Europa bevrijden van het Verkeerde Gebruik van het WOORD

ONDERWERPEN: De katholieke kerk is een ‘bedarende religie’ – Hoe de katholieke kerk het WOORD vervormd heeft – Hoe de bedarende religie de elite dient – Europa als geboorteplaats van bedarende ideeën – Hoe zowel religie als wetenschap de mensen kalm houdt – Waarom de top 10 procent de sleutel is – Begrijpen hoe de machtselite de individualiteit om zeep probeert te helpen – Durf boven de verkeerde goden te staan – De piramide van bewustzijn begrijpen

Geascendeerde Meester Jezus, 20 mei 2007

In het begin was het WOORD en het WOORD was met God en het WOORD was God. Mijn geliefde harten, wat is het WOORD? Nu, uiteindelijk is dit het Christusbewustzijn. Maar op aarde, in het materiële rijk, heeft het ook een andere betekenis. En dat is dat de mensen met het WOORD hun mentale beelden op het Moederlicht drukken. En dus scheppen zij door het WOORD mee. Dus daarom houdt het WOORD de overtuigingen, de beelden, het wereldbeeld, die jullie in je vier lagere lichamen hebben in en die jij gebruikt om jouw werkelijkheid in het fysieke rijk mede te scheppen.

Want met je vier lagere lichamen – met de overtuigingen en beelden die je in die lichamen hebt – druk je een stempel op het Moederlicht van wat je vergroot wilt uitbeelden. Of misschien wat je bewust niet wilt uitbeelden; maar het Moederlicht vormt toch een spiegel en vergroot daarom alles wat jij uitzendt. Zoals ik 2000 jaar geleden heb uitgelegd toen ik de mensen vertelde dat zij andere mensen moesten behandelen zoals zelf behandeld wilden worden. Wat inhoudt dat het Moederlicht en de kosmische spiegel denken dat wat jij anderen aandoet, ook is wat dat jij door het universum naar jou wilt laten terugkeren in de vorm van fysieke omstandigheden.

Hoe de katholieke kerk het WOORD vervormd heeft
Toen ik als Jezus kwam, kwam ik om het WOORD bij Israël en de wereld te herstellen. Want zij waren het juiste inzicht in het WOORD kwijtgeraakt en dat kwam omdat ze het slachtoffer waren geworden van de complotten van de gevallen wezens die het kromme bewustzijn ingingen en probeerden de macht over de mensheid in handen te krijgen, zoals Maitreya in zijn boek uitlegt. En het belangrijkste middel om die macht te krijgen is door de mensen stil te houden, zodat zij niet geloven dat zij toegang hebben tot het Levende Woord binnenin hen. En daarom wordt hun hele wereldbeeld – hun hele geloofssysteem, hun hele concept van zichzelf, God, het leven – bepaald door leringen in de buitenwereld – hetzij een religieuze lering, een politieke ideologie of door een wetenschappelijke denkwijze en wereldbeeld.

Ik kwam om het Levende Woord in Israël in ere te herstellen. Maar de meeste mensen waren er niet klaar voor. En toen het christendom zich over heel Europa begon te verspreiden, zagen de gevallen wezens natuurlijk ook wel dat dit hun ondergang betekende – tenzij ze iets deden om het verspreiden en het begrijpen van het Levende Woord tegen te gaan. En wat deden ze toen? Welnu, toen het hun duidelijk werd dat ze de verspreiding van het christendom niet konden tegenhouden – hoewel het niet het christendom was dat je het tegenwoordig ziet – dat ze de verspreiding van de vroege christelijke beweging niet konden stoppen, deden ze wat ze altijd doen: als je ze niet kunt verslaan, doe je mee! Zij sloten zich aan bij de christelijke beweging en met behulp van een van hun belangrijkste handlangers, Constantijn, maakten ze er een officiële religie van die al snel even star en gesloten werd als de religie die mij vervolgde en doodde toen ik op aarde was geïncarneerd.

Vanaf de ‘bekering’ van Constantijn werd de westerse beschaving op een specifiek spoor gezet dat eerst door de katholieke kerk werd gedomineerd – die vele jaren het WOORD in Europa in haar greep hield. Begrijpen jullie het, mijn geliefden? De katholieke kerk heerste over de bevolking in Europa door het WOORD in hun macht te hebben, door de toegang tot het WOORD te beheersen. Ze hadden zich in een positie geplaatst waarin zij fysiek de macht hadden iedereen die het Levende Woord durfde te spreken, te onderdrukken of te doden of als een ketter in de ban te doen. En ze hadden een doctrine opgesteld die het Levende Woord volkomen buitensloot en maakten er in plaats daarvan een dood Bijbelboek in de buitenwereld van. Maar niet alleen het Bijbelboek in de buitenwereld, want de katholieke kerk wilde niet dat mensen zelf de Bijbel lazen. Ze wilden dat ze alleen een interpretatie kregen die met de kerkelijke doctrine overeenkwam.

Zelfs al waren de Bijbelboeken die zijn opgeschreven, strikt gesproken niet meer het Levende Woord, ze bevatten nog wel zo veel aanwijzingen dat mensen die ze lezen, contact kunnen leggen met het Levende Woord – als ze bereid zijn om verder dan de letter van de lering in de buitenwereld te kijken. Dus was het inderdaad bespottelijk dat mensen de Bijbel niet mochten lezen.

Hoe de geruststellende religie de elite dient
Je ziet dan dat de katholieke kerk in Europa juist iets vertegenwoordigt wat ik ‘geruststellende religie’ noem. Een religie die probeert mensen gerust te stellen door de overtuiging uit te dragen dat de mensen niets zijn en zichzelf niet kunnen redden. Ze hebben een verlosser in de buitenwereld en een instituut met haar priesterschap in de buitenwereld nodig om gered te worden. In de katholieke kerk werd het een doctrine dat je een zondaar bent, alleen al vanwege het feit dat je bestaat – want je werd in zonde geboren. Dus enkel en alleen door het feit dat je bestaat op deze aarde, ben je zondaar. En dat betekent dat jij jezelf niet kunt redden, maar door het plaatsvervangende offer gered moet worden, omdat ik al het werk voor je doe en zo de mensen volledig kalmeer. Begrijpen jullie dat dit niet alleen de individuele mens tot bedaren brengt, maar een hele maatschappij tot bedaren wordt gebracht, zodat de hele bevolking gevoelig wordt voor de dominantie van de machtselite?

Zien jullie hoe de machtselite – in de geschiedenis van Europa – posities in de katholieke kerk heeft ingenomen, posities bij de adel heeft ingenomen. En zelfs al was er enige rivaliteit tussen die twee machtselites, ik kan je ervan verzekeren dat zelfs de adel heel gelukkig met de kerk was, want ze wisten dat zij vanwege dat geruststellende element op het diepste aspect van het leven, namelijk de religie, de mensen in hun macht konden houden en hun fysieke greep op hen handhaven. Dus dan zie je de wijsheid die Maitreya in zijn boek naar voren brengt, omdat hij zegt dat als we het debat over de religie op deze planeet kunnen veranderen, al het andere daarna op zijn plek gaat vallen.

Europa als geboorteplaats van geruststellende ideeën
Wanneer je naar de geschiedenis van Europa kijkt, zie je dat het de bakermat van een aantal ideeën is die overal ter wereld gebruikt zijn om de mensen gerust te stellen en onderdrukken. In de allereerste plaats natuurlijk op religieus terrein, zoals ik uitgelegd heb. Maar kijk dan eens wat er gebeurd is toen de religieuze dominantie van de katholieke kerk begon af te brokkelen en de mensen gingen zeggen: “We hebben hier genoeg van, We willen vrij zijn in ons denken. We willen vrij zijn om naar de waarheid in het fysieke octaaf te kijken en wat het ons zegt, in plaats van deze onfeilbare doctrines door de strot geduwd te krijgen die totaal niet met de waarheid overeenkomen.”

Er vond een ongelofelijke groei in de denkwijze in Europa plaats, toen het algemeen bekend werd dat de aarde niet plat was en niet het centrum van een heel klein universum was, maar daadwerkelijk om de zon draaide en dat de zon het centrum van het zonnestelsel was. Daarvoor bestond die denkwijze, omdat de cultuur en het wereldbeeld van de bevolking in het algemeen in vrijwel geen enkel opzicht overeenkwam met de werkelijkheid, de goddelijke waarheid.

Want wat je in de eeuwen daarvoor zag, was dat de leiders van de katholieke kerk een wereldbeeld hadden gevormd dat geheel door mensen was geschapen. Zo maakten ze het Woord van God krachteloos in hun traditie (Markus 7:13). Ze hadden natuurlijk een wereldbeeld gevormd dat zo ver van de waarheid van God afstond dat er bijna geen waarheid meer bestond. En je kunt dat heel duidelijk zien aan het feit dat de katholieke kerk het idee bevorderde dat de aarde, deze kleine planeet, het centrum van het hele universum was – hoewel ze wel geloofden dat het universum veel kleiner was dan men tegenwoordig denkt.

Kun je begrijpen dat toen het de mensen voor de eerste keer duidelijk werd – en grotere aantallen mensen, namelijk de top 10 procent – dat het mogelijk was om met een simpele telescoop een waarneming te doen en dan te zien dat de bewegingen aan de hemel niet overeenkwamen met de doctrine dat de aarde het centrum van het universum was – dat dit, een ongelooflijke groei in de manier van denken in Europa was. Want toen richtte het denken zich natuurlijk opnieuw op het feit dat er een werkelijkheid is die verder gaat dan de ideeën en overtuigingen die door de mensen zijn geschapen.

Dit was het allerbelangrijkste element om de Renaissance teweeg te brengen en de vele nieuwe ideeën en uitvindingen die in Europa ontkiemden. Maar zoals altijd waren het natuurlijk niet allemaal waarachtige ideeën die werden aangeprezen. Want wanneer de creativiteit groeit, is het onvermijdelijk dat er zowel goede als slechte ideeën ontstaan. Zo zag je meerdere ideologieën in Europa opkomen, zoals die van Karl Marx met het Marxisme en van Darwin met de evolutietheorie.

Nu, ik moet zeggen dat zelfs deze ideologieën wel elementen van waarheid bevatten. Het zijn geen totale leugens. Het klopt wel dat een land geen rechtvaardige maatschappij kan krijgen als degenen die het meest agressief zijn met geweld aan de macht mogen komen. En dus moet er een manier komen om dit te stoppen. Maar natuurlijk is dat niet de socialistische manier, omdat de staat alles bezit en bestuurt. Het moet op de spirituele manier, omdat de mensen dan zijn ontwaakt, zodat ze dan noch aan de privébedrijven, noch aan de staat onderworpen worden. En daarom is het communisme geen oplossing voor het probleem van de machtselite, want het geeft de machtselite een ideaal voertuig om aan de macht te komen en die te houden, namelijk de staat zelf.

Het kapitalisme en het communisme vormen een dualistische polariteit die beide naar hetzelfde doel toewerken, namelijk een maatschappij met gecentraliseerde macht. Of je krijgt een maatschappij die door de staat gecontroleerd wordt, zoals in de communistische landen, of je krijgt een maatschappij die in de macht is van één onderneming die op den duur alle andere ondernemingen opslokt en dan eigenlijk de staat is geworden. Of je kunt krijgen wat je in het katholieke Europa had, omdat je toen een maatschappij had waarin de religieuze autoriteiten de macht hadden en die alle terreinen van de maatschappij hadden overgenomen.

Jullie moeten kunnen inzien dat Europa inderdaad een interessant werelddeel is, waar heel veel ideeën zijn ontstaan die de wereld vorm hebben gegeven. En daarom bestaat er, opnieuw, zoals Saint Germain zei, een ongelooflijk potentieel in dit werelddeel dat de mensen opstaan en zeggen: “Genoeg is genoeg! Wij willen iets meer. We willen iets beters.”

En dat begint trouwens al net als in andere gebieden op de wereld te gebeuren. En het kan en zal – door de genade van God en de bereidwilligheid van de top 10 procent van de meest spiritueel bewuste mensen – een onhoudbare beweging worden die de oude ideeën wegvaagt en brengt waar Saint Germain het over had toen hij zei dat er wereldwijd een spirituele bewustwording moet komen, zodat wij de materialistische ideologie te boven kunnen komen die jouw spiritualiteit ontkent. Want alleen met spiritualiteit kan de wereld weer worden rechtgetrokken en op de juiste koers worden gezet.

Hoe zowel religie als wetenschap de mensen kalm houdt
Wat ik nu graag uiteen zou willen zetten, is de overgang van de katholieke dominantie van Europa naar de huidige dominantie door de wetenschap en de wetenschappelijke manier van denken. In het katholieke tijdperk werden mensen als zondaren voorgesteld of bezien. Zij waren niets. Zij hadden geen aangeboren, inherente goddelijkheid. Want er was maar één man die goddelijkheid bezat – Jezus Christus. Dit is natuurlijk een voortzetting van het Romeinse Rijk, omdat zij slechts in één mens goddelijkheid zagen – de Keizer. En daardoor werd ik, nadat het christendom de Romeinse staatsreligie werd, de plaatsvervanger voor de Keizer, het symbool dat er slechts één mens op aarde kan zijn die goddelijkheid bezit, terwijl alle andere mensen onder hem staan en fundamenteel van hem verschillen. Zo kreeg je een zelfbeeld onder de mensen dat zij niets waren, dat zij alleen al door te bestaan zondaar waren.

Zoals ik zei, begon door de wetenschappelijke revolutie inderdaad een proces dat zeer bevorderlijk was om de denkwijze van de mensen uit te breiden en verder te kijken dan de traditionele kijk op zichzelf en de wereld. Toch gebeurde er hetzelfde als er met het christendom. Na maar een paar eeuwen begon de machtselite de wetenschap te gebruiken bij hun eeuwige zoektocht om het volk te onderdrukken. Je ziet dat veel vroege wetenschappers, onder wie Darwin zelf, wel religieuze mensen waren en niet geloofden dat er een inherent conflict tussen de wetenschap en religie bestond – en dat de wetenschap natuurlijk binnen een wereldbeeld werkt dat zich rekenschap gaf van het bestaan van een opperwezen en een waarheid die de mensen niet kunnen manipuleren.

In feite werden veel vroege wetenschappers juist gedreven door het inzicht dat de katholieke kerk een heel vals beeld had geschapen dat totaal niet met de waarheid overeenkwam. En zij wilden die wetenschap gebruiken om de waarheid min of meer in het wereldbeeld van de mensen terug te brengen, maar met het besef dat er bepaalde limieten waren aan wat de wetenschap zou kunnen ontdekken. Want Galileo en anderen beseften heus wel dat zij nooit in staat zouden zijn om God door een telescoop te zien, omdat God niet boven in de hemel woonde, zoals men in het oude wereldbeeld dacht.

Aanvankelijk was de wetenschap een nuttige beweging die ervoor zorgde dat de denkwijze van de mensen zich ontwikkelde. Maar die veranderde heel geleidelijk in een materialistische filosofie in plaats van een spirituele filosofie. De mensen werden in dat proces toen niet meer als waardeloze zondaren afgeschilderd, maar neergezet als slechts een beetje meer ontwikkeld dan de apen en daarom niets meer dan dieren die helemaal per ongeluk waren ontstaan.

Zien jullie dat, of jij jezelf nu als een waardeloze zondaar beschouwt of als je als een dier beziet, dit geen echte vooruitgang is, wel? Dus de waarheid is dat de wetenschap de geest van de mensen niet heeft bevrijd en hen een groter of realistischer wereldbeeld heeft gegeven. De wetenschap is natuurlijk opnieuw slechts een nieuw werktuig geworden in de bijna eindeloze rij middelen die de machtselite gebruikt om de mensen te onderdrukken en klein te houden. Zodat zij de maatschappij kunnen blijven domineren en speciale privileges voor zichzelf bemachtigen, terwijl de gewone bevolking zwoegt en werkt om de levensstijl van de elite te bevorderen.

Waarom de top 10 procent de sleutel is
Het hoogste potentieel voor de bewustwording van Europa is dat de top 10 procent van de mensen het bestaan van deze machtselite beseft, beseft wat die altijd heeft gedaan, beseft hoe die elk middel, waaronder elke ideologie of geloofssysteem dat hen ter beschikking stond, heeft gebruikt, nu opstaat om te zeggen: “We hebben hier genoeg van! Dit mag niet zo in ons werelddeel blijven. We willen niet toezien hoe ons werelddeel verantwoordelijk wordt om de valse ideeën die gebruikt zijn om mensen te onderdrukken, te verspreiden.”

“In plaats daarvan zullen we ons werelddeel tot bakermat maken voor een nieuwe, universele spirituele denkwijze die de mensen uiteindelijk van de overheersing door de machtselite zal bevrijden door de waarheid te brengen en de waarheid dat elk mens niet zomaar een dier of een waardeloze zondaar is, maar natuurlijk een zoon of dochter van God, een individualisatie van God, is en hier kwam om medeschepper te zijn om Gods koninkrijk op aarde te brengen, in plaats van dit koninkrijk van de mens dat wij nu al in zoveel versies hebben gezien dat het ons misselijk maakt als wij de bladzijden van de geschiedenis opnieuw lezen.”

Wat kan dit ontwaken tot stand brengen? Wel, zoals ik zei, het is al begonnen. En als je het beeld vasthoudt en je best doet dan doen jullie alles wat je kunt om dit tot stand te brengen en anderen zullen het ook oppikken. En het gebeurt. Maar ik zeg dat het al lange tijd een duidelijke strategie en doel van de machtselite was – niet beslist de mensen die geïncarneerd zijn, die niet het bewustzijn hadden van wat er aan de hand is, maar zoals ik gisteren zei, wel de grotere samenzwering in het etherische, mentale en emotionele rijk van de gevallen wezens met het kromme bewustzijn, zoals in Maitreya’s boek wordt blootgelegd – om de top 10 procent te onderdrukken, door hen te laten geloven dat zij niet het recht, het gezag, hebben om ervoor op te komen – ze mogen er niet voor opkomen – en hen om de tuin te leiden door hen te laten geloven dat zij slechts dieren zijn en dat het leven geen enkele betekenis heeft.

De ideologie en het geloofssysteem van het wetenschappelijk materialisme is tegenwoordig natuurlijk het voornaamste middel om de aandacht van de top 10 procent van de mensen op deze planeet af te leiden. Dit zijn de mensen die op innerlijk niveau de spirituele volwassenheid hebben om deel uit te maken van die bewustwording, maar die met hun dagelijkse denkgeest zo misleid zijn door het wetenschappelijke wereldbeeld dat ze zijn gaan geloven dat ze slechts dieren zijn, dat het leven geen echte bedoeling en betekenis heeft, dat er geen leven na de dood van het lichaam is. En er echt geen andere bedoeling bestaat, geen langetermijndoel voor het leven, dus is het alleen maar: “Geniet van wat we nu hebben, want morgen kunnen we dood zijn.”

Er zijn veel mensen in dit werelddeel – en natuurlijk ook de rest van de wereld, maar speciaal in dit werelddeel – die al de volwassenheid bezitten om de voorloper van deze bewustwording te worden. Maar hun dagelijkse denkgeest is zo vervormd en misleid dat ze er zelfs niet aan durven denken dat zij onderdeel van een spiritueel ontwaken zouden kunnen zijn van dezelfde gewichtige omvang als het ontwaken die door mijn missie in Israël of de missie van Boeddha in India teweeggebracht zijn.

Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? De wereld heeft natuurlijk wel voorbeelden van hoe iemand ineens met iets begon en anderen dat oppikten en er plotseling een omslag in het denken in een hele streek kwam dat zich op den duur over de hele wereld verspreidde. Dit kan weer gebeuren, maar zoals we gezegd hebben, moeten ditmaal veel mensen het aansturen en niet één persoon. En daarom heeft de machtselite geprobeerd een geloofssysteem te ontwikkelen dat de mensen niet in staat zijn of niet willen aannemen dat zij echt het verschil zouden kunnen uitmaken.

Begrijpen hoe de machtselite de individualiteit om zeep probeert te helpen
De waarheid is dat elk mens op aarde van oneindige waarde in de ogen van God is, omdat elk mens een verlengstuk van Gods eigen Wezen is. Het bewuste zelf van iedereen is een verlengstuk van Gods eigen wezen. Daarom hechten wij, de geascendeerde meesters, en de Schepper van dit universum, oneindig veel waarde aan het individu, aan de individualiteit. Natuurlijk willen we graag dat iedereen aan zijn hoogste potentieel voldoet – namelijk jouw spirituele identiteit en individualiteit – in plaats van de zogenaamde individualiteit van je ego, die eigenlijk geen individualiteit is, want die komt gewoon uit het massabewustzijn voort.

Maar jullie moeten begrijpen dat de machtselite geen enkel respect voor individualiteit heeft, in ieder geval niet een individualiteit die niet van henzelf is. Ze willen jouw individualiteit vernietigen. Ze willen een ras creëren van gemechaniseerde mensen die net robots zijn die passief alles zullen doen wat de elite hen opdraagt of in ieder geval passief om de tuin geleid worden om een soort maatschappij te creëren die de elite in staat stelt aan de macht te blijven.

Veel van jullie weten, doordat ze in Europa zijn opgegroeid, dat je vanaf de vroegste jeugd aan zeer subtiele overtuigingen bent blootgesteld die je individualiteit onderdrukt hebben, die er voor gezorgd hebben dat je het gevoel had dat je geen inherente waarde had en dat je niet echt verschil zou kunnen uitmaken. En dus kijk je naar mensen uit de geschiedenis die wel verschil hebben gemaakt en zeg je: “Zij moeten wel bijzonder zijn geweest. Ik zou dat niet kunnen. Wat voor kans maak ik? Ik ben niets waard, want dit is mij van heel jongs af aan door de maatschappij met de paplepel ingegoten. Ik ben als vee behandeld, als een schaap dat in een kooi bijeengedreven moet worden en daarna niet voor problemen mag zorgen.”

Hier moeten jullie je meer bewust van worden. En je moet de vastbeslotenheid krijgen dat je naar die vonk reikt – die vonk van goddelijk vuur in jouw eigen wezen – en toegeeft dat je wel individualiteit van God gekregen hebt. En alleen al door het feit dat je bestaat, heb je het gezag om die individualiteit op aarde tot uitdrukking te brengen.

Want ik kan je ervan verzekeren dat de waarheid dat “zonder hem niets werd gemaakt dat gemaakt werd” betekent dat jij door God gemaakt werd. En daarom gaf God jou de gelegenheid om op aarde te incarneren en dat houdt in dat God je het recht heeft gegeven om je goddelijke, spirituele individualiteit op deze planeet tot uitdrukking te brengen.

Jullie, de spirituele mensen, zouden in staat moeten zijn om te erkennen dat er geen hogere autoriteit bestaat dan God. En daarom heeft geen enkele autoriteit op aarde het recht om af te nemen wat God heeft gegeven. En je hebt het goddelijke recht om jouw individualiteit tot uitdrukking te brengen en geen enkele autoriteit op aarde – of het nu de staat is of een wetenschappelijke institutie, de katholieke kerk of welke andere religie ook – die van jou af te laten afpakken. Want als je dat wel doet, overtreed je de eerste twee geboden – gij zult geen andere goden voor mij hebben en gij zult u geen gesneden beeld maken. Want wanneer je het gesneden beeld van de gevallen wezens neemt, dan ga jij dat beeld als de waarheid aanbidden en denkt dat er verder niets meer is. En dan maak jij dat beeld en de mensen die het aanprijzen tot jouw god. En dan ga je de valse goden die zichzelf hebben opgeworpen en beweren dat ze de ware God zijn, aanbidden.

Dit is diverse malen in het Oude Testament met de mensen gebeurd. En je begrijpt dat wanneer je beseft dat er tijden waren dat de mensen geloofden dat God hen vertelde dat zij andere stammen die ze hadden overwonnen, moesten uitmoorden. Dit kon natuurlijk niet de ware God van Abraham zijn, de ware God van oneindige en onvoorwaardelijke liefde. Je ziet dat door de wereldgeschiedenis heen, veel mensen die valse goden hebben vereerd – zoals veel mensen in Europa nu de valse god van het wetenschappelijk materialisme aanbidden. Want het wetenschappelijk materialisme is niet wat het beweert te zijn – het is geen wetenschappelijke ideologie. Het is een religieuze filosofie die God gewoon ontkent, in plaats van een valse god te aanbidden, zoals bij de vele orthodoxe religies overal ter wereld.

Durf boven de valse goden te staan
Dus durf naar binnen te gaan. Durf eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken. Durf dat koninkrijk binnenin jou te zoeken. Durf contact te maken met wat je in je hart al weet, dat er een waarheid is naast de door de mens gemaakte doctrines en geloofssystemen. Durf te erkennen dat zelfs als je vanaf je vroegste jeugd aan deze manipulatie bent blootgesteld, jij zelfs vanaf je vroegste jeugd een innerlijk weten had dat er iets meer was, dat er nog iets meer was. Durf te zien dat jullie meer dan vee zijn, jullie echt zonen en dochters van God zijn, jullie echt de spiritueel volwassen mensen zijn die hebben aangeboden om te incarneren om de bewustwording die gewoon ligt te wachten tot het gebeurt, aan te sturen.

Durf contact te maken met je goddelijke plan. Durf te Zijn wie je bent en durf te gaan staan en dat licht te laten schijnen. Durf het uit tot uitdrukking te brengen, zodat andere mensen moed en inspiratie uit jouw voorbeeld kunnen putten en dan misschien inzien dat wij meer dan dieren zijn, misschien meer dan zondaren zijn, dat wij allemaal misschien een goddelijke vonk hebben, het potentieel om in de voetsporen van Jezus en andere spirituele heiligen en wijzen te treden die een betere manier van leven hebben ontdekt. Misschien dat wij allemaal het potentieel hebben om de menselijke staat te ontstijgen en een nieuwe filosofie te brengen, een nieuwe dag, een nieuw tijdperk in de menselijke samenleving, die eindelijk de wurggreep die de machtselite al zo vele duizenden jaren over de mensen heeft, doorbreekt.

Durf de verantwoording voor jezelf en voor jouw natie, jouw werelddeel en jouw wereld te dragen. En je zult anderen inspireren, meer dan jullie dagelijkse denkgeest zelfs voor mogelijk houdt. Want ik zeg dat er, zelfs buiten wat je op het uiterlijke vlak doet, een immense kracht in jou zit om innerlijk te besluiten jouw spirituele identiteit te accepteren. Want dat zal zich als kringen op het water in het collectieve bewustzijn verspreiden. Want jullie weten toch wel dat alle mensen door de geest, door de collectieve geest, met elkaar verbonden zijn? En dus wordt de echte strijd om planeet aarde niet fysiek uitgevochten, die wordt in de mentale, het emotionele en het etherische rijken gestreden. Die wordt gestreden in de geest, want het is een strijd om de geest van de mensen.

Begon ik niet met zeggen dat jij met je overtuigingen – door het WOORD – dat jij in jouw geest hebt, jouw beelden op het Ma-terlicht inprent en daardoor de fysieke omstandigheden die je tegenkomt medeschept? Dan is de cirkel weer rond, je beseft dat de fysieke manifestaties – zelfs het bestaan van de machtselite en hun onderdrukking – simpelweg vergroot in vorm uitbeelden wat er op de mentale, emotionele en etherische niveaus van de geest speelt. En daarom wordt de strijd echt op deze niveaus uitgevochten en gewonnen.

En daarom wil ik jullie op het hart drukken dat zelfs wanneer je dat besluit met jouw eigen geest neemt – te accepteren wie jij bent – jij iets doet om de mensheid te verheffen, speciaal wanneer jij aan dat besluit vasthoudt. En wanneer jij bereid bent om je ervan bewust te zijn dat er een aanval uit het massabewustzijn komt om jouw besluit af te zwakken, om dat af te breken. Maar wanneer je bereid bent om die aanval af te slaan – om met open ogen naar jouw eigen bewustzijn te kijken en te zien welke overtuigingen jou kwetsbaar maken voor het massabewustzijn en die overtuigingen overwint – wel, doordat jij dit individueel doet, los je in feite een deel van het massabewustzijn, de illusies in het massabewustzijn, op. Dus door jezelf te bevrijden, bevrijd jij niet alleen jezelf, maar ook veel andere mensen.

De piramide van bewustzijn begrijpen
De mensheid kun je op een schaal van bewustzijn leggen die op een piramide lijkt, waar verschillende niveaus zijn, net zoals je dat ziet bij de Grote Piramide van Gizeh die verdiepingen en treden heeft. Elk van die niveaus stelt een bepaalde bewustzijnsstaat voor. En bij de lagere bewustzijnsniveaus is de piramide het breedst, wat betekent dat er meer mensen op dat lagere bewustzijnsniveau zitten. En naarmate je hoger komt, vind je steeds bewustere mensen, totdat je de top van de piramide bereikt, waar je de meest bewuste mensen vindt – de top 10 procent, of zelfs degenen die de top 10 procent van die top 10 procent zijn.

Maar die hele piramide is onderling verbonden en je weet dat als je de piramide van Gizeh aan de top kon optillen, jij de hele constructie optilt. En dat betekent dat wanneer de top 10 procent hun bewustzijn verhoogt, zij niet één persoon onder hen meetrekken. Want onder jullie is een groter aantal mensen en onder hen, één niveau lager bevindt zich zelfs een nog groter aantal mensen, want de piramide wordt breder naarmate je meer naar beneden gaat. Dus wanneer jij je optrekt, trek je aan iedereen die onder jou zit en dan kan er ineens een verschuiving ontstaan omdat voldoende mensen hun bewustzijn verhogen. Dit is de magie van individualiteit en de onderlinge verbondenheid van individuen. En dit is de reden dat de gevallen engelen, het kromme bewustzijn, willen dat jij je individualiteit ontkent, zodat je zelfs niet probeert om jezelf naar een hoger plan te tillen zodat jij gelooft dat niets wat jij kunt doen, enig verschil maakt.

Ieder van ons die verschil op de wereld heeft gemaakt, is vanuit deze eenvoudige hypothese begonnen. We hebben onszelf veranderd. En toen we eenmaal het dualiteitsbewustzijn hadden overwonnen, konden wij iets in de buitenwereld gaan doen. Maar ik zeg dat er overal ter wereld veel mensen zijn die onbekend zijn in de geschiedenis en nooit bij het grote publiek bekend waren en nooit met iets naar buiten zijn gekomen, maar toch hun eigen bewustzijn hebben verhoogd en daardoor veel andere mensen die onder hen in de piramide van het leven stonden, naar een hoger plan hebben getild. Dit is het grootste potentieel dat niet door de machtselite kan worden gekeerd – tenzij ze erin slagen de personen aan de top tegen te houden de kettingreactie in gang te zetten door zichzelf te veranderen, door hen zover te krijgen dat zij hun individualiteit, hun spirituele potentieel, ontkennen.

Ontken de God niet die binnenin jou is. Wijs die God niet af. Neem niet het gesneden beeld van een God buiten jou, een woord in de buitenwereld, en aanbid dat beeld als de ware God. Vind in plaats daarvan het koninkrijk binnenin jou. Vind de ware God in dat innerlijke koninkrijk en besef dat jouw bewuste zelf een individualisatie van die God is. En dan krijg je het potentieel om meer van die God in manifestatie te worden en het koninkrijk van de ware God daardoor op aarde te brengen. Zelfs het bewustzijn van de ware God, omdat de mensen de waarheid gaan inzien dat God boven elke religie of door mensen gemaakt geloofssysteem staat.

Zo, ik dank jullie voor je aandacht. Ik dank jullie voor je aanwezigheid. Ik dank jullie voor je aanwezigheid op dit werelddeel. Want ik moet zeggen dat deze conferentie een keerpunt betekent. Dit was natuurlijk al begonnen op de laatste conferentie in Europa. Maar op die conferentie, zelfs al was die een overwinning, bereikten we niet de kritieke massa die op deze conferentie wel is bereikt. En daarom zijn we eeuwig dankbaar dat jullie bereid waren hier te zijn. Niet alleen om hier fysiek, maar spiritueel aanwezig te zijn.

Want jullie hebben een impuls gecreëerd die meer opening in de het denken van de mensen van Europa zal brengen, zodat zij ze meer dan ooit de kans krijgen om een hogere kijk op het leven te omarmen. En omdat deze impuls zich hopelijk blijft uitbreiden, kan het inderdaad een van de keerpunten, het beslissende keerpunt, zijn om de denkwijze van de Europeanen te verheffen en zich zelfs verder dan dit werelddeel verspreiden door de fouten uit het verleden te corrigeren, omdat ideologieën en geloofssystemen die zich in Europa manifesteerden, over de wereld verspreid zijn. Daarom hebben de Europeanen de verantwoordelijkheid om deze verkeerde geloofssystemen uit het verleden te corrigeren opdat zij de wereld kunnen bevrijden van de invloed van deze valse overtuigingen.

Het Hallelujakoor uit de Messiah van Handel wordt gespeeld.

Ik, Jezus, kom nog even snel bij jullie om je te laten inzien hoe zelfs het muziekstuk dat je net gehoord hebt, kan worden gebruikt om de passieve benadering tot verlossing te bevorderen door mij te verheffen tot ‘de Heer der heren’ en ‘de Koning der koningen’ die tot in alle eeuwigheid regeren zal. Zien jullie dat zelfs al werd deze muziek goddelijk geïnspireerd en echt een vibratie draagt die de mensheid verheft, het heel goed mogelijk is dat mensen de woorden kunnen interpreteren om eigenlijk de passieve denkwijze te bevestigen dat zij zichzelf niet kunnen redden? Want wanneer je met de traditioneel christelijke denkwijze naar dit lied en deze woorden kijkt, zie je mij daarboven in de hemel. En je denkt dat de Jezus die daarboven in de hemel is, op aarde komt en over de aarde en de koningen zal regeren, over alles zal regeren en alles voor jullie doet.

Ik wil jullie gewoon het hogere inzicht geven dat deze muziek inderdaad het beluisteren waard is, omdat die een vibratie in zich draagt. Maar ik vraag jullie naar deze muziek te luisteren met het inzicht dat de innerlijke Christus de Heer der heren en de Koning der koningen is. En de innerlijke Christus zal tot in alle eeuwigheid regeren wanneer die innerlijke Christus door het wezen van de mensen in de buitenwereld op aarde mag schijnen en door meer dan één persoon, namelijk door vele, vele mensen.

Zien jullie dat in, mijn geliefden? Wanneer je met dit hogere inzicht naar deze muziek luistert, krijg je er niet alleen meer waardering voor met je dagelijkse denkgeest, maar kun je de uitstraling die deze muziek eigenlijk heeft, in je opnemen – die eigenlijk door veel mensen met een traditioneel christelijke denkwijze wordt geblokkeerd, die niet echt in zich kunnen opnemen wat er door deze magnifieke muziek van de Messiah van Handel wordt uitgebracht.

Dus moedig ik degenen onder jullie die van muziek houden, aan – of misschien zelfs degenen van jullie die niet zo van klassieke muziek gefascineerd zijn – om naar de Messiah van Handel te luisteren. Misschien om er zelfs ‘s nachts in bed naar te luisteren als het donker is – met een koptelefoon op om anderen niet te storen – en de vibratie die doorkomt gewoon te absorberen, speciaal wanneer je weet dat het de Christus in jou is die de Heer der heren, de Koning der koningen is. Want het is de bedoeling dat de Christus in jou de heer van jouw tempel, de koning van jouw domein, is. En wanneer je die innerlijke Christus in je opneemt en één wordt met die innerlijke Christus, de Christus tot in eeuwigheid in jouw eigen wezen regeert.