Bescherm de Christus in al het Leven

ONDERWERPEN: Het verdraaien van de ware leringen van Christus – De onontkoombare noodzaak om de echte leringen van Christus in ere te herstellen – Vriendelijkheid is niet blind – Gods oordeel over de valse predikers – Het oordeel van de Goddelijke Moeder – Waarom de standbeelden tranen van bloed huilen – De tafels van de geldwisselaars omkeren – Is je ziel in levensgevaar? – Er is niet veel tijd meer – Het potentieel van veranderingen op aarde en natuurrampen – Kom uit de tombe van het orthodoxe christendom – Sta op en voldoe aan je bestemming. DOE HET NU! – Besteed elke dag een paar minuten aan Moeder Maria

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 november 2003

IK BEN de Moeder van de Wereld en ik kom door mijn zoon over mijn Zoon spreken en over zijn missie die verloren is gegaan. Ik wil eerst graag spreken over de zon, de z-o-n. De afgelopen weken hebben jullie een buitengewone toename in zonneactiviteit gezien. Hoewel jullie wetenschappers zeggen dat dit een toevallige gebeurtenis is, kan ik jullie zeggen dat het wel degelijk een geplande activiteit is.

Deze zonneactiviteit is de initiatie van een zorgvuldig geplande cyclus die ontworpen is om een nieuw gewaarzijn van de ware innerlijke missie van Jezus Christus tot stand te brengen, zoals mijn Zoon 2000 jaar geleden waarachtig gepredikt heeft aan die discipelen die in die donkere dagen in staat waren zijn woorden toe te laten.

Het verdraaien van de ware leringen van Christus
O, ik wilde dat velen van degenen die tegenwoordig leven en die zich volgelingen van Jezus Christus noemen, nu die bewustzijnsstaat konden ervaren die wij in dat duistere tijdperk tegenkwamen. De tijd waarin ik was gekomen om het evenwicht te handhaven voor mijn Zoon Jezus, toen hij met een uitzonderlijke dispensatie en met een bijzondere spirituele lering naar buiten kwam.

Als je maar een glimp van de duisternis kon ervaren die toen alom op aarde aanwezig was, dan zou je echt begrijpen waarom het voor Jezus onmogelijk was de grote massa zijn spirituele lering ten volle te geven. Je zou dan begrijpen waarom deze innerlijke leer, deze waarachtige lering over de echte komst, de eerste komst van Christus, alleen aan die discipelen werd gegeven die in staat waren hem toe te laten. En laat me erbij zeggen dat zelfs de meeste van zijn naaste discipelen deze innerlijke lering niet ten volle begrepen.

Als je de duisternis van het collectieve menselijke bewustzijn in die tijd kon zien, dan zou je begrijpen waarom de leringen van mijn Zoon bijna onmiddellijk verdraaid werden. Alleen al het feit dat de grote massa niet naar zijn innerlijke lering kon luisteren, verklaart ook waarom zij onmiddellijk begonnen zijn leringen in de buitenwereld te verdraaien en verkeerd te interpreteren. Dit zou jullie dan meteen duidelijk moeten maken waarom het christendom nooit de religie is geworden die de bedoeling was en waarom ze bijna vanaf het allereerste begin, werd geplaagd door gebrek aan inzicht in de echte innerlijke missie van mijn Zoon Jezus.

De onontkoombare noodzaak om het christendom in ere te herstellen
Jullie zouden dan begrijpen waarom het bijna onvermijdelijk was dat in de loop van de eerste paar eeuwen van de christelijke religie, machtspelletjes en politieke spelletjes een rol gingen spelen bij dit nieuwe geloof en door de vervorming ervan vrijwel onherkenbaar gemaakt werd. Als je het immense contrast zou kunnen zien tussen het bewustzijn dat de aarde in die donkere dagen beheerste en het veel lichtere bewustzijn van de mensheid nu, dan zou je ogenblikkelijk herkennen dat het christendom, zoals je het tegenwoordig kent, bijna geheel het resultaat is van de lagere bewustzijnsstaat die de mensheid had aan het begin van de vele eeuwen van deze christelijke dispensatie, dit Vissentijdperk van 2000 jaar.

Jullie zouden dan ogenblikkelijk herkennen en begrijpen dat omdat het bewustzijn van de mensheid nu naar een veel hoger niveau is gestegen, er een onontkoombare en onbetwistbare noodzaak is de ware leringen van Jezus Christus, de innerlijke leringen van Jezus Christus, in ere te herstellen. Niet alleen werden zijn innerlijke leringen die hij aan zijn discipelen gaf, niet vastgelegd (tenminste niet op een manier die je momenteel ziet en waarop het nu openbaar gemaakt wordt). Bovendien werden de leringen die hij wel aan de buitenwereld gaf, maar gedeeltelijk opgeschreven. En sindsdien zijn ze gedegradeerd, verkeerd uitgelegd en vaak zo verkeerd vertaald dat alleen een zeer scherpzinnig en intuïtief persoon de ware innerlijke boodschap kan ontdekken die mijn Zoon Jezus naar deze planeet kwam brengen. Een boodschap waar hij zijn leven voor gaf om die naar buiten te brengen en waar degenen die hem het leven hebben benomen om hem tot zwijgen te brengen, alles gedaan hebben wat maar in hun macht lag om haar te vernietigen.

Vriendelijkheid is niet blind
Vele moderne christenen zijn opgevoed met de gedachte dat Jezus een meester was die je een goed gevoel gaf en die met een boodschap kwam die je een goed gevoel gaf als je de andere wang toekeerde en altijd liefdevol en vriendelijk voor iedereen was. Jezus bracht wel zo’n boodschap, maar zijn boodschap was er niet één van ongenuanceerde vriendelijkheid, van blinde vriendelijkheid. Vriendelijkheid is natuurlijk een goddelijke eigenschap, maar er is geen enkele eigenschap van God die geen onderscheid maakt en ongenuanceerd is.

Zoals de Bijbel zegt, God laat niet met zich spotten. God kan niet voor de gek gehouden worden door de leugens en manipulaties en de luchtspiegelingen die menselijke wezens gecreëerd hebben die vastzitten in wat Paulus het menselijke denken heeft genoemd. Daarom weet God dat, hoewel je altijd onthecht moet blijven en elke vorm van boosheid, angst of andere negatieve emoties moet vermijden, je niet altijd passief de andere wang zult toekeren en lief zult zijn voor degenen die geen vriendelijkheid, maar de strenge berisping verdienen die je mijn Zoon Jezus zo vaak aan de Schriftgeleerden, de farizeeërs en de wetgeleerden zag geven. En ik kan je verzekeren dat Jezus veel vaker tegen deze hypocrieten uitvoer dan er in de Bijbel vermeld staat. In feite is een van de belangrijkste doelen van zijn missie, behalve de missie om een nieuwe spirituele boodschap naar voren te brengen, vervat in zijn woorden: “Om te oordelen ben ik gekomen!”

Waarom ze Jezus gedood hebben
Jezus is inderdaad gekomen om degenen te oordelen die niet wilden knielen voor de ware God en op hun knieën wilden gaan voor de vertegenwoordigers van de ware God in de vorm van de spirituele leraren, de erfelijke lijn, de hiërarchie, van de spirituele leraren die God al duizenden jaren en langer naar deze aarde zendt.

Deze duistere levensstromen, deze arrogante zielen die niet wilden knielen voor een echte vertegenwoordiger van de geascendeerde meesters, zelfs al stond hij levend voor hen, deze arrogante zielen wilden de boodschap die hij bracht niet horen en daarom probeerden ze hem het zwijgen op te leggen. En zij slaagden er uiteindelijk in zijn fysieke lichaam te doden. Toch konden ze zijn Geest, zijn onsterfelijke ziel, niet doden en dus verscheen hij opnieuw en bleef hij zijn boodschap verkondigen aan degenen die in staat waren haar toe te laten.

Dus wat hebben deze arrogante zielen gedaan, nadat ze beseften dat ze Jezus zelf niet konden doden? Nu, zij probeerden zijn volgelingen te doden en tegelijkertijd probeerden zij zijn leringen te vernietigen, zijn leringen over het innerlijke pad naar persoonlijk Christusschap. Ik moet je zeggen dat als je één ogenblik het bewustzijn van deze zielen kon ervaren, die totaal aan de duisternis zijn toegewijd, je ogenblikkelijk zou herkennen dat deze zielen de ware innerlijke boodschap van Christus verdraaid en vernietigd hebben. En daarom is het absoluut noodzakelijk die boodschap in ere te herstellen.

De laatste eeuw ben ik vele keren verschenen en ik ben hoofdzakelijk aan mensen verschenen met een katholieke achtergrond. Dat kwam omdat ik hoopte dat de katholieke kerk in ere hersteld zou kunnen worden en het instrument kon worden om de ware innerlijke boodschap van mijn Zoon Jezus Christus in ere te herstellen.

Ik moet je zeggen dat de kerk tot dusver geen openheid en geen bereidheid heeft getoond naar het verleden te kijken, de doos van Pandora met de daden van de katholieke kerk in het verleden te openen. Zelfs al is het bewustzijn van de mensheid naar een veel hoger niveau gestegen dan 2000 jaar geleden, de huidige leiders van de katholieke kerk zijn te star en arrogant om de vuile was van deze organisatie buiten te hangen, de archieven van het Vaticaan te openen en de ware leringen van mijn Zoon terug te halen.

Ik moet je dus zeggen dat ik vandaag gekomen ben als de Moeder die niet de zachtaardige, tedere moeder is zoals velen van jullie mij kennen. Ik kom met de grimmigheid en de felheid van de leeuwin die haar jongen beschermt tegen de hyena’s die ze komen verslinden. Ik kom nu mijn Zoon Jezus Christus en zijn ultieme offer voor de mensheid beschermen en ik kom zijn leringen beschermen.

Gods oordeel over de valse predikers
Ik kom jullie zeggen dat vandaag 27 november 2003, de dag die in de Verenigde Staten van Amerika gevierd wordt als de dag van dankzegging, het begin van een nieuwe spirituele cyclus zal inluiden. Deze spirituele cyclus zal een intense cyclus van oordelen zijn over allen die verantwoordelijk zijn voor het verdraaien van de leringen van mijn Zoon Jezus en in het bijzonder degenen die, zelfs na 2000 jaar, niet willen knielen en de ware leringen van Christus in ere herstellen.

Je zult je wel herinneren dat Jezus de wetgeleerden een berisping gaf en zei: “Wee u wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en degenen die trachten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.” Nu, ik kan jullie zeggen dat enkele van diezelfde wetgeleerden hier tegenwoordig bij jullie zijn. En zij hebben hoge posities in kerk en staat, in de wetenschappelijke instituten en in de media en zij zullen niet knielen en de Christus in zichzelf en alle anderen belijden. En ze proberen te voorkomen dat iedereen op deze planeet de ware innerlijke leringen van de Christus en de boodschap over het pad van persoonlijk Christusschap ontdekt, de boodschap dat ieder menselijk wezen het potentieel heeft de gepersonifieerde Christus te worden, omdat ieder mens waarachtig een zoon of dochter van God is.

O ja, deze duistere zielen hebben de leringen van de Christus vernietigd door de afgod te creëren dat Jezus, mijn geliefde Jezus, mijn geliefde Zoon, de enige Zoon van God was. Wat een dwaasheid. Wat een leugens. Wat een subtiele kromme logica die je niet meer op deze planeet bent tegengekomen sinds de tijd dat de slang Eva heeft overgehaald van de verboden vrucht te eten. De missie van mijn Zoon Jezus was de verloren stammen van Israël terug te brengen naar de oorspronkelijke bewustzijnsstaat die zij in de Hof van Eden hadden, door hen te laten beseffen dat er een pad is naar een hogere bewustzijnsstaat. En door dat Christusbewustzijn te verwerven, konden ze het weer goedmaken met hun God en aanspraak maken op hun goddelijke erfenis als zoon en dochter van God.

Dit is de belangrijkste boodschap in de leringen van Jezus en zoals je duidelijk kunt zien, werden ze bijna vanaf het begin al verdraaid. En sinds die tijd hebben de christelijke kerken alles gedaan wat in hun macht lag om deze verkeerde voorstelling te handhaven. En tot mijn ontzetting moet ik zeggen dat de katholieke kerk meer gedaan heeft dan enige andere organisatie om de waarheid over de echte leringen van de Christus te verbergen.

Het oordeel van de Goddelijke Moeder
Daarom zeg ik jullie dat vandaag, en vanaf nu, de fysieke zon een buitengewone hoeveelheid extra licht zal loslaten, dat werkelijk het middelpunt van de spirituele zon achter de zon is. Deze dispensatie en deze uitgave van licht zal het proces versnellen om degenen te oordelen die de verkeerde leraren zijn geworden, de blinde leiders die de mensheid naar de afgrond leiden, de afgrond van de val in de bodemloze put van het bewustzijn van de hel, het bewustzijn van het menselijke denken. Laat deze leraren nu geoordeeld worden terwijl ik, de Goddelijke Moeder, de geascendeerde meester Moeder Maria, mijn rechterhand van de Kosmische Maagd ophef en zeg, zoals mijn Zoon 2000 jaar geleden heeft gezegd: “Om te oordelen ben ik gekomen.”

Ik spreek hierbij het oordeel van God uit over de katholieke kerk en het leiderschap van die kerk, degenen die niet willen knielen en niet de echte leringen van Jezus Christus aan mijn volk, mijn geliefde zonen en dochters, willen geven. Ik zal vandaag de voorspelling doen dat tenzij er een ongekende en ongehoorde ommezwaai in de katholieke kerk komt, de voorspellingen over het verdwijnen van de katholieke kerk zeker zullen plaatsvinden en veel eerder dan de meeste mensen denken.

Er is nog hoop dat de kerk een ommezwaai kan maken en vernieuwd kan worden. Toch is die hoop net zo weinig als een klein kaarsje dat flikkert in de wind. En ik moet jullie zeggen dat tenzij miljoenen katholieken opstaan en nieuwe openheid in de kerk eisen en eerherstel van de oorspronkelijke leringen van Christus en de oorspronkelijke heilige geschriften van de christelijke religie die tegenwoordig begraven liggen in de archieven van het Vaticaan, tenzij deze opstand werkelijk en spoedig plaatsvindt, ik geen hoop zie de kerk te veranderen. En natuurlijk zal alleen al het feit dat de kerk de innerlijke leringen van Christus bij de volgelingen van de kerk heeft weggehouden, het voor deze mensen vrijwel onmogelijk is om ervoor op te komen.

Waarom de standbeelden tranen van bloed huilen
Wat er de afgelopen 2000 jaar is gebeurd, is dat de christelijke religie tot een zeer krachtig instrument is geworden om degenen die de waarachtige strijders van de geest zijn die mijn Zoon Jezus 2000 jaar geleden kwam wekken, tot kalmte te manen. In die tijd waren veel van deze strijders, veel van deze zielen, nog niet helemaal klaar om gewekt te worden. Maar als alles echter volgens plan was verlopen, zouden zij een paar eeuwen na de komst van mijn Zoon, wakker geworden zijn. Maar juist omdat de verkeerde leraren erin geslaagd zijn de innerlijke leringen van Christus te verdraaien, vond dat ontwaken, die bewustwording, niet plaats.

En daarom is het christendom in deze 2000 jaar een religie geworden die de mensen tot kalmte maant en ze in makke schapen heeft veranderd, schapen die blindelings bijeengedreven werden in de schaapskooien die door de blinde leraren zelf gebouwd zijn. Dit is een karikatuur! Dit is natuurlijk de grote tragedie uit de afgelopen 2000 jaar. Het vormt echt een zware last op mijn hart en ik kan je zeggen dat dit de reden is waarom zoveel beelden van mij over de hele wereld tranen vergieten, zelfs tranen van bloed. O, zo veel katholieken zijn geroerd door deze tranen, toch begrijpen ze de boodschap in die tranen niet. Zij denken dat ik huil, omdat zoveel mensen de katholieke kerk hebben verlaten. Nee, de standbeelden van mij plengen juist tranen, omdat de katholieke kerk mijn Zoon en zijn echte leringen heeft verlaten.

Eigenlijk voel ik mij om eerlijk te zijn aangemoedigd, omdat zoveel mensen de kerk verlaten hebben, want dit laat zien dat zij niet helemaal bedaard zijn, dat zij nog steeds een innerlijk, intuïtief gevoel hebben dat er iets ontbreekt, dat er iets mis is met de leringen die door de katholieke kerk worden aangeboden. En daarom verlaten ze de kerk en gaan ze op zoek naar de ware leringen van Christus.

O ja, ik weet dat dit veel katholieken aan het schrikken zal maken en mijn woorden onmiddellijk willen verwerpen, maar het is wel waar. De katholieke kerk van nu is niet een waardige vertegenwoordiger van mijn zoon Jezus Christus. En daarom zou ik liever zien dat mensen de kerk verlaten en op zoek gaan naar de echte leringen van Jezus Christus dan dat ze zondag na zondag in hun kerken blijven zitten. Ze zitten daar alsof ze blind en doof zijn en niet zelf kunnen nadenken en dan beseffen dat zoveel katholieke doctrines gewoon nergens op slaan en geen antwoord kunnen geven op hun vragen, hun redelijke vragen over wat Jezus werkelijk bedoeld heeft en wat zijn missie voor deze planeet echt betekent.

De tafels van de geldwisselaars omkeren
Begrijpen jullie niet dat de boodschap van Jezus in wezen de erkenning is dat jij – en ik bedoel hier ieder menselijk wezen mee – een zoon of dochter van God bent? Door bewust op te eisen dat je een zoon of dochter bent, kun je handelen als vertegenwoordiger van God, als verlengstuk van God. Je kunt handelen als de ultieme spirituele strijder om de tafels van de geldwisselaars om te keren die mijn Vaders huis tot een dievenhol hebben gemaakt en die de ziel van mijn zonen en dochters stelen.

Zien jullie niet in dat dit al duizenden jaren aan de gang is en dat mijn Zoon Jezus gekomen is om het tij te keren en hun tafels omver te werpen en de mensen van deze planeet een middel te geven om aan deze mentale, emotionele en spirituele tirannie te ontsnappen waar ze al zo veel duizenden jaren aan onderworpen zijn dat de meeste christenen het niet eens kunnen geloven? Kunnen jullie dan de immense niet tragedie zien dat juist de kerk die bedoeld was een instrument te zijn om jullie ziel te bevrijden, nu veranderd is in een van de meest effectieve instrumenten om jullie ziel tot slaaf te maken, zoals we nu al duizenden jaren lang op deze planeet meemaken?

Is je ziel in levensgevaar?
Ik moet je open en eerlijk zeggen dat als je deze tragedie niet kunt zien, je ziel dan in levensgevaar is. Je ziel is in gevaar. Je ziel loopt gevaar voor het hellevuur. Je bent als iemand die verdrinkt en dat stro vastgrijpt, maar niet de ladder kan zien die door mijn zoon Jezus Christus wordt aangereikt. Je grijpt de strohalm van de verkeerde leringen vast die jullie door de orthodoxe kerken worden aangeboden. En toch zien jullie de ladder van de innerlijke leringen van mijn Zoon niet die jullie nu de afgelopen 2000 jaar is aangereikt en die nog steeds ter beschikking staat aan degenen die bereid zijn tussen de regels door te lezen, hun hart in te gaan en hun intuïtie te gebruiken.

Als je niet de ernst van de grote tragedie kunt inzien die gepresenteerd wordt door de onwaarheid en de hypocrisie die het moderne christendom vertoont, dan moet je wakker worden en je moet NU wakker worden! Ik moet je zeggen dat de spirituele cyclus die ik vandaag initieer, een cyclus van oordelen over deze verkeerde leraren is, deze valse predikers in kerk en staat, maar vooral in het orthodoxe christendom. Hun tijd is voorbij. Hun tijd is voorbij en ik moet je zeggen dat als jij je niet snel van hen losmaakt, je gevaar loopt door hun zinkende schepen naar beneden gezogen te worden. Je loopt het gevaar dat je geloof in God en mijn Zoon Jezus Christus vernietigd wordt. Dit kan gebeuren wanneer je de ontmaskering van hun hypocrisie ziet, de corruptie en de valsheid van deze valse leiders die werkelijk net gewitte graven zijn, maar vol doodsbeenderen.

Er is niet veel tijd meer
O mijn geliefde zonen en dochters, ik spreek jullie streng toe, omdat jullie het op dit moment nodig hebben streng toegesproken te worden. Ik moet jullie zeggen dat er niet veel tijd meer is. Ik moet jullie zeggen dat de tijd komt dat er geen terugkeer meer mogelijk is en dat de dingen moeten gebeuren die mijn Zoon Jezus voorspeld heeft toen hij zei dat als de mensen hun mond houden en weigeren de Christus te beschermen, de stenen het dan wel zouden uitschreeuwen.

Ik moet jullie zeggen dat de tijd snel naderbij komt dat de mensheid, een kritiek aantal mensen, op moet staan om de Christus in zichzelf en in elkaar te beschermen. En als de mensen de Christus in zichzelf niet willen bevestigen, dan moeten de stenen het uitschreeuwen, wat betekent dat de stoffelijke materie zelf, de fysieke planeet zelf, zal opstaan en het zal uitschreeuwen om de Christus te beschermen.

Zien jullie niet in dat het de bedoeling was dat jullie spirituele strijders zouden zijn die de tafels van de geldwisselaars zowel in kerk als staat omver konden werpen? Als jullie niet opstaan en het pad van persoonlijk Christusschap nastreven, waardoor jullie die spirituele strijders in actie kunnen worden, dan kan ik jullie zeggen dat Moeder Aarde zelf, de Moeder Aarde die alleen maar een verlengstuk van mijn eigen lichaam en bloed is, zal opstaan. Als jullie niet opstaan om de tafels van de geldwisselaars omver te werpen, dan zal Moeder Aarde zelf die tafels omverwerpen en dit zul je zien in de vorm van natuurrampen.

Het potentieel voor veranderingen op aarde en natuurrampen
Hoe kan iemand er niet in slagen te zien dat er dit afgelopen jaar 2003 meer extreme weerpatronen zijn geweest dan enig jaar daarvoor in recente decennia. Zelfs de Verenigde Staten heeft dit tot een belangrijke zorg verklaard. Natuurlijk kunnen jullie blinde wetenschappers jullie niet vertellen dat dit allemaal veroorzaakt wordt door een spirituele reden, namelijk een spirituele omwenteling en reiniging.

Dus moet ik jullie vandaag waarschuwen dat, tenzij degenen onder jullie die oren hebben om mijn woorden te horen, opstaan en uit alle macht proberen hun persoonlijke Christusschap te manifesteren en de Christus in zichzelf en in jullie broeders en zusters te verdedigen en de tafels van de verkeerde leraren in kerk en staat omverwerpen, jullie een zeer snelle acceleratie zullen zien doordat er zich meer extreme weerpatronen en natuurrampen, zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vloedgolven en elke andere ramp die jij je maar kunt bedenken, voordoen.

Ik kan jullie zeggen dat de aardemoeder zodanig onder druk staat van de verkeerd gekwalificeerde energie die door de mensheid geproduceerd is, dat ze nog maar net haar evenwicht op haar as kan houden. In feite is ze zo zwaar door de zonden van de verkeerd gekwalificeerde energie dat ze het gevaar loopt op één zij te vallen of ondersteboven te gaan in een poging datgene van zich af te schudden wat ze niet meer verdragen kan.

Kom uit de tombe van het orthodoxe christendom
Daarom wil ik dat jullie wakker worden en je realiseren dat het tijd is uit de tombe van het orthodoxe christendom te komen. Jullie moeten opstaan, zoals Lazarus opstond toen de Levende Christus hem riep. En jullie moeten je van het doodskleed van de verkeerde doctrines ontdoen en de rituelen van de dood waarin je gewikkeld bent, waar jullie ziel bijna 2000 jaar in gewikkeld was. Ik ben jullie moeder, de moeder van al het leven op aarde, de moeder van het universum zelf en ik moet jullie zeggen dat het tijd is je bewust te worden van de waarheid wie je bent in God. Je bent daadwerkelijk een Christuswezen.

Mijn Zoon Jezus heeft een prachtig boek uitgebracht, ‘The Christ is born in You’, dat je alles vertelt wat je moet weten om je Christusschap te manifesteren. Ik moedig je aan dat boek te verslinden, het je eigen te maken en het een deel van jouw eigen bewustzijn te laten worden.

In dat boek zegt Jezus dat 10.000 zielen nu hun Christusschap hebben gemanifesteerd, maar dat velen zich hier niet bewust van gewaar zijn. En miljoenen meer hebben een hoge mate van Christusschap gemanifesteerd. Nu, ik moet jullie zeggen dat het de hoogste tijd wordt dat deze zielen ontwaken en bewust herkennen wie ze zijn en waarom ze hier zijn.

Zij zijn hier om op dit kritieke tijdstip het evenwicht te bewaren en te voorkomen dat aardemoeder door een periode van omwenteling heen gaat die al duizenden jaren niet meer gezien is. Jullie zijn de stoottroepen die bedoeld zijn de eerste golf spirituele strijders te zijn om deze planeet een ommezwaai te laten maken voor mijn zoon Jezus Christus, zodat hij als de spirituele koning kan komen te regeren, waartoe hij waarachtig door de Almachtige God gezalfd is.

Sta op en voldoe aan je bestemming. DOE HET NU!
Dit is werkelijk de boodschap die van de daken geschreeuwd moet worden. En vandaag sta ik, de Maagd Maria, de Gezegende Moeder, voor jullie in zo’n tastbare manifestatie dat iedereen die deze woorden leest mijn Aanwezigheid in het hart kan voelen – als men bereid is het hart voor mij open te stellen.

En ik zeg jullie: “Sta op en voldoe aan je bestemming! Bescherm de Levende Christus in mijn Zoon Jezus en zijn innerlijke leringen. Bescherm de Levende Christus in jezelf en bescherm de Levende Christus in jullie spirituele broeders en zusters. Dit is op dit moment echt absoluut noodzakelijk. Dit is de oproep voor dit moment. Sla acht op mijn oproep, anders zul je een grootschalige vernietiging op deze planeet zien die niemand kan terugdraaien nadat het kritieke uur geslagen heeft. Dat moment nadert nu snel! Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dringend mijn oproep is! Jullie moeten wakker worden zeg ik, en jullie moeten jezelf NU wekken!”

Ik ben streng. Ik ben direct. Maar ik ben in de eerste plaats eerlijk over de uiterst dringende waarheid over de tijd waarin jullie leven. Als jullie de leringen op onze website willen bestuderen, zullen jullie zien dat er geen angst op staat. En evenmin is er plaats voor angst bij een spirituele strijder. Het is niet mijn doel om je door middel van angst bewust te maken. Het is echter mijn doel je bewust te maken van de ernst van de grimmige realiteit die jullie op deze planeet onder ogen moeten zien.

Laat je niets wijs maken door degenen die uitroepen dat alles goed gaat. Laat je niets wijs maken door de verkeerde leraren die hun waar verkopen aan degenen die zich er niet van bewust zijn. Word je bewust van de waarheid dat je een zoon of dochter van God bent en dat je hier bent om je Broeder van licht, mijn Zoon Jezus, te helpen Gods koninkrijk volledig op aarde te manifesteren.

Besteed elke dag een paar minuten aan Moeder Maria
Als jij je elke dag een paar ogenblikken op je hart concentreert en je aandacht op mijn onbevlekte hart richt, dan zal ik je een extra hoeveelheid liefde en licht van de Goddelijke Moeder geven. En ik zal je een hoeveelheid wijsheid en waarheid van de Goddelijke Moeder geven die alles weet over wat er op aarde gebeurt, met inbegrip van alles wat verborgen wordt voor het oppervlakkige bewustzijn van menselijke wezens.

Ik kom niet om jullie met lege handen achter te laten. Ik kom jullie de belofte geven dat als jullie de middelen gebruiken die mijn Zoon op deze website heeft gegeven, in het bijzonder het middel om je af te stemmen op jouw Christuszelf, dan zal ik je inderdaad zeggen wat je weten moet om jezelf en je geliefden te beschermen tegen elke ramp die op deze aarde zou kunnen plaatsvinden. Gebruik deze oefening elke dag en ga de tuin in en vraag mij, de Gezegende Moeder, bij je te komen zitten. Als jij dit trouw doet en je hart voor mijn Aanwezigheid opent, dan zal mijn Aanwezigheid daar bij je zijn. En door jouw Christuszelf zal ik jou mijn liefde geven, mijn troost en mijn goddelijke leiding voor de veiligheid van jezelf en degenen die je lief hebt.

Probeer mij vanaf heden uit en ervaar de realiteit en de trouw van de Goddelijke Moeder die je nooit verlaten heeft en die je nooit zal verlaten. Ik verzegel jullie nu in naam van mijn Zoon, Jezus Christus, die vandaag naar een nieuw niveau van kosmisch bewustzijn gestegen is. Amen. En vrede in het Licht van de Moeder.