Laat jezelf de Vreugde van Christus voelen

ONDERWERPEN: De droom van een eeuwigdurend koninkrijk op aarde – De leugen dat je een bemiddelaar tussen jou en Christus nodig hebt – De Vlam van Spiritueel Zelfonderhoud in Rusland – Christus kan niet tot iets op deze wereld beperkt worden – Mensen die de boodschapper de schuld geven – Het potentieel om te transformeren is altijd aanwezig – Zelfs oorlogen maken het onderbewuste zichtbaar – Ervaar de Vreugde van Christus

Geascendeerde Meester Jezus Christus, 16 juni 2013 – Novosibirsk, Rusland

Denk eens na over de woorden van een lied uit de Bijbel “… en hij zal tot in alle eeuwigheid regeren.” Je kunt het interpreteren als dat Christus de Koning is die erboven staat en het langer uithoudt dan alle koninkrijken op deze wereld.

De droom van een eeuwigdurend koninkrijk op aarde
Je kunt het ook interpreteren met de denkwijze van gescheidenheid, als een uitdrukkingsvorm van de wens die veel wezens op aarde hebben: een koninkrijk op aarde scheppen dat tot in alle eeuwigheid bestaat. Als je naar de hele geschiedenis kijkt, zie je dat er altijd een bepaalde groep mensen is die de wens heeft om leider van dat koninkrijk te worden of een andere soort staat die tot in alle eeuwigheid bestaat.

Voelden de leiders van het Egyptische wereldrijk zich vanouds niet zo? Deden zij daarom zoveel moeite om die gedetailleerde monumenten van de koningen te bouwen en hen te balsemen, zodat zij zogenaamd tot in alle eeuwigheid in het hiernamaals bleven bestaan, maar ook zo dat hun koninkrijken eeuwig bleven bestaan? Was het niet de droom van veel klassieke beschavingen dat zij de allergrootste beschaving zouden maken die tot in alle eeuwigheid bleef bestaan? Was dat niet de droom van het Romeinse Rijk? Was dat niet de droom van zowel de oosters orthodox kerk als de katholieke kerk om een christelijk rijk op te bouwen dat de hele wereld zou omvatten en tot in alle eeuwigheid zou blijven bestaan omdat het zogenaamd met Christus als sponsor werd opgebouwd? Was dat niet de droom van degenen die de Sovjet Unie opbouwden om een wereldrijk uitgaande van communistische principes te vormen dat de wereld zou overnemen en tot in alle eeuwigheid zou blijven bestaan?

Wanneer je naar die lange geschiedenis kijkt en de leiders die zichzelf altijd als een bevoorrechte elite hebben neergezet, die het volk onderdrukte en misbruik van de mensen maakten om hun wereldrijk op te bouwen, dan kunnen jullie, als spirituele mensen, natuurlijk duidelijk zien dat dit voor de mensen is met wat wij de gevallen denkwijze of de geest van gescheidenheid noemen. Je ziet dat slechts de mensen met de denkwijze van gescheidenheid ooit konden bedenken dat het nodig was een koninkrijk op aarde te maken dat tot in alle eeuwigheid zou duren.

De leugen dat je een bemiddelaar tussen jou en Christus nodig hebt
Degenen die tot de denkwijze van Christus zijn opgeklommen, zien dat het niet nodig is iets op aarde te maken dat tot in alle eeuwigheid duurt, omdat de aarde slechts een tijdelijk klaslokaal is en de levensstromen die zich aansluiten op de Geest van Christus blijven tot in alle eeuwigheid bestaan. Maar hoe blijven zij tot in alle eeuwigheid bestaan? Alleen door voortdurend te transcenderen, want de enige voortduring is zelftranscendentie. Dit is de waarheid van de Geest van Christus in tegenstelling tot het valse beeld dat door de meerderheid van de christelijke kerken die je op aarde ziet, wordt neergezet.

Zij willen een beeld van Christus maken en projecteren dat dit beeld echt is en daarom hebben zij een beeld van Christus gemaakt dat hij van de mensen verwijderd is en dat de mensen dus een bemiddelaar nodig hebben om toegang tot Christus te krijgen. Dit is nu juist het bewustzijn dat je in vermomde vorm in alle misbruik makende, totalitaire, gecentraliseerde regimes terugziet. De mensen zijn machteloos; zij hebben een elite nodig. Als zij naar de elite luisteren, geeft de elite hen het beloofde land – als de mensen de elite de macht en privileges geven waar zij meer dan iets anders naar smachten. De levende mensen die in ieder geval iets begrijpen, die zich hebben afgestemd op de Vlam van Christus, hebben geen behoefte aan iets permanents op aarde. Zij weten dat de voortdurende transcendentie bestaat uit in wat wij de Rivier van Leven of de Heilige Geest hebben genoemd.

De Vlam van Spiritueel Zelfonderhoud in Rusland
Zodoende kom ik, Jezus, aankondigen dat aan het doel van deze conferentie is voldaan en de Vlam van Spiritueel Zelfonderhoud in Rusland verankerd is. Wij kijken naar degenen die hier zijn en degenen die onze dictaten lezen of horen, om die vlam te brengen waar jullie wonen en die met jullie hart te verankeren. Ze wordt niet op een specifieke locatie verankerd. Ze wordt overal verankerd waar open harten zijn. Op dit moment wordt die hier op deze conferentie verankerd, maar als jullie uitzwermen en de mensen deze dictaten opnemen, beschouw jezelf dan als de open deur om de vlam te verankeren waar jij bent.

Deze Vlam van Spiritueel Zelfonderhoud is een aspect van de Vlam van Christus. Ze wordt gegeven door het Ambt van de Planetaire Christus dat ik bekleed. Het is het tegengif tegen alle totalitaire plannen die de mensen als machteloos afschilderen en zeggen dat slechts een kleine elite de macht kan dragen. Dit kwam ik 2000 jaar geleden doen: de mensen in Israël, en daarnaast ook die van de hele wereld, bevrijden van de machtselite van het joodse priesterdom dat zichzelf als bemiddelaar tussen de mensen en God had gevestigd.

Je herinnert je misschien dat ik heb gezegd: “Geef aan Cesar wat van Cesar is en aan God wat van God is.” Mijn zorg gold in die tijd niet in de eerste plaats het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk was natuurlijk een voorbeeld van wereldlijke macht die misbruik van de mensen maakte, maar ik wilde in de eerste plaats afrekenen met degenen die zichzelf niet als wereldlijke leiders hadden gevestigd, maar als spirituele leiders, die zeiden dat de mensen alleen toegang tot God hadden door die elite. Dat wilde ik aan het licht brengen en ik wilde de mensen de middelen geven om daaraan te ontsnappen en spiritueel in hun eigen onderhoud te voorzien.

Natuurlijk zeiden de bolsjewistische leiders, de communistische leiders van Rusland, niet dat zij toegang tot God hadden. Maar niettemin plaatsten zij zichzelf als bemiddelaar tussen de mensen en God door de communistische filosofie aan te prijzen dat er geen God bestaat. Zij zeiden: “Er is zelfs geen God waar jij je tot kunt wenden en wij hebben de macht om te zeggen dat God niet bestaat. Alleen de staat is belangrijk.”

De sleutel om dit bewustzijn af te schudden, de sleutel om de draak van dit bewustzijn te verslaan, is de Vlam van Spiritueel Zelfonderhoud, omdat de mensen toegeven dat er geen macht ter wereld is die kan voorkomen dat zij zich rechtstreeks tot hun hart keren en contact maken met Christus, en door dat contact met Christus direct in hun hart contact met God maken. De enige bemiddelaar die de mensen op aarde nodig hebben tussen hen en God is het Christusbewustzijn.

Christus kan niet tot iets op deze wereld beperkt worden
Het Christusbewustzijn kan niet tot een kerk, een organisatie, of een priesterdom of zelfs een boodschapper van de geascendeerde meesters, in de buitenwereld worden beperkt. De Christus kan niet tot iets op deze wereld worden beperkt. Dat kwam ik onderwijzen en demonstreren.

“Dit is het lichaam dat voor jullie gebroken is – voor jullie allemaal.” Het lichaam van Christus wordt voor iedereen gebroken, wat betekent dat iedereen er toegang tot heeft. Jullie kunnen besluiten dat jullie de open deur willen zijn en direct in je hart toegang tot Christus te krijgen. Natuurlijk kun je ook zo doorgaan, zoals velen die zichzelf christen noemen, tegenwoordig doen door het beeld van Christus te handhaven dat Christus zover verwijderd is dat je de fysieke tussenkomst van een kerk en priesterdom nodig hebt. Dat toont aan dat jullie niet bereid zijn om de verantwoordelijkheid voor jezelf te dragen en je bent niet bereid te doen wat nodig is om het lichaam en bloed van Christus te absorberen.

Wat gebeurt er wanneer je het lichaam en het bloed van Christus opneemt? Nu, zoals veel van jullie op het spirituele pad wel weten, wanneer je het licht opneemt, spoelen alle onopgeloste substanties in jouw wezen naar buiten en worden blootgelegd, wat Serapis Bey zo welsprekend ‘spul’ heeft genoemd. Jullie weten dit allemaal en jullie hebben de moed om dit onder ogen te zien, dus zou je niet moeten aarzelen om de Vlam van Spiritueel Zelfonderhoud te absorberen en die door heel Rusland te verspreiden. En de studenten in de rest van de wereld kunnen natuurlijk precies hetzelfde doen voor hun natie.

Jullie, die al op het pad zijn, zullen niet het gevoel krijgen dat de vlam je ongemakkelijk laat voelen of meer dan jullie nu al met jullie regelmatige oefeningen blootleggen. Je voelt misschien dat de vlam door jullie heen stroomt en daardoor anderen uitdaagt, degenen die niet hun eigen beslissingen willen nemen, die geen verantwoordelijkheid voor hun eigen pad willen nemen en die willen dat iemand anders beslissingen voor hen neemt. Maak je daar niet druk om. Laat het licht door jou heen schijnen en laat het licht het werk doen.

Mensen die de boodschapper de schuld geven
Jullie realiseren je wel dat jij niet de doener bent, daarom hoef jij je niet verantwoordelijk voor de gevoelens van andere mensen te voelen, of zelfs voor iets waar zij je van beschuldigen, wanneer het licht hen zich zo ongemakkelijk laat voelen dat zij het niet kunnen verdragen. Zij kunnen je zelfs de schuld geven dat jij hun leven verstoort, omdat je ziet dat bijna iedere boodschapper, of goeroe, of vertegenwoordiger van de geascendeerde meesters, de schuld van mensen krijgt die het licht niet willen absorberen, maar die het gevoel hebben dat hun excuus om het licht af te wijzen door de aanwezigheid van de boodschapper wordt aangevochten.

Dit heb ik vele malen tijdens mijn incarnatie op deze aarde meegemaakt, in mijn laatste incarnatie en in eerdere incarnaties ook. Mensen voelen zich lastig gevallen door het licht dat ik tot uitdrukking bracht en gaven mij daar de schuld van. Ze dachten dat zij, als zij mij maar konden doden, door mijn fysieke lichaam te doden, dat licht konden afsluiten. Dan zouden zij hun ongemakkelijke gevoel wel verliezen en doorgaan met hun opzettelijke onwetendheid en hun verloochening van de Christus in zichzelf.

Je kunt de Christus alleen in iemand loochenen als je die al in jezelf ontkend hebt. Dit is een eeuwig principe. Dus als jij ontkent of afwijst dat de Christus in een ander menselijk wezen is, demonstreer jij dat jij de Christus in jou hebt verloochend. Had jij de Christus in jou erkend, dan zou je zien dat Christus overal is, en dus ook aanwezig in alle andere mensen. Het kan slechts een potentieel zijn dat die mensen niet toegeven, maar het is er wel en dus is de waarheid dat “IK Overal BEN”, het Christusbewustzijn is overal en dat kun jij, zoals andere meesters hebben gezegd, erkennen.

Het potentieel om te transformeren is altijd aanwezig
Het maakt het ineens gemakkelijker om de omstandigheden op aarde te verdragen en naar de omstandigheden op aarde te kijken en die dan te doorzien en het Christuslicht zelfs door de ergste omstandigheden heen te zien schijnen en die daardoor te verteren, ze te transformeren. Zoals je mij zag doen door wonderen van genezing, bij wijze van spreken, te verrichten of door een verschrompelde hand bijna in een oogwenk te transformeren in een gezonde hand. Dat was geen magie, dat was echt geen wonder, behalve dan het feit dat ik in mijn geest niet accepteerde dat de verschrompelde hand permanent zo was of echt bestond. Ik zag het slechts als een tijdelijk beeld dat op het Ma-terlicht werd geprojecteerd en ik zag de waarheid dat ik er een ander beeld van kon vormen en dat dit dan de gemanifesteerde werkelijkheid zou worden.

Het potentieel tot een transformatie die ogenblikkelijk plaats heeft, en dat zou je heel erg moeten bemoedigen als spirituele mensen. Ik weet dat het gemakkelijk is om het gevoel te krijgen dat je jarenlang, of misschien wel tientallen jaren, decreten hebt opgezegd en misschien niet de resultaten ziet die jij in je persoonlijke leven wilt, die misschien niet in jouw samenleving of op de planeet ziet. Het zou gemakkelijk kunnen zijn om naar eerdere bewegingen van geascendeerde meesters te kijken en de inspanningen die die studenten hebben geleverd en dan zou het gemakkelijk zijn om de aanpak te hebben dat het glas halfleeg is en naar de problemen te kijken die nog steeds op aarde voorkomen. Je raakt misschien ontmoedigd en zegt: “Wat had al dit werk voor zin wanneer er nog steeds zo veel problemen zijn?”

Zoals wij vanuit diverse hoeken hebben uitgelegd, is alles op de materiële wereld een uitdrukkingsvorm van het bewustzijn van de mensheid en er zit veel in het onderbewuste verborgen. De mensen zien niet wat in hun bewustzijn zit en daarom moet je, om ervan bevrijd te worden, dat naar het oppervlak brengen om het zichtbaar te maken. Zo zit het ook met de problemen op de wereld. Het is niet zo dat er tegenwoordig meer problemen op de wereld zijn, het komt omdat er meer bewustzijn is, er is meer communicatie over de problemen die er altijd al zijn geweest.

Natuurlijk zijn er een aantal problemen waar je van kunt zeggen dat die nieuw zijn, maar het bewustzijn dat erachter zit, is niet nieuw, alleen de uitdrukkingsvorm ervan is nieuw. Het is nieuw, omdat het licht, als het wordt opgeroepen, zowel door studenten van geascendeerde meesters als andere spirituele mensen, eruit spoelt wat in het onderbewuste verborgen ligt. Juist het feit dat je tegenwoordig zoveel problemen op de wereld ziet, is een teken dat de planeet opklimt, omdat ze niet meer verborgen kunnen blijven of genegeerd.

Zelfs oorlogen maken het onderbewuste zichtbaar
Je zou naar de grote oorlogen kunnen kijken die je de laatste eeuw hebt gezien en denken dat die door bepaalde geopolitieke of economische factoren werden veroorzaakt. De dieperliggende oorzaak is dat die oorlogen een uitdrukkingsvorm waren van de vele, vele zaken die in het collectieve bewustzijn waren verborgen die niet werden toegegeven. Die dus bijeenkwamen om de voorwaarden te scheppen die tot de oorlog heeft geleid, de energetische voorwaarden in de drie hogere lichamen die tot oorlog op het fysieke vlak hebben geleid.

Wat ik nu zeg, is dat juist het feit dat veel van die voorwaarden nu meer herkend, meer gezien, worden duidelijker bijdragen aan de verspreiding van energie op het emotionele, mentale en identiteitsniveau. Dit vermindert het risico op weer een grote oorlog. Daarom zou je eerder bemoedigd dan ontmoedigd moeten zijn door het feit dat er meer problemen lijken te zijn en dan moet je erkennen dat dit slechts een tijdelijke fase is en je moet zien dat daarboven de Christuswaarheid is.

Ik weet dat je bijvoorbeeld naar Rusland kunt kijken en zien dat er tijdens de sovjetperiode zoveel controle was dat veel van de problemen niet tot uitdrukking konden worden gebracht. De mensen werden zo onderdrukt dat zij bijvoorbeeld geen drugs konden krijgen. Of zij konden niet zo gemakkelijk alcohol als tegenwoordig krijgen. Er zijn veel andere dingen in de maatschappij die werden onderdrukt door het regime.

Dus kun je zeggen, zoals sommigen over het Naziregime in Duitsland zeggen, dat er meer wetten en orde was, terwijl er nu meer chaos heerst. Maar zie je, ook wanneer iets werd onderdrukt, bestond dat nog wel in het onderbewuste. Dat was constant op zoek om zich tot uitdrukking te brengen en dat schept een spanning die dan op den duur zo groot wordt dat die niet op een andere manier kan worden losgelaten dan door de meest extreme vormen van onmenselijkheid, namelijk oorlogen, martelingen en meer van dat soort dingen.

Nu zie je dat veel van die dingen meer op individueel niveau aan het oppervlak komen. Daarom wordt in feite het schadelijke karakter er meer aan ontnomen, wat gezonder is in zijn algemeenheid, hoewel het zeker voor individuele personen moeilijker wordt. Desondanks komt het nog steeds overeen met het individuele bewustzijn en hun onwil om de verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen, wat je ziet bij, bijvoorbeeld drugs- en alcoholverslavingen. De mensen hebben zichzelf overgegeven, geven hun leven en de verantwoordelijkheid voor hun leven over, aan een chemische substantie en de demonen die erachter zitten, zodat zij niet het licht hoeven te internaliseren en hun eigen bewustzijn transcenderen.

In bepaald opzicht is dit hetzelfde als de georganiseerde misdaad. Zelfs in de bureaucratie waar mensen weigeren na te denken en gewoon blindelings de regels uitvoeren en het stempel erop drukken of dat stempel niet geven, maar altijd de regel toepassen en nooit hun menselijkheid aanspreken, nooit met hun hart naar de situatie kijken en zeggen: “Hier zouden wij in principe wel een uitzondering kunnen maken.” Niet de uitzondering die je maakt bij corruptie, omdat je ervoor kunt betalen, want dit is nog steeds geen Christusonderscheid, nog steeds niet met het hart maar de dagelijkse denkgeest die mechanisch neemt wat hij kan krijgen.

Ervaar de Vreugde van Christus
Er is inderdaad zoals het lied zegt: “Vreugde voor de wereld”. Vreugde voor Rusland vanwege deze conferentie! Ik, Jezus, voel vreugde! Alle geascendeerde meesters voelen vreugde. De meesters die hebben gesproken op deze conferentie voelen vreugde voor het feit dat jullie bijeen zijn gekomen, dat jullie een kelk hebben opgeheven, dat wij deze vlam konden verankeren. Die vlam zal natuurlijk onrust in het collectieve bewustzijn van Rusland brengen, bij heel veel mensen in Rusland, zelfs bij bepaalde machtsstructuren in Rusland. Die worden niet alleen ongemakkelijk, maar zullen worden aangevochten.

Maar jullie, de spirituele mensen, kunnen naar het positieve kijken. Jullie zouden kunnen zien dat het glas niet alleen halfvol is, maar meer dan halfvol en dat het licht van Christus in het glas opstijgt. Het kan, in de niet zo verre toekomst, beginnen over te stromen, zelfs in de kelk die jullie hebben opgeheven. Visualiseer dat het Licht van Christus de Kelk van Christus laat overstromen en uitstroomt naar alle gebieden van Rusland en de wereld. Dit is onze grote vreugde, want wanneer de kelk wordt opgeheven, geven wij het licht uit en we zullen het in bepaalde mate laten overstromen.

Mijn hart stroomt over van de Vreugde van Christus, de vreugde die veel christenen niet kunnen voelen, omdat zij zich te veel richten op die paar uur dat ik aan het kruis hing. Soms word ik bijna boos wanneer ik zie dat de mensen zich zo op mijn lijden richten en vergeten dat ik ben opgestaan. En in de wederopstanding bestaat oneindige vreugde. In de ascensie bestaat oneindige vreugde, zoals Guru Ma heeft gezegd, de vreugde dat je een pas geascendeerde meester bent.

Natuurlijk ben ik al een poosje een geascendeerde meester, maar wat is de Christus? Is dat niet dat in Christus alles nieuw is? Dus kan ik mij ook in een oogwenk aansluiten op de vreugde dat ik de ascensievlam voel en ik hoop dat jullie je allemaal kunnen aansluiten op het nieuwe gevoel van vreugde omdat de geascendeerde meesters licht hebben uitgegeven, niet alleen door een boodschapper in de buitenwereld, maar door jullie eigen hart.

Voel de vreugde! Laat jezelf die vreugde erkennen en neem die vreugde dan met je mee wanneer je deze conferentie verlaat en koester het. Laat de bedervers niet bij jou toe, want die zullen natuurlijk komen en het van jou proberen af te pakken.
Als zij daarin slagen met hun subtiele plannetjes om een reactie aan jou te ontlokken, veroordeel jezelf dan niet; keer gewoon naar die vreugde terug. Neem wat tijd om de stilte in te gaan, het licht op te roepen, je op jouw hart te concentreren en mij te vragen jou te helpen om meer contact te maken met het nieuwe en de vreugde van Christus.

Vandaag is dat mijn boodschap. Jullie hebben de totale vreugde van de Geascendeerde Meester Jezus Christus.