Aan de onderdrukking van vrouwen moet een eind komen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 13 februari 2010

Mijn geliefde harten, ze komen hier met duizenden tegelijk. Velen van hen komen hier met een zuiver hart, met pure toewijding aan Jezus, mijn zoon, en mij. Toch moet ik, Maria, zeggen – in het belang van de waarheid in het belang van heling: “Jullie eren mij niet als je hier komt met de denkwijze die de antithese vormt van de denkwijze van Christus, van de Christusgeest, die slechts het eenzijn van al het leven ziet, het eenzijn van de Schepper met zijn schepping.”

En wat is de schepping van de Schepper? Zei Jezus niet in het boek Openbaringen: “Ik ben Alpha en Omega, het begin en het einde?” En betekent dit dan niet dat de ene Schepper zich deelde in de twee polariteiten van uitbreiden en samentrekken, van mannelijk en vrouwelijk? Men moet begrijpen, in het belang van de waarheid, dat de oorspronkelijke vervorming van de gevallen engelen – het oorspronkelijke plan van de gevallen engelen om een neerwaartse spiraal op aarde te creëren – juist die oorspronkelijke handeling was om het scheppen te vervormen in de geest van degenen die openstaan voor de leugen van gescheidenheid en dualiteit.

Het plan om het mannelijke van het vrouwelijke te scheiden
Toen de Schepper zich in twee polariteiten deelde, waren die polariteiten geen tegenstellingen. Die sluiten elkaar niet uit, ze vullen elkaar aan. Ze vormen een heel nieuw geheel waaruit nieuw leven wordt geschapen. Dit is de waarheid. Dit is de waarheid die iedereen moet kennen die beweert Jezus en mij te eren. Want je kunt mij en het ambt dat ik bekleed, het ambt van Goddelijke Moeder voor de aarde, niet eren zonder de vereniging van het mannelijke met het vrouwelijke te eren. Niet in wat gewoonlijk als seksuele vereniging wordt beschouwd – dat heeft de bedoeling om de fysieke voortplanting of de basale zintuiglijke verlangens te bevredigen – maar als een hogere vorm van vereniging, waarbij het mannelijke en vrouwelijke, man en vrouw, samenkomen en het bewustzijn transcenderen dat zij het tegenovergestelde van elkaar zijn, dat ze tegenover elkaar staan, dat de één de ander moet onderwerpen en de ander het hoofd van de huishouding moet zijn.

Dit is het bewustzijn van de deling van de oorspronkelijke polariteiten van God, door de gevallen engelen en het gevallen bewustzijn in het leven geroepen. Want zij wisten – zij wisten – omdat het onvermijdelijk was dat mannen en vrouwen op aarde een ander geslacht moesten hebben, dat als zij een wig van onwaarheid konden drijven, die de seksen zou delen – wat achterdocht, vijandigheid en tegenstellingen in het leven riep – welnu, dan zouden er maar heel weinig mogelijkheden voor de aarde zijn om zo’n hoge bewustzijnsstaat te bereiken dat zij niet meer in staat zouden zijn om hier te incarneren.

Hun plan, de hele bedoeling, is natuurlijk mannen en vrouwen van elkaar te scheiden – zodat ze zich niet meer op die hogere manier konden verenigen die seksualiteit en voortplanting transcendeert, die traditionele rollen transcendeert, waarbij de man het hoofd van de huishouding en de vrouw ondergeschikt is, maar een hogere vereniging vinden, omdat ze volledig gelijkwaardig aan elkaar zijn. Want ze hebben waardeoordelen getranscendeerd, de relatieve schaal, waarbij twee extremen tegenover elkaar staan, ook komen ze niet op een punt bij het centrum van die schaal bijeen, om samen een compromis te sluiten dat niet echt in evenwicht is.

Manlijke en vrouwelijke relaties zonder relatieve waardeoordelen
De waarheid die wij hebben geprobeerd jullie te onderrichten, is dat alles op die dualistische weegschaal buiten het eenzijn van de Christusgeest valt. En dus is het geen kwestie van één kant van de weegschaal optillen of de andere laten zakken. Het is een kwestie van de weegschaal transcenderen, waardoor je een opwaartse kracht vormt die het bewustzijn van de mensheid optrekt.

Je kunt niet één deel van het leven verheffen door een ander deel te vernederen en tegelijkertijd de Christusgeest hebben. Je kunt niet verlangen dat je gelijk krijgt van mensen door andere mensen ongelijk te geven of hen te beoordelen volgens een bepaalde maatstaf die jij gecreëerd of geaccepteerd hebt en tegelijkertijd in het eenzijn van de Christusgeest zijn – die enkel al het leven probeert te verheffen. “Oordeel niet opdat ge niet geoordeeld wordt” betekent eigenlijk “Transcendeer de dualistische weegschaal opdat jij jezelf niet beoordeelt met dat dualistische bewustzijn, wanneer je van het levensscherm verdwijnt.”

Wanneer je goed naar deze enorme basiliek kijkt – die zogenaamd ter ere van Christus werd gebouwd – zie je dat die in haar totaliteit een uitdrukkingsvorm van het dualiteitsbewustzijn is, het verlangen om één deel van het leven te verheffen en het af te schilderen als superieur aan alle andere. Dit begon al heel lang geleden, na de oorspronkelijke zondeval in de Hof van Eden, waar mensen waren – zelfs in de Hof – die Maitreya niet wilden volgen door die bewustzijnsstaat te transcenderen, de dualistische weegschaal te transcenderen. Want zij wilden zelfs beter dan anderen op de mysterieschool zijn, meer gevorderde studenten, om speciale initiaties en speciale privileges te krijgen, zelfs om als leider aangesteld te worden van de nieuwe studenten die nog niet een bepaald niveau hadden bereikt – of dat dachten zij in ieder geval, degenen die ervan houden anderen te beoordelen volgens een maatstaf die zij hadden gecreëerd of geaccepteerd van de gevallen engelen zelf.

De keus om vrouwen te onderwerpen
Deze neiging om iets in te delen, gebaseerd op een door mensen gemaakte of relatieve maatstaf, kun je terugvinden bij alle culturen en religies op aarde. Zoals je ziet in de Hof van Eden, waar het inderdaad de verboden vrucht was, de verboden vrucht, omdat jij, als je eenmaal eet van dat dualiteitsbewustzijn – en in die gemoedstoestand gevangen zit, gecreëerd door de dualistische waarneming – niet meer verder kun zien dan die waarneming. Je kunt met die waarneming niet zien dat iets fout is, je kunt de noodzaak er niet van inzien dat je iets moet transcenderen, want alles lijkt volmaakt logisch en rationeel, volgens het dualistische filter waardoor jij alles beziet.

Je draagt een blinddoek, maar je weet niet dat je geblinddoekt bent – je denkt dat je de allerhoogste waarheid ziet. En dus zie je het in de Bijbel bij Kaïn en Abel, je ziet het bij de stammen van Israël, je ziet het bij de Egyptenaren, en de Joden, en je ziet het zelfs bij de eigen discipelen van Jezus, die met elkaar concurreerden over wie de belangrijkste van hen was nadat Jezus wegging. En door mee te doen aan al dat geruzie, toonden zij dus aan dat zij het niet begrepen hadden, ze hadden zich niet aangesloten op het bewustzijn, het Christusbewustzijn, dat Jezus zo vaak aan hen gedemonstreerd had – en dat hij hen ook later demonstreerde door zich te laten kruisigden door dat bewustzijn van dualistische oordelen.

Begrijp je dat de gevallen engelen een keus maakten? Ze maakten die keus, omdat de vrouw fysiek niet de sterkste van de twee seksen is, dat zij daarom niet degenen zullen zijn die er waarschijnlijk op uit trekken om oorlog te voeren en zij maakten van vrouwen het zwakke geslacht. En niet alleen het zwakke geslacht, maar ze zouden hen de last laten dragen dat zij degenen waren die van de verboden vrucht hadden gegeten, dat Eva had gezondigd en dat Eva daarom verantwoordelijk is voor de zondeval van de hele mensheid.

Dit is zo’n subtiele vervorming met zoveel vertakkingen, zo’n subtiele bewustzijnsstaat, dat die juist de relatie tussen de twee seksen doordrenkt vanuit de oudheid helemaal tot in het heden. Maar zoals Jezus het zelf in de basiliek zei, druk ik het nu uit buiten de basiliek. Dit bewustzijn van de vijandigheid, van de rivaliteit, van het schuldgevoel tussen man en vrouw en het elkaar kwalijk nemen, moet getranscendeerd worden in het Aquariustijdperk – als het Aquariustijdperk de Gouden Eeuw van Saint Germain moet worden.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.