De vier Niveaus van de Geest

door Jezus

Ik wil jullie een basislering geven over de echte betekenis van mijn uitspraak over de vele woningen in mijn Vaders huis. Deze bewering heeft vele mensen verbijsterd, wat ik volledig kan begrijpen. Deze uitspraak is een perfect voorbeeld van hoe ik werd beperkt door het inzicht en de vocabulaire die mensen 2000 jaar geleden gebruikten. Ik had maar beperkte kansen om ze een diepgaande waarheid uit te leggen die alle spirituele zoekers moeten begrijpen. Dus laat me nu uitleggen dat de waarheid veel groter is door het veel grotere begrip en de vocabulaire die tegenwoordig tot je beschikking staat.

In de wereld van tegenwoordig weten de meeste mensen van het bestaan van energie af. De meeste mensen weten dat energie een vorm van vibratie is. De meeste mensen hebben gehoord dat volgens Albert Einsteins relativiteitstheorie het hele universum wordt gemaakt van energie. Helaas hebben de meeste mensen nog niet echt de overweldigende implicaties van deze ontdekking in zich opgenomen. Daarom hebben ze geen poging gedaan om hun wereldbeeld te veranderen in overeenstemming met het feit dat alles energie is, zoals Kim elders uitlegt.

De simpele waarheid is dat het hele universum in principe uit een basissubstantie wordt gemaakt. In het verleden heette deze substantie ether. Het concept ether is in het boeddhisme en andere filosofieën al vele eeuwen bekend. In het Middeleeuwse Europa was het bij de alchemisten bekend, die in sommige gevallen de eerste echte experimentele wetenschappers waren. Zelfs fysici gebruikten het concept ether tot een ongelukkig experiment er niet in slaagde de fysieke effecten van de ether op te sporen. Deze effecten werden niet waargenomen, omdat ether geen fysieke eigenschappen heeft. Daarna lieten de meest wetenschappers het concept ether liggen en dit was een heel ongelukkige omweg voor de wetenschap. Het effect van deze omweg is dat wetenschappers energie niet volledig kunnen begrijpen. Ze weten dat energie vibratie is, maar ze slagen er niet in te begrijpen dat er alleen maar iets kan vibreren als er iets is wat kan vibreren. Er kan pas een golf zijn, als er ook een oceaan is. Daarom kunnen er pas  energiegolven zijn en daardoor pas een materieel universum, als er een oceaan is van iets wat kan vibreren.

Wat echt vibreert, is de basissubstantie die God heeft gebruikt om de hele wereld van vorm te scheppen. Die substantie in de Bijbel wordt beschreven in de uitspraak: “En God zei: Laat er licht zijn.” Licht kan ook beschreven worden als het vrouwelijke aspect van de Vader-Moeder God. Licht is de Goddelijke Moeder, het lichaam van de Goddelijke Moeder, dat geboorte geeft aan elke vorm die op haar wordt geprojecteerd door de wil van de Vader door de geest van de Zoon. De vorm is manifest en wordt onderhouden door de kracht van de Heilige Geest, zoals door geliefde Moeder Maria in haar verhandeling wordt uitgelegd.

Zoals je weet, is zichtbaar licht lichtgolven die binnen een bepaald spectrum van frequenties vibreren. Rood licht vibreert op lagere frequenties dan blauw of violet licht. Zoals je weet, zijn er frequenties die lager of hoger dan zichtbaar licht zijn. Die frequenties kunnen niet door het oog worden waargenomen, hoewel ze net zo echt zijn als zichtbaar licht.

Voor het doel van deze verhandeling is het concept dat alles vibratie is belangrijk. Daarom zijn er geen ondoordringbare barrières in de wereld van vorm. Alles wordt uit dezelfde basissubstantie gemaakt die simpel op verschillende niveaus of frequenties vibreert. Alles wordt gemaakt van energiegolven en het enige verschil tussen de hemel en de aarde is een verschil in vibratie van de energiegolven.

De echte betekenis van de bewering dat mijn Vaders huis vele woningen heeft, is dat mijn Vaders huis een continuüm van vibraties is, een energiecontinuüm is. Binnen dit continuüm zijn verdelingen in frequenties en binnen elke verdeling is plaats voor een aantal verschillende frequenties. Elk van deze verdelingen is een huis in het Huis van God. Eén zo een verdeling is wat mensen het materiële universum noemen. Buiten dat rijk ligt wat menselijke wezens het spirituele rijk noemen, of de hemel. Maar zelfs in het spirituele rijk zijn een aantal verdelingen.

Je vier lagere lichamen
Waar ik me mee bezig houdt in deze verhandeling, is je helpen te begrijpen dat binnen het materiële universum er verscheidene verdelingen zijn. Om exact te zijn, zijn er vier verdelingen, of rijken, binnen het materiële universum. Het rijk waar alle mensen bekend mee zijn, is het universum dat van materie wordt gemaakt. Dit is de wereld die je met je fysieke zintuigen kunt waarnemen. Ze wordt gemaakt van vibraties die binnen een frequentiespectrum vibreren die ze waarneembaar maakt voor je fysieke zintuigen. De reden dat je fysieke zintuigen deze vibraties kunnen waarnemen, is dat jullie fysieke lichaam uit energie wordt gemaakt die binnen hetzelfde frequentiespectrum vibreert. Met andere woorden, dat wat van materie wordt gemaakt, kan de vibraties van de materie waarnemen en enkel de vibraties van de materie. Dit verklaart waarom wetenschappers er niet in zijn geslaagd om de ether waar te nemen door instrumenten te gebruiken die gemaakt worden van materie.

Boven het materiële rijk zijn drie verdelingen die nog steeds horen bij het grotere spectrum van het materiële universum. Wanneer je van het materiële rijk naar de volgende verdeling gaat, kom je in een rijk dat we het rijk van gevoelens kunnen noemen. Boven dat rijk ligt het rijk van het denken en daarboven het rijk van de identiteit. In veel oudere religies en filosofieën, zoals het boeddhisme, de Grieken en de esoterische leringen die door de alchemisten werden gebruikt, werden deze vier rijken beschreven als de hoekstenen van de aarde. Ze werden gelabeld als aarde, Water, Lucht en Vuur. Het concept komt overeen met het antieke idee van de cirkel vierkant maken. De cirkel vertegenwoordigt de hemel, en die is oneindig en niet verdeeld met betrekking tot tijd en ruimte. Ze correspondeert met de ether. Het vierkant vertegenwoordigt de aarde, of liever het materiële universum. Het materiële universum is het rijk van ruimte en rijd. Ze wordt geschapen door het oneindige rijk van de cirkel in vier richtingen te verdelen, vier dimensies, die zich als de coördinaten van tijde en ruimte manifesteren.

fourbodieseps

Om het je een beetje gemakkelijker te laten visualiseren, zou ik het met de menselijke geest in verband willen brengen. Ik leg op deze hele website uit dat alles enkel door een stroom van Gods energie wordt onderhouden die vanuit het spirituele rijk stroomt. Op persoonlijk niveau stroomt de energie van je spirituele zelf door de lagen van je onderbewuste geest tot het de bewuste geest bereikt. De energie stroomt van het rijk van de geest, of ether, en komt dan eerst in het rijk van vuur. Sommige esoterische leringen noemen dit het etherisch octaaf of het geheugenlichaam. Ik zou het het rijk van de identiteit willen noemen. Dit is het deel van je geest dat de herinneringen van je ervaringen in de materiële wereld opslaat. Het slaat ook het identiteitsgevoel op dat je hebt opgebouwd tijdens de reis van de ziel, door vele levens heen, op deze wereld. Wanneer de basale levensenergie eerst in je geest, of wezen, komt, stroomt het door je identiteitsgevoel. Je identiteitsgevoel omvat ook hoe je de wereld, God, je relatie tot de wereld en je relatie met God ziet. Daarom is het het fundament van hoe je reageert op het leven in dit rijk.

Nadat de energie door je identiteitslichaam stroomt, komt het in het rijk van lucht. Dit noemen sommige leringen het mentale lichaam. Ik zou het het rijk van het denken willen noemen. In dit rijk wordt de energie gekleurd door je gedachten over jezelf en de wereld. Je gedachten worden heel erg bepaald door je identiteitsgevoel, maar omdat ze op een lager niveau dan je wezen verblijven, zijn ze vloeibaarder en kunnen gemakkelijker worden veranderd dan de diepere beelden die je identiteitsgevoel vormen. Met andere woorden, je gedachten kunnen aangepast worden of beïnvloed door specifieke situaties die je op de wereld tegenkomt. Je zou kunnen zeggen dat je identiteitsgevoel bepaalt hoe je het grote plaatje ziet, terwijl je gedachten te maken hebben met hoe je details van dat plaatje begrijpt. Je identiteitsgevoel bepaalt hoe je de wereld ziet en je gedachten bepalen hoe je denkt dat de wereld werkt.

Nadat de energie door je denklichaam stroomt, komt het in het rijk van de gevoelens. Dit is het emotionele lichaam, het gevoelsrijk en het bevat je gevoelens over jezelf en de wereld. Emoties zijn simpelweg energie in beweging en ze zijn de voorlopers van fysieke actie. Dus je emoties bepalen hoe je handelt door je gedachten. Je zou kunnen zeggen dat een gedachte zelf niet tot actie kan leiden. Een gedachte is gewoon maar een idee, en om dat in fysieke actie om te zetten, moet de gedachte in ieder geval twee eigenschappen hebben die aan een emotie worden toegevoegd. Deze twee eigenschappen zijn richting en intensiteit. Je emoties zullen de gedachten richten op een specifieke actie en de intensiteit zal de kracht van de actie bepalen.

De laatste stap is dat de energie in het fysieke brein en het zenuwstelsel komt. Op dit niveau worden je emoties vertaald in handelingen, en de handelingen zullen worden bepaald door de richting en de intensiteit van de emoties die erachter zitten. Natuurlijk worden de richting en de intensiteit van de emotie door de gedachte bepaald en de gedachte wordt bepaald door je identiteitsgevoel en je wereldbeeld.

Je ziet nu dat de natuurlijke stroom van energie door je wezen is dat energie van je spirituele zelf door je identiteitslichaam stroomt waar het wordt gekleurd door je wereldbeeld. De energie stroomt vervolgens naar je denklichaam en wordt gekleurd door je gedachten. De energie stroomt dan naar het gevoelslichaam en neemt de richting en de intensiteit aan die wordt bepaald door je emoties. Tot slot wordt de energie in fysieke actie omgezet wat door je brein, je zenuwstelsel en je fysieke lichaam wordt uitgevoerd.

Je kunt het hele proces vergelijken met een filmprojector. Het licht dat vanuit het spirituele zelf stroomt, is het witte licht dat door de lamp in de projector wordt geproduceerd. Je identiteitslichaam, je denklichaam en je gevoelslichaam handelen als drie filmstroken. Het licht wordt gekleurd door de beelden op de drie filmstroken. Nadat het licht door de filmstroken is heengegaan, wordt het licht daarna als beeld op het scherm geprojecteerd. Het scherm is dat deel van je geest dat in het materiële universum verblijft. Dit is je bewuste geest en bepaalde delen van je onderbewuste geest. Het zit verankerd in je brein en zenuwstelsel.

De vier niveaus van het materiële universum
Nu je begrijpt hoe energie door je eigen geest heengaat, moet je dat inzicht overbrengen op het materiële universum als geheel. Het materiële universum heeft vier verschillende octaven of niveaus, vier verschillende lichamen. Ze komen overeen met de vier niveaus van je geest, omdat het universum simpelweg één woning is in het huis, wat de geest betekent, van God. Zoals het geval is bij jouw geest, wordt het materiële universum uit de basisenergie van God geschapen die door het identiteitsrijk, het rijk van de gedachten en het gevoelsrijk stroomt tot het zich in het materiële rijk manifesteert.

Wanneer je de basale stroom van energie door de vier niveaus van het materiële universum begrijpt, kun je beginnen te begrijpen dat het laagste niveau, het niveau van de materie zelf, het gevolg is van verborgen oorzaken die plaats vinden op de drie hogere niveaus van het gevoelslichaam, het denklichaam en het identiteitslichaam. Je zou kunnen zeggen dat het materiële universum simpelweg een projectie is van de beelden die je op de drie hogere niveaus vindt. Het materiële universum is waarachtig niets meer dan de beelden die op het scherm van een bioscoop worden geprojecteerd.

Wanneer je nadenkt over dit concept, besef je dat het veranderen van het universum kan worden – en ook moet worden – gedaan door de drie hogere niveaus van de materiële wereld te veranderen. Op persoonlijk niveau, als je jouw uiterlijke omstandigheden wilt veranderen, moet je beginnen je gevoelens, je denken en je identiteitsgevoel te veranderen. Enkel wanneer de beelden die je in de drie hogere lichamen vindt, verandert, zullen de beelden die in de materiële wereld verschijnen, veranderen. Op dezelfde manier is, op planetaire schaal, de sleutel om het menselijke lijden te verwijderen, door het gevoelslichaam, het denklichaam en het identiteitslichaam van de planeet als geheel te zuiveren. De reden is dat de fysieke planeet een projectie is van beelden die in deze hogere rijken worden gehandhaafd.

Planeet aarde werd geschapen door zeven spirituele wezens, die de Elohim heten. De Elohim handhaven voortdurend het beeld van een perfecte aarde en dat beeld bestaat nog steeds. Het volmaakte beeld wordt echter tijdelijk bedekt door een imperfect beeld dat door het identiteitslichaam, het denklichaam, en het gevoelslichaam van de mensheid wordt geprojecteerd. Dat hebben psychologen het collectieve bewustzijn genoemd.

De ware oorzaak van lijden
Mijn volgende punt is je te tonen waarom planeet aarde momenteel zoveel imperfecte manifestaties heeft en zoveel menselijk leed. De reden is dat de drie hogere lichamen van de mensheid vervuild zijn door een imperfect identiteitsgevoel, door imperfecte gedachten en onzuivere emoties.

Zoals mijn geliefde moeder uitlegt in de volgende verhandeling, wordt alles in het rijk van de hemel ontworpen volgens Gods wetten. Daarom kan een spiritueel wezen dat tegen Gods wetten rebelleert, niet in de hemel blijven. Ze legt ook uit dat er in het materiële universum enige ruimte is om tegen Gods wetten in te gaan. De reden is dat het materiële universum werd ontworpen als schoollokaal voor zielen die hun weg omhoog aan het werken zijn om alles te worden wat God al is. God heeft dergelijke zielen vrije wil gegeven en hij heeft ze een kader gegeven waarin ze met zijn energie kunnen experimenteren.

Daarom wordt het volgens de wetten van het materiële universum toegestaan dat de wezens op deze wereld tegen de wetten van God ingaan, zonder dat ze dit rijk hoeven te verlaten. Met andere woorden, ze kunnen hun vrije wil gebruiken om hun aandacht te richten op beelden die niet op één lijn zijn met de principes die God heeft gebruikt om de wereld van vorm te ontwerpen. Menselijke wezens kunnen een identiteitsgevoel creëren dat ze gescheiden van God zijn, dat ze materiële wezens zijn in plaats van spirituele wezens. Menselijke wezens kunnen mentale beelden creëren die niet op één lijn zijn met de waarheid en de werkelijkheid van God. Ze kunnen zich bezig houden met gevoelens die vervormingen zijn van de echte gevoelens van God. En wanneer ze zich met dergelijke imperfecties bezig houden, kunnen ze het materiële universum zelf vervormen en een wereld vol imperfecte manifestaties creëren.

Toen God wezens echter vrije wil heeft gegeven, heeft hij ook een kader als veiligheidsklep ingesteld, zodat een wezen niet het materiële universum kan vernietigen. Met andere woorden, menselijke wezens zijn vrij om te doen wat ze willen met Gods zuivere energie. Maar toch zullen onvermijdelijk de omstandigheden ervaren die ze door Gods energie produceren. Als ze zich met imperfecte gedachten en gevoelens bezig houden, zullen ze imperfecte omstandigheden in de materiële wereld produceren en hun creatieve vaardigheden zullen door hun eigen schepping beperkt worden. Als jij je bed opmaakt, moet je er ook in liggen.

Je zou kunnen zeggen dat God het materiële universum als spiegel heeft ontworpen. Het is net een filmscherm en het reflecteert wat er ook maar op wordt geprojecteerd door de geest van menselijke wezens. Daarom bepaalt elk beeld dat je in de hogere delen van je geest hebt, de omstandigheden die je ervaart in de materiële wereld. Als je een imperfect beeld handhaaft, zul je een imperfecte manifestatie creëren die op den duur zichzelf vernietigt. Je zult een Toren van Babel bouwen die op den duur onder zijn eigen gewicht instort.

Zoals ik elders heb uitgelegd, leefden menselijke wezens eerst in een hogere bewustzijnsstaat dan wat je momenteel op deze planeet ervaart. In die bewustzijnsstaat hadden zielen bewust contact met hun Spirituele zelf en met spirituele wezens die als leraar fungeerden. Menselijke wezens gebruikten hun vrije wil om met Gods energie te experimenteren. Terwijl ze dat deden, maakten ze vaak fouten en creëerden imperfecte manifestaties. Maar omdat ze de basiswet van het scheppen kenden, waren ze in staat om te bepalen of ze een fout hadden gemaakt, de fout toe te geven en ogenblikkelijk het ongewenste resultaat door een beter resultaat te vervangen.

Wat er na de Zondeval is gebeurd, was dat mensen het contact met hun Spirituele zelf verloren en met hun spirituele leraren. Daarom waren ze zich er niet meer van gewaar hoe de wet van het scheppen werkt. Ze verloren hun inzichten dat wat je ook in het materiële rijk had gecreëerd, gewoon een projectie is van de beelden die je in het gevoelslichaam, het denklichaam en het identiteitslichaam had vastgehouden. Daarom verloren ze het inzicht dat ze de omstandigheden in het materiële universum kunnen veranderen door de inhoud van hun hogere lichaam te veranderen.

Mensen begonnen toen te geloven dat de omstandigheden in de materiële wereld permanent zijn en boven hun bewuste macht lagen. Ze begonnen zichzelf als slachtoffers te zien van een situatie die ze niet hadden gecreëerd. Ze begonnen zichzelf als slaven te zien van krachten die boven hun macht lagen. En in zekere zin was dit juist. Wanneer jij je gevoelens, gedachten en je identiteitsgevoel verandert, kun je de materiële wereld veranderen en dan wordt je slachtoffer van de omstandigheden die je op deze wereld vindt. De kneep zit hem erin dat menselijke wezens die omstandigheden hebben gecreëerd en daarom moeten zij ze ook ont-creëren.

Juist dit geheugenverlies, deze weigering om verantwoording te nemen voor hun eigen situatie, stond die wezens uit het spirituele rijk toe, wezens die tegen Gods wet hadden gerebelleerd, om op aarde te incarneren. Dit wordt ook door Moeder Maria in haar verhandeling beschreven.

Zie je, er is een fundamenteel verschil tussen het experimenteren met je vrije wil (en fouten tijdens dat proces te maken) en het opzettelijk rebelleren tegen Gods wet en Gods creatieve bedoelingen. Zoals Moeder Maria beschrijft, kwamen een paar wezens opzettelijk en willens en wetens in opstand tegen de wetten van God en de creatieve bedoelingen. Deze wezens daalden toen af naar een lagere bewustzijnsstaat en een paar daarvan zijn uiteindelijk geïncarneerd op aarde.

Deze wezens hebben veel mensen gemanipuleerd om in de leugen te geloven dat de hoogste vrijheid enkel verworven kan worden door tegen Gods wetten in te gaan. Ze hebben een aantal subtiele leugens gebruikt om mensen te manipuleren om Gods wetten te overtreden en tegelijkertijd te geloven dat de negatieve consequenties die het opleverde door die overtredingen te doen, onvermijdelijk zijn of zelfs door God zelf gecreëerd.

Nadat de mensheid tot een lagere bewustzijnsstaat verviel, begon een proces dat op den duur heeft geleid tot de vervuiling van de vier lagere lichamen van alle menselijke wezens op aarde en het collectieve bewustzijn van de mensheid. Dit heeft tot de huidige imperfecties op aarde geleid in de vorm van menselijk leed, natuurrampen en vele andere calamiteiten.

Maar wat je in de materiële wereld ziet, is gewoon een reflectie van wat er in de hogere lichamen aan de gang is. Alle drie hogere lichamen zijn vervuild en bevatten imperfecte beelden. Het enige lichaam dat volledig is overgenomen door de duistere krachten is het emotionele lichaam. Dit lichaam is cruciaal voor die wezens die de materiële wereld willen beheersen. De reden is dat het emotionele gedachten naar materiële handelingen overbrengt.

De aard van emoties is om over te nemen wat er ook aan beelden op ze wordt geprojecteerd door het mentale lichaam. Emoties zijn energie in beweging en de energie heeft geen gevoel van goed of fout. Die stroomt naar welke handeling ook die het krijgt zonder de consequenties te overdenken. Daarom kunnen ze, als de duistere krachten het emotionele lichaam van iemand kunnen overnemen, die persoon manipuleren om in principe alles te doen zonder de consequenties van de handelingen ervan te overwegen en zonder na te denken over goed of fout. Dit heeft aanleiding gegeven tot het ‘als het goed voelt, doe het dan maar’ syndroom. Dit syndroom wordt gebaseerd op de subtiele leugen dat als iets goed voelt, er niet echt iets mis kan zijn.

Dus je ziet dan dat er krachten zijn die constant aan het werk zijn om mensen te manipuleren door middel van hun emotionele lichaam. Eén manier waarop dit wordt gedaan is door het emotionele lichaam van mensen te agiteren en geleidelijk een crescendo van zo een intensiteit op te bouwen dat mensen de emotionele energie niet meer kunnen inhouden. De emoties gaan dan over tot actie en op dat moment zie je dat individuen, groepen mensen of zelfs hele naties zich gedwongen voelen om acties te ondernemen die ze normaal niet zouden hebben gedaan. Dit is dan de belangrijkste oorzaak van oorlog, je ziet dan dat het emotionele lichaam van een hele natie geagiteerd raakt tot op het punt dat de natie het gevoel krijgt dat er iets gedaan moet worden en dat iets is ten strijde trekken tegen de vijand die als de oorzaak van die agitatie wordt gezien.

Intelligent leven op alle vier niveaus
Een ander belangrijk doel van deze verhandeling is uitleggen dat er zelf-bewuste, intelligente wezens zijn op alle vier niveaus van het materiële universum, de rijken van de materie, het gevoel, het denken en de identiteit. Mensen zijn de intelligente wezens die in het materiële rijk leven. Er zijn ook intelligente wezens die in de andere drie rijken leven. Enkele van deze wezens hebben nog nooit een fysiek lichaam gehad. Anderen hebben een fysiek lichaam gehad, maar verblijven nu in één van de andere rijken van het materiële universum.

De natuurlijke gang van zaken voor de ziel is dat ze naar een fysiek lichaam afdaalt om het materiële rijk te ervaren en God te helpen om dit niveau van de wereld van vorm te scheppen. Nadat de ziel aan haar bedoeling heeft voldaan om op de materiële wereld te zijn, ascendeert ze naar het spirituele rijk. Met andere woorden, het is niet natuurlijk voor een ziel om in de materie, het gevoelsrijk, het rijk van de gedachten of het identiteitsrijk te verblijven of erin vast te zitten. Als een ziel echter uit het evenwicht raakt en één of meer van zijn vier lagere lichamen vervormt, kan ze vast komen te zitten in één van de materiële rijken. Dit kan verhinderen dat een ziel naar het spirituele rijk ascendeert.

De vier lagere lichamen van de ziel corresponderen met de vier krachten van de Vader, Zoon, Moeder en Heilige Geest, zoals Moeder Maria heeft beschreven. De vader correspondeert met het identiteitslichaam, de Zoon correspondeert met het denklichaam, de Moeder correspondeert met het gevoelslichaam en de Heilige Geest correspondeert met het fysieke lichaam. Als een ziel uit het evenwicht is in het fysieke lichaam, maar niet in de andere drie, kan ze vast komen te zitten in het gevoelsrijk. Als de ziel de fysieke en emotionele lichamen in evenwicht heeft gebracht, kan ze vast komen te zitten in het rijk van de gedachten en als ze de drie lagere lichamen in evenwicht heeft gebracht kan ze vast komen te zitten in het identiteitsrijk.

Om volledig te begrijpen waarom ik deze verhandeling geef, moet je beseffen dat de vier verschillende rijken enkel van elkaar gescheiden zijn in vibratie. Dus je moet vermijden dat je vast komt te zitten in een lineair beeld van deze lering. Bijvoorbeeld, het materiële rijk heeft de laagste vibratie, en de andere rijken hebben een hogere vibratie. Daarom is het verleidelijk om het beeld op te bouwen dat de andere rijken boven en buiten het materiële rijk liggen. Dit is niet een correct beeld.

In de ruimte waar je nu zit, zijn een groot aantal radiogolven die elkaar in de ruimte doordringen. Deze radiogolven bestaan in dezelfde ruimte als je fysieke lichaam, de muren, de meubels en de lucht. Met andere woorden, verschillende frequenties kunnen naast elkaar bestaan in dezelfde ruimte. Mijn punt is hier dat het materiële rijk in dezelfde ruimte bestaat als het gevoelsrijk, het rijk van de gedachten en het identiteitsrijk.

Het belang van dit besef is dat er geen ondoordringbare barrières zijn tussen de vier rijken. In feite is het mogelijk dat de rijken elkaar kunnen overlappen. Bijvoorbeeld, het is heel goed mogelijk dat in een plaatselijk gebied van het materiële rijk, de vibraties kunnen worden veranderd, zodat ze met de vibraties in één van de andere rijken resoneren.

De menselijke geest heeft de vaardigheid om als radio-ontvanger te fungeren. Zoals ik heb gezegd, zijn er veel verschillende radiogolven die de ruimte doordringen waar je nu in zit. Als je een radio aandoet, kun je op elk van deze verschillende golven afstemmen door simpelweg aan de knop van de radio te draaien. Je bewuste geest heeft de vaardigheid om als een radio-ontvanger te fungeren en kan op elk niveau van het materiële universum afstemmen. Het kan ook op de niveaus van het spirituele rijk afstemmen en afstemmen op intelligente wezens in het gevoelsrijk, het rijk van de gedachten, het identiteitsrijk of zelfs het spirituele rijk.

Eén van de consequenties van deze lering is dat als je met intelligente wezens in één van de andere rijken probeert te communiceren, jij je ervan bewust moet zijn dat niet al deze wezens je gunstig gezind zijn. Enkelen daarvan zullen waarschijnlijk opzettelijk tegen de wetten van God hebben gerebelleerd en ze zullen je trachten te verleiden om hetzelfde te doen. De reden waarom wordt in de verhandeling van Moeder Maria uitgelegd.

Het was ooit zo dat er welwillende wezens in alle vier rijken waren. Maar het gevoelsrijk is zo zwaar vervuild en gemanipuleerd dat er geen welwillende wezens meer in dat rijk zijn. De wezens die nu in het gevoelsrijk zitten, zijn allemaal uit hun evenwicht en ze geloven erin dat het doel de middelen heiligt en dat ‘als het goed voelt, doe het dan maar’. Er zijn mensen op aarde die dit bewustzijn belichamen, omdat hun emotionele onevenwichtige lichaam is afgestemd op het gevoelsrijk. Dergelijke mensen zijn slaaf geworden van manipulatieve wezens in het gevoelsrijk.

Het rijk van de gedachten is ook zwaar vervuild, maar er zijn nog wezens in dat rijk die niet kwaadaardig zijn. Maar veel van hen zitten gevangen in een gemoedstoestand die ze laat denken dat ze alles intellectueel kunnen begrijpen. Sommigen denken zelfs dat ze de wereld beter dan God begrijpen en daarom beter dan God weten hoe het universum geregeerd moet worden. Dit is intellectuele hoogmoed en je ziet veel mensen op aarde die deze hoogmoed belichamen. De reden is dat hun mentale lichaam is afgestemd op hoogmoedige wezens in het rijk van de gedachten.

Het identiteitsrijk is het zuiverste rijk, hoewel het vervuild is door een vals identiteitsgevoel. Er zijn daadwerkelijk een paar wezens in dit rijk die zich gescheiden van God zien en ze projecteren dat beeld op menselijke wezens. Maar er zijn ook wezens in het etherische rijk die een correct identiteitsgevoel handhaven als spiritueel wezen.

Wij, de geascendeerde meesters dienen als de spirituele leiders van de mensheid. Wij zijn bereid om met ieder mens te communiceren om mensen te assisteren op hun spirituele pad. Toen de aarde nog zuiver was, konden we aan mensen verschijnen in het materiële rijk en mensen konden letterlijk met ons wandelen en spreken. Dit is niet omdat wij een fysiek lichaam krijgen, maar omdat het bewustzijn van de mensen zo zuiver was dat ze ons ‘lichaam’ konden waarnemen. Ze konden ons spirituele lichaam zien met hun fysieke zintuigen. Tegenwoordig hebben de onevenwichtigheden die door de mensen zijn gecreëerd, de vibratie van het hele materiële universum verlaagd en daarom is het moeilijker voor mensen geworden om ons waar te nemen. Ze kunnen ons niet meer met hun fysieke zintuigen zien, behalve bij speciale gelegenheden wanneer wij een fysieke verschijning aannemen.

Om met de geascendeerde meesters te communiceren, in de wereld van tegenwoordig, moet je jouw bewustzijn verhogen naar een hoger niveau en dat betekent dat jij je vier lagere lichamen in evenwicht moet brengen. Je kunt dit evenwicht alleen bereiken door naar de middenweg uit te reiken van het Christusbewustzijn. Als je niet naar het evenwicht van de Christusgeest uitreikt, zul je geen contact krijgen met de geascendeerde meesters. Je kunt echter nog steeds wel contact leggen met wezens op één van de lagere niveaus. Je moet erom denken dat dergelijke wezens vastzitten op dat niveau, omdat ze uit het evenwicht zijn geraakt in één of meer van de vier lagere lichamen. Als je een betrouwbare communicatie wilt krijgen met een hoger rijk, moet jij je hand uitstrekken naar het Christusbewustzijn en dat houdt in dat jij al je vier lagere lichamen in evenwicht moet brengen.

De hemel of de hel op aarde
Een ander doel om jullie deze verhandeling te geven, is je te tonen dat de vier niveaus van het materiële universum naast elkaar bestaan in dezelfde ruimte. Het enige verschil is een verschil in vibratie. Omdat de menselijke geest de vaardigheid heeft om Gods licht te manipuleren, kan het de vibratie van dat licht verhogen of verlagen. Mijn punt is dat menselijke wezens de vaardigheid hebben om de vibraties van de materiële wereld te veranderen zodat ze resoneren met de vibraties in één van de andere rijken.

Bijvoorbeeld, er zijn veel gebieden op deze planeet, vooral in grote steden, waarbij een groot aantal mensen zulke onevenwichtigheden in hun emotionele lichaam hebben dat het hele gebied vibreert op het niveau van het gevoelsrijk. Het gevoelsrijk heeft momenteel de laagste vibraties van elk van de rijken. Sommige gebieden van het gevoelsrijk zijn wat de mensen letterlijk als de hel hebben gezien. Daarom zijn er gebieden op deze planeet die op het niveau van het gevoelsrijk vibreren. Deze gebieden vormen letterlijk de hel op aarde.

Op dezelfde manier zijn er gebieden die resoneren met het rijk van de gedachten. Een voorbeeld daarvan zijn instituten van wetenschap waarin de mensen het menselijke intellect hebben verheerlijkt, maar de hogere redenering van de Christusgeest hebben ontkend. Tenslotte zijn er gebieden, zoals gebieden die zich wijden aan spirituele activiteiten, die zijn afgestemd op het etherische rijk of zelfs het spirituele rijk. Dergelijke gebieden zijn de hemel op aarde.

Dus je ziet opnieuw, dat menselijke wezens de vaardigheid hebben om hun eigen realiteit te creëren. Je creëert die realiteit door de kracht van de geest, maar om te begrijpen hoe, moet je erkennen dat je geest diverse niveaus heeft. Je lagere geest lijkt heel erg op een radio-ontvanger die simpelweg radiofrequenties versterkt en ze waarneembaar maakt voor de zintuigen. Wat je door de lagere geest creëert, wordt bepaald door wat naar die geest stroomt uit de hogere niveaus van de geest.

De vraag is nu op welk station de radio van jouw geest wordt afgestemd? Wordt hij afgestemd op je Christuszelf of staat hij afgesteld op wezens in de lagere rijken? Je moet vandaag kiezen wie je wilt dienen. Je moet kiezen in welk huis van mijn Vader je wilt wonen en je beslist dat door je aandacht op een bepaald niveau te richten. Als je uit het evenwicht bent in één van je lagere lichamen, zul jij je op het materiële rijk, het gevoelsrijk of het rijk van de gedachten concentreren. Als je identiteitslichaam uit het evenwicht is, zul jij je op het identiteitslichaam concentreren zonder hoger te reiken. Maar als al je vier lagere lichamen in evenwicht zijn, kun je verder dan het identiteitsrijk richten en met de Opgevaren Schare communiceren. Je kunt dan de open deur worden om de vibraties en de waarheid van de hemel naar de aarde te halen. Je kunt de open deur worden voor het Levende Woord om het naar deze wereld te laten stromen.