Wat zou Guru Ma tegenwoordig doen?

 

Vraag: Ik heb een vraag voor Guru Ma. In de Summit Lighthouse smeekten jij en veel dictaten van de geascendeerde meesters ons om decreten op te zeggen, veel aan decreten te werken. Steeds maar meer decreten. De huidige dictaten lijken wat dit betreft nogal relaxt. Als je nu geïncarneerd zou zijn en in een vergelijkbare positie als in je vorige leven, wat zou je dan je studenten aanraden te doen wat betreft het dagelijks opzeggen van decreten, vooral in samenhang met de invocaties die door de wereldwijde studentenorganisatie worden gedaan? Waarom is er tegenwoordig zo’n veel ontspannener houding over het opzeggen van decreten?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Guru Ma – Webinar: Een spiritueel persoon zijn in een chaotische wereld

Dit is eigenlijk best een interessante vraag. Als ik tegenwoordig geïncarneerd was en in een vergelijkbare situatie zat, wat zou ik dan doen? Het is niet alleen interessant voor decreten, maar voor veel andere dingen. Als ik tegenwoordig geïncarneerd was en ik aan het hoofd stond van een vrij grote spirituele organisatie, wat zou ik dan doen?

Je kunt dit op verschillende manieren benaderen. Je zou kunnen terugkijken op hoe ik was als leider van de Summit Lighthouse en dan zou je kunnen zeggen: “Guru Ma zou vandaag natuurlijk eenzelfde soort leider zijn. Ze zou een organisatie op dezelfde manier leiden en dezelfde aanpak hanteren als destijds.”

Zo zouden veel leden van de Summit Lighthouse, de huidige leden, redeneren als deze vraag kregen: “Natuurlijk zou alles hetzelfde zijn als in de goede oude tijd waarin we wisten wat we moesten doen en alles duidelijk was en we overal regels voor hadden.”

Maar dit berust op een veronderstelling, nietwaar? Op de veronderstelling dat ik, als ik tegenwoordig nog geïncarneerd was, niet in bewustzijn zou zijn gegroeid; dat ik zou niet zijn gegroeid in bewustzijn in de meer dan twintig jaar sinds ik ziek werd? Hopelijk is dat een erg onrealistisch scenario. Als je er realistisch naar zou kijken, dan zou je zien dat deze boodschapper zich ervan bewust was dat ik vooruitgang boekte in bewustzijn toen hij lid was van de Summit Lighthouse. Ik ben daadwerkelijk naar een hoger bewustzijnsniveau gestegen na de zogenaamde schuilkeldercyclus en daarom heb ik geprobeerd de organisatie op een andere koers te zetten. Je zou kunnen zeggen dat ik, juist vanwege mijn eigen vooruitgang in bewustzijn, de dingen in veel opzichten anders zou doen dan destijds.

Maar een ander aspect is natuurlijk dat de aarde verder is gegaan, er zijn andere cycli gekomen, de tijd is verdergegaan. Het is belangrijk dat je begrijpt dat de Summit Lighthouse de laatste organisatie of dispensatie was die door de geascendeerde meesters in het Vissentijdperk kon worden gesponsord. Dit betekent dat, zoals verschillende meesters al hebben besproken, meerdere dingen op een extremere manier moesten worden gedaan om mensen te kunnen helpen en de planeet en het collectieve bewustzijn te helpen om zo goed mogelijk de overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk te maken. Daar moesten veel decreten voor worden opgezegd, zowel voor een aantal mensen persoonlijk, maar ook voor de planeet en het collectieve bewustzijn. Als je terugkijkt op hoeveel mensen decreten opzeiden, soms meer dan drieduizend op een zomerconferentie, vaak bijna duizend op andere conferenties, die urenlang decreten opzeiden, dan kun je zeker zien dat er letterlijk bepaalde zeer dramatische gebeurtenissen werden vermeden door het opzeggen van die decreten.

Erop terugkijkend kun je ook zeggen dat een bepaald aantal studenten absoluut dat aantal decreten moest opzeggen om hun karma in evenwicht te brengen. In principe zou je kunnen zeggen dat de Summit Lighthouse een poging was om te doen wat nog gedaan moest worden, de initiaties die in het Vissentijdperk nog niet gehaald waren, samen te persen in een paar decennia om individuele studenten die niet geslaagd waren voor deze initiaties daar de kans voor te geven, en de planeet de kans te geven om de overgang naar het Aquariustijdperk op een betere manier te maken. En de Summit Lighthouse had daar een groot positief effect op. Daar bestaat geen twijfel over.

Maar je moet ook begrijpen dat we ons nu in het Aquariustijdperk bevinden en dat er daarom dingen zijn veranderd. Je moet ook begrijpen dat dit een andere dispensatie is, hoewel er slechts een paar mensen van de Summit Lighthouse naar deze dispensatie zijn meeverhuisd, de meerderheid duidelijk niet en dat was ook niet de bedoeling. Het was nooit de bedoeling van de geascendeerde meesters dat ze mee zouden gaan naar deze dispensatie, om diverse redenen waar ik niet op in hoef te gaan omdat mensen ze op verschillende manieren verkeerd zullen interpreteren.

Maar nu is er een groep mensen die niet zoveel decreten hoeft op te zeggen. En je zou dan kunnen zeggen: “Hoe zit het met de wereld, heeft die ze ook niet nodig?” Ja, er is altijd behoefte aan decreten, maar in het Aquariustijdperk moet je dit in evenwicht brengen, omdat jullie je nu in de beginfase van het Aquariustijdperk bevinden in plaats van de eindfase van het Vissentijdperk.

Zelfs als we duizenden mensen in deze dispensatie zouden hebben, zouden we nog steeds niet van hen eisen dat ze net zoveel decreten opzeggen als de studenten in de Summit Lighthouse, omdat de geascendeerde meesters zich nu niet concentreren op het vermijden van dramatische of rampzalige gebeurtenissen. De focus ligt op het verheffen van mensen of het verhogen van het collectieve bewustzijn. Voor sommigen zal dit betekenen dat ze harde klappen moeten krijgen. Dat is het enige wat hen wakker kan schudden. We willen niet dat jullie een bufferzone vormen tussen mensen en de harde klappen die hen wakker kunnen schudden om een nieuwe koers in te slaan, omdat dit de voortgang naar het Aquariustijdperk of de Gouden Eeuw in feite zal vertragen.

Nu zou je kunnen zeggen: “Is dat geen tegenstrijdigheid?” Ja en nee. Je kunt altijd met je lineaire één uitspraak uit één lering halen en één andere uitspraak uit een andere, die twee met elkaar vergelijken en dan zeggen: “Dit klinkt als een tegenstrijdigheid.” Maar vanuit een hoger perspectief niet. Je kunt altijd de balans te vinden. Het is niet zo dat we niet willen dat mensen decreten opzeggen. Wij willen niet bepaalde gebeurtenissen voorkomen, maar we willen niet zoveel gebeurtenissen in het Aquariustijdperk voorkomen als aan het einde van het Vissentijdperk, omdat de gevolgen ernstiger hadden kunnen zijn. De gevolgen van een atoomoorlog zouden bijvoorbeeld veel ernstiger en langduriger zijn geweest dan bijna elke andere gebeurtenis die jij je kunt voorstellen.

Je moet altijd begrijpen dat wij, de geascendeerde meesters, verder moeten. Als je naar de I Am Movement kijkt, dan kun je zien dat de focus anders was bij de I Am Movement dan bij de Summit Lighthouse. Er waren studenten van de I AM Movement die hoorden van de Summit Lighthouse, maar die afwezen vanwege die verschillen. Ze waren niet bereid een stap naar achteren te doen en te zeggen: “Zou er een reden kunnen zijn waarom de geascendeerde meesters de focus hebben veranderd? Komt dat omdat de geascendeerde meesters meer weten dan wij?” Maar er waren ook studenten die de leringen van de I AM Movement gebruikten om aan te nemen dat dit de meest geavanceerde leringen op de planeet waren. Ze begrepen de leringen van de I AM Movement en ze hoefden niet op een ander niveau te komen. En dan moeten wij natuurlijk hun vrije wil respecteren.

Maar nogmaals, er wordt een bepaalde dispensatie gegeven aan mensen met een bepaald bewustzijnsniveau. Dat kan niet anders. Uiteraard was Gautama Boeddha helemaal op de hoogte van de leringen over non-dualiteit in de jaren tachtig. Ik zou natuurlijk bereid zijn geweest om elk dictaat van hem op te nemen dat hierover ging. Maar die cyclus bestond nog niet en daardoor was dit geen lering die in het Vissentijdperk kon worden gegeven. De leringen worden nu door verschillende meesters gegeven omdat ze nodig zijn, maar ook omdat deze dispensatie bedoeld is om mensen te bereiken die deze leringen daadwerkelijk kunnen begrijpen en benutten. Er is geen reden om een lering aan een groep mensen te geven die hoger is dan hun bewustzijnsniveau, waardoor ze hem niet kunnen bevatten.

Nogmaals, dit zal niet zo’n populaire lering zijn voor sommige mensen die denken dat zij de meest gevorderde studenten zijn en dat er daarom geen lering kan zijn die zij niet kunnen begrijpen. Maar ik heb niet gezegd dat dit komt omdat ze op de een of andere manier tekort zijn geschoten. Het komt omdat ze die lering niet nodig hebben om hun spirituele doelen te bereiken, wat die ook mogen zijn. Het is mogelijk om te ascenderen zonder iets af te weten van dualiteit en non-dualiteit. Het is mogelijk om te ascenderen met de leringen van de I Am Movement en de Summit Lighthouse.

Maar de mensen die zich op een niveau bevinden waarop ze deze leringen kunnen begrijpen, zijn degenen waarvoor deze dispensatie is ontworpen. Als je een achtergrond hebt van een eerdere dispensatie, de Summit of andere, en je wordt je bewust van deze dispensatie, dan moet jij je eens afvragen waarom jij je er überhaupt van bewust werd, waarom je bereid was eraan deel te nemen. En dat komt hoogstwaarschijnlijk omdat je deel uitmaakt van die mandala. Ik zeg geenszins dat alle mensen uit de Summit Lighthouse de leringen over non-dualiteit niet nodig hadden. De mensen waren op veel verschillende bewustzijnsniveaus, en sommigen waren er zeker aan toe om deze lering te begrijpen en daarom kunnen ze er voordeel van hebben als ze verdergaan.

Er zijn altijd, in welke dispensatie ook, niveaus van leringen, niveaus van studenten, en daar zijn redenen voor. Het is belangrijk dat je niet één lering en een bepaald mentaal beeld voor onbepaalde tijd overbrengt op een andere dispensatie of op de toekomst. Het is niet constructief om te zeggen: “Dit werd gezegd bij de Summit Lighthouse in 1984 en als dit een ware lering was die van de geascendeerde meesters kwam, zou die in alle tijden moeten gelden.” Veel van wat er bij de Summit werd gezegd, was tijdloos, maar veel van wat er werd gezegd, werd specifiek gegeven voor het einde van het Vissentijdperk. Dit betekent niet dat het niet waar is, of tegenwoordig onwaar is, of dat het tegenwoordig niet meer geldt omdat er nog steeds mensen het Vissenbewustzijn hebben. Maar het is niet constructief dat mensen die het Aquariusbewustzijn zijn binnengegaan, gehecht raken aan sommige leringen. Je kunt nog steeds profiteren van het bestuderen van die leringen, maar je moet oppassen dat je niet denkt dat iets wat specifiek voor het Vissentijdperk werd gezegd, tegenwoordig moet gelden.

Ik weet heel goed dat een van de moeilijkste dingen voor studenten van een spirituele beweging is dat ze verdergaan. Ik zag dat mensen uit de I AM Movement in contact kwamen met de Summit Lighthouse, misschien op een conferentie kwamen, en ik zag dat ze ermee worstelden. Ik heb natuurlijk gezien dat mensen uit de Summit deze dispensatie hebben gevonden en ermee hebben geworsteld. Ik heb zelfs mensen gezien die andere mensen hebben gevonden die beweren boodschappers te zijn die het van Mark en mij hebben overgenomen en dat ze daarmee hebben geworsteld. Ik weet dat het altijd moeilijk is om verder te gaan. Ik prijs degenen die dat hebben willen doen. Ik kan alleen maar zeggen dat je, als je bereid bent om verder te gaan, mijn boek moet bestuderen, verinnerlijken; roep me op, vraag me om je te helpen of er in je Goddelijke plan staat dat je verder moet gaan. Beslis het niet in gedachten. Krijg leiding van binnenuit. Ik zal die persoonlijk aan mijn vroegere studenten geven als ze erom vragen en als ze hun geest openstellen zodat ze neutraal zijn en niet bewust of onbewust de intentie hebben om een specifiek antwoord te krijgen.