De Russische vrouwen moeten opstaan en verandering eisen

Geascendeerde meester Astrea, 24 april 2021 – Webinar voor Rusland: Het bewustzijn van superioriteit loslaten en het gevoel overwinnen dat je niet heel bent, getraumatiseerd bent en je naar buiten richt

IK BEN geascendeerde meester Astrea, de Elohim van de Vierde Straal. Wie kunnen de Russische samenleving veranderen? Wie kunnen Moeder Rusland veranderen, zoals het zo vaak wordt genoemd? Wie anders dan de moeders van Rusland, de vrouwen in Rusland. Er wordt gezegd: “Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat als de bewustzijnsstaat die het probleem heeft geschapen.” Welnu, wie hebben de meeste problemen geschapen die je ziet in de Russische samenleving van tegenwoordig, inclusief het misbruik van macht? Zijn dat niet de mannen? Vooral mannen van een bepaalde leeftijd, die je niet meer echt jong kunt noemen, die je nog niet echt oud kunt noemen, maar zeker niet de jonge mannen. Dus wie kunnen Rusland veranderen? Vrouwen en de jongere generatie mannen, want dit zijn mensen die openstaan voor nieuwe ideeën, nieuwe manieren om naar de dingen te kijken, met een ander perspectief.

Heel veel mensen zijn speciaal in dit leven in Rusland geïncarneerd, omdat zij in vorige levens geen deel uitmaakten van de Russische samenleving en daarom niet zo getraumatiseerd zijn door de vele trauma’s die de Russen hebben meegemaakt in de laatste decennia en de vorige eeuw. Zij incarneren zonder trauma en met een ander perspectief en zijn minder gehecht aan de kijk van de Russische natie die nu al verscheidene generaties wordt gepropageerd. Dit zijn de mensen waar wij ons op deze conferentie in de eerste plaats tot richten, omdat zij waarschijnlijk het meest open zullen staan voor onze ideeën en die ze kunnen implementeren.

Ik weet dat de meesten geen studenten van geascendeerde meesters zijn, maar toch, wanneer iets fysiek wordt uitgesproken, wanneer jullie invocaties en decreten geven – wanneer jullie je bewustzijn verhogen – dan zullen die mensen open gaan staan voor die ideeën, ook al weten ze niet waar ze vandaan komen. Zoals we al heel vaak hebben gezegd, is het niet een kwestie dat je moet erkennen dat er geascendeerde meesters zijn, het gaat erom dat je bepaalde ideeën erkent die de samenleving vooruit zal brengen en zichzelf ook in hun persoonlijke groeiproces vooruitbrengen, iets waar wel veel mensen wel voor openstaan.

Om vrouwen een actieve rol te laten spelen in het veranderen van Rusland, moeten ze natuurlijk wel erkennen dat vrouwen in Rusland lange tijd zijn achtergesteld. Wij hebben het over de dynamiek gehad van de gevallen wezens: dat zij ervoor zorgen dat de mensen zich aan hen onderwerpen omdat zij zich inferieur voelen. In de sovjettijd waren vooral de mannen bijvoorbeeld het voorwerp of het doelwit voor de gevallen wezens. Zoals we hebben gezegd komt dat omdat mannen opener staan voor de epische denkwijze. Natuurlijk werd de Sovjet-Unie vanaf het begin gebaseerd op de epische denkwijze, net als de ideologie die het marxisme is.

De mannen waren dus de eersten die ze zover moesten krijgen dat zij zich aan de partijelite en de gevallen wezens onderwierpen, maar het mechanisme hiervoor was dat zij het gevoel kregen dat ze superieur waren. Natuurlijk werd hen het gevoel gegeven dat zij – de Russische mannen – superieur waren aan iedereen die niet in een communistisch land woonde, zoals we hebben gezegd, en zelfs in andere republieken van de Sovjet-Unie of in de Warschaupactlanden.

Maar dat was niet het enige superioriteitsgevoel dat de Russische mannen in de sovjettijd hadden. Zij waren geprogrammeerd om zich superieur te voelen over een groep mensen thuis en dat waren natuurlijk vrouwen. De vrouwen werden misschien getolereerd in de samenleving van de sovjets omdat zij ook konden werken, zelfs in de industrie, maar zij werden nooit beschouwd als de mensen die over de samenleving konden regeren. Je kunt zien hoe weinig vrouwen er in de sovjettijd in leiderschapsposities zaten, zowel op plaatselijk als landelijk niveau, zelfs hoe weinig vrouwen er in de wetenschap waren ook al hadden die dezelfde hoge intelligentie als mannen om wetenschap te kunnen bedrijven.

Je zag duidelijk dat vrouwen in de samenleving van de sovjets in een inferieure positie werden gedrukt en de mannen zich superieur voelden aan de vrouwen. De man moet zich aan de partijelite onderwerpen of de baas op het werk, maar thuis kan hij zich in ieder geval superieur voelen aan zijn vrouw. Hij kan haar, zijn vrouw, minachtend behandelen, misschien wel geweld gebruiken, misschien haar straffen, haar beschouwen als een seksuele slaaf in plaats van een partner in het leven. Ik zeg niet dat dit het geval was bij alle mannen of vrouwen in de Sovjet-Unie, maar bij veel wel.

Wat zie je tegenwoordig in de Russische samenleving? Er is meer vrijheid en er zijn meer kansen voor vrouwen dan in de sovjettijd, maar niet veel. Je kunt dat zien aan de leiderschapsposities, omdat vrouwen maar weinig vertegenwoordigd zijn in de Doema en andere, zowel lokalen als nationale, raden. Er zit een veel kleiner percentage vrouwen in leiderschapsposities dan de ruwweg halve bevolking die uit vrouwen bestaat.

Een andere factor is dat dat veel beslissingen zowel in de sovjettijd als tegenwoordig niet in die raden worden genomen zoals je zou denken, maar die worden traditioneel niet in het openbaar genomen. Dat gebeurt op privébijeenkomsten, of dat nu sauna’s zijn, jachtclubs, visclubs, drinkclubs, gokclubs, kan niet schelen wat, en die instituten zijn traditioneel compleet afgesloten voor vrouwen.

Zelfs naast de formele regeringsorganen zijn er informele bijeen komsten van mannen die samen bespreken en besluiten wat er moet gebeuren en vrouwen worden daar grotendeels buiten gehouden.

Hoe kunnen vrouwen de situatie veranderen en een actievere rol spelen als dit in Rusland nog steeds het geval is? Dat kan op twee manieren zoals we op onze conferentie over vrouwen hebben gezegd. Een daarvan is dat zij tegen de mannen kunnen praten in hun invloedssfeer en de mannen overtuigen van de waarde van bepaalde nieuwe ideeën. De andere is dat vrouwen alleen open kunnen staan voor nieuwe ideeën waar mannen niet open voor staan.

We hebben al vaker gezegd dat vrouwen op veel terreinen van de samenleving meer openstaan om dingen anders te doen, dat ze openstaan voor nieuwe ideeën, vaker iets nieuws uitproberen dan mannen. Bij de leringen in de new age merk je dat er in veel gevallen meer vrouwen zijn dan mannen, omdat zij eenvoudig meer voor nieuwe ideeën openstaan. Dit zijn de manieren waarop vrouwen meer invloed kunnen krijgen. Ik realiseer me, net als iedereen dat dit duidelijk tijd neemt. Het is een moeilijke strijd omdat de manier van denken in het collectieve bewustzijn die zo versterkt en uitgebreid werd in de sovjettijd, er nog steeds is.

Jullie, de studenten van geascendeerde meesters, kunnen natuurlijk de oproepen doen om die denkwijze te vernietigen en te verteren, om de collectieve entiteiten en zelfs de demonen en gevallen wezens die hierachter zitten, te binden en daardoor kunnen jullie veel impact hebben op de situatie van de vrouwen in Rusland. Jullie kunnen natuurlijk een invocatie maken die op dit dictaat berust, of op de andere dictaten berust die we in Rusland of voor Rusland hebben gegeven, zoals jullie ook al eerder hebben gedaan.

Ik prijs de mensen die dat werk hebben gedaan, de mensen die de invocaties hebben opgezegd en ik moedig jullie aan om hiermee door te gaan. hoewel je misschien niet altijd een direct resultaat ziet, of niet zo snel resultaten ziet als je wel zou willen, kan ik je ervan verzekeren dat er wel resultaten zijn, jullie produceren veranderingen en die werken op het identiteitsniveau, het mentale en het emotionele niveau en het is slechts een kwestie van tijd voor die doorbreken naar het fysieke vlak.

Natuurlijk hebben we al vele malen gezegd dat er geen fundamenteel verschil zit tussen mannen en vrouwen, wanneer je geen fysiek lichaam hebt. Op het niveau van de ziel of van de levensstroom ben je niet eens man of vrouw, omdat je in meerdere levens zowel als man of als vrouw incarneert. Het is dus totaal onrealistisch, komt totaal niet overeen met de werkelijkheid, om vrouwen inferieur te beschouwen aan de mannen, behalve dan fysieke kracht en zij zijn ook niet altijd inferieur aan mannen op dat terrein.

Maar als het over intelligentie gaat, het vermogen om concepten en ideeën te begrijpen, om ideeën te implementeren, nieuwe ideeën te zoeken, zijn vrouwen gelijk aan mannen, maar zoals ik heb gezegd, maar op sommige manieren ook superieur aan mannen, omdat zij zich meer openstellen voor nieuwe ideeën. Zij willen meer kijken wat er beter kan, zij staan meer in contact met het Moederrijk, het materiële rijk, zij kunnen beter de praktische aspecten van hoe het leven werkt, uitvogelen. Daarom zie je ook dat zelfs in traditionele samenlevingen waar de vrouwen naar de tweede plaats worden geduwd, veel mannen hun vrouwen de huishouding, zelfs het huishoudboekje, laten beheren omdat vrouwen daar gewoon beter in zijn dan mannen. Het is dus duidelijk dat wij als geascendeerde meesters heel goed weten dat vrouwen een net zo belangrijke bijdrage aan een samenleving kunnen leveren als mannen.

Wij zien ook, zoals we eerder hebben gezegd, dat we nu een tijd ingaan waarin een samenleving die geen gelijke rechten en gelijke kansen aan vrouwen geeft niet de samenlevingen bij kunnen houden die dat wel doen. Je ziet opnieuw dat er een groep naties is die een hogere mate van welvaart hebben, een hogere mate van persoonlijke vrijheid, en een hogere levensstandaard. Hoe komt dat?

Voor een groot deel komt dat omdat ze om te beginnen in de jaren zestig van de vorige eeuw meer gelijkheid aan vrouwen hebben gegeven en daardoor zijn er naties die al een heel hoge mate van gelijkheid hebben. Dit komt omdat ze vrouwen in alle banen of op alle terreinen van de samenleving toelaten. Er is een beter evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke energie en hoe groter dat evenwicht is, hoe meer je afgestemd bent op dat evenwicht, wat sommigen wel het evenwicht in de natuur noemen. Maar dit is eigenlijk het evenwicht in het spirituele rijk, het evenwicht tussen al die wetten en principes die de groei van menselijke wezens en de hele planeet leiden.

Hoe evenwichtiger een samenleving is wat betreft het mannelijke en het vrouwelijke, hoe meer die zal gedijen, hoe meer die zal openstaan voor nieuwe ideeën en hoe meer vrijheid er zal zijn. En nogmaals, je kunt naar de wereld kijken en Rusland is zeker niet de enige, maar je kunt eens kijken naar de naties die vrouwen geen gelijkheid en vrijheid geven. In sommige Arabische naties kun je zien dat ze grote rijkdom hebben. Maar hoe komt dat? Omdat ze olie hebben, en er is geen andere reden waarom ze grote rijkdom hebben. Er zal natuurlijk een tijd komen, maar niet omdat de olie op is, maar omdat Saint Germain nieuwe technologie naar buiten zal brengen voor energie die olie overbodig maakt. Wat zal er dan met die Arabische naties gebeuren?

Daaraan kun je ook zien waarom de Russische economie op het niveau is dat ze vandaag heeft: dat komt door de exploitatie van olie en gas en andere natuurlijke bronnen. Is dit duurzaam? Absoluut niet, omdat je geen olie en gas meer kunt verkopen als er andere technieken zijn die ze kunnen vervangen.

Je kunt wel begrijpen dat er economische diversificatie moet komen om de Russische economie op lange termijn in stand te houden, om de levensstandaard in de Russische economie te verhogen. Die kan er niet komen tenzij er gelijkheid is tussen mannen en vrouwen, omdat veel van de kleine bedrijven die er moeten komen of door vrouwen worden opgestart of door samenwerking tussen vrouwen en mannen die daar een gelijk aandeel in hebben. Wanneer je naar de toekomst kijkt, wanneer je kijkt naar het manifesteren van de Gouden Eeuw in Rusland, dan is het duidelijk dat het absoluut van belang is dat er gelijkheid komt tussen mannen en vrouwen.

Als dat niet gebeurt, dan zal de Gouden Eeuw worden uitgesteld totdat er meer gelijkheid komt. Wat er nu gebeurt, wat er tijdens de regering van Poetin gebeurt, houdt de overgang naar de Gouden Eeuw voor een groot deel tegen, omdat de situatie van vrouwen niet voldoende verbeterd is. Als je naar Poetin kijkt, en hoe hij tijdens zijn regering over vrouwen praat en ze heeft behandeld, is dat zijn dochter een vaccinatie heeft gekregen. Dit is de rol die hij voor vrouwen ziet, dit is het nut van vrouwen voor hem. Ja, ze kunnen ineens naar voren gehaald worden, de vaccinatie ontvangen en dan weer naar de achtergrond verdwijnen.

Kijk gewoon naar het Russische leiderschap, kijk naar de leiders van de bedrijven, hun houding ten opzichte van vrouwen en hun houding ten aanzien van het geven van een gelijke positie en gelijke macht in de samenleving. Je zult dan zien dat zij een heel erg negatieve houding hebben ten aanzien van het vermogen van vrouwen om beslissen te nemen. In dat opzicht ligt Rusland heel erg achter op de moderne democratieën en het zit ongeveer op hetzelfde niveau als de islamitische landen. Hoewel Rusland niet door de islam wordt gedomineerd, wordt het wel beïnvloed door de oosters-orthodoxe kerk, maar natuurlijk ook het erfgoed van het communisme.

Je zou je kunnen afvragen waarom het communisme dat zichzelf als een klasseloze maatschappij presenteerde, geen gelijke rol aan vrouwen gaf. Dit kwam eenvoudig omdat Karl Marx natuurlijk een gevallen wezen was en hij werd beheerst door gevallen wezens in de andere rijken en de gevallen wezens hebben in het algemeen een neerbuigende houding ten opzichte van vrouwen. Zij besloten heel veel jaren geleden om de mannen tot het sterke geslacht te maken en de vrouwen het zwakke geslacht en we hebben uitgelegd wat hun agenda was.

Dus je begrijpt dat vrouwen in Rusland niet alleen uit posities werden gehouden waarin beslissingen werden genomen, maar vaak ook heel slecht behandeld door de mannen in hun leven. Dit kan in banen zijn, waarin ze heel hard werden behandeld, niet hetzelfde loon kregen als mannen. Het kan in het gezin zijn, waarin zij vaak bijna werden gedegradeerd tot slaaf van hun man of de kinderen. Zij zorgen voor de kinderen, voor de man, voor de ouders en grootouders of nog anders en zij werken vaak heel veel harder dan de mannen.

Bovendien moeten ze vaak een bepaalde hoeveelheid misbruik van mannen ondergaan, niet alleen verbaal, maar ook emotioneel en zelfs fysiek misbruik. Natuurlijk is er ook een bepaald aspect van seksueel misbruik waar Russische mannen van houden, iets wat wij alleen maar onzuivere seksuele praktijken kunnen noemen, maar niettemin verwachten ze dat hun vrouwen dit toestaan en altijd beschikbaar zijn voor iets wat wij alleen maar seksuele exploitatie kunnen noemen. Dit is natuurlijk een grove vervorming van de Vierde Straal van Zuiverheid en daarom geef ik dit dictaat dat over dit onderwerp gaat. Ik wil ook een dispensatie geven en zal mijn Aanwezigheid boven heel Rusland en de sovjetrepublieken en landen van het Warschaupact verankeren om als steun te dienen voor iedere vrouw die besluit dat ze veranderingen wil, dat zij wil veranderen, dat zij niet de status-quo accepteert maar veranderingen wil.

Ik zal natuurlijk ook de specifieke dispensatie geven dat ik alle oproepen zal vermenigvuldigen die jullie als studenten van geascendeerde meesters opzeggen voor vrouwen in Rusland en om alle onzuiverheden in Rusland te verteren, of dat nu die zijn die hier genoemd worden of vele andere die jullie al kennen.

Het is natuurlijk absoluut noodzakelijk dat het Russische volk wordt losgesneden van de verslavingen aan drugs, alcohol, seksualiteit, gokken, internetspelletjes, enzovoort. De mannen zijn natuurlijk vatbaarder voor die verslavingen, maar vrouwen kunnen er natuurlijk ook toe vervallen. Maar vrouwen zijn in ieder geval degenen die zich beter realiseren dat hier iets aan gedaan moet worden.

Ik kan je ervan verzekeren dat er veel mensen, veel vrouwen, zijn die niet beslist gehoord hebben van leringen van geascendeerde meesters, maar openstaan voor het feit dat er een duistere kracht achter die verslavingen moet zitten, omdat zij zien dat de gedachten van hun man wordt overgenomen door iets wanneer zij hen misbruiken, wanneer zij te veel drinken, wanneer ze drugs nemen, wanneer ze gokken, enzovoort.

Nogmaals, er zijn vrouwen die openstaan voor de universele ideeën die verklaren waarom mensen die verslavingen krijgen. Dit kan op langere termijn veel vrouwen openstellen voor het idee dat er bepaalde duistere krachten zijn die de geest van hun man overnemen in leiderschapsposities in de samenleving en die ervoor zorgen dat zij misbruik maken van het leven, van mensen en veel hardvochtiger elke oppositie of protest neerslaan.

Dit zijn een paar dingen die zeker de mogelijkheid hebben om veranderingen in de Russische samenleving te brengen. Er zijn heel veel vrouwen die zich openstellen om naar de levensstandaard van de mensen in andere naties te kijken en willen nadenken: “Waarom hebben wij die levensstandaard niet? Wat moeten de Russen doen om ook die levensstandaard te krijgen als de mensen in andere naties?”

Zij staan er ook voor open om de manier van denken uit te dagen dat het Russische volk superieur is omdat zij niet zo gehecht zijn aan materiële goederen en daarom bereid zijn zich op te offeren voor de natie. Vrouwen stellen zich open om te zien dat jullie je niet opofferen voor de natie. Jullie offeren alleen iets op voor de machtselite opdat zij al het geld zelf kunnen pakken in plaats van het met de mensen te delen. Vrouwen zullen dit als eerste begrijpen en zullen als eerste hun mening geven en zeggen: “Wij willen dit niet meer accepteren. Wij willen onze kinderen op kunnen voeden in welvaart zodat wij ons niet voortdurend zorgen hoeven te maken over de behoeften in het leven, waarin ze niet hoeven te leven in een vervallen appartement van een sovjetgebouw dat om te beginnen inhumaan is.”

Er bestaat een groot potentieel dat vrouwen en jongere mannen veranderingen kunnen aanbrengen in de Russische samenleving. Dit is zeker de meest optimistische beoordeling die we hebben gegeven op deze conferentie. Er bestaat werkelijk een groot potentieel. Het kan een tijdje duren voor je de fysieke resultaten zult zien, maar er zullen wat verrassingen komen in de niet al te verre toekomst die veranderingen zullen brengen die de huidige leiders van Rusland zullen verrassen, omdat zij eenvoudig niet in staat waren om dit potentieel te zien, en daarom zijn ze zelfs niet in staat om iets te doen om dit te stoppen of te voorkomen. Zij kunnen het niet zien omdat zij zo verblind zijn door hun waarnemingsfilters dat zij die mogelijkheid niet eens kunnen bedenken wat zij als een mogelijke bedreiging zien.

Dit wilde ik tegen jullie zeggen in deze aflevering. Ik wil jullie achterlaten met wat wij hebben gezegd over het decennium 2020, dat dit het decennium zal worden van vrouwen. Op dit moment is het een open vraag of dit het geval in Rusland zal zijn of dat de onderdrukking van vrouwen in Rusland zal blijven bestaan. Maar wij zijn wel optimistisch dat dit het decennium kan worden van vrouwen in Rusland, als de vrouwen in Rusland een stap naar voren doen, verandering eisen, verschillende posities in de maatschappij gaan innemen, veranderingen op het niveau van het gezin, de kijk en gedachtegang van hun mannen veranderen en daardoor een doorslaggevende, positieve impact uitoefenen om Rusland dichter bij de Gouden Eeuw te brengen.

Dit wil wij natuurlijk graag zien. Dit moet het verankeren van mijn Aanwezigheid teweegbrengen en ik zal niet alleen jullie oproepen als studenten van geascendeerde meesters vermenigvuldigen, maar de inspanning van alle vrouwen die openstaan voor veranderingen in Rusland. En nu verzegel ik jullie in de Vierde Straal van Zuiverheid. Iedereen die mij roept om de onzuiverheden te verteren in de Russische samenleving of in hun eigen gezin, hun eigen aura, hun eigen leven – ik zal jullie oproepen met een hoge factor vermenigvuldigen. Ik bedank jullie dat jullie de open deur wilden zijn om deze boodschap naar het collectieve bewustzijn te zenden en ik verzegel jullie in mijn zuivere liefde.