De katholieke kerk laten verouderen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 18 mei 2007

Zeer vereerde Dames en Heren, IK BEN Saint Germain en ik kom met de vlam van dankbaarheid voor jullie aanwezigheid op dit werelddeel, op deze conferentie, voor jullie bereidheid de ware leringen van Christus die speciaal voor het Aquariustijdperk zijn uitgegeven, te bestuderen. Want mijn geliefden, er zijn eigenlijk maar weinig wezens in de hemel die meer respect, bewondering en liefde voor Jezus hebben dan ik.

In veel incarnaties werd ik daadwerkelijk geïnspireerd door de leringen van Christus en toen ik in verschillende incarnaties – en als de Wonderman van Europa – op dit werelddeel rondliep, probeerde ik altijd de innerlijke leringen van Christus die ik in mijn hart kende, over te brengen. Maar de arrogante, de hoge en machtige mensen wilden daar niets van weten. Want zij dachten dat zij beter wisten wat de ware leringen van Christus waren. Want zij hadden die leringen ingekapseld in een ondoordringbare muur van doctrines, dogma’s en kerkelijk gezag dat niet aangevochten of tegengesproken mocht worden. Dus is het dan niet ironisch dat het Wezen dat de meester van het Aquariustijdperk zou worden – en om die reden vele malen in Europa is geïncarneerd – ontdekte dat de grootste tegenwerking van de vrijheid in Europa juist kwam van juist dat instituut dat beweert de enig ware kerk van Christus te zijn?

Mijn geliefden, dit is een gang van zaken die niet meer op dit werelddeel mag worden toegestaan. Dit wil niet zeggen dat ik wil dat iemand de strijd tegen de katholieke kerk aangaat. Want wij hebben geen enkele intentie om de katholieke kerk te vernietigen. We hebben natuurlijk wel de intentie om zowel de katholieke kerk als elke andere kerk in onbruik te laten raken als die niet hogerop wil komen en niet de ware leringen van de Levende Christus die als het Levende Woord werden uitgebracht, wil accepteren, niet door maar één boodschapper, maar door het hart en de geest van de mensen uit heel Europa en de wereld, die bereid zijn de spreekbuis voor de Aquariusleringen van Christus te zijn, de leringen die moeten worden uitgebracht voor het Tijdperk van Vrijheid op deze planeet een feit kan worden.

De grootste behoefte in het Europa van tegenwoordig
Wat is tegenwoordig de grootste behoefte in Europa, waar hoop ik het meest op, wat is mijn hoogste ideaal voor dit werelddeel? Laat mij jullie ervan verzekeren dat ik, hoewel ik aanzienlijk veel tijd, energie en aandacht in het stichten van de Verenigde Staten gestoken heb, nog steeds heel veel liefde voor dit werelddeel voel en heel erg hoop dat Europa opnieuw de open deur kan worden om nieuwe ideeën op elk gebied waarvoor mensen zich inspannen, te leveren.

Want was Europa in de Renaissance en daarna, niet een broedplaats van veel nieuwe ideeën? Een aantal van deze ideeën kwamen ongetwijfeld uit de dualistische, kromme gedachtegang, maar er kwamen toch ook deugdelijke ideeën uit de bus die Europa en op den duur de hele wereld hebben getransformeerd. Maar kijk weer eens naar de geschiedenis. Kijk naar de Renaissance, hoe er een explosie van nieuwe ideeën, nieuwe uitvindingen en nieuwe gedachten was. Toch kwamen die hoofdzakelijk uit de wetenschap voort – niet uit de religie. En nogmaals, was de reden niet dat er één kerk was die beweerde dat zij de enig ware kerk van Christus was en zich daarom gerechtigd voelde elke macht die ze had te gebruiken om innovaties op het gebied van religie te onderdrukken? Natuurlijk was er de Reformatie, maar ik ben ervan overtuigd dat jullie natuurlijk kunnen inzien, dat de Lutherse, Protestante kerken en hun nazaten niet de ware leringen van Christus brachten. Want zij haalden er een paar kunstmatige elementen uit die de katholieke kerk eraan had toegevoegd, maar ze brachten niet opnieuw erin in wat er door de katholieke kerk of zelfs daarvoor nog, was uitgehaald.

Wat er in Europa het hardst nodig is, is het in ere herstellen van het Woord, omdat het woord elk gebied van de maatschappij beïnvloedt. Het Woord is de belangrijkste sleutel om de mensen te bevrijden. Hoe komt dat? Omdat de vervorming van het woord, die de illusies schept, het belangrijkste middel is dat door de machtselite gebruikt wordt om mensen te onderdrukken, om te voorkomen dat de mensen de kennis, de waarheid, krijgen die hen bevrijdt.

Er zijn maar weinig betere historische voorbeelden hiervan dan de katholieke kerk, hoe die het Woord onderdrukt heeft, zelfs het geschreven Woord, zodat de Bijbel eeuwenlang niet in een andere taal dan het Latijn vertaald kon worden, wat betekende dat de meerderheid van de mensen in de christelijke wereld destijds de Bijbel niet zelf kon begrijpen en zelf lezen. Ze moesten vertrouwen op de interpretatie die door hun predikers en priesters eraan werd gegeven. Kunnen jullie begrijpen dat als de mensen zelfs geen toegang tot het geschreven Woord hebben, dat het instituut dat hen die toegang ontzegde, de gedachten van de mensen in hun macht kan krijgen, wat de ware reden is dat hetzelfde instituut erin geslaagd is om Europa bijna een millennium in de Donkere Middeleeuwen op te sluiten.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.