ROS05: Moeder Maria’s Rozenkrans van Onvoorwaardelijke Liefde

Verteer alle krachten van anti liefde in je wezen en op aarde. Maak weer contact met je liefde voor je IK BEN Aanwezigheid en Gods eeuwige levensstroom

Lees leringen over deze rozenkrans: De Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke LiefdeMoeder Maria

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg nu een persoonlijk gebed toe.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk door ons op aarde gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid jouw wil op aarde te openbaren, zoals die in de hemel wordt geopenbaard.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de kans geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het universum ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze planeet op ons. Wij beloven ons boven de verleidingen van ons lagere zelf te verheffen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en eeuwig, op aarde wordt gemanifesteerd. Amen.

 

O Moeder Maria, help mij al mijn beperkingen te overwinnen
O Moeder Maria ik verzeker je dat ik gemotiveerd ben mijn overwinning en mijn ascensie in het licht te behalen en ik besef dat ik om mijn overwinning te behalen, de oproep van Jezus moet volgen. Daarom ben ik bereid mijn leven te verliezen, dat wil zeggen mijn sterfelijke identiteitsgevoel, om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te vinden.

Help mij me af te stemmen op, opnieuw contact te maken met en mij te richten op de primaire kracht die de grondslag is voor de hele schepping, de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde die zelfs God ertoe aanzet méér te worden.

Help mij al mijn beperkingen en tekortkomingen op deze wereld te overwinnen en uit te stijgen boven het beperkte, onvolmaakte identiteitsgevoel dat ik een sterfelijk menselijk wezen ben, een zondaar die voor altijd gedoemd is van God gescheiden te blijven.

Help mij mijzelf nooit toe te staan om stil te blijven staan, gevangen te raken in, en gehecht te zijn aan enig beperkt identiteitsgevoel, een bekrompen gevoel over het leven.

Ik erken de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde
1. Ik erken de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde die zegt: “Ik zal zijn die ik zal zijn, want ik ben de niet te stuiten, de niet uit te doven, kracht die boven elke kracht staat die je in dit universum ooit gezien hebt. Ik sta zelfs boven elke kracht die door God geschapen is, want ik ben waarlijk de kracht die God ertoe geïnspireerd heeft het universum met de krachten daarin te scheppen.”

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Noot: Het Wees gegroet Maria dat hierboven staat is het meest geschikt voor het bewustzijn van het Aquariustijdperk. Het Wees gegroet hieronder is de originele versie die is gegeven als overgang tussen het Vissen- en het Aquariustijdperk. Je kunt één van beide gebruiken, die die het meest overeenkomt met wat met jou resoneert.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, één in Genade,
de Heer is met ons door jou.
Gezegend zijn wij door jouw Wondergenade
en door de Wonderliefde van jouw zoon, Jezus.

Heilige Maria, Moeder van Wonderen,
wij geven onze angsten op, nu en voor altijd.
Wij aanvaarden Gods onvoorwaardelijke liefde
en zien het Wonderkoninkrijk geopenbaard op aarde.

2. Ik erken de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde die zegt: “Ik sta boven elke kracht, want ik ben een Aanwezigheid, een Wezen en toch ben ik beweging, ben ik een stroom, ben ik eeuwige en voortdurende transcendentie. En daarom zal ik zijn die ik op elk willekeurig moment wil zijn en elk moment zal ik meer zijn dan het ogenblik daarvoor.”

3. Ik erken de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde die zegt: “Ik ben waarachtig de niet te stuiten stroom van licht die zichzelf tot uitdrukking brengt, maar toch nooit stopt om in één speciale uitdrukkingsvorm opgesloten te raken. Ik ben de niet te stuiten, de niet uit te doven Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde en ik zit in alles wat ooit door God is gemaakt.”

4. Ik erken de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde die zegt: “Ik sta zelfs boven alles wat door God gemaakt is, want ik ben het Wezen, de substantie waaruit God alles schiep dat geschapen is. En zonder mij is niets gemaakt dat gemaakt is. Ik ben onvoorwaardelijke liefde en in mij zijn geen condities die zelftranscendentie kunnen stoppen.”

5. Ik erken dat ik mijn bestaan te danken heb aan de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde. Ik erken dat God mij geschapen heeft om medeschepper met hem te zijn.

6. Ik erken dat God mij verbeeldingskracht en de vrije wil heeft gegeven die mij in staat stellen elke vorm die ik wens te scheppen. Toch kan ik niets vanuit mijn eigen zelf scheppen, omdat alles wat geschapen is uit de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde wordt gemaakt.

7. Ik erken dat God het mij mogelijk maakt elke vorm die ik wens, elke vorm die ik mij kan voorstellen, elke vorm die ik uitkies, te scheppen. Maar juist omdat Gods Liefde onvoorwaardelijk is, staat God mij niet toe dat ik vast kom te zitten in een vorm die ik gemaakt heb of die anderen gemaakt hebben en die ik als permanent ben gaan beschouwen, of zelfs als mijn ware identiteit.

8. Ik erken dat de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde geen enkel deel van Gods schepping onbeperkte tijd stil zal laten staan of permanent in welke vorm ook vast laat komen te zitten.

9. Ik erken dat het leven ernaar verlangt dat ieder onderdeel van het leven groeit om de volheid van het leven te worden, om alles te worden wat het leven is, om alles te worden wat God is. En dan van daaruit zelfs meer te worden en werelden, na werelden, na werelden, te scheppen in een cyclus die nooit eindigt, omdat ze waarachtig boven de tijd en zelfs boven de eeuwigheid staat. Het is oneindig, maar het staat zelfs boven de oneindigheid, omdat liefde, onvoorwaardelijke liefde, de stuwkracht is om méér te worden dan ik nu op dit moment ben. En zelfs God heeft die stuwkracht, God heeft die stuwkracht om méér te worden, want anders zou er niets geschapen zijn.

 

O Moeder Maria, ik geef alle antiliefde op
O Moeder Maria, ik ben bereid de niet te stuiten kracht van God, de onvoorwaardelijke liefde van God die al het leven dwingt méér te worden, mijn beperkte identiteitsgevoel te laten verteren en de Toren van Babel af te breken die een gevangenismuur rondom mijn ziel is geworden.

Ik aanvaard dat God mij liefheeft met een alles verterende liefde en daarom verteert ze alle antiliefde. Ik geef hierbij elke gehechtheid aan een beperkt, onvolmaakt zelfbeeld op die in wezen antiliefde in mijn wezen is. Ik aanvaard dat ik waarlijk een zoon/dochter van de allerhoogste God ben en dat ik het potentieel heb alles te worden wat God is.

Ik aanvaard dat ik door God geschapen werd om een verlengstuk van hem te zijn en naar de wereld van vorm toe te gaan om deze hele vormwereld te helpen zich bewust te worden van het feit dat ze door God geschapen werd en dat ze het potentieel heeft te transcenderen en alles te worden wat God al is.

Ik aanvaard dat ik, omdat ik met een goddelijk potentieel geschapen werd en omdat ik vrijwillig aanbood voor deze eeuwige missie naar de aarde af te dalen, mij niet kan veroorloven stil te blijven staan in een identiteitsgevoel dat opgebouwd werd uit de onvolmaakte beelden en overtuigingen die je op deze wereld ziet. Daarom laat ik de leugens van de slangen achter mij die weloverwogen verkozen tegen Gods mooie plan voor dit magnifieke universum te rebelleren. In plaats daarvan richt ik mij op Gods eeuwige doel om door constante zelftranscendentie een universum van onbegrensde schoonheid te creëren.

 

Ik erken mijn goddelijke Bron
1. Ik erken dat, ware het niet dat het zuivere Wezen van God de drang heeft om méér te zijn, er dan geen geïndividualiseerde schepper zou zijn geweest die het universum waarin ik leef, had kunnen scheppen. En ware het niet dat zelfs de schepper ernaar had verlangd méér te zijn, ik niet als medeschepper naast God zou hebben bestaan.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

2. Ik erken dat ik, juist omdat ik geschapen ben uit die drang om méér te zijn, niet in mijn huidige bewustzijnsstaat, mijn huidige identiteitsgevoel, kan blijven.

3. Ik erken dat ik, zelfs als ik een volmaakt identiteitsgevoel gecreëerd zou hebben, niet in die identiteit zou kunnen blijven, omdat zelfs wat volmaakt is een val kan worden als ik eraan gehecht raak en ga denken dat dit mijn permanente identiteit is.

4. Ik erken dat mijn permanente identiteit is dat ik een individualisatie van het zuivere Wezen van God ben en als zodanig kan ik mijzelf niet gevangen zetten in iets wat ik geschapen heb.

5. Ik erken dat het zuivere Wezen van God meer is dan een vorm, meer is dan wat er ooit gemaakt is. Het zuivere Wezen van God staat niet stil, maar breidt zich voortdurend uit en groeit door, zelfs over alle grenzen heen, zelfs over alle grenzen die een wezen dat nog niet de volheid van het Godbewustzijn heeft verworven, zich ooit zou kunnen voorstellen.

6. Ik erken dat God boven alle beperkingen staat en dat er in het zuivere Wezen van God geen gescheidenheid bestaat; er bestaat enkel eenzijn. En in dat eenzijn bestaat het levende, ademende, altijd bewegende, het altijd transcenderende eenzijn dat pulseert en zich verheft en zich uitbreidt en elk moment meer van zichzelf in alle eeuwigheid wordt.

7. Ik erken dat de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde de eerste nazaat is van de ongelimiteerde verbeeldingskracht van het zuivere Wezen van God en daarom mij de stuwkracht geeft méér te zijn, altijd te transcenderen om méér te worden dan ik juist op dit moment ben.

8. Ik erken dat de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde de kracht is die al het leven aanzet tot transcenderen en méér worden. Daardoor is het de kracht die alle gevangenismuren rondom mijn verbeeldingskracht en mijn identiteitsgevoel zal afbreken.

9. Ik erken dat de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde mij elke identiteit laat scheppen die ik maar wens, maar ze zal mij niet toestaan dat ik in dat identiteitsgevoel gevangen raak of er voor altijd aan vasthoud.

 

O Moeder Maria, help mij me mijn eerste liefde te herinneren
O Moeder Maria, help mij me te herinneren dat ik, voordat mijn ziel naar deze wereld toekwam, de keuze heb gemaakt om hier te komen. Help mij me het moment te herinneren dat mijn IK BEN Aanwezigheid voor God stond, toen God de oproep deed wie er bereid waren af te dalen naar Gods nieuwste schepping, het materiële universum zelf, om het te helpen een van zichzelf bewust universum te worden dat aan de spiraal van zelftranscendentie kon beginnen die tot het volledige Godbewustzijn zou leiden.

Help mij me te herinneren hoe ik daar in die centrale hal voor de troon van God stond en uitkeek over de uitgestrektheid van dit mooie universum met haar veelheid aan sterrenstelsels, zonnestelsels en planeten. Help mij me te herinneren dat het mij volkomen duidelijk was dat er iemand naar dat universum moest afdalen om aan die spiraal te beginnen, de opwaartse spiraal van zelfgewaarzijn die ertoe zou leiden dat het hele universum van zichzelf bewust zou worden en zich ervan bewust zou worden dat het zelf God is.

Help mij me te herinneren dat toen mijn IK BEN Aanwezigheid over dit onmetelijke universum uitkeek en de onvoorwaardelijke liefde van God voelde, de drang tot zelftranscendentie uit de diepste kern van mijn wezen opwelde. Help mij me te herinneren hoe ik God aankeek en zei: “Hier ben ik Heer, stuur mij! Ik ga jouw onvoorwaardelijke liefde naar dit universum brengen totdat alles een uitdrukkingsvorm wordt van die onvoorwaardelijke liefde.”

 

Ik aanvaard de noodzaak dat ik moet transcenderen
1. Ik aanvaard dat ik, omdat ik werd geschapen om méér te worden, een nazaat ben van Gods streven om méér van zichzelf te worden en als zodanig moet ik méér worden om de creatieve, eeuwig pulserende stuwkracht van God om te transcenderen bij te houden.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

2. Ik aanvaard dat de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde bij mij zal komen, wanneer ik vasthoud aan een beeld of identiteit die ik gecreëerd heb, om mij er voorzichtig aan te herinneren dat ik moet transcenderen en verder moet om méér te worden wie ik ben.

3. Ik aanvaard dat wanneer ik mij verzet tegen de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde, haar stem steeds luider zal worden, totdat ik haar met geweld moet negeren.

4. Ik aanvaard dat als ik de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde negeer en als ik mijn hart en geest afsluit voor haar stem die mij oproept méér te worden, haar liefde dan de druk zal opvoeren, tot die druk zo groot wordt dat de beperkte identiteit die ik in deze vormwereld heb gecreëerd door de niet te stuiten kracht van onvoorwaardelijke liefde, de kracht van God zelf om méér te worden in een nooit eindigende cyclus van zelftranscendentie, uiteen wordt gescheurd.

5. Ik aanvaard dat de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde de nazaat van God is. Zij is de eerstgeborene uit het zuivere Wezen van God die IS, voor de schepper van dit universum er was.

6. Ik aanvaard dat ik de nazaat van God ben en dat God meer dan mij is. Omdat ik echter de nazaat van Gods verlangen ben om méér te worden, ben ik ook MEER. En daarom verlang ik er des te meer naar méér te worden van het méér en dit is de eeuwig durende dans van de kosmos die universum na universum en werelden binnen werelden in een wandkleed van leven dat je sterfelijke bevattingsvermogen te boven gaat, op laat komen.

7. Ik aanvaard dat de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde enkel mijn begrip te boven gaat zolang ik mij vereenzelvig met de beperkte vorm die ik op dit moment bewoon in plaats van me te vereenzelvigen met het zuivere Wezen van God uit wie ik voortgekomen ben.

8. Ik aanvaard dat het tijd is om verder te gaan. Het wordt tijd om te transcenderen en aan de huidige beperkingen voorbij te gaan die ik voor mezelf zie. En door dit te doen, help ik de hele planeet aarde de beperkingen te transcenderen die het gevolg zijn van het beperkte identiteitsgevoel dat er door de mensen op deze planeet op wordt nagehouden.

9. Ik aanvaard dat mensen te lang hun onvolmaakte beelden en structuren en hun verlangen naar de allergrootste macht en controle op deze planeet hebben gekoesterd. Zij hebben Torens van Babel gebouwd en de niet te stuiten kracht van God zorgt ervoor dat deze torens in verval raken, tenzij mensen opnieuw contact maken met Gods wens om méér te zijn en hun beperkte identiteitsgevoel en hun zucht naar macht willen loslaten.

 

Moeder Maria, help mij de volledige verantwoording voor mijn leven op me te nemen
O Moeder Maria, help mij te begrijpen dat al mijn lijden, al mijn pijn, al mijn beperkingen te wijten zijn aan het feit dat ik mijn eerste liefde vergeten ben, de oorspronkelijke liefde van mijn IK BEN Aanwezigheid uit wie mijn ziel geboren werd.

Help mij te begrijpen dat mijn ziel geboren werd uit de onvoorwaardelijke liefde van mijn IK BEN Aanwezigheid, die mijn Aanwezigheid de aandrang gaf méér te worden dan ze is, méér dan ik ben. En als gevolg van die stuwkracht om méér te worden, schiep ik mijn ziel en daalde af naar het materiële universum op de planeet aarde zelf. Ik kwam hier om te helpen de aarde de Vrijheidsster te laten worden en een zon op zich die licht naar een heel sterrenstelsel uitstraalt.

Help mij te begrijpen dat ik door de vele levens in de dichte energie van deze planeet het oorspronkelijke verlangen, de oorspronkelijke liefde van mijn Aanwezigheid, vergat en ik heb geleidelijk aan een beperkt identiteitsgevoel als sterfelijk menselijk wezen dat op deze planeet gevangen zit, geaccepteerd. Help mij te begrijpen dat er continuïteit zit in wie ik ben als zelfbewust wezen dat deel uitmaakt van het grootse plan van mijn God.

 

Ik bevestig mijn trouw aan de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde
1. Ik bevestig dat de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde een kritieke massa heeft bereikt en als mensen die kracht niet benutten en daarin meegaan, hun gehechtheid aan hun onvolmaakte beelden niet opgeven en hun drang om méér te worden niet opnieuw bevestigen, de Onvoorwaardelijke Liefde hun beelden, hun beschavingen, hun Torens van Babel, de structuren die zij gemaakt hebben in een poging de levenskracht zelf te beheersen en ervoor te zorgen dat die kracht tot stilstand komt, echt uiteen zal scheuren.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

2. Ik bevestig dat geen enkele kracht op planeet aarde, geen enkele kracht in een universum dat ooit door een individuele schepper geschapen is, de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde kan tegenhouden, omdat zij boven alles staat wat ooit door een schepper gemaakt is.

3. Ik bevestig dat ik acht zal slaan op het luiden van de stille klok van God die alle zonen en dochters van God oproept hun netten met gehechtheden aan de dingen op deze wereld achter te laten en de muren in hun bewustzijn af te breken die hen in een beperkt identiteitsgevoel vasthouden.

4. Ik bevestig dat ik acht zal slaan op het geluid van de laatste trompet dat mij roept hogerop te komen en mij opnieuw met God, mijn IK BEN Aanwezigheid en de drang om méér te worden wie ik ben in God, te verbinden.

5. Ik bevestig dat ik de ketenen van sterfelijkheid en onvolmaaktheid afwerp die ik in de heilige ruimte van mijn identiteit heb toegestaan, die ik in het Heilige der Heiligen van mijn ziel heb toegelaten tot deze onvolmaakte beelden de gruwel van troosteloosheid zijn geworden die op de heilige plaats van mijn identiteit staan waar ze niet horen.

6. Ik bevestig dat in de geheime kamer van mijn hart zich alleen de zuivere identiteit van mijn Godvlam, mijn IK BEN Aanwezigheid, bevindt die méér is dan enige vorm in de materiële wereld en daarom nooit beperkt kan worden tot welke vorm ook of aan een identiteitsgevoel kan worden verbonden. Ze wordt geschapen uit de stuwkracht om méér te worden en wijdt zich er daardoor altijd aan méér van God te worden.

7. Ik bevestig dat ik het klaroengeschal hoor en het volg om hogerop te komen en te zijn wie ik ben. En daarom zeg ik: “Ik maak opnieuw contact met mijn eerste liefde, ik verbind mij opnieuw met mijn grootste liefde, die de liefde voor mijn IK BEN Aanwezigheid is, die de liefde voor mijn schepper is, de God die mij geschapen heeft, zelfs de liefde voor het zuivere Wezen van God dat boven elke vorm staat die door mijn schepper werd geschapen.”

8. Ik bevestig dat ik gehoor geef aan de oproep mij weer met de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde te verbinden, naar die Aanwezigheid te reiken, mijn hart en geest voor de Onvoorwaardelijke Liefde open te stellen en bereidwillig en bewust de Onvoorwaardelijke Liefde alle blokkades en tekortkomingen met de zachtheid van liefde in mijn bewustzijn en wezen te laten verteren.

9. Ik bevestig dat ik elk onvolmaakt identiteitsgevoel opgeef en een hogere identiteit in God aanvaard. Ik volg de Aanwezigheid van God naar de onvoorwaardelijke liefde en de oneindige vreugde van God die zegt: “Ik zal zijn die ik zal zijn, want ik ben eeuwig het MEER.”

 

O Moeder Maria, help mij te ervaren dat er meer in het leven zit
O Moeder Maria, help mij te ervaren dat er méér zit in het leven dan wat ik nu op dit moment ervaar; er zit méér in het leven dan wat mij verteld is door de religies van deze wereld, door de educatieve instellingen van deze wereld en door de regeringen van deze wereld.

Help mij te ervaren dat het leven zoveel méér is en dat er zoveel méér in mij zit en dat ik door opnieuw contact te leggen met dat MEER, die Godvlam, die stuwkracht tot zelftranscendentie in mij, die de stuwende kracht in Gods schepping is, al mijn beperkingen kan overwinnen. Ik kan de ketenen van pijn en lijden die de wereld doordrenken van mij afwerpen. Ik kan zelfs de ketenen van de dood, als de allerlaatste vijand, afwerpen en mijn eeuwige overwinning als geascendeerd wezen behalen. Ik kan de ketenen van het beperkte identiteitsgevoel van mij afwerpen en ik kan het Christusbewustzijn juist hier op planeet aarde manifesteren, terwijl ik nog in een fysiek lichaam ben.

Daardoor kan ik helpen de hele planeet te verheffen en ik kan net als Jezus worden die zei: “Als ik verhoogd word, zal ik alle mensen tot mij trekken.” En ook ik kan een Christuswezen worden dat de aarde bewandelt en ik kan alle mensen tot mij trekken en tot de God binnenin mij die waarachtig het MEER, het verlangen om méér te worden, de onvoorwaardelijke liefde van constante en eeuwige zelftranscendentie is.

O Moeder Maria, ik eer jou als de Moeder van God en ik aanvaard jou als mijn oudere zuster. Ik beloof verder dan mijn verstand en angsten te kijken en te luisteren naar de woorden die jij in mijn hart spreekt. Ik zal jouw woorden de harde bolsters van angst die ik rondom mijn hart en geest heb gebouwd, laten binnendringen en jou in mijn hart toelaten. Ik verwelkom jou als de tedere moeder die mij op schoot neemt en mij wiegt zoals jij baby Jezus gewiegd hebt, totdat mijn ziel zo gevuld wordt met de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder van God dat ik waarlijk al mijn angsten loslaat, mijn angst om het Christuskind in mij geboren te laten worden, mijn angst om Aartsengel Gabriel onder ogen te komen, die mij komt aankondigen dat God mij welgezind is en dat ik het potentieel in mij heb het leven te schenken aan het Christuskind, het Christusbewustzijn, dat waarlijk mijn hoogste potentieel op deze aarde is.

O Moeder Maria, ik beloof Aartsengel Gabriel te accepteren, wanneer hij bij mij komt; ik zal hem niet afwijzen, ik zal niet aan hem twijfelen, ik zal geen ruzie met hem maken. Ik zal net als jij zeggen: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden, want ik weet nu, dat jouw wil mijn wil is en mijn wil jouw wil. Ik weet dat ik geboren ben uit de onvoorwaardelijke liefde van God en Gods wens om méér te worden. En daarom ben ik bereid méér te worden, ben ik juist op deze planeet bereid méér te worden en daardoor het koninkrijk van God, dat méér is dan enig koninkrijk op aarde, volledig fysiek op deze planeet te manifesteren. En omdat ik weet dat de onvoorwaardelijke liefde van God de kern van mijn wezen is, transcendeer ik alle angst om mijn Christusschap op deze aarde tot uitdrukking te brengen. Ik ben bereid mij op die liefde te richten en net als mijn oudere broer Jezus voor de wereld te staan en ik ben bereid ze te laten doen of zeggen, wat ze willen doen of zeggen en daardoor het instrument voor het oordeel te worden dat al het leven oproept vandaag te kiezen wie zij willen dienen en hen oproept hogerop te komen en méér te zijn wie ze waarachtig in God zijn.”

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle antiliefde in mijn wezen te verteren (3x).

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle antiliefde in alle mensen te verteren (3x).

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle antiliefde op planeet aarde te verteren (3x).

De aarde, en haar volheid, is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
Ik aanvaard volledig dat ik verzegeld ben in de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder van God die waarlijk de onvoorwaardelijke, niet te stuiten liefde is van het zuivere Wezen van God dat boven elke vorm staat. In naam van de Vader, de Zoon, de Moeder en de Heilige Geest, het is af, het is klaar en mijn hart wordt verzegeld in de oneindige liefde van God die de allergrootste bescherming is tegen de poorten van de hel en de krachten van deze wereld. Daarom verblijf ik altijd in die liefde en ik ben die liefde op deze wereld. Amen.