De eeuwige Uitdaging van Christus

Deze lering is een gedeelte uit Lord Maitreya’s boek ‘Master Keys to Spiritual Freedom’.

Laat me het duidelijk maken dat wat er op de achtergrond meespeelt bij alles waarover ik je heb verteld dat mensen – steeds maar weer zolang als het nodig is – geconfronteerd moeten worden met de uitdaging van Christus. De uitdaging van Christus is dat je de Levende Christus in de vorm van iemand tegenkomt die het Christusbewustzijn op aarde belichaamt. Daardoor heb je de kans om Christus te accepteren of te verloochenen. Toch heeft de uitdaging van Christus verscheidene niveaus:

Het eerste niveau is wanneer je iemand tegenkomt die het Christusbewustzijn bereikt heeft op aarde. Dit wordt niet beperkt tot Jezus, de Boeddha of Krishna, want het is voldoende iemand te ontmoeten die een bepaalde graad van Christusschap bereikt heeft. Je hoeft zo iemand niet beslist fysiek te ontmoeten, want op dit niveau hoef je slechts te leren dat het mogelijk is dat de Levende Christus op aarde komt en dat de Levende Christus een alternatief is voor het dualiteitsbewustzijn. Je leert dat het – in principe – mogelijk is om de Christus op aarde te zijn. Op dit niveau kun je de Christus duidelijk zien als buiten jou en als je Christus accepteert, zul je een volgeling van Christus worden (mogelijk een student van iemand die het Christusbewustzijn belichaamt). Dit is de uitdaging om Christus buiten jou te accepteren of te verwerpen.

Het vermogen om Christus te erkennen is waar Jezus over sprak in de volgende passage:

15 Toen vroeg hij hun: “En wie ben ik volgens jullie?”
16 “U bent de Messias, de Zoon van de levende God,” antwoordde Simon Petrus.
17 Daarop zei Jezus tegen hem: “Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.
18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen,
en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. (Matteüs 16)

Jezus sprak niet over de persoon Petrus, maar over een vermogen dat alle mensen hebben, namelijk het vermogen om te herkennen dat er iets meer is dan de dualiteit en de bereidheid om de Christus te volgen die je ziet. Dit vermogen wordt ingebouwd in het bewuste zelf, omdat het uit het eigen Wezen van de Schepper voortkomt, wat de reden is dat het verder dan de dualiteit kan zien – vlees en bloed – en leiding ontvangt van de ‘Vader die in de hemel is’, namelijk de spirituele hiërarchie. Klaarblijkelijk had Petrus als persoon deze eerste uitdaging van Christus overwonnen. Het vermogen om verder dan de dualiteit te zien is de rots waarop alle waarachtige religies worden gebouwd, maar de poorten van de hel – de krachten van de dualiteit – zullen enkel tegengehouden worden zolang mensen voorbij de dualiteit kijken en de hoogste expressie van de Christus die ze zien, volgen, altijd naar een hogere zoeken. Wat ons bij de tweede uitdaging van Christus brengt.

Op het volgende niveau moet je accepteren dat de rol van de Levende Christus is om al je dualistische overtuigingen aan te vechten en je uit je mentale kader te halen en naar het ‘beloofde land’ te brengen van de non-dualiteit. Dit kan een ernstige uitdaging zijn wanneer mensen zich niet gewaar zijn van wat ik heb uitgelegd over mentale beelden. Veel mensen herkennen een spirituele leider, maar ze proberen hem of haar onmiddellijk in hun mentale kaders te passen. Ze proberen een dualistisch beeld over de Levende Christus heen te leggen die hen uit de dualiteit komt halen – waardoor ze eigenlijk de Levende Christus weigeren te volgen en op het laatst de leiders van de antichrist blijven volgen (terwijl ze denken dat ze zeker gered zullen worden). Dit is de toets waar Petrus voor zakte, zoals opgeslagen in de volgende quote (die vaak ‘over het hoofd wordt gezien’ door de doorsnee christenen):

21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt.
22 Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: “God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!”
23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.”

Petrus was niet bereid om de Levende Christus hem uit zijn mentale kader te laten halen en zijn mening over wat er met de Levende Christus op aarde zou moeten gebeuren. Hij gaf de voorkeur aan zijn eigen dualistische beelden – de dingen die des mensen zijn – boven de niet dualistische waarheid van Christus – de dingen van God – en daardoor zakte hij voor de tweede uitdaging van Christus. Zelfs onder de top tien procent – vooral degenen die denken dat zij de meest spirituele mensen zijn – zijn er tot dusverre mensen gezakt voor deze toets. Deze planeet kan zich niet naar een gouden eeuw begeven tot een kritieke massa mensen de tweede uitdaging van Christus beheerst.

Op het volgende niveau, ga je verder dan alleen een volgeling van Christus zijn en je begint te accepteren dat je het potentieel hebt om de leringen van Christus te belichamen. Naarmate je de Christusgeest aanneemt, besef je dat jij het potentieel hebt om de Levende Christus te belichamen. Je stopt met de Christus buiten je te zien en begint Christus als de heerser over het koninkrijk van God dat in jou is, te zien. Dit is de uitdaging om de Christus in jou te aanvaarden of te verwerpen.

Op het volgende niveau begin je te beseffen dat de Christus zijn niet gewoon een zaak is van je eigen bewustzijn transformeren. In feite, gaat het de Christus zijn helemaal niet over jou, maar gaat het erom dat je andere mensen wekt. Je begint nu te zien dat de ware rol van de Christus is dat je de wereld intrekt en mensen confronteert met de uitdaging van Christus, de uitdaging om de Levende Christus te accepteren of te verwerpen. Opnieuw, je hebt de kans om deze rol, of te accepteren, of af te wijzen en laat me je ervan verzekeren dat veel spiritueel gevorderde mensen in feite geweigerd hebben om erop uit te gaan en zich bloot te stellen aan de veroordeling en verwerping van de wereld, de gevallen wezens en de planetaire beesten.

Mijn punt is dat het mogelijk is dat je zakt voor de initiatie van Christus, zelfs wanneer je een hoog niveau van spirituele verworvenheid hebt bereikt. Wat de reden is dat de Opgevaren Schare de top tien procent met de kans om de Christus te worden, confronteert zoals ik nu in dit boek heb gedaan.

Eén van de belangrijkste doelen van dit boek is om een lering uiteen te zetten die duidelijker dan ooit tevoren de uitdaging voor je uitspelt die zovelen van de top tien procent tot dusverre geweigerd hebben op zich te nemen, namelijk de uitdaging om voor de wereld te staan en hun Christusschap te verklaren door hun licht te laten schijnen en te getuigen van de non-duale waarheid. Zoals ik heb uitgelegd, enkel door deze uitdaging aan te nemen, zul je tot het volledige Christusschap stijgen en permanent vrij van de planeet aarde worden. Enkel door de Levende Christus op aarde te worden kun je stijgen en de Levende Christus worden in het spirituele rijk. Je hebt – in vorige levens – enkelen van jullie zelfs in de Hof van Eden – deze uitdaging afgewezen door de keus uit te stellen. Toch, hoelang zul je me blijven verwerpen – de vertegenwoordiger van de kosmische Christus op aarde – voor je beseft dat het veel gemakkelijker is om de uitdaging onder ogen te zien dan het is om me te blijven verwerpen, waardoor je tegen de levenskracht zelf strijdt en jezelf veroordeelt en de rest van de mensheid tot een schijnbaar eindeloze spiraal van lijden?

Zeker, deze boodschap is eindeloos steeds weer opnieuw uitgegeven in vele verschillende spirituele leringen. Toch is ze vaak in mysteries gehuld of in duistere taal die het moeilijk maakte om het te begrijpen. Dit boek is de eerste die de uitdaging van Christus in dergelijke onomwonden taal uitlegt zodat iedereen die daartoe bereid is, het kan begrijpen. Je kunt nog steeds de uitdaging verwerpen, maar kom na dit leven niet bij mij en beschuldig mij ervan dat ik het niet voldoende helder aan je uitgelegd heb. Want in dit boek, is alles wat geheim was, nu openbaar geworden (Marcus 4:24). Zul je mijn uitdaging aanvaarden of zul je nog een ronde gaan om te proberen je voor mij, je kosmische leraar, te verbergen?

Je begrijpt dat door mij af te wijzen, je ook hem die mij gezonden heeft, afwijst, namelijk de Schepper die ik vertegenwoordig voor de levensvormen op aarde. Een van de illusies die door de verkeerde leraren is gecreëerd, is dat alles een zaak is tussen mensen en hun leraren. Het was in feite door Eva zover te krijgen dat ze aan me begon te twijfelen dat de Slang succes had met haar ten val te brengen. Maar in werkelijkheid, gaat het niet om mij, het is niet een kwestie van jou en mij. In werkelijkheid is het een kwestie tussen jou en je Bron, die de Schepper zelf is. Je verlossing zal enkel gebeuren wanneer je een gevoel van eenzijn met je Schepper bereikt. Ik ben hier om je te helpen dat eenzijn te bereiken, maar als je niet verder dan mij kijkt, zul je mijn bedoeling niet begrijpen. Als een ware leraar, ben ik hier exclusief om je te helpen één te worden met de Schepper, zolang jij je op mij concentreert – of een verkeerde leraar – kun je niet voorbij dit niveau komen. Daardoor kan zelfs een waarachtige leraar in een blok veranderd worden dat je vooruitgang tegenhoudt op het Pad naar Eenzijn. Het ligt voor de hand dat ik dit niet wens, wat de reden is dat ik zo in detail ben getreden om de dynamiek van je situatie uit te leggen. Degenen die oren hebben om te horen, laat hen horen.