Geef de verkeerde religie van gescheidenheid op

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 juni 2004

Als je de tijd wilt nemen over de leringen na te denken die ik jullie in de voorgaande verhandelingen heb gegeven, zie je dat het werkelijke doel van de geascendeerde meesters is Gods koninkrijk op aarde brengen. Je ziet ook dat Gods koninkrijk in werkelijkheid een bewustzijnsstaat is. Om Gods koninkrijk op aarde te manifesteren, moet een kritiek aantal geïncarneerde mensen dus hun bewustzijnsstaat veranderen en een nieuw identiteitsgevoel aannemen, een identiteitsgevoel dat niet gebaseerd is op gescheidenheid en delingen, maar op het ondeelbare eenzijn met hun God. Mijn geliefde harten, dit is al eonen lang het doel van de geascendeerde meesters. Dit is de enige boodschap die via alle echte religies op deze aarde gegeven is en er zijn zeker veel echte religies. Er zit slechts één boodschap achter alle religies en dat is de boodschap van het eenzijn, de boodschap dat je één met je God bent en dat het gevoel van gescheidenheid een illusie is.

Ik ben me ervan gewaar dat er veel mensen op deze aarde zijn die niet in staat zullen zijn deze boodschap van eenzijn te begrijpen of te accepteren. Zij zullen hem afwijzen en door de relatieve vermogens van de lagere geest en het menselijke intellect zullen ze aankomen met talloze knappe en ingewikkelde argumenten om de de boodschap van eenzijn te betwijfelen. Deze argumenten worden in de maatschappelijke instellingen, zoals de regeringen en onderwijsinstellingen, rondgebazuind. Ze door worden door de media rondgebazuind. En ze worden zelfs door vele religies rondgebazuind die afgeweken zijn van hun oorspronkelijke Evangelie van Eenzijn en die nu het Evangelie van Gescheidenheid verkondigen.

Als je de moeite neemt de historische verslagen te bekijken, zie je dat de vroege volgelingen van mijn zoon Jezus geen christenen genoemd werden. Zij werden ‘Volgelingen van de Weg’ genoemd, omdat Jezus juist gekomen was om de mensen de juiste weg naar het eenzijn met hun God te wijzen. Toen Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door mij” (Johannes 14:6), sprak hij niet over zijn persoon of een Christelijke kerk in de buitenwereld. Hij zei dat de weg naar verlossing de weg naar eenzijn met jouw God is en dat jij zonder het eenzijn met je God tot stand te brengen, niet bij de Vader kunt komen en het koninkrijk van jouw God betreden. En de sleutel naar het eenzijn met je God is natuurlijk het Christusbewustzijn dat Jezus personifieerde en daar tot op de dag van vandaag voor de mensheid representatief voor is. Daarom ga je door het Heilige Hart van Jezus heen om bij dat eenzijn te komen.

Als je de moeite wilt nemen je geest en je hart op te rekken en over deze boodschap na te denken, zie je de onderliggende logica, de onderliggende waarheid in. God schiep alles wat geschapen werd en zonder hem werd er niets gemaakt wat gemaakt is (Joh 1:3). Je moet gered worden omdat je God verlaten hebt, wat wil zeggen dat jij jouw eenzijn met God losgelaten hebt. Hoe kun je dan ooit gered worden en terugkeren naar je Vaders koninkrijk, tenzij jij jouw ware identiteitsgevoel opnieuw weer opeist, jouw gevoel van eenzijn met jouw God? Mijn geliefden, er is geen andere weg tot God dan door jouw gevoel van eenzijn met jouw God weer op te eisen door de Aanwezigheid van Eenzijn in jou te laten zijn.

Dit nu is de boodschap van eenzijn, het Evangelie van Eenzijn, de religie van eenzijn, die de enige war religie is. Door de eeuwen heen is deze boodschap en dit evangelie door vele verschillende religies gepredikt, en ze wordt nog steeds door diverse religies gepredikt. Maar door de eeuwen heen hebben we hetzelfde patroon gezien, namelijk dat een religie gesticht werd door één persoon die de moed had zijn of haar eenzijn met God opnieuw weer op te eisen. Daarom werd die persoon de open deur het Evangelie van Eenzijn te prediken voor een specifieke groep mensen.

Wanneer echter de oorspronkelijke oprichter niet meer in het materiële rijk verbleef, begon de religie langzaamaan te desintegreren en na verloop van tijd ging het Evangelie van Eenzijn verloren. In veel gevallen, zoals het zeker bij mijn zoon Jezus het geval is, werd de oorspronkelijke oprichter verheven tot de status van afgod en als de enige gezien die zijn of haar eenzijn met God weer kon opeisen. Wat dus als een ware religie begon, het verkondigen van het Evangelie van Eenzijn, sloeg geleidelijk om in een valse religie, die het Evangelie van Gescheidenheid verkondigde. Dit is het verkeerde evangelie dat op deze planeet aanwezig is sinds Lucifer en zijn volgelingen voor het eerst naar het materiële rijk zijn afgedaald.

Mijn geliefde harten, het is tijd om de verkeerde boodschap te doorzien en het verkeerde evangelie achter te laten dat zich vaak vermomt als de ‘enig echte religie’, die echter in werkelijkheid een wolf in schaapskleren is. Het is tijd om te stoppen de blinde leiders, de valse profeten, te volgen die de houding van ware leiders aannemen, maar van binnen verscheurende wolven zijn (Matteüs. 7:15). Het is tijd te stoppen met het volgen van degenen die op gewitte graven lijken, die aan de buitenkant natuurlijk mooi lijken, maar van binnen vol zitten met doodsbeenderen (Matteüs 23:27).

Het wordt tijd boven de leugens en de manipulaties uit te stijgen van de machten die besloten hebben zich van hun God af te scheiden en die vast zijn komen te zitten in dat bewustzijn van gescheidenheid. Het wordt tijd voor jullie te stoppen met het aanbidden van de valse goden die door middel van alle denkbare middelen om jullie aandacht schreeuwen. Het wordt tijd voor jullie te stoppen met in de zandbak spelen, jullie zorgvuldig opgebouwde kastelen bouwen die afbrokkelen wanneer de Levende Wateren van de Heilige Geest ze komen wegspoelen. Het wordt tijd de rots van Christus te beklimmen en je stevig op de ware weg te verankeren die naar Christusbewustzijn leidt, het bewustzijn dat jou in staat stelt jouw eenzijn met jouw God te zien en op te eisen, zoals Jezus dat eenzijn inderdaad opgeëist heeft.

Het wordt tijd te beseffen dat het leven op planeet aarde momenteel een wedstrijd, een spel, is en dat de prijs je ziel is. De prins van deze wereld probeert je constant in verzoeking te brengen om op ontelbare subtiele en slimme manieren, jouw eenzijn met jouw God te ontkennen. En wij, de geascendeerde meesters, proberen je voortdurend te helpen dat eenzijn weer op te eisen. Mijn geliefden, zolang jullie je eenzijn met je God blijven ontkennen – hoe belangrijk die redenering voor je gewone verstand ook kan lijken – toch houdt de Duivel je ziel gevangen in het bewustzijn van de hel. Jullie aanbidden een verkeerde god die niet de Ene God achter alle verschijnselen is, maar gewoon één van die verschijnselen is. Op het moment echter dat je die ontkenning volledig achter je laat en jouw eenzijn met de Ene God aanvaardt, ben je in het bewustzijn van het koninkrijk der hemelen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.