Conflicten tussen groepen mensen

De gevallen wezens hebben duidelijk op hun agenda staan dat zij de mensheid in hun macht willen. Een van de krachtigste wapens om dat voor elkaar te krijgen, is de verdeel-en-heersstrategie. De gevallen wezens proberen ons altijd te verdelen in duidelijk te identificeren groepen en dan de verschillen tussen hen te benadrukken om conflicten te scheppen.

In werkelijkheid werd elk menselijk wezen geschapen als een uniek individu en het is de bedoeling dat onze verschillen elkaar aanvullen. Daarom kunnen we samen meer medescheppen dan ieder van ons afzonderlijk.

Zodra wij in het dualiteitsbewustzijn zinken, kunnen wij onze verschillen niet meer als complementair zien, maar gaan wij ze beschouwen als elkaar wederzijds uitsluitend. Dit zet het toneel klaar voor conflicten, maar pas toen de gevallen wezens op aarde arriveerden, begonnen onze verschillen aanleiding te geven tot gewelddadige conflicten.

Het rad van voortdurende conflicten
Voor mensen in de westerse wereld kan het moeilijk zijn om te begrijpen hoe gemakkelijk de gevallen wezens het rad van conflicten draaiende kunnen houden. Als de gevallen wezens eenmaal een spiraal van conflicten hebben opgestart tussen groepen mensen, kunnen ze vaak gewoon staan toekijken hoe de mensen zichzelf aan die geweldsspiraal voeren.

De reden is dat twee groepen mensen collectieve geesten opbouwen. Het ene conflict wekt op angst gebaseerde energie op die deze geesten voert en de geesten gebruiken die energie om aan het emotionele lichaam van de mensen te trekken en het volgende conflict voor te bereiden.

Een van de redenen dat het moeilijk te begrijpen is dat conflicten tot conflicten leiden, is dat wij opgevoed zijn in een cultuur waarin de gevallen wezens het christendom en het wetenschappelijk materialisme hebben gebruikt om een van de basismechanismen te verdonkeremanen over hoe het universum werkt.

Dit mechanisme staat in oosterse culturen bekend als karma, maar het kan ook in zuiver wetenschappelijke termen worden verklaard. Albert Einstein heeft bewezen dat wij niet in een universum leven dat uit ‘vaste’ materie bestaat. In werkelijkheid leven we in een universum van vibrerende energie. Energie kan niet worden geschapen, maar ook niet vernietigd, maar die kan worden getransformeerd in andere vormen van energie door de vibratie ervan te veranderen.

Iets van die energie zit opgesloten in onveranderlijke matrijzen die op onze zintuigen overkomen als vaste materie. Dit komt omdat onze zintuigen zijn gekalibreerd om alleen energie op te merken die binnen een bepaald spectrum van vibraties valt. Daarom kunnen we alleen het fysieke octaaf zien en niet de hogere octaven.

Wij menselijke wezens hebben de capaciteit om de vibratie van de energie te veranderen en wij doen dat met onze drie hogere lichamen: het identiteits-, het mentale en het emotionele lichaam. Wij ontvangen creatieve energie uit een hoger rijk en als we die naar beneden brengen via het identiteits-, het mentale en het emotionele lichaam, kleuren wij de zuivere energie met de overtuigingen en energie die we daar al hebben.

De consequentie van het feit dat alles energie is, is dat wij bij iedere actie die wij ondernemen, energie verbruiken. Je kunt een steen in het water gooien, maar dit is niet alleen een fysieke daad: je gebruikt ook energie in het emotionele, mentale en identiteitsrijk. Dit betekent dat elke fysieke daad energetische consequenties heeft (het vormt energetische sporen) in de drie hogere octaven. Een steen in het water gooien, vormt cirkels op het oppervlak van de vijver, maar vormt ook energetische cirkels in de drie hogere rijken.

Omdat de bedoeling van het leven is dat je groeit in bewustzijn, zijn we verantwoordelijk voor de manier waarop wij met energie omgaan. Wij leren door energie te benutten en dan de consequenties van onze handelingen te ervaren.

Op het persoonlijke niveau begint een gewelddaad niet op het fysieke vlak. Die begint op het identiteitsniveau, filtert door naar het mentale, vervolgens naar het emotionele en ten slotte naar het fysieke niveau. Wanneer je een gewelddaad pleegt, produceer je een bepaalde hoeveelheid energie in je drie hogere lichamen die op angst berust. Die energie verdwijnt niet zomaar, maar wordt daar opgeslagen.

De consequentie is dat veel mensen aanzienlijke hoeveelheden op angst gebaseerde energie hebben verzameld in hun emotionele, mentale en identiteitslichaam. Die energie vormt een magneet die aan ons bewuste gewaarzijn trekt. Met andere woorden, hoe meer op angst gebaseerde energie er in je drie hogere lichamen ligt opgeslagen, hoe meer je op situaties met geweld reageert.

Nogmaals als je op een westerse manier denkt, kan dit moeilijk te begrijpen zijn, maar de reden is dat de gevallen wezens het christendom en het wetenschappelijk materialisme hebben gebruikt om nog een basaal feit over het leven te verdonkeremanen, namelijk reïncarnatie. Wij worden niet geboren met volledig zuivere identiteits-, mentale en emotionele lichamen. Wij worden geboren met een serie overtuigingen en een hoeveelheid op angst gebaseerde energie die wij in eerdere levens hebben verzameld.

Dit is de enige manier om uit te leggen waarom er in heel veel streken van de wereld groepen mensen zijn die al duizenden jaren met elkaar in conflict zijn en waarom daar geen eind aan lijkt te komen. Een heel goed voorbeeld is het Midden-Oosten waar groepen mensen al duizenden jaren tegen elkaar strijden.

De ware verklaring is dat diezelfde mensen al duizenden jaren gelijktijdig reïncarneren en tegen elkaar strijden. Omdat zij op angst gebaseerde energie blijven vergaren en omdat zij de overtuigingen achter het conflict versterken, worden er kinderen geboren die de andere groep haten. Zij worden geboren met de haat die zij in eerdere levens van strijd hebben verzameld.

Dan ga je gemakkelijk zien waarom de gevallen wezens slechts het conflict hoeven op te starten en dat de mensen dit daarna zelf in stand houden. Zij blijven de collectieve geest voeren, het ‘beest’ van conflicten door energie een op angst gebaseerde vibratie te geven en die in hun drie hogere lichamen te verzamelen. Het collectieve bewustzijn of de collectieve geest slaat die energie op en beïnvloedt alle mensen in de groep.

Waarom hebben de Joden een conflict met de Arabieren? Omdat de Joden bepaalde overtuigingen in hun identiteitslichaam hebben gevormd. Zij zien dat zij anders zijn dan alle andere mensen en dat zij een wezen zijn dat een existentieel conflict heeft met Arabieren. De Arabieren hebben een soortgelijke structuur in hun identiteitslichaam.

Dit vormt parameters voor hoe de Joden en Arabieren met hun mentale lichaam denken, en dat maakt het voor hen heel moeilijk om nieuwe manieren te vinden om met elkaar om te gaan. Zij blijven de oude patronen maar herhalen. In plaats van hun overtuigingen uit te dagen, versterkt elk nieuw incident waarin ze elkaar verkeerd begrijpen, de overtuiging dat samenwerking en vertrouwen onmogelijk is.

De Joden en Arabieren dragen zoveel op angst gebaseerde energie met zich mee dat de kleinste provocatie of misvatting al leidt tot een heel sterke emotionele reactie. De emoties worden heel gemakkelijk zo overweldigend dat de mensen zichzelf niet meer in bedwang hebben en gewelddadige handelingen verrichten. Elke gewelddaad die de ene groep pleegt, versterkt de overtuiging in de andere groep dat een conflict onvermijdelijk is en dat zij het recht hebben om met geweld op geweld te reageren.

In werkelijkheid hebben de gevallen wezens dit identiteitsgevoel gewekt bij de Joden en Arabieren en zij hebben de twee groepen met elkaar in conflict gebracht. Maar omdat de spiraal een cruciale massa bereikte, hoefden de gevallen wezens maar heel weinig te doen om die gaande te houden. De mensen zelf blijven gewoon hun energie aan de spiraal voeren en het is slechts een kwestie van tijd voor de energie zo intens wordt dat de zwakkere mensen weer een gewelddadig incident veroorzaken.

Hoelang zal de rest van de wereld nog toekijken terwijl de mensen in het Midden-Oosten die spiraal van conflicten blijven versterken zonder dat het eind in zicht komt? Wanneer zeggen wij: “Genoeg is genoeg”, en gebruiken wij de middelen die wij tot onze beschikking hebben om de gevallen wezens te verwijderen die zulke conflicten veroorzaken en ze gaande houden?

Een geweldsspiraal doorbreken
De bedoeling van het leven is dat wij in bewustzijn groeien. Wij groeien door fysiek actie te ondernemen en het resultaat daarvan te ervaren. Je zou kunnen zeggen dat het fysieke universum functioneert als een energetische spiegel. Wat voor energie-impuls we ook uitzenden met onze vier lagere lichamen, deze zal naar ons worden gereflecteerd door de kosmische spiegel.

Het basale feit in het leven is dat een spiegel alleen kan reflecteren wat wij erop projecteren. Als wij dus een fysieke consequentie ervaren die onaangenaam is, kunnen we die alléén maar veranderen door te veranderen wat wij uitzenden, wat inhoudt dat wij de verantwoording moeten dragen voor onze vier lagere lichamen en het veranderen van de energie en de overtuigen die ervoor hebben gezorgd dat wij deden wat we deden.

Dit feit is natuurlijk door de gevallen wezens voor ons verborgen gehouden, die zowel religies, politieke ideologieën en het wetenschappelijk materialisme hebben gebruikt om te verhinderen dat wij dit basale feit over het leven begrijpen.

Waarom heeft één groep mensen een andere groep mensen aangetrokken die voortdurend hun tegenstander is? Omdat er bepaalde overtuigingen en energie in hun drie hogere lichamen zit. Zij kunnen de overtuiging hebben dat geweld geoorloofd is en zij hebben veel op angst gebaseerde energie, waardoor ze zich bedreigd voelen en gevoelig zijn om met geweld op geweld te reageren.

Elke groep is er gewoonlijk van overtuigd dat de andere groep begonnen is met het geweld en dat hun groep daar op dezelfde manier op reageert. Maar het basale feit over het leven is dat de twee groepen elkaar als een magneet hebben aangetrokken, omdat zij de overtuiging hebben dat het geoorloofd is om met geweld op geweld te reageren. Op onderbewuste niveaus (in hun drie hogere lichamen) willen zij een tegenstander die zij kunnen bestrijden en de schuld kunnen geven voor al hun problemen.

De overtuiging dat het doel de middelen heiligt, kwam van de gevallen wezens en door beide groepen zover te krijgen dat zij dit geloofden, konden de gevallen wezens aan deze spiraal van conflicten beginnen. Als er een bewustzijn ontstaat waardoor één of beide groepen minder gevoelig worden voor geweld, dan zullen de gevallen wezens proberen in te grijpen en het conflict weer aanwakkeren.

De gevallen wezens zullen altijd proberen te voorkomen dat mensen naar zichzelf kijken door de overtuiging te scheppen dat de andere groep moet veranderen. Het is een basaal feit in het leven dat er pas iets anders terugkomt uit de kosmische spiegel, als jij hebt veranderd wat er in jouw bewustzijn zit en daardoor hebt veranderd wat je op de spiegel projecteert.

Als de gevallen wezens eenmaal hebben kunnen voorkomen dat een groep mensen dit feit kent, is het gemakkelijk om die mensen met geweld op geweld te laten reageren en hen zelfs te laten geloven dat ze er alleen maar een eind aan kunnen maken door een heel erge gewelddaad te plegen.

Wanneer houden de Joden en Arabieren hiermee op? Wanneer zij beseffen dat niet een andere groep het probleem is, maar de inhoud van hun individuele en collectieve bewustzijn.

De eenvoudige vraag die je moet stellen, is: “Wil ik uit die spiraal van geweld komen?” Als het antwoord bevestigend is, dan is de enige manier om je ervan te bevrijden, dat je verandert wat je kunt veranderen, namelijk de inhoud van je drie hogere lichamen. Je hebt niet de macht om andere mensen te veranderen, maar je kunt wel jezelf veranderen.

De gevallen wezens willen niet dat mensen zich dit basale feit realiseren. Zij willen dat de mensen denken dat de enige manier om hun situatie te veranderen, is dat andere mensen veranderen. De gevallen wezens hebben heel slim veel groepen mensen laten denken dat de enige manier om de situatie te veranderen, is dat andere mensen veranderen, wat inhoudt dat die andere mensen moeten worden gedwongen, wat inhoudt dat geweld en dwang geoorloofd is.

Hoe kan de spiraal van geweld worden doorbroken? Alleen wanneer de mensen hun bewustzijn verhogen en begrijpen hoe het universum werkt. Je kijkt naar jouw situatie op de wereld en erkent dat andere mensen jou geweld aandoen. Dan kijk je naar jezelf en vraag jezelf eens af welke overtuigingen en energie jij in je drie hogere lichamen hebt die jij naar de kosmische spiegel zendt. De basale waarheid is dat als de kosmische spiegel jou geweld zendt, dat komt omdat jij impulsen van geweld naar die spiegel stuurt. Een spiegel kan alleen maar reflecteren wat erop wordt geprojecteerd.

Je hebt nu de optie om te veranderen wat jij naar de spiegel stuurt. Maar het is noodzakelijk dat jij begrijpt dat als een groep mensen al heel lang gewelddadige impulsen naar de spiegel stuurt, het dan wel even kan duren voordat zij dit echt overwinnen.

Hoe overwin je echt elke geneigdheid tot geweld? Door te doen wat Jezus de mensen in het Midden-Oosten 2000 jaar geleden vertelde: Keer je andere wang toe.

De kosmische spiegel, of de Wet van Karma, werkt op zo’n manier dat jij energetische impulsen die jij hebt uitgezonden in het verleden, die met geweld gekleurd waren, naar je terug zullen keren in een toekomstig leven. In tegenstelling tot wat de mensen geloven, is karma geen straf, maar een kans om te bewijzen dat jij je bewustzijn hebt veranderd in de tijd tussen de gewelddadige impuls en het moment dat deze naar je wordt teruggezonden.

Hoe zouden de Joden en Arabieren kunnen bewijzen dat zij het geweld zijn ontstegen? Alléén als ze aan geweld worden blootgesteld en er níét met geweld op te reageren. Gezien hun lange geschiedenis samen kan dit niet in één keer gebeuren. Zij zullen vele malen moeten bewijzen dat zij niet met geweld op geweld reageren. Heeft Jezus daarom gezegd dat je zeventig maal zeven moet vergeven?

Wanneer mensen wel met geweld reageren, versterken zij de spiraal natuurlijk. Is het mogelijk dat de ene groep mensen zich bevrijd uit de spiraal als de andere groep mensen geweld blijft plegen? Ja, dat kan. Als de Joden bijvoorbeeld inderdaad zouden stoppen met gewelddadige reacties, dan zouden de Arabieren relatief snel een andere tegenstander aantrekken, misschien wel onderling vechten, zoals zij al doen.

Dit is het basale feit achter geweld: de gevallen wezens zullen er alles aan doen wat in hun macht ligt om te voorkomen dat mensen dit weten en dit benutten. Omdat het echt de basale manier is om onszelf en de aarde van de gevallen wezens te bevrijden. Als een cruciaal aantal mensen naar deze kennis handelde, zouden de gevallen wezens snel van de planeet verwijderd kunnen worden.

Volgende pagina: Economische ongelijkheid