Weten wat de ware Bedoeling is van Democratie

Onderwerpen: Wanneer mensen denken dat hun regering goed genoeg is – De verantwoordelijkheid om de mensen te beschermen – Het recht op vrijheid van exploitatie – Democratie en machtselites – Een goedgunstige machtselite – Wat is de bedoeling van democratie? – Exploitatie door onjuiste informatie – Een openbaar debat over exploitatie – Geprogrammeerd om beperkingen te accepteren – Hoe kunnen mensen de Gouden Eeuw accepteren? – Het ware doel van democratie – Waarom elites niet kunnen regeren – Wat voor wezens zijn wij? – Universele spiritualiteit die de mensen verenigt – De ergste vorm van exploitatie

 

Geascendeerde Meester Saint Germain, 2 juni 2017 – Nederland

IK BEN Geascendeerde Meester Saint Germain. Het is mijn voorrecht en mijn keuze om de belangrijkste geascendeerde meester te zijn die de komende 2000 jaar met de aarde aan het werk is. Mijn geliefden, doordat mijn visie die ik op de Gouden Eeuw heb, zich steeds verder ontvouwt, en hoe de Gouden Eeuw tot stand kan worden gebracht, wil ik jullie aandacht vestigen op een onderwerp dat tamelijk belangrijk is.

 

Wanneer mensen denken dat hun regering goed genoeg is
Een van de belangrijkste veranderingen in bewustzijn in de meeste democratische naties toen ze een democratie werden, was dat de mensen in het algemeen meer vertrouwen kregen in hun regering. Zij begonnen het gevoel te krijgen dat hun regering er niet op uit was om hen te domineren, misbruik van hen te maken, een slaaf van hen te maken, of van hen te profiteren. Zij kregen het gevoel dat zij in een gunstiger tijd leefden, een goedgunstige samenleving, waarin er niet vanzelfsprekend misbruik van hen werd gemaakt en niet de slavernij was die zij in het verleden hadden meegemaakt. Dit is natuurlijk een positieve en noodzakelijke ontwikkeling. Er is echter een keerzijde aan alles wanneer dit het menselijke bewustzijn betreft, het dualiteitsbewustzijn, en het griezelige vermogen dat het heeft om alles uit evenwicht te brengen.

In veel democratieën, vooral veel van de oudere, heeft zich een ander bewustzijn ontwikkeld dat heel machtig is geworden en vaak het denken van de mensen overneemt die deel uitmaken van de democratische regering, of dat nu de verkozen vertegenwoordigers, de bureaucratie, de media, het educatieve systeem, of nog iets anders betreft. Dit bewustzijn komt er in principe op neer dat deze mensen, die de leiders van de samenleving vormen, geloven dat wat zij doen, goed genoeg is. Zij nemen hun verantwoordelijkheid voor de mensen door ervoor te zorgen dat er een enigszins vreedzame en stabiele samenleving is, enzovoort. De waarneming is dat zolang een democratische samenleving redelijk goed functioneert volgens de standaard, de leiders dan voldoen aan hun plicht en hun verantwoordelijkheid naar de mensen toe.

Wat is de standaard die jullie gebruiken om te beoordelen of een democratie goed werkt? Welnu, die bestaat er vaak uit dat jullie naar andere democratieën kijken. Je bekijkt de geschiedenis van de democratie en natuurlijk kijk je naar samenlevingen die geen democratische regeringsvorm hebben en zij hebben misschien niet dezelfde vrijheden die jullie zogenaamd in een democratische samenleving wel hebben. Op basis van die vergelijking zeggen de mensen: “Onze democratie doet het best goed, toch?” En de andere mensen zeggen: “Ja, ja, we doen het heel goed vergeleken met hoe het was toen wij nog geen democratie hadden en als we die met dat andere land vergelijken.” Je bouwt dan het gevoel op dat wat er gedaan is, goed genoeg is.

 

De verantwoordelijkheid om de mensen te beschermen
Waar ik jullie op wil wijzen, is dat ik wanneer ik naar de staat van democratische naties kijk, heel duidelijk zie dat geen enkele democratische regering haar verantwoordelijkheid voor de bevolking neemt. Hoe komt dat mijn geliefden? Dat komt omdat het de verantwoordelijkheid van een regering is om het volk te beschermen. Welnu, we zouden moeten zeggen dat dit een van de verantwoordelijkheden is, maar in ieder geval een van de belangrijkste verantwoordelijkheden.

Je denkt dat als je een vorm van leger hebt, als er geen oorlog of de dreiging van een oorlog is, als je een politiemacht hebt, als je diverse diensten hebt met betrekking tot gezondheid en zo voort, als je een onderwijsstelsel hebt, dit voldoende is. Maar is dat echte bescherming voor de mensen? Dat wel, maar is het ook voldoende bescherming? Nu moeten we beter kijken en herkennen dat er altijd twee soorten kwaad op de wereld zijn geweest. De eerste is vanzelfsprekend iets wat iedereen ziet en begrijpt dat dit het kwaad is. De andere is verborgen en die zien de meeste mensen niet. Er is een duidelijker vorm van kwaad en de meeste democratische naties denken dat zij hun volk daartegen beschermen en veel daarvan doen dat ook in grote mate. Hoeveel democratische naties erkennen eerlijk en openlijk de verborgen krachten van het kwaad en geven toe dat zij hun volk daar niet tegen beschermen? Hoe kun jij je volk tegen iets beschermen, waarvan jij zelfs niet weet dat het bestaat en de aard ervan niet begrijpt en wat voor kans maak je dan? Hoe kon jij jouw volk tegen cholera beschermen als je niet weet dat een bacterie deze ziekte veroorzaakt?

 

Het recht op vrijheid van exploitatie
Ik voorzie op dit moment dat de meeste mensen in de democratische wereld niet eraan toe om dit te versnellen en bewust de leringen erkennen die wij over gevallen wezens en duistere krachten hebben gegeven. De kloof tussen het inzicht dat de mensen is gegeven, hetzij via het materialisme of het christendom, is heel groot. Maar er zitten universele aspecten aan onze leringen die men zeker kan bevatten. Als je naar democratie kijkt, zie je dat er een heel belangrijk idee achter democratie zit, en dat is dat alle mensen bepaalde rechten bezitten. Je hebt recht op geluk, leven, vrijheid.

Wat er tot nu toe niet in een democratische grondwet is vastgelegd, maar wat moet worden vastgelegd, is dat alle mensen het recht hebben om vrij van exploitatie te leven. Je ziet dat democratische naties in bepaalde mate, hun volk hebben bevrijd van de zichtbaardere vormen van exploitatie. Jullie hebben geen dictatoriale leider die het recht heeft om iedereen te doden die hij wil. Er is wetgeving, er is een zekere bescherming tegen het misbruik van macht. Er is bepaalde bescherming tegen het geëxploiteerd worden door andere mensen om diverse redenen. Maar dit zijn niet de enige vormen van exploitatie. Dit zijn alleen maar de vormen die door de samenleving of de bevolking in het algemeen zijn erkend.

Om een Gouden Eeuw te kunnen manifesteren, moet het bewustzijn ontstaan dat de mensen veel meer subtiele vormen van exploitatie ondergaan. Ik zal daarom proberen dit uit te leggen zonder naar de gevallen wezens en duistere krachten te verwijzen, maar alleen te verwijzen naar iets wat de meeste mensen in democratische naties kunnen begrijpen, namelijk dat er door de geschiedenis heen diverse machtselitegroepen zijn geweest die hebben geprobeerd om de mensen te exploiteren.

 

Democratie en machtselites
Voor een cruciaal aantal mensen is het niet heel moeilijk om een stapje harder te lopen en te beseffen dat als je een democratische vorm van regeren in een wet vastlegt, dit niet betekent dat je automatisch een samenleving krijgt die van alle machtselites bevrijd is. Veel mensen die al begonnen zijn dit te begrijpen, vinden dit niet moeilijk om te bevatten. Wij moeten ons voorstellen, wij moeten oproepen doen, dat zij een beter inzicht hierin krijgen dan zij nu hebben vanwege de samenzweringstheorieën en diverse websites die altijd op sensatie gericht zijn. Ze zetten dit altijd op zo’n manier neer dat de mensen niet denken dat zij iets aan deze verborgen machtselites kunnen doen die de samenleving proberen te manipuleren en over te nemen. De waarheid is in feite dat de mensen natuurlijk wel iets kunnen doen aan elke machtselitegroep. Maar dat kan maar op één manier: door je ervan gewaar te zijn.

De mensen kunnen zich van geen enkele machtselite bevrijden, totdat zij zich ervan bewust worden dat die machtselite bestaat, dat die bepaalde intenties heeft, dat die bepaalde methodes heeft en dat die bepaalde ideeën heeft gebruikt om zich voor de mensen te verbergen en hun intenties en methodes voor het volk te verbergen. Natuurlijk heb je in de geschiedenis gezien dat de mensen in diverse naties zich van een bepaalde machtselite bewust zijn geworden en dat zij toen iets hebben gedaan wat al heel vaak is gebeurd: geweld gebruiken om die machtselite te verslaan. Dit brengt de Gouden Eeuw natuurlijk niet tot stand. Geweld en dwang kunnen de Gouden Eeuw van Saint Germain niet laten manifesteren, want dit is een Gouden Eeuw die wordt gebaseerd op een totaal andere, betere, visie.

Wij moeten sneller veranderen en erkennen dat de sleutel om de machtselite te overwinnen, de sleutel om jezelf en de mensen te bevrijden van de exploitatie door een machtselite, het bewustzijn verhogen is. Hoe komt dat? Waarom is het niet genoeg dat je weet dat er een machtselite is, zodat je ze allemaal onder de guillotine kunt leggen? Nu, omdat er onmiddellijk een andere machtselite zal opstaan, zodra je de ene onder de guillotine legt. Was dat niet de les die je kon leren van de Franse Revolutie? Was dit niet de les die je uit veel andere situaties in de geschiedenis kunt halen?

Wat is ervoor nodig om het volk te bevrijden van de machtselite? Dit is dat je de invloed van het bewustzijn erkent. De machtselite kan nooit het volk alleen maar onderdrukken met geweld en dwang. Er moet een denkbeeld zijn, een mentaal idee zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, dat de mensen om de tuin leidt, waardoor ze denken dat zij niet zonder die elite kunnen, of gewoon niet zien wat die elite aan het doen is. Er bestaat altijd een beperkt gewaarzijn in de mensen die de opening voor de machtselite vormt om in te stappen en de mensen te exploiteren. Daarom is het verheffen van het gewaarzijn de sleutel, maar dit gewaarzijn moet nog sterker worden dan alleen weten wat een machtselite doet.

Mijn geliefden, dit is ook de belangrijkste reden dat de meeste samenzweringstheorieën totaal geen constructieve rol hebben. Zij proberen de bewustwording van de mensen dat er een of andere geheime samenzwering bestaat, te verbeteren, maar nooit het bewustzijn verder te verhogen, zelfs als het waar is wat er gezegd wordt, wat vaak niet het geval is. Zij verhogen het bewustzijn nooit zo dat de mensen beginnen te begrijpen wat het element in hun eigen bewustzijn is waardoor zo’n elite ontstaat en laat bestaan. Ik vraag jullie om deze visie vast te houden en natuurlijk oproepen te doen om in een spiraal te komen waarin steeds meer mensen bereid zijn om dit toenemende bewustzijn te bereiken.

 

Een goedgunstige machtselite
In strikt universele termen kunnen veel mensen begrijpen dat je als vrij mens niet geëxploiteerd moet kunnen worden. Als burger in een democratische natie heb je het recht om niet door een machtselite, of welke andere groep mensen ook die van je profiteert, te worden geëxploiteerd. Het is niet zo’n grote sprong om die mensen te laten begrijpen dat het eigenlijk de verantwoordelijkheid van een democratische regering is om naar haar samenleving te kijken en te zien of er een verborgen machtselite is en wat ze beoogt en welke methoden die gebruikt. Totdat een regeringsapparaat dit doet, heeft ze niet aan haar verplichting voldaan en veel mensen zullen dit in het algemeen acceptabel vinden.

In het algemeen is het ook acceptabel om naar diverse aspecten van de samenleving te kijken om te zien of er zich zelfs in democratische naties een machtselite kan vormen en dat hoeven geen slechte mensen te zijn, zoals ik al heb gezegd. Zij hebben niet per se een kwade bedoeling, maar wel een beperkt inzicht. Dit is een egocentrisch standpunt, waardoor ze geneigd zijn om het universum door hun persoonlijke filter te bekijken. Zij denken dat er een bepaald aspect in het universum is dat hun bestaan, hun superioriteit, hun controle en hun macht rechtvaardigt.

 

Wat is de bedoeling van democratie?
Veel van die machtselites in democratische naties geloven nog steeds dat zij op de een of andere manier, hetzij door hun aard of door de hand van God, beter zijn uitgerust om te regeren. Zij zijn eenvoudig intelligenter, en zij weten het beter, zij hebben meer macht, zij weten veel beter dan het volk hoe het land geregeerd moet worden. In de invocatie die jullie hebben opgezegd en in het prachtige dictaat van Master More van vorig jaar staat dat het fundamentele principe van democratie is dat niemand beter dan het volk weet hoe het geregeerd moet worden.

Dit is een verrassende uitspraak voor velen, omdat zij op voorbeelden in de geschiedenis zullen wijzen waarin het volk voor iets gestemd heeft wat later een ramp werd of voor iets hebben gestemd dat later een ramp bleek te zijn. Enkelen zullen erop wijzen dat de verkiezingen in de Verenigde Staten hier een voorbeeld van was. Maar deze laat ik zitten tot een andere keer, omdat ik iets heel, heel erg eenvoudigs wil aantonen.

Wat is de bedoeling van een democratie? Nu, maar heel weinig mensen hebben deze vraag gesteld en een democratische regering heeft deze vraag in geen geval gesteld. Wat is de bedoeling van democratie? Dit kun je niet begrijpen als je niet naar het bewustzijn kijkt. Opnieuw, in strikt universele termen is het niet zo moeilijk om naar de geschiedenis te kijken, vooral de laatste paar duizend jaar niet, het feit te zien dat de samenleving er ongelofelijk op vooruit is gegaan, vooral met betrekking tot de technologie, een ongelooflijke vooruitgang sinds de tijd van Jezus. Je weet heel goed dat Jezus Jeruzalem inreed op een ezel, maar je weet ook dat als hij tegenwoordig de keus zou hebben, hij kon kiezen uit veel verfijndere middelen van transport. Ik zal niet zeggen welke hij dan zou hebben gekozen. Dat laat ik aan hem over, maar niettemin valt het niet te ontkennen dat er geweldige vooruitgang is geweest.

Hoe is die vooruitgang tot stand gekomen? Een eenvoudige vraag met een eenvoudig antwoord: verhoging van bewustzijn. Het is niet alleen een kwestie van kennis, mijn geliefden. Het is een kwestie van je bewustzijn verhogen. Als je zou willen kijken naar wat de gemiddelde persoon 2000 jaar geleden wist, dacht, begreep van het leven en je zou dit vergelijken met de gemiddelde persoon in een democratische natie van tegenwoordig, dan zou je zien dat er een enorme verhoging in bewustzijn is geweest. Enorm. Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe beperkt het bewustzijn van de mensen 2000 jaar geleden was, hoe beperkt hun wereldbeeld was, hun beeld van zichzelf, hun vermogen om zelfs maar vragen te stellen over wat voor wezen ze zijn. Er is een enorme bewustzijnsverhoging geweest.

Hoe is democratie tot stand gekomen? De dominante regeringsvorm was duizenden jaren lang een dictatuur. Waardoor stak democratie ineens de kop op? Nu, dat kan alleen maar als het volk het bewustzijn heeft verhoogd. Het is niet zo moeilijk om bij bepaalde ontdekkingen te zien dat er een collectief bewustzijn moet zijn. Je hebt hier veel voorbeelden van, zelfs erkend en gesteund door wetenschappelijke instrumenten, bewijs en experimenten.

Het is niet onmogelijk of moeilijk voor de mensen om te versnellen en te beseffen dat het collectieve bewustzijn, het collectieve gewaarzijn, is verhoogd. Dan is het ook niet zo moeilijk om te beseffen dat de voortzetting van de vooruitgang afhangt van de voortzetting van het verhogen van het collectieve bewustzijn. Als wij niet doorgaan met het verhogen van het gewaarzijn van de mensen, hoe kan de vooruitgang dan doorgaan (wanneer die tot dusver is gedreven door de bewustzijnsverhoging?) Dan is het ook niet zo moeilijk om in de geschiedenis te zien dat er in het verleden diverse machtselites zijn geweest die op een heel agressieve manier niet alleen de kennis maar ook het gewaarzijn van de mensen inperkten.

In de recente geschiedenis zie je dat de communistische naties heel streng de soort informatie die de mensen mochten ontvangen, hebben gecensureerd, omdat de leiders wel beseften dat zij alleen een opstand konden onderdrukken als de mensen in de communistische naties, in de Sovjet-Unie, niet wisten hoeveel beter het leven in het westen was. Als de mensen dit hadden geweten, waren ze tegen hun situatie in opstand gekomen, maar zij dachten dat zij het niet beter konden krijgen. Je weet dat zelfs tegenwoordig de Chinese regering het internet, en waar de mensen toegang tot hebben op het internet, censureert. Je weet natuurlijk dat de regering in Noord-Korea streng censureert wat de mensen mogen weten over de wereld daarbuiten. Je kunt teruggaan in de tijd en zien dat de katholieke kerk meer dan duizend jaar heeft gecensureerd wat de mensen mochten weten, welke boeken ze mochten lezen.

Je kunt het snel opvoeren als je beseft dat het belangrijkste wapen van een machtselite altijd was dat ze het gewaarzijn van de mensen probeerden in te perken. Dan kun je de volgende stap nemen en zeggen dat als een democratische regering de vrijheid van haar burgers moet garanderen, dit maar op één manier kan, namelijk door je ervan te verzekeren dat er geen machtselite voor het volk verborgen is die de kennis van de mensen inperkt, of het nu over de elite of andere onderwerpen gaat.

Daarom is het een van de eerste verantwoordelijkheden van een democratische regering dat die zich ervan verzekert dat de mensen toegang hebben tot vrije en complete informatie over hoe hun samenleving werkt. Als democratisch burger heb je het recht om geïnformeerd te worden, want hoe kun je anders vrije keuzes maken? Dat is niet mogelijk.

Hoe ver kun je dit doorvoeren, als je eenmaal erkent dat een democratische regering de verantwoordelijkheid heeft om de samenleving te bekijken, om te zien of er een verborgen machtselite is waar de mensen geen weet van hebben, om die machtselite dan te ontmaskeren en ook te kijken of er een bepaald mechanisme in de samenleving is dat de kennis en het gewaarzijn van de mensen inperkt. Als je eenmaal erkent dat je deze verantwoordelijkheid hebt, kun je eisen beginnen te stellen aan wat een regering in feite moet doen, wat de pers moet doen, wat de onderwijsinstellingen moeten doen.

 

Exploitatie door onjuiste informatie
Mijn geliefden, op dat moment kun jij je beginnen open te stellen om eens na te denken over hoe de mensen door de geschiedenis heen zijn geëxploiteerd vanwege onjuiste informatie. Niet alleen gebrek aan informatie, maar rechtstreeks verkeerde informatie – foute, bewust en kwaadwillend, foute informatie. Dan kun je in strikt universele termen beginnen te overwegen welke gebieden van de samenleving worden beïnvloed door diverse vormen van verkeerde informatie. Om één voorbeeld te noemen van hoe dit werd gedaan: in de meeste westerse democratieën bestond de situatie dat het land werd gedomineerd door eerst de katholieke kerk en in sommige landen daarna de laatste 500 jaar door de protestantse kerk. Is het onredelijk om te geloven dat het katholieke en het protestantse christendom heel wat verkeerde informatie aan het volk heeft doorgegeven?

Dan kun je natuurlijk ook begrijpen dat veel westerse naties de laatste twee- tot driehonderd jaar door de materialistische wetenschap, door een materialistisch beeld van het leven, zijn gedomineerd. Dan kun je opnieuw de vraag stellen (en dit is een tamelijk universele, voor de hand liggende vraag): “Welke verkeerde informatie hebben de mensen via het materialisme opgedrongen gekregen?” Was er een machtselite die de christelijke religie gebruikte om de mensen te programmeren en de mensen te beperken door hen verkeerde informatie te verstrekken?

Nu, je hoeft niet de geschiedenis heel nauw te bestuderen om te zien dat dit natuurlijk gebeurde. Vanaf het begin was er een machtselite rond keizer Constantijn die het christendom wilde gebruiken om zijn volk in de macht te krijgen. Dit ging zo door tot de katholieke kerk haar invloed op samenleving begon te verliezen. Je hoeft geen genie te zijn om dit te begrijpen. Het enige wat je nodig hebt, is de bereidheid om de juiste vragen te stellen en naar het voor de hand liggende antwoord te zoeken. De antwoorden liggen voor de hand als je eenmaal de juiste vraag stelt, zoals vaak het geval is.

Is het dan zo’n grote sprong dat als er een of meerdere machtselitegroepen zijn die daarvan profiteren, niet alleen van de wetenschap maar eigenlijk van het wetenschappelijk materialisme, om de mensen opnieuw verkeerde informatie te verstrekken? Natuurlijk kun je dit dan verder uitbreiden naar de economie. Is er een machtselite die niet wil dat de mensen begrijpen hoe het geldstelsel werkt? Nu, hoeveel mensen in democratische naties begrijpen hoe het geldstelsel werkt? Maar heel weinig. Zou dat kunnen worden bekokstoofd door een machtselite die niet wil dat de mensen begrijpen hoe het geldstelsel werkt? Als dat zo is, waarom zou een machtselite dan niet willen dat de mensen begrijpen hoe het geldstelsel werkt? Misschien omdat er een machtselite bestaat die de mensen exploiteert met het geldstelsel en zij weten dat als de mensen echt zouden begrijpen hoe het geldstelsel werkt, dat zij daar niet in mee zouden gaan.

Wel is het niet de verantwoordelijkheid van een democratische regering om ernaar te kijken hoe de economie eigenlijk werkt en de mensen vertelt hoe die in elkaar zit en dan de mensen laat beslissen of zij de huidige economie willen houden of naar een beter systeem op zoek willen? Zou dit echt verder gaan dan de verantwoordelijkheid van een democratische regering? Ik denk het niet.

 

Een openbaar debat over exploitatie
Ik weet dat er momenteel vele, vele mensen geïncarneerd zijn die deze bewustwording krijgen, waardoor zij zich realiseren dat je met een kritische blik naar de samenleving moet kijken. Wat ik van jullie vraag, is dat je de oproepen doet en tevens naar jezelf kijkt, zodat jullie de voorloper kunnen worden om de aandacht van deze mensen erop te richten dat zij zich concentreren op de noodzaak om vrij te zijn van exploitatie door een elite. Als dit zou kunnen worden bereikt, en het is een realistisch doel, zou dat een gigantische impact op het openbare debat in democratische naties kunnen hebben.

Ik heb het nu niet over gewelddadige opstanden tegen de machtselite, want dit is niet nodig en dat is ook niet mijn visie. Je begrijpt dat op het moment dat een cruciaal aantal mensen hun bewustzijn opschuift, een democratische natie opschuift en dan moeten er wel veranderingen komen. Waarom denk je, als je naar mijn inspanningen kijkt om de mensheid vrijheid te geven, waarom denk je dat ik een periode wilde scheppen waarin de meeste mensen in democratische naties leven? Omdat een democratische natie veel meer reageert op het bewustzijn van de mensen dan een totalitaire regeringsvorm. Zelfs een totalitaire regeringsvorm reageert enigszins op het bewustzijn van de mensen, maar een democratische regeringsvorm reageert daar veel meer op. Wanneer het bewustzijn van de mensen opschuift, moet de regering haar gedrag, haar wetten, haar procedures en doelen, veranderen.

Dit heeft natuurlijk allemaal te maken met het grotere doel van de Gouden Eeuw die niet, zoals ik al eerder heb gezegd, uit de hemel komt vallen, alsof hierboven een almachtige god zit, die ik niet ben en wat ook nooit mijn bedoeling is geweest. De Gouden Eeuw kan alleen worden gevormd wanneer er mensen zijn geïncarneerd die haar met mij samen scheppen door zich af te stemmen op de ideeën en ernaar te handelen. Nogmaals, hoe kun je de Gouden Eeuw manifesteren als je niet de visie hebt, je ervan gewaar bent, wat er allemaal mogelijk is?

Wat is de belangrijkste exploitatie waar de mensen mee opgezadeld worden door de machtselites die je door de geschiedenis heen hebt gezien? Juist dat heel veel dingen op aarde worden beschouwd als onoverkomelijke obstakels, als beperkingen die je niet kunt overwinnen. “Je kunt er niets aan doen. De olie raakt op en je kunt er niets tegen doen.” Wel, mijn geliefden, dit is een van de ergste vormen van exploitatie van de mensen. Al die beperkingen verhinderen dat de mensen in feite accepteren dat er een betere samenleving mogelijk is.

 

Geprogrammeerd om beperkingen te accepteren
Ga eens een paar honderd jaar terug. Kijk eens naar het feit dat de meerderheid van de bevolking niet kon lezen of schrijven in de meeste democratische naties van tegenwoordig. Zij konden geen boeken lezen die hen een betere kijk op dingen gaven. Ga eens tweehonderd jaar terug en neem een gemiddeld mens uit die tijd. Leg hem eens uit hoe jullie samenleving eruitziet, dan zou hij weigeren je te geloven. Hij zou dit als een complete utopie bestempelen, een dagdroom, totale fantasie. Maar jullie ervaren dit als je dagelijkse realiteit.

Je hebt altijd genoeg voedsel om te eten. Je hoeft niet op het land van de landheer te verschijnen en gratis te werken. Je hoeft niet bang voor de politie te zijn. Je hoeft geen zestien uur per dag te werken om het fysiek te overleven. Je hoeft niet te lopen als je ergens naar toe wilt. Je kunt in een auto stappen en door op een knop te drukken ga je vooruit. Wie had dit tweehonderd jaar geleden willen geloven? Als je ver weg gaat, kun je in een machine stappen die in de lucht opstijgt, mijn geliefden. Hoe zouden zij daarnaar gekeken hebben? Als totale fantasie.

Wat ik probeer te zeggen, is dat als je tweehonderd jaar teruggaat, je kunt zien dat zij met hun bewustzijnsniveau niet konden accepteren dat de samenleving die jullie tegenwoordig hebben, zelfs maar mogelijk was. Waar probeer ik je nu op te wijzen? Dat de meeste mensen van tegenwoordig niet kunnen accepteren dat de Gouden Eeuw die ik mij voorstel – en waarvan ik weet dat dit een realistische mogelijkheid is – deze mensen kunnen op geen enkele manier accepteren dat die Gouden Eeuw er echt kan komen. Hoewel zij heel wat technologische vooruitgang hebben gezien in de laatste honderd jaar, hoewel zij heel veel veranderingen in de samenleving hebben gezien, kunnen zij nog niet mijn visie op wat er mogelijk is in de Gouden Eeuw accepteren. Dit is een gemanipuleerde staat die de mensen is opgelegd door de machtselites van alle tijden die hun visie willen inperken en hun vermogen om te accepteren wat mogelijk is, want als de meerderheid van de mensen denkt dat iets onmogelijk is, dan is het ook om praktische redenen onmogelijk.

 

Hoe kunnen mensen de Gouden Eeuw accepteren?
Ik ben een van de belangrijkste geascendeerde meesters die ervoor heeft gezorgd dat de meeste technologie die je in de moderne wereld ziet, er is gekomen. Ik heb dat gesponsord. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik wist dat de mensen een paar honderd jaar geleden niet in staat waren om hun denken zo snel te veranderen dat ze mijn visie op de Gouden Eeuw zouden kunnen accepteren. Dus moest ik mechanische technologie uitbrengen die zichtbare effecten had en niet te ontkennen viel, die verder ging dan wat de mensen zich slechts een paar decennia geleden konden voorstellen. Wanneer zij deze technologie zouden zien en wanneer zij zouden begrijpen dat hier iets werd getoond wat hun ouders voor onmogelijk hielden, nu wel mogelijk was, zou dat geleidelijk aan hun denken kunnen veranderen zodat ze meer mogelijkheden zouden zien. Dit is in grote mate gebeurd, maar het is niet zodanig gebeurd dat de mensen zich de Gouden Eeuw kunnen voorstellen zoals ik mij die in haar totaliteit voorstel. Ik wil graag dat jullie hier oproepen voor doen, je in gedachten voorstellen dat de mensen zelfs nog verder gaan.

Eigenlijk is het niet onrealistisch dat veel mensen beginnen te begrijpen dat de meest subtiele en gevaarlijkste vorm van exploitatie is dat een kleine machtselite de visie en het gewaarzijn van de bevolking beperkt houdt. De machtselite beperkt wat de mensen geloven dat mogelijk is, waar zij zelfs over kunnen durven dromen. Dit heeft natuurlijk maar één bedoeling, en de mensen kunnen dit gemakkelijk genoeg inzien. En dat is dat de leden van de machtselite de touwtjes in handen willen houden, zij willen aan de macht blijven en omdat te doen zullen ze altijd proberen de status-quo te handhaven. Hoe handhaven zij de status-quo? Door het gewaarzijn van de mensen beperkt te houden, zodat de mensen denken dat het niet mogelijk is om een veel betere maatschappij, een veel hogere staat, te manifesteren. “Wij zijn zo ongeveer wel aan het einde van onze mogelijkheden.”

Zie je niet hoe dit zelfs in de moderne wereld in het collectieve bewustzijn wordt geprogrammeerd: “Wij zijn zover gegaan als wij konden. Wij hebben alles ontdekt wat er te ontdekken valt. Wij hebben onze limiet voor groei bereikt. Onze bronnen drogen op.” Al die beperkingen, en de bedoeling ervan is eenvoudig het vermogen van de mensen te beperken om zich voor te kunnen stellen en te accepteren dat er in de toekomst een veel betere staat te wachten staat. Er zijn ook mensen die zeggen dat wat wij hebben goed genoeg is en dat wij het niet hogerop hoeven te zoeken, wij hoeven alleen maar de huidige democratie te handhaven. Het is niet nodig om op een hoger niveau te komen door directe democratie, en dit en dat. Dit heeft allemaal maar één bedoeling: de machtselite aan de macht houden. Miljoenen mensen zijn eraan toe om dit te erkennen. Zij weten het al vanbinnen en wanneer het hen wordt gepresenteerd, zal het hen voor de hand liggend lijken.

 

Het ware doel van democratie
Nu heb je wel gemerkt dat ik tot nu toe heb gesproken zonder over de meer esoterische aspecten van onze leringen te spreken, zoals geascendeerde meesters, gevallen wezens, en zo meer. Dit zijn alleen maar universele concepten die mensen op een bepaald niveau kunnen bevatten. Het is mogelijk om zelfs nog een stap verder te gaan, omdat het mogelijk is om naar het feit te kijken dat er ondanks elke vooruitgang die in de samenleving is geboekt, altijd een elite was die ervan probeerde te profiteren. Ik heb vroeger al leringen gegeven dat je duidelijk kunt zien dat er een gevestigde machtselite is en op bepaalde tijden in de geschiedenis zag je ook de opkomst van een ambitieuze machtselite die daarna misbruik van de mensen kon maken, die hen kon exploiteren. Zij hebben de gevestigde machtselite omvergeworpen, maar het effect was slechts dat die ambitieuze machtselite het toen overnam en daarna de gevestigde machtselite werd.

Het is mogelijk om de mensen te helpen begrijpen dat dit patroon zich steeds weer heeft herhaald. “Misschien wordt het tijd dat wij in onze democratische naties een poging doen om te beseffen dat hoewel het vormen van democratieën de gevestigde machtselite van de koning of de keizer of de edelen omver heeft geworpen, er een machtselite in opkomst was die de democratie heeft geprobeerd te exploiteren om zichzelf op de troon te hijsen, aan de macht te komen en privileges te krijgen die de bevolking niet had? De volgende logische stap is dat wij dit ontmaskeren en dat wij de mensen uit deze situatie halen.”

Laat mij terugkomen op mijn eerdere uitspraak, namelijk dat veel mensen verrast zouden zijn door de uitspraak dat het volk altijd weet wat het beste is voor de democratie. Nu, hoe komt dat? Kun je niet begrijpen dat er een elite is die zich daar meer van gewaar is en beter opgeleid is dan de gewone bevolking en waarom zou deze elite het dan niet beter weten dan het volk? Welnu, omdat het doel van democratie niet is dat er een bepaalde staat in de buitenwereld wordt gemanifesteerd, zoals ik begon te zeggen, voordat ik naar andere onderwerpen afdwaalde.

Wat is het doel van democratie, eigenlijk? Dat die een plek krijgt in het almaar verhogen van het collectieve bewustzijn. Democratie is een verfijnder klaslokaal voor de mensen dan een dictatuur, omdat de mensen meer verantwoordelijkheid en meer invloed hebben. Het belangrijkste doel van geschiedenis is niet dat je een statische maatschappij in een ultieme staat vormt, maar het is het almaar verhogen van het bewustzijn van de mensen.

Dit kunnen zelfs mensen begrijpen die niet in reïncarnatie, geascendeerde meesters of een spirituele bedoeling, geloven. Je hoeft alleen maar naar de geschiedenis te kijken die steeds het gewaarzijn van de mensen verhoogt en waarom zou dit zich niet voortzetten? Democratie vormt een onderdeel van dat proces. Democratie is een regeringsvorm die de mensen meer verantwoordelijkheid geeft, omdat zij stemmen en zij kunnen stemmen op grond van wat zij weten. Dit vereist dat zij hun gewaarzijn verhogen, zodat zij betere beslissingen kunnen nemen voor hun land.

Als je erkent dat het doel van democratie niet is dat je een ultieme staat vormt, maar dat het er in feite om gaat dat je het gewaarzijn van het volk verhoogt, dan zie je volk altijd het beste weet wat het juiste voor hun land is. De bedoeling van democratie is de mensen de kans te geven om direct invloed op hun regering uit te oefenen en daarna het resultaat hiervan bekijken. Of het resultaat nu dit of dat is, of iemand het goed of slecht noemt, of juist of verkeerd, alleen al het feit dat de mensen een beslissing nemen en de consequenties zien, wordt het gewaarzijn verhoogd. Daarom weten de mensen altijd wat het beste is, omdat zij stemmen op grond van hun huidige bewustzijnsniveau. Wat is het beste voor de natie? Dat de mensen hun huidige bewustzijnsniveau tot uiting brengen, de consequenties inzien en daardoor de kans krijgen om hun bewustzijn te verhogen.

Vanuit een bepaald standpunt zou je kunnen zeggen dat de mensen het niet beter weten. Vanuit het grotere perspectief weten ze het eigenlijk beter in die zin dat wat zij weten of juist niet weten, consequenties voor hen heeft die hen zullen dwingen tot verhoging van hun bewustzijn. Wanneer je beseft dat dit het doel is, dan zie je ook waarom de machtselite geen gelijk hebben en overbodig is. Wat hebben de machtselites altijd gedaan? Zij werken het verhogen van het gewaarzijn van de mensen tegen, omdat dit de enige manier is waarop ze de macht in handen kunnen houden.

 

Waarom elites niet kunnen regeren
Je ziet dus dat de mensen in zekere zin het altijd het beste weten, omdat zij hun huidige bewustzijnsstaat gebruiken, en wanneer zij de resultaten begrijpen, hebben zij de grootste kans dat zij hun bewustzijn verhogen. De mensen krijgen niet de maximale kans om hun bewustzijn te verhogen als er een kleine machtselite verschijnt die zegt: “Dit is het juiste voor jullie.” Nu kan die machtselite, of een intellectuele elite of politieke elite gelijk hebben, mijn geliefden. Het kunnen goedbedoelende mensen zijn. Zij kunnen de juiste visie hebben op welke kant het met het land op moet, maar begrijp je wat ik bedoel? Tot de mensen het zelf vanbinnen begrijpen, hebben we geen vooruitgang geboekt naar de Gouden Eeuw, omdat wij ons er niet meer van gewaar zijn geworden. Een kleine elite – zelfs een kleine elite van opgeleide of spirituele mensen – kan de Gouden Eeuw niet manifesteren, omdat het gewaarzijn van de mensen altijd de kern is.

Er kunnen bepaalde individuen zijn die, of zij het spirituele pad in dit leven volgen of niet, hun gewaarzijn zodanig hebben verhoogd dat zij een idee van mij zouden kunnen ontvangen voor een nieuw soort technologie die de samenleving vooruit zou kunnen brengen. Ik kan die technologie niet uitgeven tot het gewaarzijn van de mensen tot een bepaald niveau is verhoogd. Zo ligt het eenvoudig. Ik weet dat we al verder gaan dan wat de meeste mensen kunnen accepteren vanuit een universeel perspectief, maar ik wil jullie dit perspectief geven. Ik wil ook dat jullie de visie hebben dat veel mensen in staat zullen zijn om weer naar het universele perspectief te kijken.

 

Wat voor wezens zijn wij?
Als wij eenmaal erkennen dat het bewustzijn belangrijk is, dat er een collectief bewustzijn bestaat, dat die door de geschiedenis heen verhoogd is (vooral de laatste 2000 jaar) dan kunnen we een vraag gaan stellen die maar zelden gesteld is en die is: “Wat voor wezens zijn wij?” Momenteel zijn er miljoenen mensen geïncarneerd die met deze vraag worstelen. Daarom kijken velen van hen naar al die alternatieve nieuwigheden, alternatieve vormen van spiritualiteit, new agevormen van spiritualiteit, wat er maar is. Hoe komt dat? Waarom kijken ze naar die dingen? Dat komt eenvoudig omdat een deel van hun wezen weet dat zij niet een nauwkeurig beeld hebben gekregen van wie zij zijn door het traditionele christendom en het wetenschappelijke materialisme.

Het is dus heel goed mogelijk voor jou om de oproepen te doen en je voor te stellen dat het bewustzijn van die mensen opschuift om dan tot het besef te komen dat de volgende logische stap om het collectieve bewustzijn te verhogen, is dat jij je meer bewust wordt van de rol van het bewustzijn. Menselijke wezens zijn bewuste wezens; je bent in de eerste plaats bewust, en pas als tweede menselijk. Met andere woorden, jouw bewustzijn is niet het product van het brein. Jouw bewustzijn gaat verder dan het fysieke lichaam, drukt zich uit door het fysieke lichaam, maar het is meer dan je lichaam.

Miljoenen mensen staan hier al voor open. Miljoenen meer zijn eraan toe om zich hiervoor open te stellen en die ideeën te omarmen en dus te zeggen: “Het wordt hoog tijd dat wij ons gezonde verstand gebruiken om verder te kijken dan het beeld dat het christendom ons heeft gegeven dat wij een zondaar zijn, dat wij een beperkt wezen zijn. Het wordt ook de hoogste tijd om het idee op te geven dat de wetenschap ons heeft gegeven, dat wij geëvolueerde apen zijn, dat wij materiële wezens zijn en dat ons bewustzijn in principe niet de capaciteiten heeft om meer te zijn dan het fysieke lichaam. Het wordt hoog tijd dat wij de middelen die de wetenschap heeft ontwikkeld, gebruiken om het bewustzijn te onderzoeken om uit te vinden wat voor wezens wij eigenlijk zijn.”

Ik heb al eens gezegd dat in veel van de oudere democratieën de belangrijkste uitdaging die jullie hebben in het gezondheidssysteem, mentale ziekten, geestesziekten, zijn. Wat is een geestesziekte? Nu, het is opnieuw een gebrek aan gewaarzijn en het gebrek aan gewaarzijn is dat jullie niet weten wat voor wezen jullie zijn, hoe bijzonder jullie zijn, wat het betekent om een bewust wezen te zijn, hoe je eigenlijk functioneert als bewust wezen. Kijk eens naar de medische wetenschap en hoe jullie de laatste honderd jaar jullie kennis over hoe het fysieke lichaam werkt, hebben uitgebreid, dat er subtiele processen in het fysieke lichaam gaande zijn, dat je mineralen, vitamines, hormonen en al het andere nodig hebt om een lichaam te laten functioneren. Is het echt zo moeilijk om naar de menselijke psyche te kijken en te zeggen: “Nu, het is tamelijk gemakkelijk om fysiek gedrag in kaart te brengen, maar het is veel ingewikkelder om het psychologische gedrag van menselijke wezens in kaart te brengen en dit moet wel betekenen dat de psyche veel complexer is dan het fysieke lichaam. Als er allemaal processen in het fysieke lichaam gaande zijn, is het dan niet logisch dat je veel meer te weten kunt komen over de psyche dan tot dusver is ontdekt. Dus wordt het dan niet de hoogste tijd om dit te onderzoeken en de vooringenomenheden van het materialisme weg te doen die de wetenschap al 200 jaar in gijzeling houden, omdat er een ambitieuze machtselite kwam die de wetenschap overnam en zich van de oude machtselite wilde distantiëren die de religie beheerste.”

Het wordt tijd dat een democratische samenleving, een democratische regering, zegt: Wij willen niets te maken hebben met beide machtselites en wij willen de geest van de mensen de vrijheid geven. Wij willen de collectieve geest de vrijheid geven, zodat wij eerlijk kunnen onderzoeken wie wij zijn, wat voor wezens wij zijn, wat er voor nodig is om in psychologisch opzicht goed te kunnen functioneren.”

Dit ligt vlak onder het oppervlak, klaar om door te breken, zodat miljoenen mensen ineens zien dat dit voor de hand ligt, dat dit de logische volgende stap is en dat wij dit moeten doen. Nogmaals, dit heeft niets te maken met geascendeerde meesters of een specifieke spirituele richting of lering. Als mensen eenmaal beginnen om objectief naar bewustzijn te kijken, kunnen er natuurlijk allerlei wegen opengaan. Wanneer jullie ontdekken wat voor wezens jullie echt zijn, dan realiseren jullie je dat je een spiritueel wezen bent, dat je uit een ander rijk bent gekomen, een spectrum dat op een ander niveau vibreert. Dan kun je met een paar ontdekkingen in de wetenschap die al op het bestaan hiervan wijzen, ineens veel meer dingen openen.

 

Universele spiritualiteit die de mensen verenigt
Daarom is het niet onrealistisch dat de mensen binnen een paar decennia steeds meer het bestaan van spirituele wezens en het spirituele rijk beginnen te erkennen. Er kan een grote verandering komen, niet dat de mensen ineens één religie of één spirituele leer gaan volgen, maar er komt een universeel lichaam van spirituele kennis dat ineens in het bewustzijn van de mensen begint op te komen. Hoewel ze dit misschien uiten door lid te zijn van een specifieke organisatie of door een bepaalde leer te volgen, zien zij in dat ze zoveel gemeenschappelijk hebben dat het hen een groter gevoel van saamhorigheid en eenzijn en eenheid geeft. Ineens kan er een verschuiving plaatsvinden, omdat spiritualiteit de mensen niet meer verdeeld, maar hen eigenlijk samenbrengt, niet in één leer of één beweging, maar in het universele gewaarzijn waar in de vorige dispensaties over werd gesproken, waarin ze zich door middel van hun hart met elkaar verbinden. Zij beseffen dat er een beetje gezamenlijke kennis bestaat dat zij spirituele wezens zijn en dus hebben wij iets met elkaar gemeen, afgezien van de manier waarop wij dit tot uiting brengen.

Dit is weer tamelijk universeel, maar het kan natuurlijk ook leiden tot meer erkenning van het bestaan van geascendeerde meesters, van de waarde van onze leringen, en het kan ervoor zorgen dat steeds meer mensen die leringen bestuderen en daardoor hun bewustzijn zelfs nog meer veranderen. Het kan er zelfs voor zorgen dat er meer erkenning komt van het bestaan van gevallen wezens en de noodzaak om een bepaald bewustzijnsniveau te transcenderen, zodat zij van de aarde kunnen worden verwijderd. Er kunnen veel dingen gebeuren als je eenmaal een cruciale hobbel hebt genomen door te erkennen dat de allereerste verantwoordelijkheid van een democratische natie is je te wijden aan het verhogen van het bewustzijn van het volk, zodat zij steeds meer vrijere keuzes kan maken. Want alleen iemand die zich bewust is van alle opties, en de consequenties van die opties, kan echt een vrije keuze maken.

De machtselite van alle tijden, waaronder die in de democratische samenlevingen, hebben altijd gewild dat de mensen het contract tekenen zonder de kleine lettertjes te lezen. Het wordt tijd dat de mensen de kleine lettertjes mogen lezen, zodat zij kunnen beslissen of zij het contract met de machtselite willen tekenen. Als zij dat niet doen, dan is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van de democratische regering om de macht uit handen van de machtselite te nemen en terug te geven aan het volk. Welke verantwoordelijkheid hebben zij anders? Hoe kan een democratische regering de verantwoordelijkheid nemen om de status-quo te handhaven, waardoor het volk wordt gedomineerd en geëxploiteerd door een machtselite?

 

De ergste vorm van exploitatie
Als we terugkeren naar het onderwerp exploitatie, dan is de meest subtiele en ergste vorm van exploitatie wel dat de mensen zijn geprogrammeerd met verkeerde informatie over wat voor wezens zij zijn en wat de ware mogelijkheden van hun bewustzijn zijn, van het collectieve bewustzijn en om een betere tijd te scheppen. Dit is een heel erge, heel gevaarlijke vorm van exploitatie. Exploitatie door verkeerde informatie over wie je bent.

Ik vraag jullie om je hiervan gewaar te zijn, je bewustzijn te verhogen, de oproepen te doen, en je zult zien dat er doorbraken komen in het verhogen van het collectieve bewustzijn. Dus zul je veranderingen zien in democratische naties, veel daarvan kunnen hier in Europa op gang komen. Daarom wordt dit dictaat ook hier gegeven. Europa is natuurlijk niet de enige plek ter wereld waar deze doorbraken kunnen plaatsvinden, maar zeker de plaats waar veel mensen erop voorbereid zijn, waar veel mensen zijn geïncarneerd, want wat is de eerste vereiste om die veranderingen door te voeren? De bereidheid om openlijk over kwesties te debatteren en ze te bespreken, de staat dat de samenleving niet meer zoveel taboes heeft dat je er niet over kunt praten.

Dit is nog een wapen van de machtselite, een taboe scheppen: “We kunnen hier niet over praten. ”Je moet begrijpen dat er in een democratie geen enkel onderwerp is, kan zijn, mag zijn, waar je het niet over mag hebben. Juist achter de onderwerpen waar je niet over kunt spreken, kan de machtselite zich verbergen en dat beperkt de mensen. Het begint met praten, en dat is de opening om het gewaarzijn te verhogen en het verhogen van het gewaarzijn is de directe oorzaak van veranderingen in de fysieke wereld. Dat is altijd zo geweest. Het zal ook altijd zo zijn. Het ligt in feite binnen het bereik van de bevolking om dit te erkennen: de rol van het bewustzijn om fysieke omstandigheden te creëren en te manifesteren. Veel mensen zitten dicht tegen die verandering aan. Velen hebben die al doorgevoerd, maar velen zitten tegen het doorvoeren van die verandering aan.

Zoals wij hebben gezegd, komt bewustzijn altijd voor de fysieke manifestatie. Wanneer je dit weet, en wanneer jij de verantwoordelijkheid neemt voor jouw bewustzijn, dan kun jij jezelf bevrijden van alle vormen van exploitatie. Als je niet toegeeft dat bewustzijn voorafgaat aan de fysieke manifestatie, dan kun jij jezelf niet bevrijden van de exploitatie door de een of andere machtselite, of de ene na de andere machtselite.

Ik dank jullie oprecht vanuit mijn hart dat ik hier kon zijn, dat jullie je geest en jullie chakra’s willen openstellen om bij wijze van spreken de luidsprekers te zijn om mijn ideeën, mijn vibratie, mijn Wezen, mijn Aanwezigheid, uit te stralen naar het collectieve bewustzijn. Dit is echt een heel krachtige uitgave geweest en ik ben dankbaar dat jullie hieraan wilden deelnemen. Natuurlijk heb ik nog meer over dit onderwerp, de Gouden Eeuw, te vertellen maar dat dient zich wel op het juiste tijdstip aan. Dus voor nu, mijn dankbaarheid en liefde.