Om de Waarheid te leren kennen, moet je de Zoektocht naar Waarheid opgeven!

ONDERWERPEN: De retraite van de Vijfde Straal – Maar één waarheid? – Differentiatie hoeft niet tot conflicten te leiden – Geen boze god in de lucht – De allerhoogste waarheid is eenzijn – De waarheid staat boven woorden – Het keerpunt – De ware bedoeling van een leer – Ware spirituele leraren – De psycho-spirituele crisis

Geascendeerde Meester Hilarion, 26 november 2011 – Sneek, Nederland

Als Chohan van de Vijfde Straal, kom ik, Hilarion, de fundering verder opbouwen die mijn broeder, Serapis Bey, heeft gelegd. Wat hij heeft uitgelegd over de ervaringen in de retraite van de Vierde Straal, is dat studenten op het punt moeten komen dat er iets is waar ze meer waarde aan hechten dan aan de voortdurende strijd om anderen ervan te overtuigen dat hun manier de juiste is.

Wat is dan het verenigende element? Wanneer studenten op de Vierde Straal gaan beseffen dat het in de allereerste plaats belangrijker is om harmonie, coöperatie, te hebben dan gelijk te hebben, dan gelijk te krijgen. Maar ook dat ze beginnen te beseffen dat het slagen voor de initiaties van de Vierde Straal betekent dat je toe bent aan de initiaties van de Vijfde Straal. En de Vijfde Straal wordt traditioneel gezien als de straal van waarheid.

Dus als ze de noodzaak beginnen in te zien dat zij uit de draaimolen van de voortdurende strijd moeten stappen om te bewijzen dat jij gelijk hebt of dat anderen ongelijk hebben, beginnen sommige studenten te begrijpen dat het belangrijker voor hen is om een hogere waarheid te vinden dan de waarheid die zij tot dusver hebben gezien. En wanneer je eraan toe bent om te slagen voor de initiaties, of de initiaties op de Vijfde Straal te ondergaan, dan krijg je juist te maken met de vraag die wij jullie gevraagd hebben te bespreken, namelijk: “Wat is de waarheid?”

De retraite van de Vijfde Straal
En dus hebben wij in de retraite waarop ik toezicht houd, een soortgelijke regeling – zoals jullie nu zo langzamerhand wel een keer moeten gaan beseffen dat je die bij ieder van de zeven stralen hebt – zoals Serapis Bey beschreven heeft. We hebben de regeling om mensen in groepen te zetten, omdat zij daar moeten leren omgaan met de vraag: “Wat is de waarheid, wie heeft de waarheid, wie heeft de hogere waarheid, wie heeft gelijk, wie heeft ongelijk, wat is goed, wat is fout?”

En in enkele van deze groepen proberen wij altijd, opnieuw, mensen bij elkaar te zetten die tegenovergestelde meningen hebben, of die sterke meningen over de waarheid hebben, sterk aan de waarheid zijn gehecht. En dit schept dan opnieuw het potentieel tot conflicten, maar we zijn natuurlijk niet erop uit om conflicten in het leven te roepen. Wat doen we dan? We maken het conflict zichtbaar dat tot dusver voor de mensen zelf verborgen was. Want ze hebben het conflict niet in hun eigen geest, in hun eigen onderbewuste geest, gezien.

En wanneer mensen met andere mensen bij elkaar worden gezet, die ook ongeziene conflicten in hun geest hebben, dan hebben ze de neiging om te botsen en dat maakt dan dat de onderbewuste conflicten zichtbaar worden op het bewuste niveau. Dit betekent niet beslist dat jij je bewust wordt van het conflict of de oorzaak van het conflict, maar je kunt het effect van het conflict in ieder geval niet negeren, namelijk dat jij het niet eens kunt worden met anderen.

En dan zie je, opnieuw, de parallel in de spirituele wereld op aarde, omdat vele spirituele en religieuze mensen – zelfs wetenschappers en materialisten – zich bezighouden met de eeuwenoude vraag: “Wat is de waarheid, wat is de hoogste waarheid, wie kent de waarheid, wie heeft gelijk?”

Maar één waarheid?
En de eerste stap om met het concept om te gaan is natuurlijk: “Bestaat er maar één waarheid?” En er komen natuurlijk veel studenten naar mijn retraite die vele levens in een omgeving zijn opgegroeid waarin ze vast geloofden dat er maar één waarheid kon zijn. Of de aarde is plat of rond, of de maan van groene kaas wordt gemaakt of niet.

Dit is echter het product van de materiële wereld en de wereld van vorm. Zien jullie niet in dat er een fundamenteel principe is in de wereld van vorm? Zet de wereld van vorm tegenover het vormloze. In het vormloze valt er niets te differentiëren, want differentiatie is een product van de vorm, net zoals wij misschien kunnen zeggen dat vorm het product is van differentiatie.

Omdat wat één is, een differentiatie in zijn geest creëert en deze differentiatie in de geest wordt dan als een afzonderlijke vorm gematerialiseerd, die van andere vormen apart staat. Dus een vorm moet een bepaalde vorm hebben die het van andere vormen onderscheidt. Een cirkel is rond; een vierkant is vierkant; een lijn is plat. Dit kan niet anders; je kunt geen geometrische vorm hebben die zowel rond als vierkant is; dat is onzin.

Differentiatie schept de noodzaak tot differentiëren, om te kiezen, om te zeggen dat iets ‘dit’ is en daarom niet ‘dat’. Maar zelfs in het spirituele rijk, waar geen ego, geen dualiteit, bestaat, bestaat wel differentiatie. Dus waarom hebben wij, de zeven chohans, onderling geen ruzie over wiens straal de waarheid is, wiens straal superieur is, wiens straal gelijk heeft?

Omdat wij niet de cruciale fout maken die de meeste mensen op aarde maken. Wij beseffen dat het heel goed mogelijk is om differentiatie te hebben zonder de evaluatie of iets waar of fout is, toe te passen. Is een cirkel meer dan een vierkant? Nee, die is gewoon anders.

Begrijp je, er zijn inderdaad veel aspecten in het leven waar je dit waardeoordeel niet op toepast, dit of-of, omdat iets goed of fout is. Zie je het verschil? Iets is, of een vierkant, of een cirkel, iets is óf goed, óf fout. Veel mensen denken dat dit hetzelfde is; ze denken dat als twee religies verschillen, er dan één niet goed kan zijn.

Differentiatie hoeft niet tot conflicten te leiden
En dit is de eerste beproeving die studenten in mijn retraite krijgen. Ze moeten de eeuwenoude neiging overwinnen om te denken dat iets waar moet zijn en anders is het fout, te denken dat er maar één waarheid is, één superieure waarheid. Maar in werkelijkheid kun je deze illusie pas overwinnen door het besef dat het waardeoordeel uit het niveau van de dualiteit, het bewustzijn van gescheidenheid, het bewustzijn dat we het ego noemen, ontstaat.

Want dan gebruik je differentiatie om je apart van het geheel te plaatsen, in plaats van differentiatie te gebruiken om het geheel tot uitdrukking te brengen, en als verschillende manieren, verschillende uitdrukkingsvormen, om het Al te vergroten. Begrijpen jullie dat je, wanneer jij niet door de dualiteit wordt verblind, inziet dat de ene vormloze God zichzelf als gedifferentieerde vormen tot uitdrukking heeft gebracht? Maar je ziet ook dat al die gedifferentieerde vormen en wezens een groter geheel vormen.

Dit is niet hetzelfde als het vormloze, omdat er differentiatie is, maar er is nog steeds heelheid, eenzijn. Het geheel is meer dan de som der delen, omdat het niet alleen van de delen wordt gemaakt. Het wordt ook door die ene vormloze God gemaakt, die aan ieder deel geschonken is. En wanneer je dus dat beeld hebt, besef je dat differentiatie niet tot conflicten hoeft te leiden en niet tot conflicten zal leiden wanneer je niet met de dualistische bril op kijkt.

Dus je beseft dan dat het heel goed mogelijk is dat veel individuele levensstromen elk hun unieke individualiteit kunnen hebben en groeien en die individualiteit uitbreiden zonder met elkaar in conflict te komen, zonder elkaar te beperken, zonder met elkaar te hoeven concurreren. Zodat sommige mensen, zoals je op aarde ziet, zich in dominante posities hebben geplaatst waarin ze hun individualiteit tot uitdrukking brengen zonder enige verantwoordelijkheid, omdat ze erin geslaagd zijn om de individualiteit van iedereen die onder hen zit in die aardse hiërarchie te onderdrukken.

Dit bestaat natuurlijk niet in het spirituele rijk. We hebben natuurlijk wel een hiërarchie, maar we zien niet dat degenen onder ons die op een bepaald niveau van de hiërarchie zitten, een limiet hebben of beperkt worden door degenen die boven ons zitten. Integendeel, omdat in het spirituele rijk de stroom energie niet van laag naar hoog stroomt, terwijl je op aarde ziet dat de mensen op het lagere niveau van de piramide het zware werk doen en degenen op hogere niveaus profiteren van de weldaden van hun gezwoeg.

Dus je ziet dat de stroom van laag naar hoog gaat en de hogere profiteert ervan. In het spirituele rijk is dat precies tegenovergesteld. Degenen die aan de top van de piramide zitten, zijn degenen die net als de zon zijn, die altijd geven, altijd iets doorgeven naar degenen die onder hen zitten. En dat geeft dan degenen die onder de capaciteit zitten, de stuwkracht, om hun individualiteit in steeds grotere mate tot uitdrukking te brengen.

Geen boze god in de lucht
Dus wij hebben dat gevoel niet dat we beperkt of gelimiteerd worden door degenen die boven ons zitten, we hebben niet dat gevoel van een boze god in de lucht, die wil dat wij zijn wil doen – of anders stuurt hij ons naar de hel. Integendeel, wij ervaren de oneindig liefdevolle God, die constant zijn eigen Wezen en Licht naar ons toe straalt. En dat pakken wij op en brengen dit door de facetten van de diamant van onze individualiteit tot uitdrukking, die we in een heel lange tijd gepolijst en uniek gemaakt hebben – als we over tijd kunnen spreken in het spirituele rijk.

En wat wij dan zien, is dat God de allergrootste dienaar is, want hij die de grootste is, staat echt in dienst van het Al. Er is maar één verlangen in God: alle verlengstukken van zichzelf verheffen. Maar God wil natuurlijk graag dat dit gebeurt uit vrije wil. Dus wanneer je dit beseft, besef je dat differentiatie maar één bedoeling heeft en dat is de individuele levensstromen een omgeving bieden waarin ze hun zelfbewustzijn vergroten tot ze het niveau van de Schepper bereiken, omdat ze zichzelf niet definiëren op basis van differentiatie.

En wanneer je dit gaat beseffen, besef je dat het materiële universum maar één bedoeling heeft: jouw groei in zelfbewustzijn faciliteren. En dan kunnen jullie beginnen te begrijpen – op den duur in ieder geval een paar studenten op de Vijfde Straal – dat de vraag: “Wat is de waarheid?” eigenlijk een zinloze vraag is.

De allerhoogste waarheid is eenzijn
Want het is geen kwestie van de allerhoogste waarheid vinden – en als jij eenmaal die allerhoogste waarheid hebt gevonden, jij de garantie krijgt dat je naar de hemel gaat. Hoe kom je eigenlijk in de hemel? Welnu, zoals Serapis heeft uitgelegd: door in de ascensiespiraal te komen, de spiraal waarin jij jezelf voortdurend accelereert door je huidige staat te transcenderen. Dus als je denkt dat jij de allerhoogste waarheid hebt gevonden – hetzij in het christendom, het boeddhisme, de islam of een lering van een geascendeerde meester – accelereer je niet.

Want dan gebruik je de leer in de buitenwereld om een kader te vormen, een mentaal kader, of een wapen, om tegen anderen te gebruiken vanwege het egoïstische verlangen om jezelf te verheffen ten opzichte van anderen. ‘De waarheid’ is op aarde zo vaak gebruikt als wapen om agressie ten opzichte van anderen te rechtvaardigen. Maar toch kom je pas uit de kleuterschoolfase op de Vijfde Straal, als je volledig die neiging loslaat om ‘de waarheid’ te gebruiken om anderen naar beneden te halen.

Want wat is de allerhoogste waarheid? Die is dat al het leven één is en dat God de Schepper wil dat al het leven groeit en transcendeert en terugkeert naar het eenzijn. En als je dus vastzit in het idee dat je een waarheid op aarde kunt definiëren en apart zetten van alle andere waarheden, bij wijze van spreken, dan zit jij vast in de overtuiging dat de waarheid relatief is. Je hebt één relatieve waarheid naar de status van het absolute gebracht. Maar toch is de absolute waarheid natuurlijk de Geest van God. De absolute waarheid is dat de hele wereld van differentiatie heel is. En dan één deel absolute waarde te geven, is een fundamenteel verkeerd inzicht in de hele aard van de gedifferentieerde wereld.

Dit kan alleen maar van jouw ego komen, dat kan alleen maar uit gescheidenheid voortkomen; er is gewoon geen andere verklaring voor, ondanks het feit dat mensen met schijnbare verklaringen of rechtvaardigingen zullen komen.

De waarheid staat boven woorden
Want wat je nog meer moet beseffen op de Vijfde Straal – om uit deze initiële groepen te komen die nog op kleuterschoolniveau zitten – is dat je de allerhoogste waarheid niet in woorden tot uitdrukking kunt brengen. Omdat woorden verschillende betekenissen hebben en daardoor kun je altijd woorden omdraaien en verdraaien om alles te rechtvaardigen wat je wilt rechtvaardigen. En dit is nu juist de initiatie die geïllustreerd wordt met het verhaal van de slang en Eva. Omdat de slang Eva de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad voorhoudt. Dit is natuurlijk, zoals wij al eerder gezegd hebben, de relatieve kennis van twee dualistische polariteiten, die enkel in relatie tot elkaar kunnen bestaan.

De waarheid is pas de waarheid – relatief gesproken – wanneer er een vergissing of leugen tegenover staat. En dan kom je – wanneer je gevangenzit op het niveau van zoeken naar de allerhoogste waarheid en denkt dat je de ultieme waarheid op aarde gevonden hebt – zo gemakkelijk in de verleiding om andere mensen te beoordelen en te proberen hen in jouw macht te krijgen, of als dat niet lukt, te proberen hen te straffen en te vernietigen.

Dit is een patroon dat je heel erg vaak overal ter wereld herhaald ziet. Kijk eens hoe religieuze organisaties, zoals het christendom en de islam hier oorlogen om uitgevochten hebben. Kijk eens hoe twee fragmenten van het christendom, de katholieke en protestante fragmenten, oorlogen over deze kwestie hebben gevoerd. Kijk eens hoe het communisme zichzelf als de allerhoogste waarheid heeft neergezet en opnieuw tegen iedereen ten strijde trok, bereid was om miljoenen mensen te doden om hun waarheid als dominant te vestigen.

Er bestaat een absolute waarheid en er is een dominante waarheid. Als je denkt dat jij, zolang jij nog op aarde geïncarneerd bent, de absolute waarheid hebt gevonden, dat als een systeem op deze wereld kan worden gedefinieerd, demonstreer je dat je niet de waarheid over de absolute waarheid hebt gesnapt. Dan ben je eigenlijk niet op een zoektocht naar de absolute waarheid; je bent op een zoektocht naar de dominante waarheid die je kunt gebruiken om anderen te domineren. En dit is natuurlijk de machtsstrijd die je in heel veel religieuze bewegingen, en in politieke bewegingen, en zelfs in de beweging van het materialisme, tegenkomt.

Je komt niet uit de kleuterschoolfase in de retraite op de Vijfde Straal tot je de nutteloosheid ervan inziet om een relatieve waarheid als wapen tegen anderen proberen te gebruiken. En je begrijpt dit wanneer jij je afstemt op het feit dat de absolute waarheid woorden te boven gaat en dat de absolute waarheid is dat al het leven één is en dat God iedereen wil verheffen.

Je kunt niet de leugen geloven dat je Gods werk kunt doen door een ander deel van het leven naar beneden te halen. Je weet dat je enkel Gods werk doet, wanneer je het geheel probeert te verheffen. En daarom kun je misschien wel andere mensen uitdagen, maar je probeert hen niet naar beneden te halen. Want je beseft dat je dan het geheel naar beneden haalt en dat geldt ook voor jouw zelf, jouw grotere zelf.

Het keerpunt
Dus dan komt er een moment in het proces waar ik studenten doorheen laat gaan in de retraite op de Vijfde Straal, waardoor zij de nutteloosheid van die machtsstrijd inzien over wat de allerhoogste waarheid is. En dan zeggen ze tegen me: “Hilarion, we begrijpen dit; we zien hoe mensen tijden geworsteld hebben, we zien dat de ultieme waarheid boven dit aardse niveau van wat in woorden kan worden uitgedrukt, moet liggen, maar wat doen we nu?”

En de methode die ik hen geef, is altijd dezelfde. Je moet het concept van waarheid juist een poosje laten liggen. Let erop dat ik niet zeg dat je de waarheid moet opgeven. Maar je moet het concept loslaten dat er een waarheid is die het tegenovergestelde is van fouten.

En in het begin is dit vaak heel erg verwarrend voor studenten, omdat zij eigenlijk al ingezien hebben hoe ze zich verheven hebben door de eerste vier stralen door altijd naar een waarheid te reiken. En ze dachten dat het proces om steeds meer inzicht te krijgen hen op den duur naar de allerhoogste waarheid zou voeren. Maar dan zeg ik tegen hen: “Laat het idee los dat er een ultieme waarheid is.”

En na hun eerste verwarring, en soms zelfs bezwaren, komen ze op het punt waarop ze zeggen: “Oké, is ben het niet eens met deze meester. Ik begrijp niet wat hij zegt. Maar ik heb het gevoel dat hij iets heeft wat ik niet heb. Per slot van rekening is hij geascendeerd en ik niet. Dus er zit iets in in wat hij zegt. Wat als ik een ogenblik mijn geest totaal bevrijd van dit concept dat ik bij ieder idee moet evalueren of het goed of fout is? Wat als ik mijn geest nu eens ontspan en een ogenblik laat gaan en zie wat er dan gebeurt?”

En op dat moment kunnen de studenten uit het bewustzijn stappen dat de waarheid tot een dualistisch systeem wil reduceren, met een contrast tussen goed en fout. En dan kunnen ze de Geest van Waarheid ervaren. En wanneer ze dit ervaren, zien ze plotseling: “Ah, daar is een waarheid, daar is een ultieme waarheid, maar die staat volledig boven de vorm, boven differentiatie.”

En dan kunnen ze zien waar ik het eerder over had: dat het niet nodig is om aan differentiatie een waardeoordeel te hangen dat iets goed is en al het andere fout. Want zij zien in dat het de bedoeling van deze wereld van vorm is om het geheel te verheffen. En dan heeft deze zogenaamde waarheid die op aarde wordt uitgedrukt, het potentieel om mensen hogerop te brengen.

Zelfs al een lering opzettelijk wordt geformuleerd door wezens die de mensheid proberen te bedriegen, zelfs zo’n lering kan door studenten gebruikt worden om hogerop te komen – wanneer ze de valsheid van de ideeën en concepten doorzien, wanneer ze begrijpen dat die ideeën niet uit eenzijn, maar uit gescheidenheid ontstaan.

De ware bedoeling van een leer
En, opnieuw, dan beginnen studenten een realistischer – een pragmatischer, zou je kunnen zeggen – mening over de waarheid te krijgen, omdat ze beseffen dat het eigenlijk de bedoeling van elke leer, elk gedachtesysteem, is om mensen te helpen hun bewustzijnsniveau te transcenderen. En hoe transcendeer je jouw bewustzijnsniveau?

Je doet dat op de manier die Serapis heeft beschreven, omdat je een ronddraaiende beweging krijgt, die jij een bepaalde richting opduwt, dus je verandert de ronddraaiende beweging in een opwaartse spiraal. En wat is dan de bedoeling van een gedachtesysteem, zoals een religie of een spirituele lering? De mensen in staat te stellen stuwkracht te vormen, zodat ze daadwerkelijk bewegen. Ze zitten er niet onverschillig bij en denken dat ze niets weten.

Ze bewegen, maar het probleem is dat zolang zij zich binnen het systeem bewegen, het een ronddraaiende beweging is. Maar als ze dit eenmaal gaan begrijpen en beseffen dat de echte waarde van welke lering ook die in woorden tot uitdrukking gebracht wordt, enkel kan worden gerealiseerd wanneer jij de woorden transcendeert, dan ontstaat er ineens een opwaartse druk. En dan wordt de ronddraaiende impuls in een spiraal veranderd en die slingert hen met grote snelheid omhoog.

In feite zei Jezus: “Ik wilde dat jullie, óf heet, óf koud waren,” omdat degenen die heet of koud zijn een impuls, een motivatie, hebben. Die kan dan wel in de verkeerde richting gaan, maar ze bewegen wel. En als zij ineens door kunnen breken en de noodzaak ervan inzien dat zij hogerop moeten komen, de lering in de buitenwereld transcenderen, dan kunnen zij hun hartstocht inderdaad in een opwaartse beweging veranderen.

Maar het is natuurlijk ook goed om het standpunt in te nemen dat je naar de middenweg streeft, omdat je misschien niet hartstochtelijk bent, omdat je niet emotioneel hoeft te zijn, maar nog steeds heel erg in beweging bent, omdat je er altijd naar streeft je huidige niveau te transcenderen en met een zuivere geest te zien, met de ‘beginnersgeest’ te zien, met naakt gewaarzijn te zien.

Ware spirituele leraren
En dan beginnen studenten op de Vijfde Straal te slagen voor de initiatie. En ze beginnen te begrijpen dat het eigenlijk zinloos is om één superieure waarheid of religie op aarde te vormen. De ware spirituele leraren zijn degenen die de mensen helpen in te zien dat je niet groeit door een systeem te volgen. Je groeit door het systeem te transcenderen, door het systeem te gebruiken als manier om je geest te stimuleren, zodat je verder gaat dan de letterlijke woorden.

En dan zie je ineens de zoom van Gods kleed. Je ervaart de Geest van Waarheid die boven differentiatie staat, maar ook aanwezig is in elke willekeurige gedifferentieerde vorm. Dan besef je een eeuwig principe: het ultieme doel is eenzijn.

Je kunt geen eenzijn krijgen door van ‘iets’ weg te lopen. Je kunt denken dat een duivel jou naar de hel brengt. Maar als je religieuze of spirituele zoektocht wordt gemotiveerd door het verlangen om van de duivel weg te lopen, dan loop je niet in de richting van God – in de vormloze zin. Je loopt naar een valse god toe; het beeld van god dat de tegenovergestelde polariteit van de duivel vormt.

En wanneer je beseft dat je niet meer wegloopt, omdat het dus is niet nodig om ergens van weg te lopen, maar in plaats daarvan ren je naar het eenzijn toe, dan heb je jouw impuls veranderd. En dan ga je in de juiste richting.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je naar het eenzijn toe kunt blijven rennen. Want er komt een hoger punt waarop je moet beseffen dat je het eenzijn nooit kunt inhalen. Want hoe kun je naar iets toe rennen dat overal aanwezig is? Maar dat is een initiatie die studenten niet op de Vijfde Straal doen en waar ze alleen op de hogere stralen voor kunnen slagen, in de retraites van die stralen.

De psycho-spirituele crisis
En het is dus natuurlijk mijn bedoeling om je de weg te wijzen om te slagen voor de initiatie van de Vijfde Straal. Maar ik zeg het niet alleen voor jullie. Ik breng dit ook tot uitdrukking en ik veranker hier een vlam en licht, want dit is ook iets wat de westerse maatschappij moet begrijpen – als de westerse maatschappij doet wat Serapis Bey beschreven heeft, naar dat hogere niveau reiken. Je moet die disfunctionele aanpak gewoon overstijgen dat er een of andere hogere waarheid moet zijn, zodat je die altijd weer tegenkomt als je een probleem probeert op te lossen door iedereen zover te krijgen dat hij deze hogere waarheid accepteert.

Maar je moet ook de aanpak overstijgen die je hier in Nederland heel veel ziet door te zeggen dat er geen hogere waarheid is of dat we bij regeringszaken, die zoektocht naar een religieuze waarheid of een of andere ideologische waarheid, moeten uitsluiten en totaal pragmatisch moeten zijn. Jullie moeten die middenweg zoeken, omdat jullie beseffen dat je naar acceleratie moet streven.

En daarom is het geen kwestie van zoeken naar een religieuze waarheid, maar een kwestie van zoeken naar bepaalde universele, natuurlijke principes die mensen helpen hun huidige bewustzijnsstaat te transcenderen, die helpen om mensen hun leven in een opwaartse vooruitgang, een opwaartse spiraal, die een doel en richting heeft, te veranderen. En dat geeft inzicht in hoe je stap voor stap, sport voor sport op de wenteltrap, naar dat doel verder gaat. Zodat mensen niet een heel leven zonder gevoel van zingeving leiden en daardoor natuurlijk de psychologische problemen niet kunnen overwinnen, zoals een depressie of wat er ook maar uit dat gevoel van waardeloosheid voortvloeit.

Hoe kun jij je niet waardeloos voelen, wanneer je het gevoel hebt dat jouw leven geen bedoeling heeft en dat niets er eigenlijk toe doet? Natuurlijk voel jij je dan waardeloos, als je dit gelooft en wat je geleerd hebt te geloven? Dus een moderne maatschappij, een verlichte maatschappij, kan haar kinderen niet opvoeden met deze denkwijze. Zij moeten hen een alternatief aanbieden die de traditionele religie transcendeert, politieke ideologieën transcendeert, materialisme transcendeert, maar een universele manier zoeken om de opwaartse vooruitgang van het leven te tonen – en de praktische methoden om dit te realiseren.

Het westen staat voor deze uitdaging, of liever, staat er niet voor, op dit moment, maar moet die onder ogen zien om het te kunnen transcenderen, niet alleen de financiële crisis. Want ik zeg dat de grootste crisis in het westen niet de financiële crisis is. De grootste crisis in de westerse naties is de psycho-spirituele crisis. En zelfs als de financiële crisis allang is vergeten, bestaat de psycho-spirituele crisis nog steeds. En die zal blijven en alleen maar erger worden, tot er een omslag plaatsheeft in de manier waarop wij de vraag aanpakken – niet “Wat is de waarheid?” maar wat is het ‘ik’ wat is een menselijk wezen, wat ben ik?

Ben ik slechts een materieel wezen, ben ik een zondaar, of ben ik meer? Heb ik het potentieel om meer te worden? Heeft onze samenleving het potentieel om meer te worden dan een moderne welvaartsstaat die denkt dat hij met geld kan smijten naar elk sociaal en spiritueel en psychologisch probleem – en dat dan zogenaamd opgelost is. Omdat ze denken dat psychologische problemen hetzelfde als mechanische problemen zijn? Als je een probleem met een motor hebt, zoek je het onderdeel dat het probleem is en je vervangt dat. Maar zo functioneert de psyche niet.

Want de psychische problemen van een individu kunnen niet in onderdelen worden opgedeeld. Want het is een geheel – dat is precies de definitie van een individueel wezen. Het is een geheel en als je denkt dat je dat individuele wezen in onderdelen kan opbreken, dan kun je het geheel niet helen. Je kunt het geheel niet helen door een onderdeel te repareren of een deel eraf te snijden. Je kunt het geheel helen door het geheel naar een nieuw niveau te accelereren.

Dat is het universele principe van de Vijfde Straal dat we ook wel de Vijfde Straal van heelheid noemen. Omdat jouw geest – wanneer jij jouw geest bevrijdt van de zoektocht om te streven naar een waarheid die op differentiatie wordt gebaseerd – dan vrij is om de heelheid die onder die conflicten zit, te bevatten, de dualistische tegenstellingen die je daarvoor zag en waar je van dacht dat dit alles was wat er was. En daarom was je bezig met een zoektocht om één relatieve waarheid superieur aan andere te maken in plaats van je bezig te houden met een zoektocht naar de waarheid. Dan probeer je een relatieve waarheid absoluut te maken in plaats van de denkwijze te transcenderen die de relatieve waarheid ziet en dan tot de ontdekking komt dat de waarheid als geheel geen tegenovergestelde heeft. Want die ziet het geheel en wordt gebaseerd op het verheffen van het geheel.

Dit is dan mijn bijdrage; dat is het licht dat ik verankerd heb; dat is de fohat die is uitgezonden, zodat de woorden door het licht worden gestuurd dat ze naar het collectieve bewustzijn zal zenden, waar het de barrières zal doordringen die individuele personen en de maatschappij rondom hun geest hebben geplaatst om deze waarheid te kunnen afwijzen.

Welnu ik, Hilarion, gebruik mijn recht als Chohan van de Vijfde Straal, en vertegenwoordiger van alle hiërarchen van de Vijfde Straal, om mijn licht door het fysieke voertuig van jullie allen te stralen.

En daarom zeg ik: “Wat is de waarheid?”
“Ik ben de waarheid!”

En jullie zijn de waarheid – als je ontdekt wie de IK BEN in jou is. Dus ontdek die ‘IK BEN’ en ontdek dat de IK BEN in jou deel is van het geheel van de IK BEN, de grotere IK BEN. En wanneer je dit weet, probeer je ieder onderdeel van het geheel te verheffen, want dat is de enige manier om het geheel te verheffen. En het geheel verheffen is de enige manier om een deel te verheffen. Je verheft jezelf niet als individueel onderdeel, als apart onderdeel. Je kunt jezelf slechts verheffen door het geheel te verheffen, door de dienaar van allen te zijn.

DIT IS DE WAARHEID – voor zover de waarheid in woorden kan worden uitgedrukt. Ontken die als je wilt, maak er ruzie over, want je hebt de vrije wil om je aan de draaimolen vast te binden om één relatieve waarheid te vereffen tot de status van absoluut.

Het werkt nooit tot je beseft dat jouw vuur in de opwaartse spiraal kan worden veranderd wanneer jij de zoektocht opgeeft om één waarheid, één tot uitdrukking gebrachte waarheid, tot de superieure waarheid te vormen.

IK BEN de Waarheid. Want ik, Hilarion, ben gekomen in eenzijn met Christus en daarom ben ik ook de weg, de waarheid en het leven. Het is af.