Bureaucratie en Regering in de Gouden Eeuw

Onderwerpen: Corruptie en elitarisme – Bureaucratie in de Gouden Eeuw – Een positieve kijk op het leven krijgen – Geen gewelddadige revoluties nodig – Hoe regeringen zullen veranderen – De kloof tussen de bevolking en politici – Alcohol- en drugsmisbruik houdt de mensen rustig – Alle mensen willen hun leven verbeteren – Onpeilbare groei

 

Geascendeerde meester Saint Germain, 11 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN inderdaad Saint Germain. Ik kom jullie een verhandeling geven in de serie over hoe je de Gouden Eeuw kunt manifesteren. Dit geldt voor alle naties en is niet speciaal op één natie gericht.

 

Corruptie en elitarisme
Een van de belangrijkste aspecten om de Gouden Eeuw te manifesteren, is natuurlijk dat corruptie wordt overwonnen. Nu kun je naar een paar corruptie-indexen kijken die door internationale organisaties zijn vergaard. Het is niet moeilijk, gewoon een simpel feit, om te begrijpen dat de landen die het laagste niveau van corruptie hebben, de hoogste materiële levensstandaard hebben en in het algemeen gesproken, een goed functionerende, vaak groeiende economie. Wat is het verband tussen die twee?

Welnu, corruptie zorgt ervoor dat een kleine elite steeds meer privileges voor zichzelf vergaart en hoe doen ze dat? Praktisch bekeken, doen ze dat door bepaalde mensen in het regeringsapparaat om te kopen, zodat zij de speciale gunsten verwerven die andere mensen niet kunnen krijgen. Wat hier echt achter zit, is dat in elke natie waar zich een elite vormt (en dat is zo ongeveer iedere natie), de elite haar privileges niet wil delen. Zij willen de bevolking onder de duim houden, zij willen de rivaliteit verlagen.

Wat voor effect heeft dat? Dat dit ook de creativiteit verlaagt. Bovendien verlaagt dit ook het feit dat wij, de geascendeerde meesters, de inspanningen van de mensen in de natie waar te veel ongelijkheid tussen rijk en arm, tussen de bevoorrechte en niet-bevoorrechte mensen bestaat, niet mogen vermenigvuldigen. In het algemeen zie je dat de landen die corruptie uitbannen, een grotere vermenigvuldigingsfactor hebben en dat het daarom beter gaat met hun economie. Dit is iets wat iedereen kan zien die de feiten bestudeert.

Daarom zul je zien dat in de Gouden Eeuw de landen die de grootste inspanning leveren om corruptie uit te bannen inderdaad een beter functionerende economie zullen hebben. Zij zullen meer gelijke kansen voor alle mensen hebben en daarom zullen zij in het algemeen een gelukkiger en tevredener bevolking hebben.

 

Bureaucratie in de Gouden Eeuw
Nu, wat zit er achter corruptie? Welnu, corruptie zou natuurlijk niet kunnen bestaan als er geen bureaucratie bestond en daarom moeten wij het hebben over de rol van bureaucratie in de Gouden Eeuw. Om dit onderwerp te kunnen begrijpen, moet je inzien dat de gevallen wezens die op deze planeet bestaan zowel geïncarneerd zijn als zich in hogere rijken bevinden. Zij proberen absoluut alles te gebruiken om hun doelen te bereiken, wat macht en controle kan zijn of simpelweg vernietiging en chaos, of het stoppen van de groei. Er bestaan verschillende groepen gevallen wezens; zij hebben verschillende doelen. Soms botsen die met elkaar. In sommige gevallen versterken ze elkaar en dus hebben we op aarde te maken met een gecompliceerde situatie.

Nu kan het enkelen van jullie verbazen dat ik dit zeg, gezien de manier waarop ik over het communisme placht te spreken, als er een hogere staat van het collectieve bewustzijn zou zijn, dan zou een communistisch systeem waarin de staat de eigenaar was van de middelen van productie daadwerkelijk kunnen functioneren. De economie zou het op den duur overleven en er zou zelfs een tamelijk egalitaire samenleving kunnen ontstaan, waarin de mensen redelijk gelukkig zouden kunnen zijn.

Karl Marx was niet de eerste op de wereld die zo’n samenleving heeft bedacht. Je kunt zelfs teruggaan in de bekende geschiedenis, maar zeker ook eerder dan de bekende geschiedenis, en dan samenlevingen vinden die, in principe, gezamenlijk de eigenaar waren van de productiemiddelen en het land. Die samenlevingen functioneerden goed. Er waren zulke samenlevingen op Atlantis die op een veel hoger niveau dan tegenwoordig functioneerden.

Wat is het dan dat de communistische samenleving vervormt, zodat de economie niet goed kan functioneren? Welnu, dat is de opkomst van een machtselite. De invloed van de gevallen wezens die niet proberen om de samenleving goed te laten functioneren, maar die haar proberen te gebruiken om de controle te krijgen, of zelfs een geheime agenda te hebben om conflicten op de wereld te scheppen, die tot vernietiging zou kunnen leiden.

Als jij je zou omdraaien en kijken naar iets wat je traditioneel een kapitalistische samenleving zou noemen, dan zou je zien dat er zich door ongebreideld kapitalisme een elite vormt. Zij zullen zich specifieke privileges toe-eigenen en dat er, als allergrootste consequentie, een heel kleine elite ontstaat die alle productiemiddelen bezit. Dan krijg je een situatie die niet heel veel verschilt van de situatie in een communistisch land.

Wat een kapitalistische economie verhindert om op den duur goed te functioneren, is opnieuw het formeren van een elite en de invloed van de gevallen wezens. Wat jij je vervolgens moet realiseren, is dat de gevallen wezens absoluut alles zullen aanwenden om hun doelen te bereiken. Zij zullen het kapitalisme gebruiken, zij zullen het communisme gebruiken, zij zullen elk type samenleving gebruiken. Zij zullen elke institutie in de samenleving gebruiken. Dus laten we dan eens naar de bureaucratie kijken.

Waarom hebben jullie een bureaucratie? Nu, de meeste mensen zouden zeggen dat je die hebt om een goed functionerende staat te vormen, om je ervan te verzekeren dat alle mensen gelijke rechten voor de wet, gelijke kansen, hebben dat alles goed functioneert, dat mensen geen huizen bouwen die bovenop hen vallen en dat ze veilig op de wegen kunnen rijden en dat er een infrastructuur is die daadwerkelijk functioneert.

Ja, dit is natuurlijk de hogere betekenis van een bureaucratie, maar dit is niet hoe bureaucratieën op dit moment werken, omdat zij zwaar zijn beïnvloed door de gevallen wezens. Wat doen de gevallen wezens? Nu, veel dingen, maar een daarvan is dat zij altijd alles proberen te compliceren, de dingen complexer, steeds ingewikkelder, te maken. Zij zetten systemen, mechanismen, op waardoor de complexiteit van het systeem bepaalde inherente problemen schept. Wat is de oplossing die de gevallen wezens altijd aanbevelen? Dat is meer controle, meer bureaucratie, meer wetten, meer regels, meer voorschriften.

Je zou kunnen zeggen dat de manier waarop de bureaucratieën op dit moment werken, een typisch voorbeeld is van het proces dat ik al eerder heb beschreven: De gevallen wezens scheppen een probleem en werpen zichzelf op als degenen die de oplossing voor het probleem hebben. Hun oplossing van het probleem lost het probleem niet op. Het maakt het slechts ingewikkelder. Je ziet dat in veel naties bureaucratieën steeds gecompliceerder zijn geworden, steeds moeilijker te administreren. Er komen meer regels, meer voorschriften. Je kunt het in de Europese Unie zien, die praktisch verdrinkt in regels en voorschriften.

Het effect is dat dit op den duur niet alleen de creativiteit van de mensen afsluit, maar ook de economie laat verdampen. Het zal ook het effect hebben dat bedrijven die al groot zijn en gevestigd zijn, speciale privileges krijgen, omdat zij het zich kunnen veroorloven om mensen in te huren, inclusief advocaten, om aan alle voorschriften van de regering te voldoen, terwijl kleinere bedrijven zich dat niet kunnen veroorloven. Door voldoende voorschriften kun je eigenlijk monopolies scheppen. Dit sluit natuurlijk de stroom van creativiteit af – de stroom die wij kunnen vermenigvuldigen – en daarom wordt er een deksel op de economie groei gelegd.

Naarmate we meer in de Gouden Eeuw komen, wordt het collectieve bewustzijn natuurlijk verhoogd. Dit zal twee effecten hebben. Een is dat de gevallen wezens hun macht zullen verliezen. Veel van hen zullen hun leven op aarde moeten verliezen of ze worden uit het emotionele, mentale en identiteitsrijk verwijderd. Je hebt niet meer die aantrekkingskracht naar beneden, of die chaotische invloed van de gevallen wezens die proberen om elk systeem te gebruiken om complexiteit en chaos, zelfs vernietiging, te scheppen. Het andere effect is dat het bewustzijn van de mensen wordt verhoogd.

Nu zeg je misschien: “Wat is dan een van de legitieme functies van bureaucratie?” Nu, dat is voorkomen dat de mensen elkaar exploiteren, elkaar uitbuiten, door bepaalde regels te stellen en die te handhaven. Daarom heb je in de meest zuivere vorm een politiemacht. Het was nooit de bedoeling dat een politiemacht de gewone bevolking onderdrukte, maar alleen degenen te corrigeren die anderen geweld aandeden of exploiteerden. Wanneer een politiemacht zelf de bron van exploitatie wordt, nu dan kun je die natuurlijk niet in een Gouden Eeuw handhaven.

 

Een positieve kijk op het leven krijgen
Wanneer het collectieve bewustzijn wordt verhoogd, is er slechts een kleine verschuiving voor nodig waardoor de mensen zich beginnen te realiseren dat zij niet van anderen hoeven te stelen, dat zij anderen niet hoeven te manipuleren, dat zij anderen niet hoeven te exploiteren, omdat er genoeg zakelijke kansen of kansen op werk zijn. Je kunt op een heel legitieme manier de kost verdienen, en ook nog een goed salaris ontvangen, zonder andere mensen te exploiteren.

Mijn geliefden, jullie moeten die verschuiving naar een positieve kijk op het leven maken en dat betekent dat de mensen elkaar dan niet meer proberen te exploiteren, zij proberen niet meer te voorkomen dat zij moeten werken. Iedereen concentreert zich zo goed mogelijk op het gebruik van zijn creativiteit of ijver, zodat je op een legitieme manier geld kunt verdienen. Dit betekent dat iedereen bijdraagt aan de groei van de economie, wat betekent dat wij nog meer kunnen vermenigvuldigen en dan groeit de economie nog meer. Wanneer die positieve verschuiving plaatsvindt, en de mensen zich niet concentreren op het uitbuiten van elkaar, wordt de behoefte aan bureaucratie geleidelijk aan minder tot het punt komt dat je een bureaucratie krijgt die veel, veel kleiner is dan je momenteel in de meeste landen ziet.

Dit betekent dat de bureaucratie minder complex wordt. Het betekent ook dat de mensen in een bureaucratie hun manier van denken gaan veranderen. Zij richten zich niet zo op het voorkomen van iets negatiefs als wel op het bevorderen van iets positiefs. In plaats van te denken dat zij mensen moeten corrigeren, concentreren zij zich op hoe zij daadwerkelijk groei kunnen bevorderen. Dit betekent ook dat er een moment zal komen dat de wetten in de naties – in ieder geval de voorlopers van de Gouden Eeuw – zullen veranderen.

In plaats van je te concentreren op het voorkomen van die uitbuiting en dingen illegaal te maken (en het anderen moeilijker maken om mensen te bedriegen, of van de staat te stelen), maak je een nieuw soort wetten die eigenlijk tot doel hebben om de mensen ervan te verzekeren dat men de beste kansen krijgt om hun creativiteit op manieren te uiten waar het geheel baat bij heeft. Ineens wordt de wet minder ingewikkeld. Er liggen minder hindernissen op de weg. Er zijn natuurlijk wetten die grote bedrijven niet gunstig gezind zijn, maar die alle bedrijven een redelijke kans geven. Ineens gaat dit de positieve kant op, omdat iedereen zich weer concentreert op groei in plaats van je te richten op het voorkomen van een of andere ramp of wanorde of het omverwerpen van de status-quo, de samenleving ten val brengen, of wat dies meer zij.

Gewelddadige revoluties zijn niet nodig in de Gouden Eeuw, omdat samenlevingen bezig zijn met het proces van progressieve groei, progressieve expansie, progressieve evolutie. Ineens kunnen de mensen die aan het hoofd staan van samenlevingen zich gaan realiseren dat zij zich kunnen ontspannen, het rustig aan kunnen doen, omdat het gevaar van een gewelddadige revolutie die bestond, is geweken omdat die spanning niet meer onder het volk leeft. De mensen zijn geconcentreerd op iets wat zij uiteindelijk allemaal willen: Zij willen een goed leven voor zichzelf.

 

Geen gewelddadige revoluties nodig
Later in de Gouden Eeuw zullen er stadia komen dat de meerderheid van de bevolking in vele naties zover is dat zij onbaatzuchtig probeert om het geheel of andere mensen te dienen. Maar in de beginstadia van de Gouden Eeuw zullen de mensen zich richten op het creëren van een goed leven voor zichzelf. Wanneer zij dit doen op de manier die ik heb beschreven, dan helpt het creëren van een goed leven voor zichzelf ook om een beter leven voor het geheel te creëren, en dus een beter leven voor andere mensen. Ineens is het niet meer nodig dat er van die onderdrukkende, controlerende samenlevingen zijn zoals je die tegenwoordig ziet. Het zal niet zo zijn dat de mensen gewelddadige revoluties beginnen om zulke onderdrukkende samenlevingen omver te werpen, zij zullen geleidelijk aan verdwijnen, omdat ze niet meer nodig zijn. De mensen zullen dat niet meer accepteren. Zij zullen gewoon opstaan en laten weten dat zij in een andere samenleving willen wonen en men twijfelt er niet aan dat de leiders zich op den duur wel moeten aanpassen.

Degenen die zich niet aanpassen, zullen gewoon verdwijnen. Zij zijn niet meer op de wereld, zij verliezen hun macht, alles kan. Als de meerderheid van de mensen in een natie besluit dat zij een andere samenleving wil, dan zullen de leiders die daar niet in meegaan, verdwijnen. Dat staat buiten kijf. Er is geen reden, geen noodzaak, om een gewelddadige revolutie te beginnen om zulke leiders af te zetten. Het is gewoon een kwestie van een cruciaal aantal mensen dat beslist: “Wij accepteren dit niet meer in onze natie. Wij willen in een andere natie leven en dit is de soort natie waarin wij willen leven.”

 

Hoe regeringen zullen veranderen
Mijn geliefden, dit zal zoveel veranderingen overal op de wereld teweegbrengen dat je ineens ziet dat de regeringen gaan veranderen. Ik heb het gehad over de noodzaak om te experimenteren met directe democratie, zodat de mensen over meerdere kwesties kunnen gaan stemmen. Het is natuurlijk niet praktisch als de mensen over alle kwesties moeten stemmen. De behoefte aan een regeringsapparaat met vertegenwoordigers, met bureaucraten die de wil van het volk uitvoeren, blijft bestaan.

Die zullen zodanig veranderen dat men zich gewaar of bewust wordt van de zekere afstand die er tussen de politici en de bureaucraten en het volk, die er nu is. Dit kweekt vaak een bepaald gevoel van superioriteit bij de politici en de bureaucraten, en zelfs onder de bedrijfsleiders of de media, of instituties in de samenleving, zoals het onderwijs. Die mensen voelen zich superieur aan de gewone bevolking. Zij hebben het gevoel dat het hun rol is om de samenleving te regeren en de mensen te vertellen wat zij voor hun eigen goed zouden moeten willen. In de Gouden Eeuw zal dit gewoon vervagen.

Opnieuw zal de wacht gewisseld worden, omdat de mensen die niet met die veranderingen mee kunnen gaan naarmate het bewustzijn wordt verhoogd, gewoon uit hun posities zullen verdwijnen. Zij zullen zich terugtrekken, met pensioen gaan, iets anders zoeken wat zij willen doen. Hierdoor ontwikkelt zich een geheel nieuwe generatie van politici en bureaucraten die de noodzaak om het geheel te dienen, om de mensen te dienen, oppakken. Ineens zal het gevoel van afstand tussen de regering en de bevolking er niet meer zijn en daardoor zullen de mensen in de regering zich niet meer superieur voelen aan de bevolking. De mensen zelf zullen niet bang zijn, zij zullen zich niet op afstand gezet voelen, zij zullen geen achterdocht voelen over hun regering.

Mijn geliefden, naarmate de gevallen wezens van de planeet worden verwijderd, omdat het bewustzijn wordt verhoogd, zullen alle samenzweringstheorieën verdwijnen, omdat alle samenzweringstheorieën die ook maar enigszins waar lijken te zijn, zullen vervagen. De mensen zullen worden verheven, omdat zij niet meer geloven in die fantasieën die er worden verteld. Jullie zien, mijn geliefden, dat deze verschuiving een verschuiving in de positieve richting is.

 

De kloof tussen de bevolking en politici
Als je teruggaat in de geschiedenis, dan zie je misschien dat er een aantal van die dynamieken in veel naties tussen de bevolking en de regering hebben bestaan en je zou jezelf eens kunnen afvragen: “Waarom bestond die vijandigheid, dit conflict, die achterdocht er toen? Waarom heeft dit zo lang geduurd?” Vanuit een logisch, rationeel standpunt is het echt heel moeilijk te begrijpen. Veel mensen die de omstandigheden in de samenleving onderzoeken, hebben dit daadwerkelijk onderzocht en zichzelf afgevraagd: “Wat zou dit kunnen verklaren? Waarom heeft er zelfs in democratische naties geen verandering plaatsgevonden, zodat de mensen zich dichter bij de politici voelen staan en vice versa, zodat er geen kloof is, geen ruimte voor achterdocht is?”

Vanuit een rationeel, wetenschappelijk standpunt kun je dit niet verklaren. Er is geen rationele verklaring. De verklaring is natuurlijk wat wij tegen jullie hebben gezegd: Het bestaan van gevallen wezens en hun invloed, en het niveau van het collectieve bewustzijn. Als dit een aantal mensen dat veel kennis over de samenleving heeft en hoe die functioneert, eenmaal duidelijk wordt dan zal er nog een verschuiving plaatsvinden, omdat de geavanceerde mensen in de samenleving niet beslist het bestaan van geascendeerde meesters of gevallen wezens zullen erkennen, maar wel dat er altijd een machtselite is geweest die niet het goede voor had. Je kunt eigenlijk geen constructieve maatschappij opbouwen zonder dit te erkennen en geen noodzakelijke stappen te ondernemen om te voorkomen dat zo’n elite een hele samenleving in haar macht heeft en daardoor groei tegenhoudt.

Zoals ik in Nederland heb gezegd, zal men ook erkennen dat er een collectief bewustzijn moet zijn vanuit een zuiver universeel perspectief. Er zal zelfs een tijd komen dat er duidelijker bewijs hiervoor komt dan er tegenwoordig is – omdat er dan genoeg wetenschappelijk bewijs is verzameld om iedereen daarvan te overtuigingen die het neutraal bekijkt. Er zal een moment komen waarop dit wereldwijd geaccepteerd wordt en dat de leiders van de samenleving beginnen te erkennen dat het nodig is om hiernaar te kijken en het collectieve bewustzijn te verhogen om de samenleving te verbeteren.

Het is geen kwestie van mensen tot iets proberen te dwingen, de mensen onder de duim te krijgen, of meer wetten en voorschriften te maken. Het is eigenlijk een kwestie van de mensen helpen om de wonden en de verdeeldheid in hun eigen psyche, hun eigen psychische problemen op te lossen, zodat zij meer hele menselijke wezens worden en daardoor in staat zijn om een constructiever leven te leiden. Men zal zich er natuurlijk ook van gewaar zijn dat dit niet eerder is gebeurd, omdat de machtselite niet wilde dat dit gebeurde, omdat het voor hen gemakkelijker is om de mensen onder de duim te houden, wanneer zij meer on-heel, meer verdeeld, meer psychologisch verknipt zijn.

 

Alcohol- en drugsmisbruik houdt de mensen rustig
Tegenwoordig zie je landen waarin een hoog niveau van drugs- en alcoholgebruik bestaat. Je ziet dat dit de mensen duidelijk rustig houdt en daardoor zijn ze gemakkelijker onder de duim te houden. Je ziet dat in bepaalde samenlevingen die je uit het verleden kent (en de Sovjet-Unie is hier één voorbeeld van) het alcoholgebruik zo hoog is dat dit een belangrijke factor was om het systeem in stand te houden. De mensen bleven gewoonweg zo rustig, om dat zij met geen mogelijkheid in een coherente staat konden komen om de status-quo te veranderen.

Je zou je misschien eens af kunnen vragen, als je dat zou willen, waarom alcoholisme vooral onder mannen voorkomt. Dit is niet exclusief aan mannen voorbehouden, maar in veel samenlevingen is er een groter percentage mannen alcoholist dan vrouwen. Als je bijvoorbeeld naar de Sovjet-Unie kijkt, dan zie je dat dit aansluit bij wat Portia heeft gezegd, namelijk dat mannen ontvankelijker zijn om hun trouw aan een idee, een ideaal, een systeem, te beloven. Zij beloven trouw en daardoor hebben zij het gevoel dat het nodig is om persoonlijke offers te brengen omdat het geheel, het systeem, het idee, belangrijker is dan het individu, belangrijker dan hun materiële leven. Als ze bij wijze van spreken eenmaal hun ziel aan het systeem hebben verkocht, beseffen ze natuurlijk dat hier een prijskaartje aan hangt. Zij mogen dan een comfortabele positie in het systeem hebben, maar zij hebben geen ruimte voor creativiteit en daarom kunnen zij zich nooit tevreden voelen. Zij kunnen nooit een goed gevoel over zichzelf hebben en wat doen zij dan om te voorkomen dat zij het feit onder ogen moeten zien dat zij iedere dag een slecht gevoel over zichzelf hebben? Nu, ze drinken om het te vergeten, waardoor zij hun gemoedsgesteldheid op een chemische manier veranderen, iets wat zij niet zelf kunnen door hun manier van denken, omdat zij geen spiritueel pad hebben.

Daarom zie je deze vorm van escapisme in samenlevingen waarin de mannen in feite de macht hebben om de status-quo te veranderen, maar die op een of andere manier dat gefixeerde punt in hun psyche hebben, omdat zij trouw hebben gezworen aan iets, het gevoel hebben dat zij patriottisch of loyaal aan het systeem moeten zijn. Of zij zijn gewoon bang om opschudding te veroorzaken en dus durven zij niets te zeggen, durven zij geen veranderingen voor te stellen. Daarom wordt de status-quo hun god en daarom hebben zij een slecht gevoel over zichzelf, omdat zij ervaren dat zij een kans hebben gemist.

Als je naar de Sovjet-Unie kijkt, kunt je zien dat de vooruitgang, hoewel er wel vooruitgang was, veel langzamer ging dan in andere naties en dan er had kunnen zijn. De reden is – en let nu goed op – dat zelfs het Sovjetstelsel, veel meer had kunnen groeien en als er groei was geweest, dan zou de Sovjet-Unie het zelfs langer hebben overleefd. Omdat men niet bereid was met de tijd mee te gaan, kwam het moment dat de enige realistische uitkomst was dat het systeem instortte.

De reden was dat er geen groei was, omdat er niet al te veel mensen waren die deze veranderingen wilden doorvoeren. Het is hier niet een kwestie van aan het systeem zelf twijfelen. Het is een kwestie van het punt bereiken waarop je zegt: “Wij hebben nu al heel lang de dingen op een bepaalde manier gedaan. Waarom doen we die steeds weer zo? Waarom proberen wij niet een andere manier te vinden die betere resultaten oplevert? “Je ziet dat er op vele vlakken veranderingen zouden zijn geweest als meer mensen die vraag hadden willen stellen. Dit is niet een kwestie van het systeem omverwerpen, het is gewoon een kwestie van je realiseren dat een samenleving moet veranderen of uitsterven.

Dit bewijst de geschiedenis wel. Als het concept van historische noodzaak ook maar een beetje deugt, dan is het wel dat elke willekeurige samenleving die een gesloten systeem wordt, door de geschiedenis wordt ingehaald. De geschiedenis gaat ermee vandoor en de Sovjet-Unie is er een van de vele bewijzen van. Je ziet hier dat veel mannen in de Sovjet-Unie in de positie waren om ergens een verbetering te kunnen aanbrengen en als vele mannen kleine verbeteringen hadden aangebracht, dan had dat invloed op het hele systeem gehad.

Wanneer jij in een positie zit waarin je de kans hebt om verbeteringen door te voeren en dat niet doet, dan voel je dit onbewust. Je voelt onderbewust die gemiste kans. Daarom zag je dat heel veel mannen in de Sovjet-Unie zo ontevreden waren met hun leven, ontevreden over zichzelf. Zij hadden het gevoel dat het leven zelf eigenlijk niet de moeite waard was, omdat zij het gevoel niet konden verdragen dat zij iets gemist hadden, dat zij een kans gemist hadden. Enkelen gaven het systeem de schuld. Anderen wisten niet eens wie ze de schuld moesten geven en zij wilden er alleen maar vanaf en de enige ontsnappingsmogelijkheid die zij hadden, was een heldere fles met een heldere vloeistof.

 

Alle mensen willen hun leven verbeteren
In de Gouden Eeuw zal het alcohol- en drugsmisbruik gewoon verdwijnen, omdat de mensen een kans krijgen om hun leven te verbeteren en in te zien dat het verschil maakt in hun persoonlijke leven (zelfs in de samenleving), wanneer zij een poging ondernemen en dan hoeven zij niet aan iets te ontsnappen. Wanneer steeds meer mensen bewust worden gemaakt van de mogelijkheid om hun psychologische wonden te helen – zelfs de wonden waarmee zij zijn geïncarneerd – nu, dan verdwijnt de andere reden tot escapisme. Zij proberen niet weg te lopen voor zichzelf, zij proberen niet weg te lopen voor de situatie in de buitenwereld, en ineens krijg je mensen die een beter gevoel over zichzelf hebben.

Kan er echt een natie op aarde zijn waarin de mensen geen beter materieel leven willen en geen beter innerlijk leven willen waardoor zij een beter gevoel over zichzelf hebben? Ik ben me er niet van bewust dat er zo’n natie bestaat. Wanneer je dit logisch bekijkt, kan er dan een regering op aarde zijn die niet wil dat haar eigen volk een steeds beter materieel leven krijgt en die niet wil dat haar eigen volk een beter gevoel over zichzelf krijgt? Nu, dat kan wel, maar alleen als een regering wordt beheerst door gevallen wezens of de gevallen manier van denken, maar naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen, zal ook dit vervagen.

Ineens zullen er regeringen opkomen die misschien naar hun verleden kunnen kijken en dan zeggen: “Waarom hebben wij zolang in deze patronen vastgezeten? Waarom zaten wij gevangen in die machtsspelletjes, die totaal onnodige conflicten met andere naties of zelfs binnen ons eigen volk? Waarom concentreerden wij ons niet alleen op het verbeteren van het materiële leven en het gevoel dat mensen over zichzelf en hun samenleving hebben? Hoe konden wij hier zolang in vastzitten?” Ze zouden misschien wel kunnen zeggen: “Het geeft zelfs niet dat wij er zo lang in hebben vastgezeten, omdat wij dit nu wel inzien en daarom zitten wij er nu niet meer in vast en gaan wij ons richten op het manifesteren van een betere samenleving.”

 

Onpeilbare groei
Wanneer het collectieve bewustzijn zo wordt verhoogd dat de mensen zich hierop richten, wanneer er steeds meer gevallen wezens van de aarde zullen worden verwijderd, dan zal er een periode van groei zijn die je nog nooit eerder in de geschreven geschiedenis hebt gezien en die zelden in vorige beschavingen is voorgekomen. Je ziet de technologische mogelijkheden al en ik kan je ervan verzekeren dat ik, als die verandering er komt waardoor de mensen zich op het positieve richten, zoveel nieuwe ideeën en nieuwe technologie zal uitschenken dat de planeet een bijna onpeilbare groei zal doormaken, onpeilbaar voor de mensen van tegenwoordig die nog nooit zo’n groei hebben gekend.

Er komt een moment dat niemand nog hoeft terug te kijken op de geschiedenis om te zeggen wie de schuld had en wat het probleem was. Zij hebben in feite een bepaald inzicht in de krachten uit de geschiedenis en zij zijn zich ervan bewust dat zij niet kunnen toestaan dat die zich herhaalt. Aangezien de gevallen wezens niet meer op de planeet zijn, bestaat er eigenlijk ook geen risico dat die zich zal herhalen en daardoor zal er een moment komen waarop de samenlevingen daadwerkelijk veranderen. Zij negeren de geschiedenis niet, maar zij zullen niet proberen om die te analyseren en de schuld ergens bij te leggen. Zij zullen vooruitkijken en zich concentreren op de taak om een betere samenleving, een samenleving in een Gouden Eeuw, te scheppen.

Dat mijn geliefden, is mijn positieve visie voor vandaag – ik hoop dat jullie die ook vinden. Ik dank jullie dat jullie hier zijn, om het anker te zijn in het fysieke octaaf waardoor ik jullie chakra’s heb kunnen gebruiken om dit naar het collectieve bewustzijn te stralen. Ik begin daadwerkelijk met die verandering in deze natie en in veel andere naties die daaraan toe zijn, zodat wij op het punt komen dat er geen terugkeer mogelijk is, omdat wij het stadium ingaan waarin we fysiek mijn Gouden Eeuw manifesteren.

Jullie allemaal, de studenten van de geascendeerde meesters, ieder van jullie die een serieuze spirituele student is, die zijn bewustzijn probeert te transcenderen – jullie zijn allemaal een onderdeel om ons dichter bij dat punt te brengen. Ik kijk natuurlijk naar jullie inspanningen, zodat jullie de planeet voorbij dat cruciale keerpunt zullen brengen waardoor de manifestatie van de Gouden Eeuw, zouden we kunnen zeggen, onomkeerbaar wordt.

Ik wilde eigenlijk zeggen dat de manifestatie van de Gouden Eeuw al onomkeerbaar is geworden, maar de gevallen wezens kunnen het desondanks nog vertragen. Ik vertrouw erop dat jullie door jullie bereidheid om de oproepen te doen en je bewustzijn te verhogen, wij hen in plaats daarvan zullen verrassen door de groei te versnellen en veel sneller dat punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is, te bereiken dan de gevallen wezens kunnen voorspellen. Daardoor zullen zij simpelweg geen tijd hebben om zich aan te passen aan de veranderingen. Zij behoren tot de mensen die achteraan staan en zich afvragen wat er is gebeurd.