Waarom het ego door de bomen het bos niet kan zien

In deze verhandeling zal ik jullie het globale beeld – het grote plaatje – geven van hoe het ego erin slaagt mensen spiritueel blind te maken en blind te houden en wat je kunt doen om te beginnen jezelf te bevrijden uit de val die door het ego werd opgezet. Ik weet dat het voor mensen die zich nog steeds met hun ego vereenzelvigen onmogelijk zal zijn deze lering te begrijpen. Maar, zoals ik in de eerste verhandeling zei, hebben de meeste mensen die deze website vinden al enigszins contact met hun Christus Zelf gemaakt en daardoor kunnen ze profiteren van het grote plaatje.

Als er één ding is wat ik alle spirituele zoekers zou willen laten begrijpen, dan is dat het feit dat het spirituele pad een proces is waarbij je geleidelijk aan je geest van alle door het ego in het leven geroepen illusies bevrijdt. Zoals ik in de vorige verhandeling uitgelegd heb, kan het ego nooit de Geest van Waarheid ervaren. Daarom maakt het ego een beschrijving – een mentaal beeld – van Gods waarheid (en de gezamenlijke mensheid heeft een bijna oneindig aantal van dergelijke gesneden beelden gemaakt). Het ego is er absoluut van overtuigd dat zijn beschrijving van de waarheid echt is. Maar in werkelijkheid is de beschrijving van het ego een afgod die je rechtstreekse ervaring van de Geest van waarheid zelf verduistert. Daardoor schendt het ego de eerste twee geboden die God aan Mozes gaf:

3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. . . (Exodus 20)

Het eerste gebod is dat je geen andere goden voor de echte God hebt, wat betekent dat je geen enkele beschrijving op deze wereld accepteert als vervanging voor de directe ervaring van de Geest van Waarheid. De tweede is dat je geen enkel gesneden beeld voor jezelf maakt, wat niet een uit steen gehouwen beeld betekent, maar een mentaal beeld. Het ego schept deze mentale beelden en probeert je dan te laten geloven dat je een beeld als de absolute, onveranderende waarheid moet accepteren. Je moet tevreden zijn met de afgod, zodat je niet probeert eraan voorbij te gaan en de Geest van Waarheid ervaart.

Het ego kan de Geest van Waarheid niet ervaren, maar jij wel. En wanneer je de Geest van Waarheid wel rechtstreeks ervaart, zul je niet langer in de illusie van het ego geloven, namelijk dat zijn beschrijving de werkelijke ervaring is of dat dit alles is wat je nodig hebt om gered te worden. Daardoor zal het ego zijn macht over je verliezen en naarmate je stopt het ego energie te geven, zal het langzamerhand wegkwijnen en uiteindelijk sterven. Omdat het ego een sterk overlevingsinstinct heeft, wil hij niet doodgaan en dus zal hij alles in het werk stellen om je af te houden van het doorzien van zijn illusies. Hij zal alles doen om je te verhinderen de Geest van Waarheid rechtstreeks te ervaren en geleidelijk aan je visie te ontplooien, zodat je uiteindelijk alle leugens die het ego en de prins van deze wereld geschapen hebben, kunt verwerpen.

Dus zouden we kunnen zeggen dat de essentie van het spirituele pad is geleidelijk je geest van de illusies van het ego te zuiveren, zodat je een steeds zuiverder ervaring van de Geest van Waarheid kunt krijgen. Zoals Paulus het zei:

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. (1 Korintiërs 13:12)

De fundamentele keus in het leven
In traditionele religies vind je het concept van de wetten van God. We zouden ze ook de ontwerpprincipes kunnen noemen die God gebruikte om het universum waarin je leeft te ontwerpen. De herkomst van alle andere ontwerpprincipes is het principe van eenzijn, de Wet van Eenzijn. Het wordt in de Bijbel als volgt beschreven:

1 In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Het was in het begin bij God.
3 Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. (Johannes 1)

God schiep alles uit zijn eigen Wezen en dus is Gods wezen in alles vastgelegd wat geschapen werd – zonder hem is er niets gemaakt dat gemaakt werd. Het Woord is wat ook de eniggeboren zoon van God genoemd is:

Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren Zoon, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen. (Johannes 1:18)

Veel christenen denken dat dit naar mij verwijst, de historische persoon Jezus. Zoals ik echter op deze website uitleg, kwam ik naar de aarde als vertegenwoordiger van iets veel groters dan één enkele persoon. Daarom zei ik:

Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. (Marcus 10:18)

Het concept van het woord of de eniggeboren zoon verwijst naar wat ik tegenwoordig de universele Christusgeest noem. Dit is de geest, de bewustzijnstaat, die door God juist als basis voor het principe van eenzijn geschapen wordt. De primaire functie van de Christusgeest is om één met God te zijn, één met Gods globale beeld van het universum en één met de specifieke ontwerpprincipes die God schiep om zeker te stellen dat het universum zijn voorgenomen doel bereikte.

Je moet nu gaan beseffen dat jij – je ‘levensvorm’, wat meer is dan je fysieke lichaam en je uiterlijke geest en persoonlijkheid – geschapen werd om medeschepper met God te zijn. Daarom zegt de Bijbel:

En God zei: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over. . . (Genesis 1:26)

God heeft mensen de zeggenschap over de aarde gegeven, wat betekent dat God deze planeet schiep als fundament waarop mensen een huis konden bouwen als middel om hun scheppende vermogens uit te drukken en te ontwikkelen. Mensen hebben de vrije wil gekregen, dus moeten ze – individueel en collectief – besluiten wat zij op aarde doen. De enige kneep is natuurlijk dat ze onvermijdelijk de omstandigheden zullen ervaren die ze scheppen. God heeft niet de huidige omstandigheden van beperking, gebrek aan middelen en andere vormen van lijden geschapen. De mensheid heeft collectief de huidige omstandigheden gecreëerd en iedereen ervaart ze.

Toen God medescheppers de vrije wil gaf, ontstond een fundamentele dualiteit. Zoals ik zei, de universele Christusgeest is een uitdrukking van het principe van eenzijn dat bedacht wordt om zeker te stellen dat alles Gods bedoeling en visie volgt. Maar wanneer medescheppers de vrije wil krijgen, wordt het mogelijk dat ze ervoor kunnen kiezen tegen het principe van eenzijn in te gaan. Daardoor heeft de Christusgeest logischerwijs een tegenpool. De fundamentele werkelijkheid van de vrije wil is dat een medeschepper op een van de volgende twee manieren kan scheppen:

  • Je kunt medescheppen door de Christusgeest te gebruiken, wat betekent dat alles wat je doet in overeenstemming met Gods bedoeling en de ontwerpprincipes die God gebruikt, is.

 

  • Je kunt ont-scheppen door de geest van de antichrist te gebruiken, die tegenover de Christusgeest staat. Daardoor is alles wat je door de geest van de antichrist schept, niet op één lijn met Gods plan en wetten.

De geest van de antichrist staat tegenover de Christusgeest, omdat het op de illusie gebaseerd wordt dat het van God gescheiden wordt. Daardoor geeft vrije wil je twee mogelijkheden om je creativiteit uit te drukken:

  • Je kunt binnen het raamwerk van Gods wet scheppen. Dit verzekert je ervan dat je in harmonie met Gods bedoeling bent en dat je inspanningen, je eigen leven en die van ieder ander versterken. Met andere woorden, alles wat je doet, brengt al het leven op een hoger plan.

 

  • Je kunt ont-scheppen buiten het raamwerk van Gods wet. Daardoor maak jij je los van Gods bedoeling en je vecht, bij wijze van spreken, tegen de stroom van de Rivier van Leven in, je vecht tegen het hele universum. Het gevolg van het medescheppen buiten Gods wet om is dat jij je vrijheid en macht beperkt en alles wat je doet, trekt alleen maar jou en alle leven naar beneden. Daarom heeft de mensheid zoveel lijden op deze planeet geschapen.

Om het verschil beter te begrijpen tussen het volgen van de Gods wetten of er tegenin te gaan, denk eens na over de wet van zwaartekracht. Deze wet maakt het voor je mogelijk om op de oppervlakte van de aarde te leven in plaats van in lege ruimte rond te zweven. Is de wet van zwaartekracht op deze planeet een beperking van je vrijheid om te scheppen of is het er de basis van? Dus, zou het zin hebben je tegen de wet van zwaartekracht te verzetten en je hele leven te besteden aan het vechten ertegen? (Let wel dat vliegen geen verzet tegen de wet van zwaartekracht is, maar een gevolg van het leren hoe je beter gebruik van al Gods wetten maakt.)

Mijn punt hier is dat je als medeschepper de optie hebt om door de Christusgeest – de geest van eenzijn met God en alle leven – mede te scheppen – of door de geest van de antichrist – de geest die zichzelf van God en van alle leven gescheiden ziet. Daardoor zie je nu dat de geest van de antichrist op een fundamentele scheiding gebaseerd wordt, een scheiding tussen zichzelf en God, Gods wet en alle andere medescheppers. De Christusgeest is de geest van eenzijn, terwijl de geest van de antichrist de geest van deling, de geest van dualiteit, de geest van scheiding is. We moeten nu de fundamentele dualiteit van de geest van de antichrist eens nader bekijken.

De kennis van goed en kwaad
Wanneer je binnen het kader van Gods wet blijft, heb je een absolute maatstaf om alles te evalueren. Er is datgene wat één met Gods waarheid, Gods werkelijkheid is en er is datgene wat los staat van de werkelijkheid van God. Wanneer je in het bewustzijn van de antichrist stapt, verlies je deze absolute maatstaf. Alleen het bewustzijn van Christus kan Gods werkelijkheid zien en daardoor kun je, wanneer je buiten het bewustzijn van Christus stapt, niet langer Gods absolute waarheid zien. Je komt nu in een gemoedstoestand waarin de waarheid een relatief begrip wordt, een begrip dat door twee tegengestelden gedomineerd wordt die alleen in relatie tot elkaar kunnen bestaan.

De Bijbel beschrijft deze concepten in het verhaal van hoe Adam en Eva uit de Hof van Eden werden verjaagd. Je moet begrijpen dat de letterlijke, orthodoxe interpretatie van dit verhaal geen voeling met de werkelijkheid heeft. Adam en Eva waren niet de enige mensen in de Hof. De bedoeling van het verhaal is duidelijk te maken wat er met iedere medeschepper op aarde gebeurd is. Daardoor word je niet voor de oorspronkelijke zonde van Adam en Eva bestraft. Je huidige situatie is het gevolg van het feit dat je ziel – voor de meeste mensen vele levens geleden – dezelfde keuze maakte die Adam en Eva gemaakt hebben.

Wat was die keus? In het begin leefden al Gods medescheppers in een beschermde omgeving waarin ze rechtsreeks de leiding van een spirituele leraar hadden – wat Genesis ‘God’ noemt. Deze leraar onderwees medescheppers hoe ze hun creatieve vermogens moeten gebruiken, terwijl ze binnen het kader van Gods wet blijven. Maar omdat ze de vrije wil bezaten, hadden ze ook het potentieel om buiten Gods wet te gaan. Zo beschrijft Genesis het:

16 En de HEER God gaf de mens dit gebod: “Je mag van alle bomen in de tuin overvloedig eten,
17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven.” (Genesis 2)

Wat is de diepere spirituele betekenis achter de metafoor van ‘de boom van kennis van goed en kwaad?’ Het is een beschrijving van het bewustzijn van de antichrist, het bewustzijn dat zichzelf gescheiden van God ziet. Misschien heb jij je afgevraagd waarom God de boom in de Hof geplant heeft, als hij niet wilde dat Adam ervan zou eten? De reden is nu duidelijk. De ‘boom’ was een onvermijdelijk gevolg van de vrije wil aan Gods medescheppers geven. God kon je geen vrije wil geven zonder je het potentieel te geven om buiten Gods wet te gaan.

Het hebben van dit potentieel hoeft niet te betekenen dat je er gebruik van moet maken. In staat zijn om jezelf pijn te doen, betekent niet dat je jezelf pijn moet doen. Dat potentieel hebben, houdt echter wel in dat je aan de verleiding wordt blootgesteld om buiten Gods wet om te gaan. Daardoor kan de Slang (ondermeer) als symbool worden gezien voor het feit dat er aan de vrije wil een prijskaartje hangt, namelijk de verleiding om keuzes te maken die jezelf en alle leven schaden.

De werkelijke betekenis achter de uitdrukking ‘de boom van kennis van goed en kwaad’ is dat het een bewustzijnsstaat vertegenwoordigt, namelijk het bewustzijn van de antichrist. In deze bewustzijnsstaat ben je buiten het eenzijn met God getreden en dus zie je niet langer de werkelijkheid van God. Je ziet nu alles afgetekend op een schaal met twee tegenpolen. Aan de ene kant van de schaal het goede en aan de andere kant het kwade. Maar om de schaal te laten bestaan zijn beide nodig, wat inhoudt dat ‘goed’ en ‘kwaad’ nu relatieve begrippen zijn geworden. Ze bestaan enkel met betrekking tot elkaar en het één wordt omschreven als het tegenovergestelde van het andere.

Het gevolg is dat er in het bewustzijn van de antichrist geen absolute waarheid bestaat. ‘De Waarheid’ is relatief geworden, wat betekent dat het door verschillende mensen, verschillend uitgelegd kan worden. Je hebt de uitdrukking wel eens gehoord, ‘Beauty is in the eye of the beholder’ (‘Schoonheid ligt in de ogen van de beschouwer’) en in het bewustzijn van de antichrist ‘ligt de waarheid in de ogen van de beschouwer’. Met andere woorden, wanneer je deel aan het bewustzijn van de antichrist hebt, creëer jij je eigen definitie van de waarheid en die zal buiten Gods absolute waarheid staan.

Het uiteindelijke resultaat van het bewustzijn van de antichrist is de overtuiging dat het kwaad het tegenovergestelde van God is, waarmee bedoeld wordt dat de duivel (of hoe je het verpersoonlijkte kwaad ook ziet) de tegenovergestelde polariteit van God is en een noodzakelijk (zelfs heilzaam) deel van de fundamentele polariteit in het leven is. In werkelijkheid vormt het bewustzijn van de antichrist geen polariteit met het bewustzijn van Christus. Het kwade is niet het tegenovergestelde van God. Het kwade bestaat buiten God en het bewustzijn van de antichrist bestaat buiten het bewustzijn van Christus – het bewustzijn van eenzijn. Daardoor is relativiteit een product van het bewustzijn van de antichrist en enkel in het domein van de antichrist bestaan goed en kwaad als relatieve begrippen, als tegenovergestelde polariteiten waarin de een niet zonder de ander kan bestaan.

De sluier
De werkelijkheid achter het verhaal van de Val van de Mens is dat alle mensen op deze planeet ‘gevallen’ zijn, wat betekent dat zij van de vrucht van de ‘boom van kennis van goed en kwaad’ gegeten hebben. Door dit bewustzijn van de antichrist hun wezen binnen te laten komen, zijn ze voor de meest wezenlijke illusie bezweken, namelijk dat ze van God zijn gescheiden in plaats van medescheppers met God, zonen en dochters van God, individualisaties van God.

Bedenk dat zonder God niets werd gemaakt dat gemaakt werd, wat inhoudt dat je een individualisatie van Gods wezen bent. Daardoor kun je in werkelijkheid nooit van God gescheiden zijn. Hoe kun je van God gescheiden zijn als God overal is en in alles is? Daardoor kan de overtuiging dat je van God bent gescheiden enkel in je geest, in je gedachten bestaan. Het is het gevolg van een keuze uit vrije wil, namelijk de keuze deel aan het bewustzijn van de antichrist te hebben, waarbij je gaat geloven – zelfs ervaren – dat je van God bent gescheiden.

De geest van Christus is het bewustzijn van eenzijn, zolang je in de Christusgeest bent, kun jij je niet gescheiden van God zien. Alleen door het bewustzijn van de antichrist je wezen binnen te laten komen – waarbij je alles door het filter van de dualistische geest beziet – kun jij je gescheiden van je bron ervaren. Door het bewustzijn van Christus zie jij je als een druppel in de oceaan van Gods wezen en je weet dat alle andere druppels uit dezelfde bron zijn gekomen. Door het bewustzijn van de antichrist zie jij je als een druppel die van de oceaan en van alle andere druppels wordt gescheiden.

In werkelijkheid heeft de val in een lagere bewustzijnsstaat niet op één gewichtig moment plaatsgevonden. Het was een geleidelijk proces dat tijd kostte, maar zoals in Genesis voorgesteld, kwam er een moment van inzicht:

7 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.
8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. (Genesis 3)

De diepere betekenis is dat je ziel wel een moment van inzicht had waarin ze herkende dat ze zich van God had afgescheiden – of liever gezegd van haar spirituele leraar. Op dat moment stond je ziel voor een epische keuze. Zou ze teruggaan naar haar spirituele leraar of zou ze zich voor haar leraar verbergen? Zou ze de hulp van haar leraar proberen te zoeken om naar de eenzijn met God terug te keren, of zou ze haar fouten proberen te verbergen in de hoop ze voor de leraar verborgen te kunnen houden?

Er waren veel zielen in de Hof van Eden die van de verboden vrucht aten. Maar velen van hen keerden daadwerkelijk terug naar de leraar en zij ontvingen de liefdevolle leiding die hen hielp naar eenzijn met hun bron terug te komen. Daardoor is het verhaal van de Val, het verhaal van die zielen die zich voor de leraar verborgen probeerden te houden. Wanneer je het belang van de vrije wil beseft, besef je dat de leraar hen niet kon dwingen terug te komen. Hij moest het toelaten dat ze zich bleven verschuilen. Tot op deze dag verbergen de meeste mensen op deze planeet zich voor hun spirituele leraar en het spirituele pad kan gezien worden als een proces van vrede sluiten met je spirituele leraar.

Het gevolg van het verschuilen voor de leraar is dat de student niet langer in de mysterieschool van de Hof kan blijven. Ik weet dat Genesis een onheilspellende beschrijving geeft van hoe Adam en Eva nadrukkelijk uit de Hof werden verdreven, maar de werkelijkheid is dat het Paradijs het Christusbewustzijn is, het bewustzijn van eenzijn met God. Dardoor kon je ziel, toen ze aan het bewustzijn van afscheiding deelnam, niet langer in het bewustzijn van eenzijn blijven – je kunt niet tegelijkertijd één en gescheiden zijn. Daardoor verjoegen de zielen die besloten niet naar hun leraar terug te gaan, zichzelf uit de Hof.

Zoals de Bijbel beschrijft waren Adam en Eva zich ervan bewust dat ze een verlies geleden hadden – en iedere ziel die gevallen was, ook. Toen de ziel haar verbinding met God – wat inhoudt met haar spirituele leraar – verloor, voelde ze zich alleen, zelfs in de steek gelaten. Omdat dit alleen zijn ondraaglijk was, had de ziel iets nodig wat de plaats van haar spirituele leraar kon innemen. Dat ‘iets’ werd het menselijke ego dat als middel bedoeld wordt om het verlies van de ziel aan contact te compenseren. Het ego wordt bedacht om te voorkomen dat de ziel zich alleen voelt.

Het ego wordt uit de scheiding van de ziel van het eenzijn geboren en daardoor wordt hij geboren uit het bewustzijn van de antichrist. Daardoor ziet hij alles door het filter van het bewustzijn van scheiding, wat inhoudt dat hij zich ALTIJD gescheiden van God ziet. Hij kan eenzijn niet als de oplossing zien voor het meest fundamentele probleem van alleen zijn van de ziel. In plaats daarvan probeert hij de ziel in ontelbare illusies te laten geloven die het laten lijken dat de ziel niet terug naar eenzijn hoeft te komen. Deze illusies variëren van het idee dat er geen God is tot het idee dat je alleen door een uiterlijke religie gered kunt worden.

Mijn punt is hier dat het ego uit scheiding wordt geboren en hij kan de absolute waarheid van God niet zien. Het ego ziet alleen de relatieve ‘waarheid’ die uit het bewustzijn van de antichrist voortkomt, wat inhoudt dat alles wat het ego ziet, de fundamentele illusie bevestigt dat je van God gescheiden bent. Daardoor vormt het ego en zijn dualistische overtuigingen een sluier die je verhindert God en Gods waarheid te zien. Het bewandelen van het spirituele pad is een kwestie van leren door deze sluier heen te zien.

De onmogelijke zoektocht van het ego
Zoals ik zei, wordt het ego uit het bewustzijn van scheiding geboren. De logische consequentie is dat het ego de ziel NOOIT naar eenzijn kan terugbrengen. Omdat een ziel uit Gods Wezen wordt geschapen, kan ze nooit helemaal vergeten dat ze van ergens hoger dan deze aarde kwam, dat er meer in het leven is dan wat ze op aarde ervaart. Daardoor ziet het ego zich voor een onmogelijke zoektocht geplaatst. De ziel heeft een innerlijk verlangen naar eenzijn, maar het ego kan dat verlangen nooit vervullen.

Als de ziel deze waarheid beseft wordt, zal ze niet langer in de illusies van het ego geloven en daardoor zal het ego sterven. Om te blijven leven moet het ego voorkomen dat jij de fundamentele waarheid over het leven beseft en dat doet hij door te proberen jou in zijn dualistische illusies gevangen te houden. Deze illusies nemen vele vormen aan en we zullen in de volgende verhandelingen een aantal ervan bekijken. Maar wat ik hier op jou wil overbrengen, is dat de individuele illusies die door het ego gecreëerd zijn, gezien kunnen worden als bomen in een bos.

Omdat je door het ego in de val gelokt bent, ben jij in het bos en alles wat je kunt zien, zijn de bomen – de individuele illusies die het ego schiep. Wanneer jij je aangeboren vermogen gebruikt om naar de hogere waarheid van Christus uit te reiken, begin je een aantal bomen in het bos om te hakken. Uiteindelijk wordt je visie minder verduisterd en je kunt de waarheid van Christus beginnen te zien.

Maar het belangrijke concept is hier dat het ego meer is dan de individuele illusies die het schiep, zoals het bos meer is dan de bomen. Maar wat is een bos? Als je alle bomen opruimt, is er dan nog wel bos over? Inderdaad, het bos bestaat nog steeds op dezelfde plaats waar het altijd al bestond, namelijk in de menselijke geest. De werkelijkheid is dat het bos enkel een mentaal concept is, een illusie geschapen in de geest – en het ego ook. Het ego heeft op zich geen werkelijkheid. Hij heeft enkel de werkelijkheid die je hem geeft, omdat jij in zijn illusies gelooft.

Zolang jij je aandacht op de illusies vestigt, kun je het ego niet zien. Zolang je in de illusies gelooft, kun je de waarheid niet ontdekken dat het ego geen werkelijkheid in God bezit. En zolang je niet ziet dat het ego geen werkelijkheid bezit, geloof je dat het bewustzijn van de antichrist echt is. Zo blijf je in de illusie geloven dat je van God gescheiden bent.

Mijn punt is dat alle individuele illusies – alle bomen in het bos – bedoeld zijn om te voorkomen dat je het bos ziet, dat je het ego zelf ziet. Want wanneer je het ego wel ziet en hem ziet voor wat hij is, zul je beseffen dat hij niet echt is en daarom geen macht over je heeft. Dus kun je hem opgeven, hem loslaten en hem laten sterven, terwijl jij erbij wegloopt en het koninkrijk van God, het bewustzijn van eenzijn binnengaat.

Begrijp je nu waarom ik niet begonnen ben met het ego te definiëren? Je kunt het ego niet echt definiëren, omdat het ego geen feitelijke substantie heeft. Het lijkt substantie te hebben, omdat je in zijn illusies gelooft, zoals het bos substantie schijnt te hebben, zolang jij je aandacht op de bomen vestigt. Maar een bos is een mentaal concept dat vele soorten bomen kan bevatten. Een naaldbomenbos verschilt van een eikenbos. Net zo verschilt het ego van één persoon van dat van een ander en ze zijn te onderscheiden door de individuele illusies die elk geaccepteerd heeft.

In zeker zin zou je kunnen zeggen dat het ego een kameleon is die van kleur verandert om één geheel met zijn omgeving te vormen om aan ontdekking te ontsnappen. Het ego probeert zich altijd achter de bomen te verschuilen zodat je hem niet ziet. Het gevolg is – en dit is iets wat elke serieuze spirituele zoeker over na moet denken – dat je ego niet hetzelfde zal blijven. Naarmate je het spirituele pad beklimt, zul je een aantal illusies van je ego wegdoen – een aantal bomen in het bos – maar dat betekent niet dat je het ego geheel overwonnen hebt. Zolang er illusies overblijven, zal het ego zich daarachter verschuilen in zijn nooit eindigende poging je te verhinderen het bos te zien.

Dit heeft vele consequenties die we in de komende verhandelingen zullen onderzoeken, maar één ervan is dat zolang je in deze wereld bent, het niet verstandig is te geloven dat je het ego totaal overwonnen hebt. Het is wijs om altijd alert te zijn en naar iets te zoeken dat zich verbergt en je tot het bittere einde toe probeert te bedriegen. Daarom zei ik:

Want er zullen valse Christussen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. (Matteüs 24:24)

Sommige van deze valse profeten zullen door je eigen ego in het leven geroepen worden in een poging je te misleiden om het nog langer macht over jou te geven. Anderen zullen door de prins van deze wereld gecreëerd worden om te proberen je een uiterlijke goeroe te laten volgen in plaats van het koninkrijk van God in te gaan dat in je is. In de volgende verhandelingen zullen we enkele van de grootste bomen in het egobos onthullen, maar ik wil dat je het bos zelf niet vergeet. Want de waarheid is dat elke keer als er een boom omvalt, er een fractie van een seconde is waarin het ego wordt blootgelegd. En als je er op let, kun je hem zien, voordat hij de tijd heeft zich opnieuw te verbergen. Als je eenmaal het ego hebt gezien, zal het veel gemakkelijker voor je worden zijn illusies te overwinnen, totdat je zelfs de meest fundamentele illusie van tafel kunt vegen dat het ego en de scheiding van God echt is.

Je zou kunnen zeggen dat door het ego zelf te zien, het mogelijk voor je wordt om buiten het bos te stappen, terwijl er nog steeds bomen in het bos over zijn. Als jij je eenmaal niet langer meer met het ego identificeert, wordt het zoveel gemakkelijker voor je om de resterende illusies van je ego los te laten. Dit is de staat van weten – mens, ken jezelf – waar alle oprechte spirituele zoekers naar moeten streven. Alles wat ik op deze website geef, dient de bedoeling je te helpen die staat van weten te bereiken dat je méér dan het ego bent.