Openbaringen, Armageddon en de Apocalyps

Vraag: In de Bijbel, in de Openbaringen van Johannes, de Apocalyps, zegt Johannes dat hij deze openbaring van Jezus heeft gekregen. Heeft Jezus deze openbaring aan Johannes gegeven en wat is de betekenis ervan; is het ook van betekenis voor de wereld van tegenwoordig? Hoe zit dat met profetieën uit de Bijbel, vooral de woorden Armageddon of Apocalyps.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus – Nederland, 2017:

Ik zal niet zeggen dat ik, als geascendeerde meester, deze openbaring aan Johannes heb gegeven in die zin dat ik hem een dictaat heb gegeven zoals jullie mij nu rechtstreeks horen spreken. Dit was een gecompliceerdere situatie waarin hij bepaalde impulsen van het geascendeerde niveau kreeg via mij, maar het was een veel ingewikkelder proces. De persoon die deze openbaring ontving, (en zijn naam was tussen haakjes niet Johannes, maar heeft men het later aan de naam Johannes toegeschreven net zoals de evangeliën ook niet door een persoon met de naam Marcus of Lucas werden geschreven) was niet in staat om een rechtstreeks dictaat te ontvangen zoals ik die nu geef.

Er was een bedoeling mee om deze tekst te geven en er waren meerdere doelen; een daarvan was een tekst te geven die zo overduidelijk mystiek was dat het de gedachten van de mensen in verwarring zou brengen en hen dwingen om verder te kijken dan de dogma’s en doctrines waarvan ik voorzag dat die in de christelijke beweging zouden ontstaan. Het was natuurlijk ook de bedoeling om de hele lering in versluierde vorm te geven die wij nu veel gedetailleerder geven, over de gevallen wezens, over het feit dat sommige mensen uit een hoger rijk waren gevallen, dat er een kracht van het kwaad bestond en dat er een proces bestaat waarin de aarde daarvan bevrijd wordt.

Het op Armageddon is van waarde als symbool. Je kunt het symbolisme in het boek ‘De Openbaringen van Johannes ’op diverse manieren interpreteren en op diverse manieren kan dit kloppen. Edgar Cayce heeft een boek geschreven waarin hij het symbolisme van het boek ‘De Openbaringen van Johannes’ interpreteert en dat klopt aardig; het is in geen geval de enige manier of de laatste manier om het te interpreteren.

Op een bepaalde moment in de toekomst zal ik er misschien meer leringen over geven, maar ik heb dat nog niet gedaan aangezien wij onze leringen op een veel directere manier kunnen geven en ik vond het niet belangrijk genoeg om de tijd van de boodschapper hierdoor in beslag te laten nemen, gedeeltelijk omdat eerlijk gezegd maar heel weinig mensen tegenwoordig de tijd nemen om het boek ‘De Openbaringen van Johannes’ lezen. Het concept Armageddon is in feite niet iets wat in één dramatische gebeurtenis zal plaatsvinden, waarbij je de datum kunt bepalen en zeggen: Dit was de verandering. Het is een voortdurend proces en het loopt al vanaf mijn incarnatie en mijn ascensie, omdat dit het oordeel over bepaalde gevallen wezens heeft gebracht die geleidelijk aan van de aarde worden weggehaald.

Hier heb ik al diverse malen over gesproken, onder andere in een dictaat in Jerusalem een aantal jaren geleden. Het is een voortdurend proces en eigenlijk is het in veel gevallen (in feite de meeste gevallen) niet iets wat in het fysieke octaaf plaatsheeft. Het gebeurt in de drie hogere octaven, omdat het gaat over de gevallen wezens die daar zijn.

Je kunt het boek ‘De Openbaringen van Johannes’ eigenlijk alleen maar bevatten als je het symbolisch bekijkt en niet letterlijk neemt. Nu, ik begrijp dat veel fundamentalistische christenen het letterlijk willen interpreteren, maar het boek is opzettelijk in zulke gecompliceerde taal gegeven dat het heel moeilijk is om het letterlijk op te vatten. De waarheid is dat het geleidelijk aan belang heeft ingeboet, omdat het bewustzijn is verhoogd; het werd voor een bepaald bewustzijnsniveau gegeven dat in die tijd meer voorkwam. Tegenwoordig zou het waardevoller zijn om de leringen te bestuderen die wij rechtstreeks hebben gegeven dan te proberen om het symbolisme uit het boek ‘De Openbaringen van Johannes’ te decoderen.