Aan de Onderdrukking van Vrouwen moet een Eind komen – in de Kerk en Thuis

ONDERWERPEN: Het plan om het mannelijke van het vrouwelijke te scheiden – Manlijke en vrouwelijke relaties zonder relatieve waardeoordelen – De keus om vrouwen te onderwerpen – mijn relatie met Sint Jozef – De noodzaak tot een hogere visie op seksualiteit – Het is een grotere uitdaging om een relatie te hebben – Het oordeel van de Goddelijke Moeder over het celibaat

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 13 februari 2010. Dit dictaat werd gegeven toen de boodschapper op het plein voor de Sint Pieterbasiliek stond.

Mijn geliefde harten, ze komen hier met duizenden tegelijk. Velen van hen komen hier met een zuiver hart, met pure toewijding aan Jezus, mijn zoon, en mij. Toch moet ik, Maria, zeggen – in het belang van de waarheid in het belang van heling: “Jullie eren mij niet als je hier komt met de denkwijze die de antithese vormt van de denkwijze van Christus, van de Christusgeest, die slechts het eenzijn van al het leven ziet, het eenzijn van de Schepper met zijn schepping.”

En wat is de schepping van de Schepper? Zei Jezus niet in het boek Openbaringen: “Ik ben Alpha en Omega, het begin en het einde?” En betekent dit dan niet dat de ene Schepper zich deelde in de twee polariteiten van uitbreiden en samentrekken, van mannelijk en vrouwelijk? Men moet begrijpen, in het belang van de waarheid, dat de oorspronkelijke vervorming van de gevallen engelen – het oorspronkelijke plan van de gevallen engelen om een neerwaartse spiraal op aarde te creëren – juist die oorspronkelijke handeling was om het scheppen te vervormen in de geest van degenen die openstaan voor de leugen van gescheidenheid en dualiteit.

Het plan om het mannelijke van het vrouwelijke te scheiden
Toen de Schepper zich in twee polariteiten deelde, waren die polariteiten geen tegenstellingen. Die sluiten elkaar niet uit, ze vullen elkaar aan. Ze vormen een heel nieuw geheel waaruit nieuw leven wordt geschapen. Dit is de waarheid. Dit is de waarheid die iedereen moet kennen die beweert Jezus en mij te eren. Want je kunt mij en het ambt dat ik bekleed, het ambt van Goddelijke Moeder voor de aarde, niet eren zonder de vereniging van het mannelijke met het vrouwelijke te eren. Niet in wat gewoonlijk als seksuele vereniging wordt beschouwd – dat heeft de bedoeling om de fysieke voortplanting of de basale zintuiglijke verlangens te bevredigen – maar als een hogere vorm van vereniging, waarbij het mannelijke en vrouwelijke, man en vrouw, samenkomen en het bewustzijn transcenderen dat zij het tegenovergestelde van elkaar zijn, dat ze tegenover elkaar staan, dat de één de ander moet onderwerpen en de ander het hoofd van de huishouding moet zijn.

Dit is het bewustzijn van de deling van de oorspronkelijke polariteiten van God, door de gevallen engelen en het gevallen bewustzijn in het leven geroepen. Want zij wisten – zij wisten – omdat het onvermijdelijk was dat mannen en vrouwen op aarde een ander geslacht moesten hebben, dat als zij een wig van onwaarheid konden drijven, die de seksen zou delen – wat achterdocht, vijandigheid en tegenstellingen in het leven riep – welnu, dan zouden er maar heel weinig mogelijkheden voor de aarde zijn om zo’n hoge bewustzijnsstaat te bereiken dat zij niet meer in staat zouden zijn om hier te incarneren.

Hun plan, de hele bedoeling, is natuurlijk mannen en vrouwen van elkaar te scheiden – zodat ze zich niet meer op die hogere manier konden verenigen die seksualiteit en voortplanting transcendeert, die traditionele rollen transcendeert, waarbij de man het hoofd van de huishouding en de vrouw ondergeschikt is, maar een hogere vereniging vinden, omdat ze volledig gelijkwaardig aan elkaar zijn. Want ze hebben waardeoordelen getranscendeerd, de relatieve schaal, waarbij twee extremen tegenover elkaar staan, ook komen ze niet op een punt bij het centrum van die schaal bijeen, om samen een compromis te sluiten dat niet echt in evenwicht is.

Manlijke en vrouwelijke relaties zonder relatieve waardeoordelen
De waarheid die wij hebben geprobeerd jullie te onderrichten, is dat alles op die dualistische weegschaal buiten het eenzijn van de Christusgeest valt. En dus is het geen kwestie van één kant van de weegschaal optillen of de andere laten zakken. Het is een kwestie van de weegschaal transcenderen, waardoor je een opwaartse kracht vormt die het bewustzijn van de mensheid optrekt.

Je kunt niet één deel van het leven verheffen door een ander deel te vernederen en tegelijkertijd de Christusgeest hebben. Je kunt niet verlangen dat je gelijk krijgt van mensen door andere mensen ongelijk te geven of hen te beoordelen volgens een bepaalde maatstaf die jij gecreëerd of geaccepteerd hebt en tegelijkertijd in het eenzijn van de Christusgeest zijn – die enkel al het leven probeert te verheffen. “Oordeel niet opdat ge niet geoordeeld wordt” betekent eigenlijk “Transcendeer de dualistische weegschaal opdat jij jezelf niet beoordeelt met dat dualistische bewustzijn, wanneer je van het levensscherm verdwijnt.”

Wanneer je goed naar deze enorme basiliek kijkt – die zogenaamd ter ere van Christus werd gebouwd – zie je dat die in haar totaliteit een uitdrukkingsvorm van het dualiteitsbewustzijn is, het verlangen om één deel van het leven te verheffen en het af te schilderen als superieur aan alle andere. Dit begon al heel lang geleden, na de oorspronkelijke zondeval in de Hof van Eden, waar mensen waren – zelfs in de Hof – die Maitreya niet wilden volgen door die bewustzijnsstaat te transcenderen, de dualistische weegschaal te transcenderen. Want zij wilden zelfs beter dan anderen op de mysterieschool zijn, meer gevorderde studenten, om speciale initiaties en speciale privileges te krijgen, zelfs om als leider aangesteld te worden van de nieuwe studenten die nog niet een bepaald niveau hadden bereikt – of dat dachten zij in ieder geval, degenen die ervan houden anderen te beoordelen volgens een maatstaf die zij hadden gecreëerd of geaccepteerd van de gevallen engelen zelf.

De keus om vrouwen te onderwerpen
Deze neiging om iets in te delen, gebaseerd op een door mensen gemaakte of relatieve maatstaf, kun je terugvinden bij alle culturen en religies op aarde. Zoals je ziet in de Hof van Eden, waar het inderdaad de verboden vrucht was, de verboden vrucht, omdat jij, als je eenmaal eet van dat dualiteitsbewustzijn – en in die gemoedstoestand gevangen zit, gecreëerd door de dualistische waarneming – niet meer verder kun zien dan die waarneming. Je kunt met die waarneming niet zien dat iets fout is, je kunt de noodzaak er niet van inzien dat je iets moet transcenderen, want alles lijkt volmaakt logisch en rationeel, volgens het dualistische filter waardoor jij alles beziet.

Je draagt een blinddoek, maar je weet niet dat je geblinddoekt bent – je denkt dat je de allerhoogste waarheid ziet. En dus zie je het in de Bijbel bij Kaïn en Abel, je ziet het bij de stammen van Israël, je ziet het bij de Egyptenaren, en de Joden, en je ziet het zelfs bij de eigen discipelen van Jezus, die met elkaar concurreerden over wie de belangrijkste van hen was nadat Jezus wegging. En door mee te doen aan al dat geruzie, toonden zij dus aan dat zij het niet begrepen hadden, ze hadden zich niet aangesloten op het bewustzijn, het Christusbewustzijn, dat Jezus zo vaak aan hen gedemonstreerd had – en dat hij hen ook later demonstreerde door zich te laten kruisigden door dat bewustzijn van dualistische oordelen.

Begrijp je dat de gevallen engelen een keus maakten? Ze maakten die keus, omdat de vrouw fysiek niet de sterkste van de twee seksen is, dat zij daarom niet degenen zullen zijn die er waarschijnlijk op uit trekken om oorlog te voeren en zij maakten van vrouwen het zwakke geslacht. En niet alleen het zwakke geslacht, maar ze zouden hen de last laten dragen dat zij degenen waren die van de verboden vrucht hadden gegeten, dat Eva had gezondigd en dat Eva daarom verantwoordelijk is voor de zondeval van de hele mensheid.

Dit is zo’n subtiele vervorming met zoveel vertakkingen, zo’n subtiele bewustzijnsstaat, dat die juist de relatie tussen de twee seksen doordrenkt vanuit de oudheid helemaal tot in het heden. Maar zoals Jezus het zelf in de basiliek zei, druk ik het nu uit buiten de basiliek. Dit bewustzijn van de vijandigheid, van de rivaliteit, van het schuldgevoel tussen man en vrouw en het elkaar kwalijk nemen, moet getranscendeerd worden in het Aquariustijdperk – als het Aquariustijdperk de Gouden Eeuw van Saint Germain moet worden.

Mijn relatie met Sint Jozef
Is het toeval dat Saint Germain het wezen was dat als Jozef incarneerde en dat Jozef en ik de ouders waren van de levende Christus in Jezus? Nee dat niet, want door die ervaring werd de fundering gelegd waardoor Saint Germain in staat was deze traditionele indelingen te transcenderen – die niet enkel de indeling in man en vrouw zijn, maar de verdeling van het mannelijke en vrouwelijke aspect, iedere ziel, iedere levensstroom. Doordat Saint Germain bij mij was, werd hij verheven en op een koers gezet die hem bij zijn ascensie bracht – en daarom is hij nu de hiërarch van Aquarius. In die tijd, 2000 jaar geleden, stond ik al op het punt om te ascenderen. En was Saint Germain er verder vanaf en werd daarom opgetild en in evenwicht gebracht door onze fysieke en spirituele relatie.

Mijn geliefden, ik heb eerder al gezegd dat Jezus niet geconcipieerd werd door de katholieke standaarddefinitie van de onbevlekte ontvangenis, maar er is een dieper inzicht, namelijk dat Saint Germain, Sint Jozef, en ik beslist een fysieke vereniging hadden. En daarom gebeurde de conceptie fysiek, maar wij werden in dat samenzijn begeleid door de Heilige Geest. Maar het diepere inzicht is dat wij, toen wij ons samen fysieke verenigden, het hele dualiteitsbewustzijn transcendeerden. En daarom zou je vanuit spiritueel opzicht kunnen zeggen dat Jezus onbevlekt ontvangen werd. Want hij werd niet op de traditionele manier geconcipieerd, omdat een man en vrouw beiden gevangenzitten in het dualiteitsbewustzijn. En daarom is hun vereniging op fysiek niveau en kan dat niet naar dat hogere niveau transcenderen, omdat zij in werkelijkheid niet op de traditionele manier seks hebben, zoals de meeste mensen het uitleggen. Maar ze verenigen zich op een manier die zo zuiver is dat die op een zo veel hoog niveau ligt, dat je het niet kunt vergelijken met wat de meeste mensen in hun relaties ervaren.

Ik zeg dit niet om nog een waardeoordeel te maken, want degenen die deze hogere vereniging kunnen manifesteren, zijn degenen die alle waardeoordelen kunnen transcenderen. En degenen die het niet kunnen of willen transcenderen, houden normale relaties. Maar de waarheid is dat in deze tijd van het Aquariustijdperk, de dageraad van het Aquariustijdperk, een groot aantal mensen een relatie hebben die niet gebaseerd wordt op de traditionele verlangens – de traditionele ‘lusten van het vlees’ of hoe je dat wilt noemen – maar die menselijke verlangens transcendeert. En dan komen ze samen met een zuiverheid, een zuivere vereniging, die je niet kunt vergelijken met de normale staat van vereniging tussen mannen en vrouwen die zo gebruikelijk is in de samenleving van tegenwoordig – en die, natuurlijk, uitvergroot wordt door de meeste vervormingen die je ziet, of het nu pornografie of andere geperverteerde vormen van seksualiteit zijn.

De noodzaak tot een hogere visie op seksualiteit
Het is natuurlijk begrijpelijk dat spirituele mensen door de tijd heen enkele van die vervormingen hebben bekeken, of de basisaspecten van de menselijke seksualiteit, en hebben geconcludeerd dat ze niet congruent kunnen zijn met het spirituele pad of een spirituele levensstijl. Maar dit betekent niet dat je ineens naar het tegenovergestelde uiterste moet doorschieten en zeggen dat het enige alternatief om seksualiteit op te baseren, helemaal geen seksualiteit is. Want zoals Jezus zelf gezegd heeft, hoe kan er evenwicht zijn, hoe kun je de balans herstellen als je ineens van het ene uiterste op het andere overgaat?

En daardoor echo ik ook wat Jezus al gezegd heeft. Het celibaat is geen mandaat van God. Er werd niet door God of de Heilige Geest toe geïnspireerd, waardoor de katholieke kerk het celibaat heeft ingesteld. Het kwam, omdat de katholieke kerk vanaf haar inceptie natuurlijk werd gebaseerd op het gevallen bewustzijn, het Petrusbewustzijn, de wens om het te beheersen, de wens om een structuur op aarde neer te zetten die zo belangrijk is dat die aan zo’n maatstaf op aarde voldoet, dat je de illusie kunt creëren – en mensen die illusie zullen geloven – dat deze structuur je toegang tot de hemel geeft.

Want hoe kan God je afwijzen, hoe kan God iets afwijzen dat zo door de mensen wordt geëerd? Maar ik zeg je – wat heeft Jezus tegen de duivel gezegd toen hij in verzoeking werd gebracht? “Wat heeft iemand eraan als hij de wereld krijgt, maar zijn eigen ziel verliest.” Of wat heeft een kerk eraan als ze de hele wereld krijgt en de hele wereld lid wordt, maar haar oorspronkelijke ziel van Christus verliest. En dus hebben ze slechts een lege huls – alleen maar een lege huls, mijn geliefden.

Het is een grotere uitdaging om een relatie te hebben
Je kunt van dit monument bepaalde artistieke kwaliteiten bewonderen; je kunt de afmetingen ervan natuurlijk bewonderen. Maar ik zeg je – wij, de geascendeerde meesters, vinden schoonheid in het hart van de mens, in het hart van mannen en vrouwen, vooral als ze bijeenkomen en deze eeuwenoude patronen transcenderen die de man en vrouw, in echtgenoot en echtgenote, indelen. In het Aquariustijdperk zijn wij daarnaar echt op zoek. De spirituele mensen op deze aarde moeten eindelijk en totaal het bewustzijn transcenderen dat achter het celibaat zit in de kerken, het celibaat in spirituele bewegingen, en zelfs juist dat bewustzijn transcenderen dat de levenskracht, de stroom van de levenskracht tussen zowel mannen als vrouwen, wil afsluiten. In de allereerste plaats door vrouwen de schuld te geven voor de zondeval, maar ook door mannen te laten geloven dat zij – om zuiver te zijn – bij vrouwen, zeker een fysieke relatie, weg moeten blijven.

De uitdaging is natuurlijk niet dat je geen fysieke relatie hebt – dat is de gemakkelijke oplossing. De uitdaging is om een fysieke relatie aan te gaan, zoals Jozef en ik gedaan hebben, en dan de fysieke aspecten van de fysieke relatie transcenderen, ieder aspect ervan te spiritualiseren. Dit is een veel grotere uitdaging dan celibatair blijven. In principe kan iedereen die veel wilskracht heeft, celibatair blijven. Maar wat voor zin heeft wilskracht als die niet in evenwicht is gebracht met liefde en wijsheid, zodat er geen balans in de drievoudige vlam bestaat? Je ziet veel mensen in spirituele bewegingen, zelfs in een organisatie als de katholieke kerk, die deze wilskracht in vele levens hebben opgebouwd, in die mate dat de blauwe pluim van de drievoudige vlam heel erg groot is en zij schijnbaar alles onder controle hebben – of ze hebben het gevoel dat het zo is.

Maar de waarheid is dat het hen aan liefde ontbreekt, of aan wijsheid ontbreekt, of beide. Velen daarvan die grote wijsheid bezitten, hebben echter ook vele levens besteed aan het bestuderen van spirituele leringen en dus hebben zij in ieder geval wijsheid in de buitenwereld verworven. En zij gebruiken die wijsheid om hun zaak op een zeer overtuigende intellectuele manier te verdedigen. Maar nogmaals, ze bezitten geen liefde, ze hebben geen naastenliefde. Want ook al spreek ik met de stem van de mensen en van engelen maar ik heb geen naastenliefde, dan heb ik niets.

Laat die leugen dus aangevochten worden, laat de leugen aangevochten worden dat het celibaat de enige manier voor spirituele groei is, of de snelste manier voor spirituele groei is. De snelste manier voor spirituele groei is de mannelijke en vrouwelijke polariteiten van jouw wezen in evenwicht brengen. En de snelste manier om dat te doen, is een relatie aan te gaan met iemand van het tegenovergestelde geslacht, waardoor je gedwongen wordt, bij wijze van spreken, om deze kwesties in jou en in jullie relatie onder ogen te zien.

Maar ik zeg nu natuurlijk niet dat ieder spiritueel persoon zich hals over kop in relatie na relatie moet storten, maar je moet eerst aan jezelf werken en zoveel mogelijk evenwicht en niet-gehechtheid proberen te bereiken in jezelf. Zodat je een partner naar je toe kunt trekken met wie je niet veel karma hebt, maar met wie je een groot potentieel hebt – of wat je positief karma zou kunnen noemen – om dat evenwicht uit te vergroten. Of zelfs, als dat nodig is, de afstemming te krijgen om een karmische relatie of meer aan te gaan om die snel af te handelen, zodat jij door kunt naar de niet zo karmische relaties die jou in dat evenwicht kunnen brengen.

Het oordeel van de Goddelijke Moeder over het celibaat
Mijn geliefden, er is altijd een delicaat onderscheid in alle relaties. En opnieuw, ik wijs niet op één van de twee uitersten, maar ook niet op een compromis tussen die twee. Maar ik roep jou op de dualistische weegschaal te transcenderen en verder te gaan, zodat je de grotere waarheid kunt zien, de grotere realiteit van de waarheid van Christus die boven de dualistische extremen, of het compromis ertussen, staat – en jou daarom kan helen. Want kan er heling zonder waarheid bestaan? Nee, want hoe kunnen de onevenwichtigheden die uit het dualistische bewustzijn zijn gevormd, door het dualistische bewustzijn worden geheeld?

Dat kan niet – die kunnen pas geheeld worden wanneer jij je er eerst op toelegt om naar de waarheid te reiken, de ene ongedeelde waarheid van Christus die de dualistische uitersten transcendeert. Dus hef ik, Maria, mijn rechterhand op en ik kijk in de richting van de basiliek van Sint Pieter – en ik spreek het oordeel van de Goddelijke Moeder uit over het celibaat in de katholieke kerk en het bewustzijn dat erachter zit. Ik spreek het oordeel van de Goddelijke Moeder uit over de onderwerping van vrouwen in de katholieke kerk en het bewustzijn erachter. Ik spreek het oordeel van de Goddelijke Moeder uit over de weigering om vrouwen posities in de kerk te laten bekleden en het bewustzijn dat er achter zit.

Ik eis een opening in deze denkwijze, ik eis dat die vernietigd wordt. Want ik ben de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder voor de aarde en dus zeg ik: “Dit zal ten einde lopen, aan het eind van het Vissentijdperk. Er zal een nieuw gewaarzijn ontstaan, een nieuwe eis, dat de katholieke kerk, óf moet veranderen, óf sterven, zodat het vrouwen mogelijk wordt gemaakt om elke positie in de kerk te bekleden – waaronder die van paus – en dat het hele bewustzijn van mannelijke superioriteit en vrouwelijke inferioriteit uit dit Vaticaan en de hele sfeer van de katholieke kerk over de hele wereld wordt opgeruimd.

(Kerkklok luidt) En met het luiden van de klok, luid ik een klok in het spirituele rijk, de klok die mannen en vrouwen oproept hun blik verder dan de aardse relaties te richten, zich af te stemmen op die oeroude toon die hun evenwicht kan geven tussen Alpha en Omega, dat oude klokkengelui dat het kosmische gebrom is. Want dit was het oorspronkelijke geluid, het geluidloze geluid voor die twee polariteiten zelfs maar vervormd konden worden. Maar het slaat de volmaakte harmonie, de in evenwicht brengende toon tussen Alpha en Omega.

En daarom zeg ik: “Laat deze uitgave van licht verzegeld worden!” Want omdat onze twee boodschappers verscheidene uren door de tuinen in het Vaticaan hebben gewandeld, hebben wij door hen en hun chakra’s, de absolute Godvictorie van het Licht van Zuiverheid uitgegeven. Het Licht van Zuiverheid dat iedereen die dat wil naar de zuiverheid van de Goddelijke Moeder, zal accelereren en daarom – door hun eigen keuzes – degenen zullen oordelen die niet bereid zijn naar zuiverheid te accelereren.

Accelereer naar zuiverheid. Accelereer naar zuiverheid. Accelereer naar zuiverheid. Accelereer naar zuiverheid. En ik ben dus de Goddelijke Moeder. Ik accelereer naar zuiverheid. Ik zit in het proces om te accelereren naar zuiverheid. Dat ben ik, zo boven zo beneden. Want ik ben alles wat beneden is, en ik ben één met alles wat boven is – in Zuiverheid.