lichtflitsen, geluiden of ectoplasma manifesteerden. Maar nadat ze een boodschap hadden aangenomen, was de channeler uitgeput en kon een paar uur lang niet lopen of spreken. Voor mij is dit zeker het bewijs dat de channeler met een lagere entiteit werkt. De geascendeerde meesters zijn in het spirituele rijk en zij kunnen alle energie die ze nodig hebben direct uit de Bron ontvangen. Zij hebben helemaal geen energie van ons nodig; in feite bestaat een deel van hun missie eruit dat ze energie aan menselijke wezens geven.

Ik heb conferenties gedaan waarbij ik lang moest reizen om er te komen en niet genoeg slaap kreeg. Ik was een aantal dagen actief, gaf lezingen, sprak met mensen en nam verscheidene dictaten op. In sommige gevallen stond ik meer dan een uur, nam een dictaat op waarbij ik mijn stem met meer kracht dan normaal gebruikte. Je kunt natuurlijk wel puur fysiek moe zijn, maar ik heb me nooit van energie beroofd gevoeld na het opnemen van een dictaat. In feite voel ik me na een dictaat niet eens fysiek moe totdat ik naar bed ga. Ik heb dictaten gegeven waarbij ik me niet meer van mijn lichaam bewust was en pas besefte dat mijn knieën en enkels pijn deden als het dictaat voorbij was. Soms voel ik zelfs dat de meesters mij zover omhoog trekken dat ik een poos op mijn tenen sta, iets wat ik gewoonlijk nauwelijks kan doen.

De geascendeerde meesters pakken nooit energie van mij af tijdens een dictaat en dat betekent dat als gechannelde boodschappen je paranormale energie uitputten, dat alleen maar kan als je een entiteit channelt die uit een niveau komt dat lager is dan het geascendeerde rijk. Zulke entiteiten kunnen iemand tijdelijk energie geven, maar daarna komt er altijd een laag energieniveau. Als ik ooit zou voelen dat ik energie verlies tijdens een dictaat zou ik me daar heel erg zorgen over maken en ik zou óf een poging doen om mijn bewustzijn te verhogen óf weigeren om boodschappen aan te nemen.

Entiteiten op het astrale vlak hebben geen behoefte aan eerlijkheid of eerlijk willen zijn. Ze zullen zichzelf neerzetten als geascendeerde meesters, wat de echte meesters de ‘valse hiërarchie van bedriegers’ noemen. Natuurlijk zal een valse hiërarchie van bedriegers een echte meester er botweg van beschuldigen dat hij vals is of valse boodschappen aanneemt. Ik heb dit bij diverse mensen ervaren.

Hoe zit het met de zogenaamde trance channelers, waarbij de persoon in trance niet weet wat er wordt gezegd en vaak met een andere stem spreekt? Opnieuw, de lagere wezens hebben geen respect voor Gods wetten, waarvan de belangrijkste de Wet van Vrije Wil is. Wanneer je in trance bent, geef jij jouw vermogen op om bewust keuzes te maken, wat inhoudt dat jij je vrije wil opzij zet en je lichaam en geest laat gebruiken door een andere entiteit. Dit is een schending van het principe vrije wil. Een lagere entiteit heeft daar geen probleem mee, maar een geascendeerde meester zal Gods wet niet overtreden. Een geascendeerde meester zal nooit een boodschap geven door iemand die in trance is. Maar hoe lager de entiteit, hoe minder het respect voor vrije wil.

Op de hogere niveaus in het emotionele rijk, vind je entiteiten die niet echt kwaadaardig of bedriegers zijn. Ze noemen zich geen geascendeerde meesters maar zullen onder een andere naam channelen of zelfs als een groep wezens. Dergelijke wezens kunnen heel goedaardig lijken en zij geven vaak boodschappen die de mensen een goed gevoel geven. Een groot aantal channelers channelt van dit niveau.

In het mentale rijk vinden we ook wezens op meerdere niveaus. Opnieuw zullen er wezens in het mentale rijk zijn die beweren dat ze geascendeerde meesters zijn en dus een onderdeel zijn van de valse hiërarchie. Deze wezens kunnen heel slim intellectuele en logische argumenten presenteren en als iemand niet erg intuïtief is, kan het moeilijk zijn om te vermijden dat je boodschappen krijgt die je aan jezelf of de echte meesters laten twijfelen. Ik heb boodschappen van zulke wezens gelezen, waarbij ik moest toegeven dat ik met mijn dagelijkse denkgeest geen reden had om tegen hun redenering in te gaan. Toch voelde ik duidelijk dat de vibratie van de entiteit lager was dan die van een geascendeerde meester. Deze entiteiten kunnen zo goed geascendeerde meesters imiteren dat je het verschil niet ziet als je alleen naar de woorden kijkt.

In het mentale rijk vind je ook wezens die andere namen gebruiken en geen valse beweringen doen over hun identiteit. Sommigen presenteren zich als intergalactische wezens of ‘ruimtebroeders’. Sommige boodschappen die ik heb gelezen, zijn goedaardig en je kunt niet echt zeggen dat ze iets verkeerds zeggen of de leringen van de geascendeerde meesters tegenspreken. Maar de vibratie is duidelijk lager. Dus hoewel zulke entiteiten niet proberen mensen te bedriegen, kunnen ze nog steeds energie van hen krijgen door het feit dat zij aandacht aan hen besteden.

Ongeveer hetzelfde kun je zeggen van entiteiten die in het lagere identiteits- of etherische rijk verblijven, hoewel ik maar een paar channelers ben tegengekomen die van dit niveau kunnen channelen. Het belangrijkste van het etherische rijk is dat dit ook uit lagen bestaat (drieëndertig om precies te zijn). De geascendeerde meesters hebben retraiteverblijven in dit rijk, maar die liggen in de bovenste tweeëntwintig lagen. Daarom kun je alleen op de laagste elf lagen (een getal dat naar beneden zal gaan als het planetaire bewustzijn omhoog gaat) wezens tegenkomen die nog niet geascendeerd zijn. Maar het punt is dat als een wezen energie van jou nodig heeft – zelfs als dit op een schijnbaar goedaardige manier gebeurt – dit bewijst dat het wezen niet het door de tijd uitgeteste pad volgt om energie vanuit een bron in zichzelf te zoeken. En het is moeilijk voor iemand om hoger te komen dan je leraar.

De geascendeerde meesters dalen niet af naar lagere niveaus dan de zuivere niveaus van het etherische octaaf. Dat betekent dat we om een boodschap van hen te krijgen in staat moeten zijn om ons bewustzijn op dat niveau af te stemmen. Hier bestaat eenvoudig geen vervanging voor. Als je boodschappen aanneemt van een lager niveau, komen ze niet van geascendeerde meesters.

Christusonderscheid
Een aantal bedriegers uit de valse hiërarchie kunnen heel goed de woorden imiteren van de geascendeerde meesters, waardoor het moeilijk kan zijn om het verschil met jouw uiterlijke, analytische, geest te zien. Maar een bedrieger uit de valse hiërarchie kan de vibratie van een geascendeerde meester niet imiteren. Natuurlijk hebben mensen hier niets aan als ze nooit de vibratie van een geascendeerde meester hebben ervaren, want dan hebben ze geen referentiekader, Dit verklaart waarom zoveel spirituele mensen een boodschap bestuderen die hen vertelt wat ze graag willen horen of hen het gevoel geeft dat alle boodschappen even waardevol of echt zijn.

Om boodschapper voor de geascendeerde meesters te worden is er maar één manier en dat is het vermogen ontwikkelen om onderscheid te kunnen maken tussen de vibratie van een geascendeerde meester en die van een lagere entiteit. Er bestaat eenvoudig geen vervanging voor dit onderscheidingsvermogen en dat krijg je alleen via de Christusgeest. Daarom benadrukken de geascendeerde meesters de noodzaak om Christusschap te ontwikkelen, en als je dit serieus meent, dan zou ik je aanraden om de cursus in Christusschap te volgen. Ik zeg niet dat het de enige manier is om Christusschap te ontwikkelen, maar het is wel een goede stap in de juiste richting.

Ik realiseer me dat dit in het begin enigszins ontmoedigend klinkt, omdat het kan lijken dat het onmogelijk is om dit onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. Maar in werkelijkheid hebben de meeste spirituele/intuïtieve mensen al wat onderscheidingsvermogen. Als je een boodschap bestudeert, schenk dan aandacht aan je hartchakra en voel of wat je leest of hoort de energie in chakra verhoogt of afzwakt. Als de energie lager wordt, is het heel erg waarschijnlijk dat de boodschap uit een lagere bron voortkomt en als die hoger wordt, komt het waarschijnlijk van een geascendeerde meester.

Als ik geen Christusschap had ontwikkeld, dan zou ik als boodschapper niet goed hebben kunnen functioneren. Ik geloof dat wij niet vanzelfsprekend worden opgevoed om boodschapper te worden, zelfs als het in ons goddelijke plan staat om boodschapper te zijn. Dus moeten we ons bewustzijn vaak significant verhogen voordat wij kunnen beginnen boodschappen aan te nemen. En volgens mijn ervaring moeten we ons bewustzijn blijven verhogen zolang we geïncarneerd zijn.