Accepteren dat de Mensen op de Harde Leerschool zitten

 

Geascendeerde Meester Padmasambhava, 8 januari 2023 – Nieuwjaars Webinar 2023: Een spiritueel persoon zijn in een chaotische wereld.

IK BEN de Geascendeerde Meester Padmasambhava.
Ik heb jullie het perspectief gegeven dat min of meer gericht is op jullie persoonlijke situatie, hoe je naar jezelf en je situatie kunt kijken als je bent geïncarneerd op aarde. Maar laten we nu een ander perspectief nemen en kijken naar de algemene situatie van de aarde.

Je bent een spirituele student. Veel van jullie zijn al vele levens spirituele studenten geweest, daarom kunnen jullie in dit leven ook een hogere lering herkennen. Jullie kunnen je niet herinneren hoe het was toen je, misschien in een heel ver verleden, geen spirituele student was – in welke gemoedstoestand je toen verkeerde. Je kunt je dit nauwelijks herinneren. Je begrijpt misschien verstandelijk dat veel mensen op aarde in een lagere gemoedstoestand verkeren, maar je hebt er zelf bijna geen directe herinnering aan.

Mensen die zich verzetten tegen verandering
Wat hebben we gezegd? De aarde is een klaslokaal en er zijn twee manieren om iets te leren in het klaslokaal aarde. De ene is door hogere leiding, door spiritueel onderwijs, spirituele oefeningen, zelfobservatie, door te werken aan je psyche, door een pad te bewandelen. Maar de andere manier is de Harde Leerschool. Nu kan het heel lang geleden zijn en ook vele incarnaties geleden dat je op de Harde Leerschool zat, dus je herinnert het je niet maar je begrijpt wel dat de meeste mensen op de Harde Leerschool zitten, maar snap je echt wat dat inhoudt? Wat is de consequentie?

Kijk nu naar jezelf en dat jij de concepten van een gouden tijdperk kunt accepteren en we op weg zijn naar een Gouden Eeuw. Maar je beseft toch wel dat de overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet geen idee zou hebben van waar jij het over hebt als je hen zou proberen uit te leggen wat de Gouden Eeuw is en hoe die eruitziet – dat er een gouden eeuw zou kunnen komen. Ze zouden geen idee hebben, zoals wordt gezegd.

Ze kunnen namelijk niet doorgronden dat jij je bewustzijn kunt verhogen en op die manier de aarde systematisch in een hogere staat kunt brengen. Ze denken er niet eens over na dat ze hun bewustzijn met welbewust zouden kunnen verhogen. Ze willen niet naar zichzelf kijken, naar de balk in hun eigen oog, zoals Jezus het noemde. En hoe kunnen ze dan in een Gouden Eeuw komen, en hoe kan de aarde in een gouden tijdperk worden gebracht zolang zij nog die gemoedstoestand hebben?

Veel van deze mensen leiden, wat je zou kunnen noemen, een armoedig bestaan, maar ze houden er nog steeds aan vast. Kijk naar veel mensen in het arme deel van de wereld die in armoede zijn opgegroeid, die denken dat ze alleen maar arm kunnen zijn en zich verzetten tegen veranderingen in hun land die hen meer welvaart of meer vrijheid zouden kunnen geven. Kijk eens hoeveel mensen over de hele wereld zich verzetten tegen vooruitgang. Hoe kun je de Gouden Eeuw op een planeet manifesteren zolang er veel mensen zijn, de meerderheid, die zich verzetten tegen vooruitgang, tegen welke vorm van vooruitgang ook? Ze hebben geen beeld van een Gouden Eeuw, maar ze verzetten zich tegen vooruitgang omdat ze willen houden wat ze hebben.

Hoe kun je de Gouden Eeuw manifesteren op een planeet als deze? Dat kan alleen als deze mensen hun bewustzijn veranderen en vooruitgang willen ervaren, een verbetering van hun omstandigheden willen ervaren. Nu zeg je als spirituele student: “Maar waarom zouden mensen hun omstandigheden niet willen verbeteren als ze lijden?” Maar dat is niet zo. Dat is het verschil tussen jou en de meeste mensen op deze planeet.

Jij wilt je leven verbeteren, jij wilt lijden overwinnen, jij wilt vrijheid en je bent bereid te veranderen om die te krijgen. Daarom ben je ook een spirituele student. Maar de meeste mensen zijn nog niet op dat bewustzijnsniveau. Ze hebben geen enkel idee over een gouden eeuw of een spiritueel pad. Ze weten gewoon wat ze hebben. Dat willen ze niet verliezen, dus verzetten ze zich tegen de verandering – ze denken dat een verandering alleen maar verlies kan betekenen in plaats van winst.

De dynamiek op aarde
Hoe manifesteer je een gouden tijdperk op een planeet als deze? Je moet een manier vinden om het bewustzijn van mensen te veranderen. En dan moet je de dynamiek van vrije wil begrijpen. Tweeduizend jaar geleden, drieduizend jaar geleden, zou het niet mogelijk zijn geweest om de Gouden Eeuw te manifesteren die Saint Germain voor ogen had. Hoe komt dat? Omdat heel erg weinig mensen toen het concept konden bevatten van een gouden eeuw, het concept van een spiritueel pad, het concept dat jij jezelf kunt veranderen, en het concept dat zij als zij hun bewustzijn veranderen, dit planetaire omstandigheden kan beïnvloeden.

Maar tegenwoordig hebben heel veel mensen dat bewustzijn wel. Veel mensen die nog nooit van geascendeerde meesters hebben gehoord of zelfs maar van het spirituele pad hebben gehoord, staan open voor verandering, zij hebben zich gerealiseerd dat omstandigheden kunnen veranderen. Ze zien hoeveel vooruitgang er de afgelopen eeuwen is geboekt en ze zien dat dit in de toekomst zo kan doorgaan; ze geloven het, ze willen het.

Een cruciaal aantal mensen op aarde wil verandering en de wet staat niet toe dat de mensen die zich tegen verandering verzetten, de voortgang naar de Gouden Eeuw tegenhouden. Ook al verzet de meerderheid van de mensen zich tegen veranderingen, er is nog steeds een cruciaal aantal mensen die verandering omarmen zodat zij de dynamiek voor een gouden eeuw aansturen.

Zij zijn degenen die bepalend zijn – omdat zij de top tien procent zijn, en er zijn meer dan de top tien procent – zij bepalen de algemene richting die de planeet opgaat. De Wet van Vrije Wil is zo gemaakt dat die verandering zich moet kunnen ontwikkelen wanneer een cruciaal aantal mensen op een planeet verandering wil.

Maar wat houdt dat in? Dat het deel van de bevolking dat zich tegen de verandering verzet, niet gedwongen zal worden om te veranderen, maar hun karma zal niet langer worden tegengehouden, dit is één manier om het uit te leggen. Je kunt zeggen dat er een bepaalde periode van genade is waarin het karma van mensen wordt tegengehouden zodat ze de kans krijgen om te groeien. Maar wanneer de cycli veranderen, komt het karma vrij. Dit betekent dat de Harde Leerschool ze harde klappen zal geven.

Je zou het ook op een andere manier kunnen bekijken door te zeggen dat het sneller door de kosmische spiegel wordt gereflecteerd zodat de Harde Leerschool ze nogmaals, hardere klappen geeft in kortere tijd. Dan worden ze gedwongen om hun bewustzijn te veranderen, niet door het cruciale aantal mensen dat verandering wil, ook niet de geascendeerde meesters, maar door hun eigen keuzes in het verleden; die dwingen hen daartoe. In plaats van hun eigen keuzes uit het verleden te mogen negeren, worden ze nu geconfronteerd met die keuzes en mogen ze die niet langer negeren.

De schaduwen op de muur
Dit is de dynamiek die zich op aarde afspeelt. Hoe helpt dat jou als spirituele student om je kijk op de aarde te veranderen? Laten we beginnen met Plato’s grot, een oude analogie gegeven door de filosoof Plato. Je hebt een grot. Daarin zit een groep mensen die zo zijn vastgeketend dat ze hun hoofd niet kunnen draaien. Ze kijken naar een muur in de grot.

Buiten die grot schijnt de zon, er lopen mensen langs de opening van de grot en als de zon erin schijnt, werpt die schaduwen op de muren van de grot. De mensen kunnen in zekere zin wel begrijpen dat er iets achter hen moet zijn, iets buiten hun grot, maar ze kunnen niet precies zien wat het is, ze kunnen alleen de schaduwen op de muur zien.

Plato wilde hiermee natuurlijk illustreren dat je met je gedachten en fysieke zintuigen slechts een schaduw ziet van de oorzaken die in de hogere rijken bestaan, wat hij het ‘rijk van ideale vormen’ noemde. Dit zou je kunnen vergelijken met wat wij de emotionele, mentale en identiteitsrijken hebben genoemd, omdat de beelden die individuele mensen, de mensheid, daarin hebben, worden geprojecteerd op het Ma-terlicht in het fysieke octaaf. De materiële wereld bestaat slechts uit de schaduw van de beelden en de vormen op de drie hogere niveaus.

Een kaart met de niveaus van het menselijke bewustzijn
Nu weet je dat de wetenschap veel verschillende meetinstrumenten heeft gemaakt. Je hebt satellieten die constant in een baan om de aarde draaien en de aarde scannen om naar heel specifieke dingen te zoeken. Je kunt je voorstellen dat jij in een ruimtestation in een baan om de aarde draait en als mens op de aarde neerkijkt. Wat zie je? Het landschap natuurlijk, je ziet bossen, je ziet oceanen, je ziet steden, je ziet wegen, je ziet mensen. Als mens ben je van nature geneigd om je te concentreren op de activiteiten van mensen.

Nu is er een satelliet die scant, en wel de temperatuur. Je krijgt dan een bepaalde indruk van de aarde. Maar deze satelliet ziet alleen temperatuurverschillen. Sommige zones zijn kouder, die zijn blauw. Sommige zijn warmer, die zijn rood. Hij ziet de mensen niet, hij ziet geen steden, hij ziet geen wegen, hij ziet alleen temperatuurverschillen.

Een andere zoekt naar mineralen, die ziet rotsformaties, bepaalde soorten ijzererts. Een andere scant olie, een andere scant de hoogte; die ziet alleen hoogteverschillen.

Je kunt een door de mens gemaakte kaart van de aarde maken. Die heeft steden en wegen en landsgrenzen maar je kunt ook andere soorten kaarten van de aarde maken met verschillende criteria; de temperatuur, de hoogte, de regenval, de mineralen, het maakt niet uit. Er zijn veel verschillende manieren om naar de aarde te kijken. En jij als spirituele student kunt een stap naar achteren doen en zeggen: “Wat is de aarde? Wat is de aarde, vooral in deze periode waarin we steeds verder in de Gouden Eeuw komen?”

We naderen het punt waarop de Gouden Eeuw zich zal gaan manifesteren, maar voordat de Gouden Eeuw zich kan manifesteren, moeten er veel veranderingen worden aangebracht. Je kunt een stap naar achteren doen en leren om op een andere manier naar de aarde te kijken. Je kunt zeggen: “Wat is er nodig om de Gouden Eeuw te manifesteren? Dat een groot aantal mensen hun bewustzijn zal moeten veranderen.”

Je zou zelfs een kaart van de aarde kunnen maken die je laat zien waar zich concentraties van mensen bevinden en wat hun bewustzijnsniveau is. Hoe dicht zijn de mensen bij het manifesteren van het bewustzijn van de Gouden Eeuw? Hoe ver zijn ze ervan verwijderd? En je zou een kaart met verschillende kleuren kunnen maken die laat zien dat veel mensen in sommige delen van de wereld al dicht bij het bewustzijn van de Gouden Eeuw zijn. In andere delen zijn de meeste mensen er ver van verwijderd. En dan zou je kunnen zeggen: “Wat is er nodig om de mensen die ver van het bewustzijn van de Gouden Eeuw verwijderd zijn hun bewustzijn te laten veranderen?”

De Harde Leerschool
Niet een spirituele lering. Ook niet andere soorten leringen, zelfs niet ideeën over democratie bijvoorbeeld. De leringen over het bevrijden van vrouwen, over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, over meer menselijkheid, over alle mensen eerlijk en fatsoenlijk behandelen ook niet, want als dat zo was, dan zou het al zijn gebeurd.

Wat is er nodig om die mensen te laten veranderen? Ze zitten op de Harde Leerschool, de klappen moeten dus zo hard worden dat mensen het echt merken. Op dit moment zou je kunnen zeggen dat de mensen lijden en ze lijden al heel lange tijd, ze krijgen misschien verschillende harde klappen, verschillende rampen, verschillende calamiteiten te verwerken, maar nog niet genoeg harde klappen om ze uit hun huidige bewustzijnsstaat wakker te schudden, om ze te laten beseffen: “Nee, we moeten veranderen.” De vraag is alleen hoe hard de klappen moeten worden die verschillende groepen mensen moeten krijgen voordat ze begrijpen: “We moeten veranderen, we kunnen niet zo doorgaan.”

Het leven op aarde is een voorstelling
En wanneer je dit beseft, kun je zeggen: “Wat is de aarde?” Je kunt naar het oude Griekenland kijken. Daar hadden ze amfitheaters waarin ze verschillende toneelstukken opvoerden. Eén soort toneelstuk was een tragedie. De bedoeling van een tragedie – en degenen die deze toneelstukken schreven en opvoerden, wisten dit – de bedoeling van een tragedie was bepaalde situaties in het leven uit te beelden, bepaalde emoties, bepaalde dilemma’s die mensen hadden, uit te beelden, zodat het publiek iets in hun bewustzijn kon oplossen als ze naar het stuk keken opdat ze dit niet in het echt hoefden mee te maken of misschien iets van het stuk te leren zodat ze dit in het echte leven konden toepassen.

De Harde Leerschool is in zekere zin een toneelstuk. De bedoeling ervan is dat het publiek zich bewust wordt van de noodzaak tot verandering. De vraag is wat voor soort voorstelling er moet worden opgevoerd om een bepaalde groep mensen bewust te maken van de noodzaak tot verandering. En dan kun je erachter komen dat de gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden, misschien erg dramatisch lijken, verontrustend kunnen lijken, maar niet meer dan een middel zijn om een doel te bereiken. In feite zijn de fysieke gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden te vergelijken met een theatervoorstelling.

Wanneer je in een fysiek theater naar een theatervoorstelling kijkt, weet je dat wat er op het podium gebeurt niet echt is, het echte leven speelt zich daar niet af. Waarom beseffen jullie niet dat het zogenaamde echte leven – de verschijningen die op aarde plaatsvinden – net zomin reëel zijn als een theatervoorstelling? Er is gewoon geen podium, het is een omgeving waarin je wordt ondergedompeld en daarom lijkt die echter. Ik heb het er niet over dat de meerderheid van de mensen dit beseft, maar ik heb het over jullie als spirituele studenten, die beseffen dat wat er op aarde gebeurt, een theatervoorstelling is met als doel bepaalde mensen wakker schudden die zich verzetten tegen de vooruitgang naar een gouden eeuw. En daarom is het gewoon een kwestie van hoe groot de weerstand van de mensen is; hoe hard de klappen moeten worden voordat ze wakker worden.

“Dit zou niet mogen gebeuren”
En als jij je dit realiseert, als je dit accepteert, kun je zeggen: “Waarom zou ik dit serieus moeten nemen? Waarom zou ik dit persoonlijk moeten opvatten? Waarom zou ik me moeten verzetten tegen wat er gebeurt? Waarom zou ik de spirituele leer moeten gebruiken om te beoordelen: “O, dit zou niet mogen gebeuren.” Deze boodschapper voelde bij de invasie van Oekraïne duidelijk: “O, dit had niet mogen gebeuren.” Voordat het gebeurde, ondanks alle waarschuwingen, dacht hij: “Dit gaat niet gebeuren. Het is uitgesloten dat Poetin de gevolgen hiervan niet kan overzien, dat de Russische leiders de gevolgen niet kunnen overzien. Zo blind kunnen ze niet zijn.” Maar ze waren wel zo blind, zoals jullie tegenwoordig allemaal weten.

De boodschapper kon de gevolgen overzien en projecteerde op zijn eigen bewustzijnsstaat dat iemand van de Russische leiding de gevolgen natuurlijk ook zou kunnen overzien en dit zou tegenhouden. Maar hij had ongelijk en hij was bereid om toe te geven dat hij ongelijk had. Je kunt dan ook begrijpen dat veel mensen op aarde heel dramatische scenario’s opgevoerd moeten zien in wat zij beschouwen als het echte leven, de materiële wereld, dit aardse podium, voordat ze zich ervan bewust worden dat er veranderingen moeten komen.

Maar jij niet. Je bent een spiritueel persoon. Je staat open voor leiding die jouw eigen geest en het materiële universum te boven gaat. Jij zit niet op de Harde Leerschool. Waarom zou je dit zo serieus moeten nemen of zelfs persoonlijk opvatten? Waarom zou jij je ertegen verzetten? Waarom zou je proberen om dit te veranderen? Dit maakt deel uit van het proces om de aarde dichter bij de Gouden Eeuw te brengen. Je kunt toch niet verwachten dat iedereen op aarde de Gouden Eeuw tegemoet kan gaan zoals jij?

Je moet begrijpen dat veel mensen de Harde Leerschool nodig hebben om in beweging te komen. Jij kunt een stap naar achteren doen en je realiseren dat het een theatervoorstelling is, hoe echt het ook lijkt. Ik weet dat dit voor veel mensen ongevoelig zal lijken omdat er in het echte leven lijden aan vastzit en mensen worden vermoord en opgeblazen en al dat soort dingen meer. Ik vraag je niet om ongevoelig te zijn. Maar ik vraag je om een stapje terug te doen en te beseffen dat jij als spiritueel persoon alleen maar naar deze theatervoorstelling hoeft te kijken opdat die mensen die niet kunnen worden gewekt door een spirituele leer, kunnen worden gewekt door het openbaren van gebeurtenissen in wat zij denken dat de echte wereld is.

Laat je niet meeslepen door de voorstelling
Natuurlijk heeft het voor veel mensen tragische gevolgen. Die wil je natuurlijk voorkomen. Natuurlijk willen wij, de geascendeerde meesters, die graag vermijden. Maar wanneer dat niet kan, kun jij voorkomen dat je erin meegaat; de gevoelens, de gedachten, de draaikolken of zelfs de fysieke draaikolk van dergelijke gebeurtenissen. Je kunt achteroverleunen en het observeren en ernaar kijken alsof je in een theater naar een Griekse tragedie zit te kijken die zich op het podium ontvouwt. Ik zeg niet dat je van de uitvoering moet genieten, maar je kunt het als een uitvoering beschouwen en zo kun je voorkomen dat je erdoor wordt meegesleept. Je kunt voorkomen dat je erop reageert als iets wat niet zou mogen gebeuren.

Vanuit een bepaald perspectief zou het inderdaad beter zijn als het niet gebeurde. Het zou beter zijn als mensen konden groeien zonder te lijden. Maar als ze dat niet kunnen, dan levert het op de zeer lange termijn van de Gouden Eeuw op den duur minder lijden op dan het geval zou zijn als mensen niet veranderden. Wanneer je iets weet over reïncarnatie, dan realiseer jij je dat zelfs als iemand voortijdig van het levenstoneel verdwijnt vanwege een oorlog, dit niet het einde van zijn kansen is. Iemand zal de kans krijgen om in een andere situatie opnieuw te incarneren en dan kunnen ze weer verder.

Dus zelfs als je naar het perspectief van één ziel kijkt, kun je zeggen dat iemand misschien gedurende een korte periode in dit leven intens lijdt, maar dat dit veel langduriger lijden in meerdere toekomstige levens voorkomt. Wat vanuit een algemeen perspectief het meest constructieve resultaat is.

Je begrijpt dat ik als geascendeerde meester nu niet alleen maar evaluaties doe. Ik leg ze je voor om te voorkomen dat je bang wordt, een reactie krijgt van angst of boosheid of wrok of wat voor reacties ook waarin je kunt worden meegesleept als je getuige bent van zulke gebeurtenissen. Je kunt gecentreerd blijven; je kunt je blijven richten op het verder brengen van de planeet naar de Gouden Eeuw. Je kunt je invocaties en decreten opzeggen, je kunt je bewustzijn verhogen, je kunt aan je Goddelijke plan werken en daardoor de planeet vooruithelpen in plaats van te ontsporen of een omweg te maken vanwege een sterke reactie op dergelijke gebeurtenissen.

Alles is schijn
Neem de regel in mijn decreet: “De aarde is een verschijningsvorm waarin niets echt is.” Dit is een uitspraak die veel mensen verontrust, maar jij als spirituele student kunt er een beter perspectief op krijgen en beseffen dat alles wat mensen zien, alles wat mensen ervaren, schijn is. De schijn wordt gecreëerd door een combinatie van wat er buiten het hoofd van mensen gebeurt en van wat er zich binnenin het hoofd van mensen afspeelt. Met andere woorden, er vallen gebeurtenissen voor op de wereld, maar de mensen hebben ook nog een waarnemingsfilter dat beïnvloedt hoe ze naar die gebeurtenissen kijken.

Er zijn wetenschappers die er serieus over discussiëren dat twee mensen, wanneer ze naar een gazon kijken, het er misschien over eens zijn dat het groen is, maar zien ze werkelijk exact dezelfde kleur groen of hebben ze een individuele perceptie van de kleur groen? Dit is, geloof het of niet, het onderwerp van serieus wetenschappelijke discussies, en het is best wel een waardevolle discussie omdat dit het begin is van het besef dat mensen afzonderlijke waarnemingsfilters hebben. En het is niet alleen een kwestie van naar een bepaalde kleur kijken, maar als zelfs het kijken naar een kleur individueel en subjectief is, hoeveel te meer is het dan als mensen naar gebeurtenissen en ideeën en hun eigen leven kijken?

Je realiseert je dat wanneer je hiernaar kijkt vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters, je kunt zeggen: “De Elohim hebben planeet aarde gemanifesteerd. Gezien hun bewustzijnsniveau is de aarde echt; er is echt een planeet.” Maar wanneer je dit bekijkt vanuit het perspectief van mensen die zijn geïncarneerd, dan zien ze niet de echte planeet, ze zien een verschijningsvorm die in hun geest wordt geproduceerd. Vanuit het perspectief van een geïncarneerde persoon is de aarde een verschijningsvorm waarin niets echt is, omdat de Elohim niet hebben geschapen wat zij waarnemen, maar een verschijningsvorm die sterk wordt beïnvloed door hun eigen geest en hoe meer mensen zich in een lagere bewustzijnsstaat bevinden, hoe geslotener hun geest is, hoe meer ze zich verzetten tegen verandering, hoe meer ze alleen de schijn zien en niet de werkelijkheid.

Wat is echt?
Nu kun je hier andere overwegingen aan toevoegen en zeggen: “Wat betekent het dat iets echt is?” En veel mensen zouden zeggen dat dit een objectieve ervaring van iets is, onafhankelijk van de geest. Dit klopt enigszins als jij je realiseert dat de geest van menselijke wezens die in het dualiteitsbewustzijn zijn, volledig subjectief is en alles wat zij zien, subjectief is. Je kunt stellen dat er buiten die geest – die dualistische, gescheiden geest – een objectief bestaan bestaat. Maar je kunt niet zeggen dat alleen iets wat niet door een geest wordt beïnvloed of gecreëerd, echt is, want hoe hebben de Elohim de aarde dan geschapen? Met de kracht van hun geest. Ze formuleerden mentale beelden, ze projecteerden die op het Materlicht en manifesteerden de planeet.

Dat geldt ook voor de rest van het universum. Alles wordt uit geest gecreëerd, dus als je zegt dat alles wat uit geest is gecreëerd, uiteindelijk niet echt is, dan is niets echt in het hele universum. Maar het is natuurlijk praktischer om op een planeet als de aarde te beseffen dat hoe subjectiever, hoe geslotener een geest is, hoe meer hij slechts een verschijning zal zien waarin niets echt is.

Hoe kun jij dit als spirituele student gebruiken? Je kunt dan weer terugvallen op de analogie met het theater en zeggen dat in een theater uiteindelijk niets echt is – het is een voorstelling die bedoeld is om de gedachten van de toeschouwers te beïnvloeden. De hele planeet is een voorstelling, maar het verschil tussen een theater en de planeet is dat mensen op aarde niet alleen maar passieve toeschouwers zijn, ze deelnemen aan de voorstelling. Ze staan bij wijze van spreken op het toneel, ze vormen allemaal een onderdeel van de voorstelling, maar ze denken natuurlijk dat dit het echte leven is. Maar jij als spirituele student kunt je geest bevrijden van de illusie dat dit de echte wereld is. En het voordeel hiervan is dat jij je dan kunt realiseren hoe iets wat niet echt is, je geest dan kan beïnvloeden?

De illusie dat er een objectieve wereld bestaat
Je bent gedurende vele levens opgevoed door de gevallen wezens om te denken dat er een echte wereld is, dat er een objectieve wereld bestaat waar jouw geest heeft geen macht over heeft, maar dat de objectieve wereld wel macht heeft over jouw geest. Die kan je geest beïnvloeden. De gevallen wezens willen dat je dit gelooft dat er een objectieve wereld is die niet door de geest is gecreëerd en dat er daarom een grens zit aan hoeveel jij je persoonlijke situatie kunt veranderen of hoeveel de mensheid de planeet kan veranderen.

De gevallen wezens willen dat je gelooft dat je in een echte wereld leeft. Je kunt hem niet veranderen en daarom kan de invloed die deze wereld tot nu toe op jouw geest heeft gehad, niet door jou worden veranderd. Je hebt geen macht om dat te veranderen. De wereld is zoals ze is. Er is oorlog op de wereld. Dit beïnvloedt je geest op een bepaalde manier, en zolang er oorlog op de wereld is, kun je niet veranderen hoe dat je geest beïnvloedt. Dat willen de gevallen wezens je laten geloven en het is natuurlijk een verraderlijke leugen.

De realiteit die de geascendeerde meesters al heel lang onderwijzen, is dat je de kracht hebt om je geest te veranderen, zodat je de manier waarop de wereld buiten jouw geest de wereld binnenin jouw geest verandert, beïnvloedt. In feite kun je een gemoedstoestand bereiken waarin niets ter wereld jouw gemoedstoestand kan beïnvloeden. Jij kiest je gemoedstoestand onafhankelijk van de externe gebeurtenissen die op de wereld plaatsvinden.

Hier sprak Gautama Boeddha over als het ‘pad’, het ‘achtvoudige pad’, omdat je geleidelijk aan op het punt komt waarop niets ter wereld jou beïnvloedt. De demonen van Mara, de prins van deze wereld, kunnen je niet beïnvloeden en jou tot een bepaalde reactie dwingen.

Boeddhaschap en Christusschap
Veel van jullie zijn dit nog niet half gaan begrijpen. Sommigen van jullie hebben het verstandelijk begrepen, maar nog niet volledig geïnternaliseerd. Boeddhaschap, Christusschap betekent dat je op een punt komt waarop niets wat op deze wereld gebeurt, jouw gemoedstoestand kan beheersen. Niets kan je tot een bepaalde reactie dwingen. Je bent vrij zodat je naar elke gebeurtenis kunt kijken die op aarde gebeurt en volledig de vrijheid hebt om jouw reactie te kiezen, te kiezen hoe jij je erover voelt, wat je ervan vindt, hoe jij jezelf ermee identificeert en hoe je wilt handelen. Je bent vrij. Je wordt niet gedwongen door externe gebeurtenissen.

Hoe kun je in die staat komen? Door je te realiseren dat je bepaalde zelven hebt – gescheiden zelven die berusten op de illusie dat je geest beïnvloed moet zijn door omstandigheden in de buitenwereld – en dat ze alleen op een bepaalde manier kunnen worden beïnvloed. Dit heeft te maken met de eerste keer dat je naar de aarde kwam en klappen kreeg. Je hebt oorlogen meegemaakt op aarde. Je hebt absolute meedogenloosheid ervaren omdat bepaalde gevallen wezens bereid waren om tientallen, honderden, duizenden of miljoenen mensen te doden om hun eigen ego te bevredigen. Je schrok hier zo van dat je een gescheiden zelf creëerde om hiermee om te gaan om nog enigszins in evenwicht te kunnen blijven; hoewel jij je op een moeilijke planeet bevindt, is het geen volledig krankzinnige planeet waar je het psychologisch niet kunt overleven.

Dit was een begrijpelijke reactie toen je voor het eerst naar de aarde kwam, maar je bent hier al een hele tijd, je hebt het spirituele pad bewandeld en het is tijd om naar dit gescheiden zelf, alle gescheiden zelven, te kijken en ze te laten sterven. Dit betekent niet dat je ongevoelig wordt in de zin dat je ontkent dat er lijden is of dat je geen medeleven voelt met mensen, maar dit betekent wel dat je beseft dat jij, ook al is er nog steeds oorlog op aarde, je reactie kunt kiezen of ervoor kunt kiezen om niet te reageren met angst, met gescheidenheid. In plaats daarvan kun je ervoor kiezen om te zeggen: “Ik zal het beeld vasthouden. Ik zal de decreten en invocaties opzeggen dat dit zal worden getranscendeerd. Ik zal werken aan het verhogen van het collectieve bewustzijn, zodat dit wordt getranscendeerd en onmogelijk wordt.”

Maar je bent niet verontrust, je wordt niet meegesleept in een negatieve reactie van woede, angst of haat. Je blijft ongebonden. Dit betekent niet dat je niets doet, niet doet wat er gedaan kan worden om de situatie te veranderen, maar je doet het niet omdat je eraan gehecht bent, omdat het je verontrust. Omdat die staat uit een gescheiden zelf voortkomt en wanneer je op basis hiervan handelt, is je impact veel kleiner dan wanneer je kunt handelen vanuit de hogere staat van Christusschap en Boeddhaschap.

Je zou ook kunnen zeggen dat jouw IK BEN Aanwezigheid misschien een impuls zou kunnen sturen naar de vier niveaus van je geest die gericht is op het transformeren van de energie die ervoor zorgt dat mensen gaan oorlog voeren, maar die energie moet door het identiteits-, het mentale en het emotionele lichaam gaan en in wisselwerking treden met alle reactiepatronen die je daar hebt, die de kracht van de impuls zullen verminderen. Dus als je die reactiepatronen, die gescheiden zelven, opruimt, kan de impuls vanuit je hogere zelf ongehinderd door je geest passeren en daardoor enorm veel impact hebben.

Stel je Christusschap niet voor onbepaalde tijd uit
Het andere voordeel van zien dat uiteindelijk niets echt is, is natuurlijk dat dit je kan helpen om een staat van vrede te bereiken waarin je er vrede mee hebt dat je op aarde bent, zelfs onder de huidige omstandigheden.

Wat heb jij nodig om Christusschap of Boeddhaschap te manifesteren terwijl je nog geïncarneerd bent? Een van de mechanismen die de gevallen wezens hebben gemaakt, is dat ze projecteren: “Jij bent een verantwoordelijke spirituele student. Je streeft naar een hoger bewustzijnsniveau. Je hebt een hoger bewustzijnsniveau bereikt, maar je moet je bezighouden met wat er op aarde gebeurt. Je kunt je niet zomaar afzijdig houden. Je kunt je niet terugtrekken, je kunt niet onthecht zijn en niets om andere mensen geven. Zolang er nog verschrikkelijke omstandigheden op aarde zijn, zoals oorlog, kun jij je Christusschap niet manifesteren. Je moet eerst deze omstandigheden uitbannen zodat er meer vrede op aarde is, en dan pas kun jij je Christusschap manifesteren.”

De gevallen wezens zeggen altijd: “Je moet je bezighouden met de huidige omstandigheden en proberen ze te veranderen en daarna mag jij pas je Christusschap manifesteren.” Als je het hiermee eens bent, dan stel jij je Christusschap voor onbepaalde tijd uit: “Er is iets waar ik eerst voor moet zorgen.” Het is de gelijkenis van Jezus, waarin een jongeman naar hem toe komt en zegt: “Ik wil je volgen, maar laat me eerst mijn vader begraven.” En wat is de reactie van Jezus? “Laat de doden hun doden begraven.” Wat de jongeman zei, was: “Ik wil je volgen. Ik wil het pad naar Christusschap bewandelen, maar er is iets waar ik eerst voor moet zorgen op de wereld. Ik moet eerst iets doen, daarna kan ik me concentreren op Christusschap.”

Welnu, er kunnen dingen zijn die een legitiem onderdeel zijn van je Goddelijke plan; die je moet doen of moet ervaren om je ervan te bevrijden, omdat het deel uitmaakt van jouw pad naar Christusschap. Maar de gevallen wezens projecteren op jou dat jij je Christusschap niet kunt manifesteren zolang er een bepaalde situatie is. Wat is natuurlijk de enige manier om oorlogsvoering op aarde te beëindigen? Dat een cruciaal aantal mensen Christusschap manifesteert en daardoor het collectieve bewustzijn kan optrekken, zodat steeds meer mensen een andere kijk op oorlog krijgen.

De Catch 22
Hoe zal oorlog verwijderd worden als jij je Christusschap uitstelt vanwege oorlogen? Het is een dilemma, een catch-22 dat de gevallen wezens hebben gemaakt en zij hebben er veel van gemaakt. Er komt een moment waarop je hiernaar moet kijken en beseffen dat jij, onder alle omstandigheden die zich op de planeet ontwikkelen, het recht hebt om je hiervan los te maken en je te concentreren op je spirituele groei, op het manifesteren van je Christusschap. Wanneer jij een hogere staat van bewustzijn bereikt, kun je veel meer impact hebben op het veranderen van omstandigheden op aarde, maar niet zolang je ergens aan gehecht bent, zolang je reageert met een gescheiden zelf.

Nu zouden we nog een ander perspectief kunnen overwegen. Zoals ik al zei, hebben de gevallen wezens veel enigma’s geschapen: een catch-22, een onmogelijke situatie, een dilemma. Een klassiek voorbeeld hiervan is dat de gevallen wezens je fysiek aanvallen en dreigen je te doden. Wat doe jij? Laat jij je door hen doden of sla je terug en dood jij hen? Dit is slechts één situatie. De gevallen wezens veroorzaken een oorlog. Het ene land valt het andere aan. Wat doe jij?

Vrije wil volledig aanvaarden
Dit zijn dus dilemma’s die de gevallen wezens scheppen en je wordt er alleen in meegesleept als je in het dualiteitsbewustzijn bent en gescheiden zelven hebt die willen dat je hier iets aan doet. De beste manier is natuurlijk dat je die uiterlijke zelven opruimt, maar je kunt ook je houding veranderen en zeggen: “Maar ik leef op een planeet waar de hoogste wet de vrije wil is. Als andere mensen hun vrije wil gebruiken om iets te doen, waarom moet ik daar dan iets aan doen? Het is niet mijn taak om de vrije wil van andere mensen te veranderen. Ik heb mijn eigen vrije wil. Mijn taak, ik heb het gezag om mijn eigen keuzes te maken, maar ik ben niet verantwoordelijk voor iets wat andere mensen doen met hun vrije wil en ik heb niet het gezag om hun gedachten en hun vrije wil met geweld te veranderen. Waarom moet ik reageren op iets wat andere mensen doen? Waarom moet ik proberen hun keuzes te veranderen? Waarom kan ik hen die niet gewoon laten openbaren opdat ze de consequenties ervan dragen?

In sommige gevallen komt het omdat jij jezelf wilt beschermen tegen de gevolgen, maar als spirituele mensen, voor de meesten van jullie komt het omdat je de mensen eigenlijk wilt beschermen tegen de gevolgen van hun keuzes, omdat jij die gevolgen wel ziet en niet wilt dat ze lijden. Maar op een planeet met vrije wil is het niet jouw verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen bepaalde keuzes maken of te voorkomen dat mensen de gevolgen van die keuzes ondervinden.

Zoals we al eerder hebben gezegd, kwamen veel avatars naar de aarde omdat ze vrije wil nog niet volledig hadden verinnerlijkt. Dit is een van de uitdagingen waarmee avatars op deze planeet worden geconfronteerd – dat ze zover komen dat ze kunnen zien wat er gebeurt, zien wat mensen doen en in plaats van te proberen te voorkomen dat ze de keuzes maken die lijden veroorzaken, stap je naar achteren en zeg je: “Wat er ook gebeurt, laat ze maar ervaren wat de gevolgen zijn want ze willen toch niet naar me luisteren. Ze kunnen niet leren als het tegen hen wordt gezegd, ze kunnen alleen iets leren als ze de gevolgen ervan ervaren. Waarom zou ik voorkomen dat ze iets leren op de enige manier waarop ze iets kunnen leren? Waarom is het mijn taak om mezelf tussen mensen en hun karma dat terugkomt te plaatsen? Is het echt mijn taak als avatar op aarde om te voorkomen dat mensen de gevolgen van hun keuzes dragen door te proberen te voorkomen dat ze die keuzes maken? Ben ik hier om andere mensen van gedachten te laten veranderen of ben ik hier om zelf van gedachten te veranderen, om mijn eigen bewustzijn te verhogen, om te ontsnappen aan alle illusies die ik heb over vrije wil; ze te transcenderen? Wanneer jij je dit realiseert, kun je weer een stap naar achteren doen, naar de aarde kijken en dingen loslaten.

Een enigma dat zit ingebouwd in vrije wil
Dit houdt verband met de dilemma’s die door de gevallen wezens zijn geschapen om jou in de val te lokken, om jou in een eindeloze spiraal van reageren te trekken. Maar bepaalde dilemma’s zijn niet door de gevallen wezens gecreëerd. We zouden kunnen zeggen dat die ingebouwd zitten in de vrije wil en het hele proces van het verhogen van je bewustzijn. En er meerdere dilemma’s of enigma’s, maar ik wil de volgende aanstippen: Jij bent geschapen, zoals we hebben gezegd, als een individueel wezen met een individuele vrije wil. We hebben gezegd dat je een verlengstuk bent van je IK BEN Aanwezigheid die in het spirituele rijk bestaat. In het spirituele rijk voelt iedereen, elk wezen, zich verbonden met elk ander wezen, voelt dat ze deel uitmaken van de ene geest, ze zien de wereld als een onderling verbonden geheel. Je wordt als individueel wezen naar een niet-geascendeerde sfeer gestuurd. Je hebt de optie om de dualiteit in te gaan en jezelf als een gescheiden wezen te beschouwen, maar waar ik het over heb, is juist het feit dat je hier komt als individueel wezen.

Het is de bedoeling dat je deze wereld ervaart als een individueel wezen vanuit jouw specifieke gezichtspunt. Het is de bedoeling dat je groeit in bewustzijn, je bewustzijn uitbreidt, maar nog steeds als individueel wezen. Wanneer je dan een bepaald niveau van bewustzijn bereikt, kun je dit individuele bestaan opgeven en terugkeren naar je IK BEN Aanwezigheid, of hoe we dit ook in woorden hebben proberen uit te leggen; die altijd ontoereikend zullen zijn. Maar het enigma dat in dit proces zit ingebouwd, is: hoe breng jij je individuele vrije wil in evenwicht met het feit dat je niet alleen bent op deze wereld, dat er op deze planeet achtmiljard andere individuen met vrije wil zijn? Hoe breng je dat in evenwicht?

We hebben het erover gehad dat je op een natuurlijke planeet je gevoel van verbondenheid niet verliest, maar we hebben ook gezegd dat je op een natuurlijke planeet begint met een identiteitsgevoel dat in één enkel punt is samengebald. Je beschouwt jezelf als een individueel wezen, je realiseert je dat je verbonden bent met iets buiten je eigen geest – je bent verbonden met andere mensen, je bent verbonden met je omgeving, maar je blijft een individueel wezen. Dus zelfs op een natuurlijke planeet bestaat dit dilemma, dit raadsel. Hoe los je het feit op dat je een individuele vrije wil hebt en dat iedereen in jouw omgeving een eigen vrije wil heeft? Hoe ga je hiermee om?

Nu presenteer ik je dit niet met de gedachte dat er een magische manier is om hiernaar te kijken waardoor het raadsel wordt opgelost. Ik probeer niet te zeggen dat je het niet goed waarneemt, dat je hier een verkeerde kijk op hebt en dat jij het raadsel kunt oplossen als jij je kijk hierop verandert. Het enigma is er en het zal blijven totdat je ascendeert. Wanneer je ascendeert, kun je zeggen dat je het raadsel oplost, maar ik kan je geen woorden en leringen geven zolang je niet geascendeerd bent om het raadsel voor jou op te lossen.

Jouw wil in evenwicht brengen met de wil van anderen
Het is niet mogelijk om het in woorden te beschrijven, maar je kunt wel accepteren dat er een enigma is. Je kunt accepteren dat je zelfs wanneer je het honderdvierenveertigste niveau van bewustzijn bereikt, zolang je geïncarneerd bent, te maken zult krijgen met de behoefte om jouw vrije wil in evenwicht te brengen met de vrije wil van de mensen om je heen.

Kijk naar twee mensen die een relatie met elkaar hebben. Ze wonen samen in hetzelfde huis, ze hebben misschien kinderen, maar ze hebben een leven samen. Laten we het gewoon vereenvoudigen: kijk naar twee mensen. Ze kunnen veel van elkaar houden, ze kennen elkaar misschien goed, ze hebben respect voor elkaar, maar het zijn nog steeds twee individuen. Ze hebben een verschillend gezichtspunt, een andere kijk op het leven, ze hebben een individuele vrije wil. Hoe breng je dat in balans? Hoe ga je daarmee om als de één het ene wil doen en de ander iets anders?

Nogmaals, ik zeg niet dat er een eenvoudige, duidelijke oplossing is. Ik wijs je er alleen maar op dat dit een enigma is dat je blijft volgen zolang je een individueel bestaan in een niet-geascendeerde sfeer hebt, zelfs op een natuurlijke planeet, omdat dit ook geen geascendeerde sfeer is. Wat kun je hier als spiritueel persoon aan doen? Waarom zou ik dit vertellen als je dit niet kunt oplossen of er iets aan kunt doen?

Je kunt opnieuw naar de hele planeet kijkend zeggen: “Natuurlijk moet ik een manier vinden om mijn vrije wil in evenwicht te brengen met de vrije wil van de mensen die dicht bij me staan, met wie ik een directe persoonlijke wil heb, maar niet bij de rest van de mensheid. Daarom kan ik een stap naar achteren doen en zeggen: Die achtmiljard andere mensen op de planeet hebben een eigen vrije wil, maar ik ben niet verantwoordelijk voor hun vrije wil. Ik ben niet verantwoordelijk voor hun keuzes. Ik hoef mijn vrije wil niet aan te passen aan de keuzes die zij maken.”

Wanneer je een directe persoonlijke relatie hebt, moet jij je vrije wil en je keuzes aanpassen aan de mensen om je heen, maar niet aan de mensheid als geheel. Wanneer je daarover nadenkt, hoe zou je dat dan kunnen doen als er zoveel verschillende mensen zijn die zoveel verschillende dingen willen doen?

Als spiritueel persoon kun je dan een stap naar achteren doen en zeggen: “Ik ben niet verantwoordelijk voor de keuzes van deze mensen. Ik hoef niet te reageren op de keuzes die ze maken of de gevolgen van die keuzes. Ik moet onthecht blijven en hen zelf de gevolgen laten dragen. Ze kunnen mij persoonlijk raken, maar ik moet hier zo weinig mogelijk aan gehecht zijn en beseffen dat deze mensen de consequenties moeten ervaren om hun bewustzijn te veranderen. En ik moet hier totaal niet aan gehecht zijn en me concentreren op mijn eigen bewustzijnsstaat. Ik ben niet verantwoordelijk voor de keuzes van deze mensen. Ik hoef mijn vrije wil niet aan te passen aan hun keuzes. Ik heb het recht om me te concentreren op mijn eigen spirituele groei, mijn eigen spirituele pad, en zo weinig mogelijk aandacht te besteden aan de keuzes van andere mensen. Zelfs als die mij fysiek beïnvloeden, kan ik een manier vinden om mijn geest, mijn gemoedstoestand, er zo min mogelijk door te laten beïnvloeden.

Hoe je rust vindt in een chaotische wereld
Dit lost het enigma niet op, maar het maakt het zeker gemakkelijker voor jou om te bestaan op een planeet waar zoveel onrust heerst. En dit was een onderdeel waarop we wilden focussen op deze conferentie. We hadden de hoop dat we jullie konden helpen om meer vrede te bereiken in een chaotische wereld. En hoe doe je dat? Door de chaos te accepteren, door de chaos te omarmen, door te beseffen dat jij, ongeacht de keuzes van andere mensen nog steeds je eigen keuzes kunt maken. En zelfs als jij je omstandigheden niet onder controle kunt hebben, kun jij je gemoedstoestand wel beheersen onafhankelijk van de keuzes van andere mensen. Met andere woorden, je kunt zeggen: “Ik sta niet toe dat de chaos die wordt veroorzaakt door de keuzes van andere mensen mijn gedachten binnenkomt en mijn keuzes beïnvloedt. Ik bevaar nog steeds de Rivier van het Leven met een duidelijk gevoel over waar ik heen wil. En wat er ook gebeurt, welke bochten er ook zijn, ik draai gewoon om en ga de richting op die ik in mijn Goddelijke plan heb gezet.

Nu weet ik heel goed dat we jullie geen wondermiddel hebben gegeven. De leringen die we op deze conferentie hebben gegeven, kun je niet bestuderen en dat ze daarna onmiddellijk jouw gevoel van verontrusting oplossen en dat jij rustig wordt. Maar er is geen wondermiddel. En we hebben uitgelegd waarom.

Waar gaat het echte pad over
Je moet leren, je moet ervaren, je moet je bewustzijn aanpassen. Op die manier groei je in bewustzijn. Heel veel spirituele mensen komen op het spirituele pad met een bepaald doel; om een bepaalde gemoedstoestand te bereiken. Die gemoedstoestand kan echter vele stappen hoger liggen dan hun huidige gemoedstoestand. Maar die mensen zien dat er een doel is, of je het nu Christusschap of Boeddhaschap of verlichting of hoger bewustzijn noemt, en zeggen tegen de spirituele leraar: “Geef me een wondermiddel zodat ik onmiddellijk van mijn huidige niveau naar het niveau kan stijgen dat ik daarboven zie. Laat me zien hoe ik vanaf hier kan springen naar de plek waarop jij bent.

Maar hoe heb ik mijn huidige bewustzijnsniveau bereikt? Door stap na stap te doen. Omdat ik daardoor stap voor stap mijn bewustzijn transformeerde. Hoe kun je ooit in één grote sprong van je huidige niveau naar het allerhoogste niveau springen? Dat kan niet. Je moet hetzelfde proces willen doorlopen dat alle mensen die van de aarde zijn geascendeerd, bereid waren te doorlopen.

Als je een sluiproute wilt, als je stappen wilt overslaan, dan ben je eigenlijk niet klaar voor het ware pad dat door de eeuwen heen in veel verschillende contexten is onderwezen. Je bent dan in zekere zin op zoek naar het linkse pad van de verkeerde leraren die allerlei beloftes doen en die weten dat ze niet kunnen worden waargemaakt.

Een echte leraar zal geen belofte doen die niet kan worden waargemaakt. Waarom zou hij? Een echte leraar heeft niets van de leerling nodig. Een valse leraar heeft iets nodig van de leerling. Dat kan je licht zijn, je energie, je gehoorzaamheid, dat kunnen bepaalde daden zijn die je kunt verrichten. Maar een ware leraar die het dualiteitsbewustzijn en de niet-geascendeerde sfeer heeft getranscendeerd, heeft niets van jou nodig. De ware leraar wil dat je groeit en kan je daarom alleen een pad geven dat de enige manier om te groeien beschrijft, namelijk stap voor stap.

Bij elke stap moet je een enigma oplossen, een illusie overwinnen. Soms denken studenten: “Het einddoel is dat je bevrijd bent van de illusie, dus waarom kan ik daar niet gewoon naartoe springen en vrij zijn? Geef me dat magische inzicht, zodat ik meteen verlicht ben.” Maar het doel is eigenlijk niet dat je bevrijd bent van de illusies. Het doel is dat je het proces doorloopt en één voor één de illusies oplost, omdat je door het oplossen van een illusie je bewustzijn uitbreidt. Niet bevrijd zijn van de illusie vergroot je bewustzijn, maar het oplossen van de illusie. Dit is het ware pad.

Het gaat om de reis, niet om de bestemming
Als je dit begrijpt, als je dit accepteert, kun je rustig dat geleidelijke pad volgen. Je kunt de stap accepteren, je kunt de trede waarop je staat omarmen, je kunt je concentreren op de huidige illusie. Je hoeft je geen zorgen te maken over de treden die nog boven je zijn. Je concentreert je op je huidige illusie, je werkt aan dit raadsel, je gaat het gescheiden zelf zien, je laat het los en dan ga je naar het volgende niveau. Je voelt voldoening als je naar dat niveau bent gestegen, maar na een tijdje zeg je: “Wat is de volgende illusie? Wat is het raadsel op dit niveau?” En dan richt jij je daar op. En je hebt vrede met het feit dat je dit zult blijven doen zolang je geïncarneerd bent op aarde.

Stap na stap doen; illusie na illusie opruimen. En wanneer jij dit doet, wanneer je dit omarmt, kun je de houding dat je tekortschiet, overwinnen, omdat jij je niet compleet voelt zolang je weet dat je niet bij jouw uiteindelijke doel bent. In plaats daarvan kun jij je compleet voelen door deel te nemen aan het proces. Het is, zoals het gezegde luidt, dat een beetje een cliché is geworden: “Het gaat om de reis, niet de bestemming.” Maar het is waar. Heel veel mensen benaderen het spirituele pad met de houding dat het niet genoeg is, dat ze er nooit vrede mee zullen hebben, dat ze zich nooit tevreden of heel zullen voelen zolang ze niet op het allerhoogste niveau van verlichting zijn.

Neutraal blijven wanneer je gebeurtenissen die zich ontvouwen, observeert
Maar je kunt van houding veranderen, zodat je er vrede mee hebt, je tevreden voelt terwijl je het pad bewandelt, het proces ziet ontvouwen, voldoening te voelen elke keer dat je een stap hoger komt, zelfs voldoening te voelen omdat je op je huidige niveau bent en de wereld te observeert met je huidige bewustzijnsniveau.

Je kunt op een punt komen waarop je vrede hebt met het observeren van de theatervoorstelling van de aarde die zich ontvouwt, ziet hoe andere mensen erop reageren, ziet wat mensen doen, observeert, je hoeft iets niet te beoordelen, je observeert gewoon hoe ver bepaalde groepen mensen moeten gaan voordat de klappen hard genoeg worden dat ze echt het voelen en beseffen dat zij beslist moeten veranderen. Dit kun je gewoon observeren. Observeer hoe het zich ontvouwt alsof je naar een film of een toneelstuk in een theater kijkt.

Uiteindelijk is het doel van elke spirituele leraar dat we willen dat onze studenten hetzelfde bewustzijnsniveau hebben, hetzelfde bewustzijn als wij. Uiteindelijk wil ik natuurlijk dat jullie, allemaal stuk voor stuk, ascenderen en de vrijheid en vreugde voelen die je hebt in het geascendeerde rijk, maar ik weet dat dit niet realistisch is.

Het tweede wat ik dus wil, en we willen dit allemaal voor onze studenten, is dat je, terwijl je nog geïncarneerd bent op deze chaotische wereld, innerlijk een zekere vastberadenheid, innerlijk een zekere vrede, innerlijk een zekere acceptatie voelt van de wereld waarin jij je bevindt, de gebeurtenissen die zich ontvouwen en het proces om je bewustzijn te verhogen en deel uit te maken van het proces om de wereld dichter bij de Gouden Eeuw te brengen.

Wij als geascendeerde meesters halen er voldoening uit dat we deel uitmaken van dit proces. We hopen dat jij daar ook voldoening in kunt vinden, ook al weten we dat het moeilijker is als jij je nog in het dichte materiële rijk en de vier niveaus bevindt. Maar je kun innerlijk de vastberadenheid krijgen om je niet tegen het proces te verzetten en in plaats daarvan het te omarmen. Je omarmt de chaos, je omarmt de fluctuaties, de dynamiek in je omgeving.

Verlangen naar stilte
Het interessante, en dit is nog een enigma, is dat jij door je IK BEN Aanwezigheid naar de wereld wordt gestuurd om je IK BEN Aanwezigheid ervaringen te geven door stadia te doorlopen. Jouw IK BEN Aanwezigheid heeft meer vrede, zou je kunnen zeggen, staat meer stil, maar een niet-geascendeerde sfeer beweegt op een andere manier. In zekere zin word je vanuit de stilte de beweging in gestuurd, maar je verlangt terug naar die stilte.

Ik zeg niet dat het geascendeerde rijk stilstaat, maar ik geef je alleen een contrast dat in woorden kan worden beschreven. Je komt vanuit stilstand in een wereld van beweging. Je bent een bewegend wezen, maar je verlangt naar stilte en je denkt dat de enige manier om die stilte te bereiken is de beweging te stoppen, maar dit is een illusie. De enige manier om stilte te bereiken is de beweging omarmen en te zien dat de beweging alleen mogelijk is omdat er stilte op de achtergrond is.

En wanneer jij je afstemt op de achtergrond, dan voel je die rust zelfs als je in beweging bent. En dat hebben we allemaal bereikt op de hogere niveaus van het pad. Maar er is geen wet die zegt dat je op de hogere niveaus van het pad moet zijn om dit te bereiken. Je kunt dit op bijna elk niveau bereiken boven het achtenveertigste niveau en zeker rond het zesennegentigste niveau. Dit is wat Gautama en ik voor jullie wensen, dat je een gevoel van vrede kunt bereiken terwijl je in beweging bent.

Ik en Gautama zijn dankbaar dat jullie het instrument wilden zijn om dit in je geest op te nemen en op het collectieve bewustzijn te projecteren. We hopen dat jij er persoonlijk baat bij hebt gehad. We weten dat dit het collectieve bewustzijn ten goede is gekomen en het is een grote stap vooruit als we zo’n lering kunnen uitgeven, niet alleen op het fysieke vlak maar op de vier niveaus van het materiële universum.

Hiermee, in grote dankbaarheid, verzegelen zowel Gautama als ik jullie in de vrede die we zijn. We zijn in vrede vergeleken met de mensen op aarde, maar we zijn nog steeds in beweging, want zelfs in het geascendeerde rijk is er zelftranscendentie en we omarmen dat proces.

Wees verzegeld in de beweging van vrede, de vreedzame beweging.

 

* Als gedachtevorm voor komend jaar gebruiken we de Zon-gedachtevorm van vorig jaar:

Gautama Boeddha, jij bent de perfecte spiegel voor de aarde.

Saint Germain, jij bent de perfecte spiegel voor de economie.

Moeder Maria, jij bent de perfecte spiegel voor vrouwen.