Is er plaats in de Herberg om de Levende Christus geboren te laten worden?

ONDERWERPEN: Stop met dansen rond het gouden kalf! – Ik bevestig het oordeel van God – Stel jezelf de logische vraag – De afgod van een zachtaardige Jezus aanvechten – De roofzuchtige wolven van het christendom – Ken mijn vibratie – Wat één heeft gedaan, kan iedereen

Geascendeerde Meester Jezus, paaszondag, 27 maart 2005

IK BEN de levende Jezus Christus en ik ben werkelijk op deze dag opgestaan – in ieder hart dat mij de ruimte geeft binnen te komen. Ik ben inderdaad opgestaan in Moeder Aarde, omdat zij mij ruimte heeft gegeven om binnen te komen. En dus is de vraag vandaag: “De Christus staat klaar om geboren te worden – is er plaats in de herberg? Of zal de Christus een stal moeten zoeken waar hij geboren kan worden?” En dus spreek ik tot het hart van ieder mens op deze planeet en zeg ik: “Is er plaats in de herberg om de Levende Christus geboren te laten worden?”

En als er geen plaats is, dan zal ik mij buigen voor jouw vrije wil en ergens anders heen gaan. Maar ik zal je niet zonder meer met rust laten door jou in je illusies en je afgodsverering te laten opgaan. Want ik ben inderdaad door God gezonden om degenen te storen die de bewustzijnsstaat zijn binnengegaan die ik de dood noem – omdat het de spirituele dood is. En in die bewustzijnsstaat is het zeer wel mogelijk dat mensen geloven dat zij tot Gods uitverkoren volk op aarde behoren, dat zij tot de enig ware kerk behoren en dat zij vanwege hun kerklidmaatschap en hun goede daden – goed in menselijke zin – natuurlijk gered zullen worden. Terwijl degenen die geen lid van hun kerk zijn, natuurlijk in de hel zullen branden.

Stop met dansen rond het gouden kalf!
Maar zei ik niet: “Oordeel niet?” Zei ik niet: “Ik oordeel niemand, maar als ik mijn oordeel vel, is mijn oordeel rechtvaardig, omdat ik niet oordeel met de menselijke wil en met menselijke gedachten, maar met de wil en de geest van God?” Jullie hebben God Zelf de woorden horen zeggen dat de afgodsverering van Jezus Christus als de enige Zoon van God niet langer op planeet aarde wordt toegestaan. En dus heb ik de marsorders gekregen om degenen die bereid zijn mijn spreekbuis in deze tijd te zijn, degenen die in deze tijd bereid zijn mijn apostelen te zijn, erop uit te laten gaan en de boodschap van de daken te schreeuwen dat Jezus Christus niet de enige Zoon van God is en dat Jezus Christus niet vanaf het allereerste begin God is, maar inderdaad een individualisatie van God, net als allen zonen en dochters van God zijn.

En daarom zijn degenen die verkondigen dat Jezus God is of dat Jezus de enige Zoon van God is, inderdaad schuldig aan godslastering. En aan deze godslastering moet een eind komen, want hoe kan de Christus in het hart van mensen over de hele planeet geboren worden, wanneer ze vanaf hun jeugd geprogrammeerd zijn te geloven dat het godslastering voor hen zou zijn te overwegen of Christus in hun hart geboren zou kunnen worden?

Daarom zal ik – door deze boodschapper en door ieder ander die deel van deze onderneming wil uitmaken – deze leugen aanvechten, zoals ik hem al heb aangevochten in het boek ‘Beyond Religious Conflict’ dat binnenkort verschijnt. Want de meest belangrijke uitdaging waar deze planeet de komende jaren voor staat, is waarachtig dat godsdienstoorlogen en religieuze conflicten en het gehele bewustzijn dat daar achter zit, moeten worden getranscendeerd.

En wat is dan het bewustzijn achter godsdienstige geschillen? Het is het bewustzijn van antiwil, waardoor het menselijke ego en de krachten van duisternis, de prins van deze wereld, deze kracht van antiwil hebben gemaakt die los van hen staat, van de wil van de Schepper zelf gescheiden is en lijnrecht tegenover hem staat. En zo hebben zij die antiwil opgevoed en een gouden kalf gemaakt. En ik moet helaas zeggen dat duizenden en duizenden christelijke kerken hun eigen replica van dat gouden kalf op hun altaar hebben staan. En zij komen deze paaszondag bijeen, denkend dat ze de opstanding van Christus vieren en toch aanbidden ze een afgod en dansen rond het gouden kalf.

En sommigen onder hen dansen zelfs op muziek die werkelijk lijkt op de muziek die door de Israëlieten werd gebruikt, toen zij aan de voet van de berg van God rond het gouden kalf aan het dansen waren. En ik zeg je dat Mozes tot in het diepst van zijn wezen geschokt was, toen hij naar beneden kwam en zag wat zij in zijn afwezigheid gedaan hadden. En als ik de meerderheid van de christelijke kerken vandaag zou ingaan, zou ik ook geschokt zijn door de aanfluiting die zij van mijn leringen gemaakt hebben.

Ik bevestig Gods oordeel
En dus bevestig ik het oordeel van de Here God dat dit bewustzijn geoordeeld zal worden. En ik zeg jullie dat ik de rest van het jaar 2005, engelen van het oordeel naar iedere ziel op aarde zal sturen. En ik besef dat veel mensen zijn opgevoed met de gedachte dat het oordeel iets is om bang voor te zijn, dat het iets verschrikkelijks is. Maar het oordeel is een kans, een gelegenheid voor de ziel om te ontwaken, zich ervan bewust te worden dat ze spiritueel dood was, maar dat het tijd is te ontwaken en het besluit te nemen om het leven, het bewustzijn van leven, het bewustzijn van Christus, in die ziel geboren te laten worden.

En daarom hoeven mijn engelen jou geen angst aan te jagen. Het zijn trouwens engelen die uit de liefde van God zijn voortgekomen en die geen ziel alleen zullen laten om in haar eigen zelfvernietigende spiraal van de antiwil vernietigd te worden. En zo zullen mijn engelen de rest van dit jaar bij elke ziel op aarde zijn. En toch heb ik, Jezus Christus, mijn rechterhand opgeheven, wat het teken van het oordeel is en ik zal mijn hand omhoog blijven houden tot Oudejaarsavond 2005. En op dat tijdstip, om 12:00 uur ’s nachts, wanneer het jaar afloopt, zal mijn hand als het oordeel over de antiwil naar beneden komen en over allen die zich bij die antiwil hebben aangesloten.

En dat oordeel betekent niet dat zij door het hellevuur verteerd zullen worden, maar het betekent dat mijn engelen zich van hen zullen terugtrekken uit respect voor hun vrije wil. En zodoende zullen deze mensen zonder de hulp van de engelen van de Heer Christus blijven. En daardoor zullen ze werkelijk door hun eigen gemaakte spiralen van de hel verteerd worden.

Stel jezelf de logische vraag
Het is niet Gods wil dat zijn zonen en dochters zich van zijn wil en zijn wetten zouden afscheiden. En hoe kan het dan ooit Gods wil zijn dat de christelijke Kerken mij als afgod, als de enige Zoon van God hebben neergezet? Daarom zouden degenen die oren hebben om te horen, degenen die ogen hebben om te zien, degenen die bereid zijn te ontwaken, zich moeten realiseren dat zij zichzelf de vraag moeten stellen: “Is wat er vandaag de dag in mijn kerk gebeurt in overeenstemming met Gods wil en de wil van Christus? Of hebben wij een gouden kalf opgericht door ons van Gods wil af te scheiden en de wil van ons ego op de troon te zetten, de wil van de antichrist, de wil van de duivel zelf, op de plaats van het gezag in onze kerken, die waarlijk de gruwel van verlatenheid is, die op de heilige plaats staat waar hij niet hoort te zijn?”

En ik zeg jullie dat degenen die zichzelf christen noemen en bereid moeten zijn zich dat af te vragen – en het met een open hart te overdenken – bereid moeten zijn naar hun hart te gaan en te zeggen: “Jezus, toon mij Gods wil. Ik ben bereid jouw verblindende licht van waarheid te zien dat Paulus op de weg naar Damascus zag. Ik ben bereid de schellen van mijn ogen te laten vallen om te zien of ik een afgod heb vereerd. En als ik dat inderdaad gedaan heb, dan ben ik bereid mijn leven te veranderen, zoals Paulus heeft gedaan en op te houden de ware Christus en de ware volgelingen van Christus te vervolgen en in plaats daarvan mij op één lijn met Christus te stellen en een woordvoerder van Christus te worden.

Als je niet bereid bent je dat af te vragen en naar mijn antwoord te luisteren, dat rechtsreeks in je hart wordt gegeven door de engel die de rest van het jaar bij je zal zijn, dan heb jij je bij de geest van de antichrist aangesloten. En daarom zei ik tegen de Schriftgeleerden en de farizeeërs: “Ge hebt de duivel tot vader en ge zult de begeerten van uw vader doen.” Hij was een moordenaar, omdat hij de waarheid heeft vermoord, de Christuswaarheid en hij wilde die waarheid en Gods wil daarachter niet erkennen.

Ik vecht de afgod aan van een zachtaardige Jezus
En ik spreek streng, zoals ik 2000 jaar geleden vele malen streng sprak. En zo daag ik allen in de christelijke gemeenschap en in de new age-gemeenschap uit die een gouden kalf hebben gemaakt dat zegt dat Jezus Christus een teergevoelige spirituele leider was en dat hij nooit iets zei om het ego van mensen aan te vechten. O, wat een dwaasheid is dit. Alles wat ik zei en deed daagde het ego van de mensen uit en vaak deed ik het recht in hun gezicht.

Lees de Bijbel en zie hoe vaak ik de Schriftgeleerden en de farizeeërs hypocriet noemde. Denk je dat ze dat leuk vonden? Wat denk je dat ze zeiden? Ze zeiden: “O, de Messias zou nooit zo spreken. Hij zou nooit dergelijke woorden gebruiken.” Toch zijn dat de antigeest en de antiwil die door je spreken, want hoe weet jij met je menselijke wil wat Jezus Christus zeggen zou? Je weet het niet!

Maar als je de Bijbel bestudeert, zie je dat er zoiets is als de gramschap van God en die gramschap liet ik de vrije loop, toen ik de geldwisselaren uit de tempel gooide. En zo ben ik vandaag gekomen om de geldwisselaren uit de christelijke kerken te gooien, zij die het christendom tot een aanfluiting hebben gemaakt, die het tot een godslasterlijke religie hebben omgevormd die een afgod vereert, een verkeerde Christus, een maaksel van de antichrist die zegt: “Jezus was de enige Zoon van God en daardoor kan niemand in zijn voetsporen treden.”

Ik ben hier om die leugen aan te vechten en de tafels van die geldwisselaren omver te werpen die er niet op uit zijn om geld te krijgen, maar om je spirituele licht te pakken. En zij melken dat licht elke zondag uit hun gemeenten, wanneer zij naar hun kerk komen en zij voor de preekstoel gaan zitten. En zij zitten daar alsof ze blind en doof zijn, omdat ze in werkelijkheid volgeling zijn van de blinde leiders die de blinden leiden en beiden stevenen ze af op de sloot. En aan het eind van dit jaar zullen degenen die niet bereid waren vrede te sluiten met de engelen die ik naar hen toezend, inderdaad in de sloot van dualiteit en antibewustzijn vallen.

De roofzuchtige wolven van het christendom
Ik heb niets dan minachting, goddelijke minachting, voor de duivel en zijn leugens en degenen die zich bij de duivel aansluiten, degenen die zich tot de Schriftgeleerden en farizeeërs in het moderne christendom hebben opgeworpen en die mijn religie tot een aanfluiting maken. Dus zeg ik: “Ik zal degenen in de christelijke kerken die de verkeerde profeten zijn, uitdagen, de verkeerde leraren die zich opwerpen als, die beweren dat zij, de enig ware vertegenwoordigers van de Heer Christus zijn, terwijl zij in werkelijkheid de wolven in schaapskleren zijn en het zijn roofzuchtige wolven die boos op God zijn. En zij zijn boos op Gods wil.”

En degenen die gevoelig zijn, konden voelen dat toen de Here God gisteren sprak, hoe het bewustzijn van de wereld zich in boosheid verhief puur vanwege het feit dat God de Schepper door een menselijk voertuig zou kunnen spreken. En dat bewustzijn van boosheid wordt nu in de vuurzuil van Gods Wil gegoten die op deze plaats verankerd is. En de hele zondag, als christelijke gemeenten samenkomen om Pasen te vieren, zal hun spot en hun boosheid waarachtig verteerd worden.

En het zal in het bijzonder in de Verenigde Staten verteerd worden, dat hét centrum van het christelijk fundamentalisme is, dat tegenwoordig de meest duidelijke vorm van godslastering is in de christelijke religie – hoewel de katholieke kerk en veel protestante kerken er niet ver achter zitten. En ik daag die verkeerde leraren uit, ik daag iedereen op planeet aarde uit die een aanfluiting van Christus maken. Ik daag iedereen in de new age-beweging uit die beweren Sananda te channelen en die beweren dat dit mijn echte naam is.

Mijn boodschapper verbaast zich voortdurend over hoeveel e-mails hij van mensen krijgt die vragen hebben over Sananda. Wanneer wordt het de mensen in de new age-beweging duidelijk dat een geascendeerde meester die bekend is, zijn naam niet zal veranderen om wie dan ook een plezier te doen? En daarom is iedereen die beweert dat Sananda de echte naam van Jezus Christus is, inderdaad een bedrieger die op één lijn staat met het bewustzijn van de duivel zelf en het bewustzijn van de antichrist. Dit bewustzijn probeert degenen die mijn ware volgelingen zijn op een dwaalspoor te brengen, degenen die geen genoegen nemen met de verwaterde christelijke religie en die zich daarom tot de new age-leringen wenden en proberen de ware Christus te vinden. Zij krijgen echter deze bedrieger voorgeschoteld die door talloze kanalen spreekt. Die bedrieger wordt vandaag geoordeeld en diegenen die zich bij hem aansluiten, zullen aan het einde van dit jaar in zijn illusies ten onder gaan en in de neerwaartse spiraal die dat gevormd heeft.

Ken mijn vibratie
En laat mij als laatste punt van de agenda duidelijk maken dat ik de echte Jezus Christus ben. Heel veel van onze vroegere studenten zeggen: “Waarom hebben wij een andere boodschapper nodig?“ Welnu, ik zal jullie – meteen – zeggen waarom jullie een andere boodschapper nodig hebben. Jullie hebben een boodschapper nodig die zich gereed maakt om het Licht van een geascendeerde meester vast te houden en door te geven en niet ‘het licht’ van een of andere bedrieger of lagere geest. En wanneer dat Licht wordt overgebracht en uitgebracht door de vibratie van de uiterlijke stem die deze woorden spreekt, dan zal dat vuur, het vuur in je hart opstoken – als je tenminste nog vuur in je hart hebt om op te stoken.

En dan kun je jouw leven evalueren en zeggen: “Ben ik in staat dat vuur vast te houden? Kan ik dat niveau van vuur en intensiteit uitbrengen? En als ik dat niet kan, dan weet ik dat ik hogerop kan komen, want het vuur dat ik echt in een ander zie, is ook het Vuur van Christus dat in mijn hart is. En als ik bereid ben dat vuur te laten branden en het laat opvlammen en het mijn ego en het afval van deze wereld laat verteren, dan kan ook ik een open deur worden om dat vuur in het fysieke octaaf uit te brengen. En dan kan ik de stem van God worden die de mensen uit hun spirituele dood wekt. En kan ik dat vuur brandend houden? En als ik dat niet kan, dan heb ik nog wat werk te doen en kan ik leren van degenen die bereid waren mij voor te gaan en het pad toe te passen dat wij gekregen hebben.”

Wat één heeft gedaan, kan iedereen doen
En leer het dus en wees bereid naar voorbeelden te kijken en te zeggen: “Wat één gedaan heeft, kan iedereen doen. En daarom kan ik hogerop komen en ik kan een instrument voor dat vuur zijn. Ik kan me voorbereiden, totdat ik voor de Heer Christus kan staan – of een andere geascendeerde meester tot wiens Wezen ik behoor – en zeggen: “Hier ben ik Heer, zend mij. Ik zal de wereld ingaan en het instrument zijn om degenen die slapen te wekken, degenen die in een staat van spirituele dood zijn. Ik zal hen een kop koud water brengen in naam van Christus en ik zal het instrument zijn om hen te wekken. En ik ben bereid om welk ego ook, of welke onware overtuigingen ook, of welk idee ook over wat ik zou moeten doen of niet zou moeten doen, of wat ik kan doen of wat ik niet kan doen, los te laten. Ik ben bereid om dit allemaal los te laten om een dienaar te zijn en de open deur voor het Woord van God dat waarachtig de enige verlossing op deze planeet is. Het Woord van God dat vlees wordt en daarom uitgesproken wordt door iemand in menselijke vorm.”

Zo gingen de vroege apostelen erop uit en dit is de reden dat zij mensen bekeerd hebben; dit is de reden dat zij mensen gewekt hebben. En dit is de reden waarom het christendom begon – niet omdat ze op een kansel stonden en uit een Bijbel lazen, maar omdat ze de Geest van God door hen heen lieten spreken in de vorm van het Levende Woord. En dat Levende Woord wakkerde het vuur in het hart van de luisteraars aan, het vuur dat bijna was gedoofd. En zij werden gewekt en ze kwamen hogerop en zij sloten zich aan bij die beweging. En die beweging groeide en groeide steeds verder. En hetzelfde kan vandaag gebeuren, omdat het vuur van God vandaag niet zwakker is dan 2000 jaar geleden. Dankzij het verhogen van het bewustzijn van de mensheid hebben veel meer mensen in feite het potentieel om het instrument voor het vuur van God te zijn.

En dat vuur hoeft niet altijd te worden overgebracht zoals jullie het nu horen uitspreken. Het kan een zacht en teder vuur zijn, maar in welke vorm het Levende woord ook wordt uitgebracht, het is meer dan de woorden die vanuit de menselijke geest gesproken worden. Het heeft een bepaalde intensiteit en vibratie van liefde die wel door de sluiers van onwetendheid waarmee de mensen hun denken hebben omgeven, heen moet dringen. En zo zal het Levende Woord binnenkomen en het zal een alchemistisch proces van transformatie van die ziel op gang brengen. En als de ziel bereid is dat stukje waarheid aan te nemen en dat het zuurdeeg wil laten zijn, dat het hele brood van bewustzijn laat rijzen, dan zal die ziel, door dat proces, gewekt worden. Het kan wel jaren duren, het kan decennia duren, maar jouw rol als brenger van het Levende Woord, is om niet aan uiterlijke resultaten en zichtbare manifestaties gehecht te zijn. Jouw rol is om net als de zon te zijn die haar licht schijnt. En wanneer dat licht door de zon wordt uitgebracht, heeft de zon haar werk gedaan en het is niet haar zorg of de mensen op aarde die straal zonlicht opnemen of zij zich ervoor verbergen.

En dus roep ik jullie op de zon van Christus te zijn, de zon van God, de z-o-n van God. En ik dank jullie, iedereen die hier is, degenen overal ter wereld die mijn website en mijn ware woord gevonden hebben en ik zeg: “Jullie hebben inderdaad, jullie allemaal – in het bijzonder degenen die deze rozenkrans opgezegd hebben, zelfs al heb je hem maar één keer opgezegd en, of je de Rozenkrans voor Rusland, of de Rozenkrans voor Gods Wil hebt opgezegd – jullie hebben gezamenlijk een dispensatie uit de hemel voortgebracht in de vorm van het verankeren van deze Vuurzuil van Gods Wil, die de Kolom van Vuur was die voor de Israëlieten uitging toen zij op zoek waren naar het beloofde land.

En die Zuil van Vuur zal tot het eind van dit jaar in de fysieke wereld verankerd blijven. En dit is beslist een belangrijke dispensatie, omdat het waarachtig het begin is van het einde van de antiwil op aarde. En daarom bedank ik jullie, ik zegen jullie en ik verzegel jullie in de vlam van Gods Wil. Gods wil die niet buiten jezelf is, maar de wil is van de God die in je is, want waarachtig “HET KONINKRIJK VAN GOD IS IN JOU!” HET WORDT VERZEGELD!