Waarom de leringen van Jezus werden verdraaid en waarom ze in ere hersteld moeten worden

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 november 2003

O, ik wilde dat velen van degenen die tegenwoordig leven en die zich volgelingen van Jezus Christus noemen, nu die bewustzijnsstaat konden ervaren die wij in dat duistere tijdperk tegenkwamen. De tijd waarin ik was gekomen om het evenwicht te handhaven voor mijn Zoon Jezus, toen hij met een uitzonderlijke dispensatie en met een bijzondere spirituele lering naar buiten kwam.

Als je maar een glimp van de duisternis kon ervaren die toen alom op aarde aanwezig was, dan zou je echt begrijpen waarom het voor Jezus onmogelijk was de grote massa zijn spirituele lering ten volle te geven. Je zou dan begrijpen waarom deze innerlijke leer, deze waarachtige lering over de echte komst, de eerste komst van Christus, alleen aan die discipelen werd gegeven die in staat waren hem toe te laten. En laat me erbij zeggen dat zelfs de meeste van zijn naaste discipelen deze innerlijke lering niet ten volle begrepen.

Als je de duisternis van het collectieve menselijke bewustzijn in die tijd kon zien, dan zou je begrijpen waarom de leringen van mijn Zoon bijna onmiddellijk verdraaid werden. Alleen al het feit dat de grote massa niet naar zijn innerlijke lering kon luisteren, verklaart ook waarom zij onmiddellijk begonnen zijn leringen in de buitenwereld te verdraaien en verkeerd te interpreteren. Dit zou jullie dan meteen duidelijk moeten maken waarom het christendom nooit de religie is geworden die de bedoeling was en waarom ze bijna vanaf het allereerste begin, werd geplaagd door gebrek aan inzicht in de echte innerlijke missie van mijn Zoon Jezus.

De onontkoombare noodzaak om het christendom in ere te herstellen
Jullie zouden dan begrijpen waarom het bijna onvermijdelijk was dat in de loop van de eerste paar eeuwen van de christelijke religie, machtspelletjes en politieke spelletjes een rol gingen spelen bij dit nieuwe geloof en door de vervorming ervan vrijwel onherkenbaar gemaakt werd. Als je het immense contrast zou kunnen zien tussen het bewustzijn dat de aarde in die donkere dagen beheerste en het veel lichtere bewustzijn van de mensheid nu, dan zou je ogenblikkelijk herkennen dat het christendom, zoals je het tegenwoordig kent, bijna geheel het resultaat is van de lagere bewustzijnsstaat die de mensheid had aan het begin van de vele eeuwen van deze christelijke dispensatie, dit Vissentijdperk van 2000 jaar.

Jullie zouden dan ogenblikkelijk herkennen en begrijpen dat omdat het bewustzijn van de mensheid nu naar een veel hoger niveau is gestegen, er een onontkoombare en onbetwistbare noodzaak is de ware leringen van Jezus Christus, de innerlijke leringen van Jezus Christus, in ere te herstellen. Niet alleen werden zijn innerlijke leringen die hij aan zijn discipelen gaf, niet vastgelegd (tenminste niet op een manier die je momenteel ziet en waarop het nu openbaar gemaakt wordt). Bovendien werden de leringen die hij wel aan de buitenwereld gaf, maar gedeeltelijk opgeschreven. En sindsdien zijn ze gedegradeerd, verkeerd uitgelegd en vaak zo verkeerd vertaald dat alleen een zeer scherpzinnig en intuïtief persoon de ware innerlijke boodschap kan ontdekken die mijn Zoon Jezus naar deze planeet kwam brengen. Een boodschap waar hij zijn leven voor gaf om die naar buiten te brengen en waar degenen die hem het leven hebben benomen om hem tot zwijgen te brengen, alles gedaan hebben wat maar in hun macht lag om haar te vernietigen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.