Je hebt het Recht om niet perfect te zijn

Geascendeerde meester Gautama Boeddha, 1 augustus 2020, Webinar – De Goddelijke Moeder in actie zijn door de zeven stralen te integreren

IK BEN geascendeerde meester Gautama Boeddha. Je zult je misschien afvragen wat de Boeddha te maken heeft met vrouwen. Wat heeft de Boeddha te maken met westerse vrouwen of vrouwen in moderne democratieën? Niets op een directe manier, mijn geliefden, maar natuurlijk wel indirect. Ik kan je misschien een perspectief geven dat veel vrouwen kan helpen om zichzelf te bevrijden van een van de factoren die vrouwen inperken, die hen gevangenhouden in oude patronen. Wij hebben gezegd dat de gevallen wezens hebben besloten: “Wij zullen de mannen tot het superieure geslacht maken op aarde, we zullen de vrouwen kleineren, zodat zij zich onderdanig maken aan de man. Daardoor zullen we een conflict scheppen dat menselijke wezens op aarde nooit kunnen oplossen.” Waarom hebben ze dat gedaan? We hebben ook gezegd: ‘Omdat mannen kwetsbaarder zijn, reageren op de epische denkwijze dat er een epische zaak is die zij moeten uitvoeren.”

Wat betekent dat? Het betekent dat een man het psychologisch gezien gemakkelijker vindt om te zeggen: “Ik moet mijn eigen belangen, mijn eigen wensen, mijn eigen dagelijkse praktische leven opzij zetten. Ik moet op de barricaden gaan staan of in het leger gaan en voor deze zaak strijden. Wat er ook gebeurt, wat het resultaat ook is voor mij of mijn gezin, ik moet dit doen.” “Een man moet doen wat hij moet doen,” zoals ze in Amerika zeggen. Vrouwen zijn niet zo vatbaar voor de epische denkwijze. Ze zijn er niet zo vatbaar voor om hun dagelijkse leven aan de kant te zetten om voor een bepaalde zaak te werken. Dit komt natuurlijk omdat vrouwen moeder zijn want hoe kan een vrouw die misschien kleine kinderen thuis heeft zeggen: “Ik moet mijn kinderen aan hun lot over laten en deze oorlog strijden, omdat deze oorlog belangrijker is dan mijn kinderen.”

Wat houdt dat in? Dat de gevallen wezens gelijk hadden om mannen als superieur geslacht te kiezen, omdat dit heeft geleid tot meerdere duizenden jaren van vervolgingen van vrouwen en conflicten tussen de twee geslachten. Maar zoals we al vaker hebben gezegd: “Alles wat je in het dualistische bewustzijnsstaat doet, heeft een prijs.” De prijs die ze betalen, is dat ze door mannen als superieur geslacht te kiezen en vrouwen te kleineren, zij zich er niet helemaal van bewust waren dat zij ook het potentieel schiepen dat de mensheid juist kan bevrijden van de dualistische denkwijze, zelfs van het conflict tussen mannen en vrouwen, omdat vrouwen het potentieel bezitten om de dualistische denkwijze te ontstijgen, de mannen mee te laten groeien en daardoor de planeet te verheffen. Mannen kunnen natuurlijk ook de tekortkomingen, de tegenstellingen, van de dualistische denkwijze gaan zien, maar de vrouwen zijn degenen die op grote schaal naar ideeën op de wereld te kijken en te zeggen: “Het is niet goed dat die ideeën onze kinderen schade toebrengen. Het is niet goed om het dagelijkse leven opzij te zetten en onze kinderen op te voeden met een van die abstracte ideeën. Mijn kinderen zijn concrete wezens, levende wezens, en dit idee is abstract en leeft niet echt. Daardoor moet iets wat leeft boven de abstracte, in essentie dode ideeën staan.” Dit kan vrouwen overal ter wereld helpen om zich te bevrijden van de epische strijd die op deze planeet gaande is en te zeggen: “Laten we van onze zwaarden ploegen maken, vergeet de epische zaken en richt je op het verbeteren van het dagelijkse leven voor alle mensen in onze samenleving.”

Veel moderne democratieën zijn die epische denkwijze en epische zaken al in hoge mate ontstegen. Zij zien niet meer dat ze de wereld moeten veroveren of de politieagent van de wereld zijn en dat dit belangrijker is dan het dagelijkse leven van hun burgers. De Verenigde Staten is duidelijk een voorbeeld van een democratisch land dat deze transitie nog niet heeft gemaakt. Dat is ook de reden dat zij het nog steeds noodzakelijk vinden om het grootste leger ter wereld te houden, zodat het binnen een ogenblik overal op de planeet in kunnen grijpen. Vrouwen hebben dus het potentieel om die verandering te sturen. Maar om die verandering te sturen, zou ik willen aanbieden om vrouwen te helpen om een aspect van de epische denkwijze los te laten die de gevallen wezens, zelfs mannen en vele culturen en samenlevingen aan vrouwen opleggen.

Hier kleven veel subtiele aspecten aan. Je kunt het op meerdere manieren verklaren, maar laat ik beginnen het op één manier uit te leggen. Vrouwen worden in de meeste naties al heel lang gekleineerd. Laten we ons eens richten op de meest ontwikkelde democratische naties. In de tijd dat dit nog geen democratieën waren, werden de vrouwen in een inferieure positie geplaatst ten opzichte van mannen. Er trad een verandering op, die landen werden een democratie, maar decennia lang hadden de vrouwen zelfs niet het recht om te stemmen, men beschouwde ze als incapabel om ‘wereldproblemen’ te begrijpen, om de epische denkwijze te begrijpen zodat zij niet mogen stemmen omdat dit tot chaos zou leiden. Hetzelfde in bedrijven bijvoorbeeld. Vrouwen zijn ervan tegengehouden om banen te krijgen waarin besluiten moesten worden genomen. Zij mochten heel lang ook geen baan hebben, behalve dan in banen die werden beschouwd als banen waar vrouwen voor vrouwen. Wat gebeurde er dus toen die moderne democratieën moderner werden en ze vrouwen gelijke rechten en gelijke kansen begonnen te geven? Er was een heel subtiel aspect van die epische denkwijze die de moderne democratieën nog niet hebben begrepen. Laten we ons eens richten op een vrouw die het bedrijfselven ingaat en een baan krijgt die een man meestal krijgt. Wat is de onbewuste, of in ieder geval niet uitgesproken, verwachting van zo’n vrouw? De verwachting is dat zij zou kunnen falen; de wens van veel van haar mannelijke collega’s is zelfs dat zij faalt. Wat betekent dat? Dat betekent dat een vrouw zichzelf moet bewijzen door zelfs beter te zijn dan de mannen die dezelfde baan hebben of die hem zouden kunnen hebben.

Waar heeft dit voor gezorgd in de zogenaamd verlichte moderne democratieën die gelijke omstandigheden aan mannen en vrouwen geven? Dit heeft gezorgd voor een heel subtiele denkwijze die een heel sterke collectieve entiteit heeft geschapen, een collectief beest, dat zijn tentakels in de aura van alle vrouwen probeert binnen te dringen. Het is een beest dat wij het beest van perfectionisme, de entiteit perfectionisme, zouden kunnen noemen. Het beïnvloedt natuurlijk ook mannen, maar na de zogenaamde bevrijding van vrouwen, heeft het heel machtige invloed gekregen op de drie hogere lichamen, het emotionele, mentale en identiteitslichaam, van veel vrouwen in moderne democratieën. Op vrouwen wordt geprojecteerd, zij worden geprogrammeerd te geloven maar zij zijn ook zelf gaan accepteren dat zij perfect moeten zijn. Zij moeten net als Mary Poppins in praktisch ieder opzicht perfect zijn om mee te kunnen doen in die moderne verlichte democratieën die zogenaamd gelijke rechten en gelijke kansen geven aan vrouwen.

Maar in deze moderne democratieën is geen psychologische gelijkheid gekomen, hoewel jullie vrouwen politieke, economische, wettelijke gelijkheid hebben gegeven. In veel van die samenlevingen accepteert men in ieder geval nog steeds, misschien onbewust, dat een man die zijn werk niet goed doet, zijn baan mag houden. Maar een vrouw moet praktisch perfect zijn in het werk dat zij doet. Zij kan niet dezelfde fouten maken die mannen maken omdat zij dan wordt vervolgd, of er wordt in ieder geval psychologische projecties op haar gericht dat zij niet goed genoeg is omdat zij een vrouw is. Veel vrouwen hebben dit geaccepteerd en zij hebben de verwachting van zichzelf dat zij in principe bovenmenselijk moeten zijn.

Waar moet je als vrouw aan voldoen in die moderne verlichte samenlevingen? Welnu, je moet de perfecte vrouw zijn voor je man, de perfecte moeder voor je kinderen, je moet perfect in je baan zijn. Je moet zelfs perfect voor je ouders zorgen, de perfecte dochter zijn, maar wie kan daaraan voldoen? Als je een man uit een moderne samenleving in de situatie van de meeste vrouwen zet, natuurlijk wel een zeer succesvolle vrouw, dan zouden ze psychologisch ineenschrompelen door de druk die op deze vrouwen staat. De mannen zouden dat niet kunnen hanteren. Zij zouden of een zenuwinzinking krijgen of zij zouden hun schort afscheuren en gillend de keuken uitrennen.

Waar vrouwen aan onderworpen worden door de moderne democratieën, is gewoonweg inhumaan. Het is een schending van de basale menselijkheid. Niemand is perfect, volgens de maatstaf, de dualistische maatstaf, die de gevallen wezens op de menselijke wezens projecteren. Niemand is ooit perfect geweest volgens die maatstaf, inclusief de gevallen wezens zelf, en niemand kan ooit perfect worden volgens zo’n maatstaf. Waar hebben we het over gehad? Moeder Maria sprak in haar openingsdictaat over het effect van de lineaire geest en het dualistische denken. De dualistische geest creëert een zekere maatstaf. Er wordt geprojecteerd dat een menselijk wezen aan een bepaalde maatstaf moet voldoen. Als je naar de mensheid als geheel kijkt, niet alleen de vrouwen in moderne democratieën, maar zelfs de meeste mensen op de planeet, dan worden die ook beïnvloed door de samenleving waarin je leeft, er is een verwachting, er is een bepaalde maatstaf en er wordt geprojecteerd dat er in de samenleving een maatstaf waar jij aan zou moeten voldoen.

Hoe reageren de meeste mensen daarop? Er zijn twee belangrijke manieren om hierop te reageren. Veel mensen, In feite de meeste mensen op de wereld, de meerderheid van de mensen, erkennen dat zij niet aan die maatstaf kunnen voldoen. Hoe reageren ze daarop? Ze reageren volgens de maatstaf, door de cultuur waarin ze leven, door zich daar slecht over te voelen, misschien wel beschaamd, niet geschikt, zij voelen zich machteloos. Maar zij geven het feit toe dat zij nooit aan de maatstaf kunnen voldoen. Dan zijn er nog mensen, diverse aantallen in diverse landen, die iets doen waardoor zij het gevoel krijgen: “Ja, ik voldoe aan de maatstaf.” Maar hoe doen ze dat? Met de dualistische geest. Wat kan de dualistische geest doen? Die kan een individuele versie van de maatstaf maken die selectief is. Met andere woorden, als je die denkwijze krijgt, dan kun je geloven dat jij aan alle eisen voldoet, omdat je beter aan de eisen van die maatstaf voldoet dan anderen. Met andere woorden, je ontkent dat jij niet aan alle eisen voldoet. Niemand voldoet aan alle eisen, niemand zou dat kunnen, maar er zijn mensen die erin slagen om te ontkennen dat zij niet aan de maatstaf voldoen. Zij geloven dat zij aan de maatstaf voldoen, omdat zij aan bepaalde eisen voldoen, omdat zij iets hebben gedaan, omdat zij op een bepaalde manier speciaal zijn. Daarom zijn zij praktisch volmaakt, maar de andere mensen niet. Daarom zouden die mensen de leiders moeten zijn en de andere mensen moeten hen volgen en gehoorzamen.

Maar het is wel een selectieve persoonlijke maatstaf die berust op het ontkennen van bepaalde dingen, de weigering om bepaalde dingen te zien. Wat is het resultaat van deze selectieve maatstaf, die door de gevallen wezens is geschapen, waar de gevallen wezens in gevangenzitten, maar die zij zo hebben geëxploiteerd dat veel mensen die niet een gevallen wezen zijn, er ook in gevangenzitten? Wat is het resultaat van deze gevallen maatstaf? Er wordt een heel erg veroordelende, heel erg kritische houding, gecreëerd. Dit zie je bij heel veel mensen, maar vooral bij vrouwen in moderne democratieën; zij worden onderworpen aan deze heel erg kritische houding. Als ze een heel klein foutje maken, krijgen ze het idee dat ze een heel slecht gevoel over zichzelf moeten krijgen. Velen onder jullie, die vrouwen zijn in democratische naties, velen van jullie die niet in democratische naties wonen, kunnen inzien dat jullie met die maatstaf werden opgevoed. Jullie werden opgevoed om jezelf te beoordelen naar die maatstaf. Jullie werden opgevoed om te reageren wanneer andere mensen jullie beoordeelden volgens die maatstaf.

Laat ik het nog eens zeggen, omdat ik weet hoe moeilijk het voor mensen is om dit te begrijpen, te bevatten, te accepteren. Niemand kan aan die maatstaf voldoen. Niemand heeft daar ooit aan voldaan en niemand zal daar ooit aan voldoen. Als je dat zou kunnen accepteren, dan zou jij je realiseren hoe onmogelijk die maatstaf is. Perfectie bestaat niet. Als mens, als fundamenteel menselijk recht, heb je het recht om niet perfect te zijn volgens welke maatstaf ook. “Ik heb het recht om niet perfect te zijn. Ik hoef niet perfect te zijn op aarde. Ik bedoel, wat voor zin heeft het als ik op deze rommelige, chaotische planeet leef en ik word geacht om perfect te zijn op deze planeet? Wat maakt het uit?” Niets als je er goed naar kijkt. Natuurlijk kijken de meeste mensen daar niet naar. Zij kunnen niet eens die vraag stellen; zij zien niet eens dat er een maatstaf is. Wanneer je dit begint te herkennen, dan kun je tegen jezelf zeggen: “Nee, nee, de gevallen wezens krijgen mij niet meer te pakken. Zij gaan er niet voor zorgen dat ik de rest van mijn leven mezelf beoordeel volgens die maatstaf. Ik heb er genoeg van. Ik ga naar de zelven kijken die hier gevoelig voor zijn, de zelven die ik als reactie hierop heb geschapen. Ik ga ze systematisch bij de wortel pakken en uit mijn vier lagere lichamen uitroeien en laten sterven, omdat ik bevrijd wil zijn van dat perfectionisme, mezelf te moeten beoordelen op grond van die maatstaf. Ik kan mezelf misschien niet bevrijden van de oordelen van andere mensen, omdat zij vrije wil bezitten, maar ik kan mijzelf tenminste wel bevrijden, opdat andere mensen, de prins van de wereld als hij komt, niets bij mij vindt. Het heeft geen invloed op mij. Ik geef hen de vrije wil om mij te beoordelen zoveel ze willen, maar ik eis ook het recht op om mijn eigen vrije wil te gebruiken om hun oordeel om mij niet te laten beïnvloeden door hun oordeel en de manier waarop ik mijn leven leid.”

Veel vrouwen zijn zonder dat ze zich hiervan bewust zijn, de voorloper geweest om deze standaard van perfectie uit te dagen. Zij weigeren om aan de maatstaven van hun ouders te voldoen, de verwachtingen die hun ouders hebben, de verwachtingen van de samenleving, de normen en waarden van de samenleving die hen waren opgedrongen. Zij weigeren om dat te doen. Soms hebben ze dat automatisch gedaan, omdat zij niet aan die maatstaf konden voldoen. Sommigen hebben het bewust gedaan door die wereldlijke maatstaven aan te vallen, wat het betekent om als vrouw in een specifieke samenleving te leven.

Wat ik als Boeddha vrouwen op de moderne wereld heb te bieden, die zich ervan bewust worden dat er een maatstaf van perfectie aan hen wordt opgedrongen? Ik kan natuurlijk hen het concept aanbieden dat ik vijfentwintighonderd jaar geleden heb gegeven om onthechting te bereiken. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat je het achtvoudige pad dat ik zoveel jaren geleden heb gegeven, kunt beschouwen als een middel om die maatstaf van perfectie los te laten.

Ik weet dat veel boeddhisten zijn beïnvloed door de denkwijze van de gevallen wezens, de dualistische denkwijze. Zij hebben het achtvoudige pad gebruikt om te zeggen: “Welnu, het achtvoudige pad definieert een maatstaf van perfectie. Als ik het achtvoudige pad volg, als ik de juiste bron van inkomsten heb, op de juiste manier spreek, en al die andere eigenschappen heb, dan moet ik wel perfect zijn.” Maar dat zegt het achtvoudige pad helemaal niet. Het achtvoudige pad definieert wat juist is. Ik weet dat juist en fout tegenwoordig, vooral in de christelijke cultuur, een totaal verschillende betekenis hebben; er zit een heel andere lading op dan vijfentwintighonderd jaar geleden.

Wat vertaald is als de juiste handeling, de juiste bron van inkomsten, is niet juist als tegenovergestelde van fout. De maatstaf van de gevallen wezens zegt dat: “Als je aan de maatstaven voldoet, dan ben jij juist, en als je dat net doet, fout.” Mijn intentie was een lering te geven die de mensen zou helpen om aan de paren te ontkomen, de dualistische tegenstellingen.” Het was dus niet een kwestie van juist tegenover fout. Het was een kwestie van niet gehecht zijn, op de middenweg zijn, waarop je niet ernaar streeft om goed te zijn ten opzichte van fout. Je streeft ernaar om het hele bewustzijn te ontstijgen, onthechting van juist of onjuist, de dualistische tegenstellingen. Je deed wat het juiste was volgens een hogere visie, een non dualistische visie. De visie van de Boeddha. Het woord ‘juist’ of het woord dat in het Engels is vertaald als ‘right’, had een andere connotatie, een andere lading destijds, anders zou ik een ander woord hebben gebruikt. Zelfs ‘middenweg’ had toen een andere connotatie dan in de moderne westerse wereld. Daarom denken heel veel westerse mensen dat zij boeddhist zijn, maar zij begrijpen niet echt wat de middenweg eigenlijk is. Het is niet het midden, een compromis tussen twee tegenstellingen; het transcendeert de tegenstellingen.

Dit hebben we dus gegeven, niet alleen ik, maar zeker ook de vrouwelijke meesters, en enkele mannelijke meesters. Wij hebben jullie de leringen gegeven over de epische denkwijze, het geboortetrauma, het oerzelf, de vele gescheiden zelven en hoe je ze loslaat. Als je die leringen gebruikt en in het achterhoofd houdt wat ik jullie heb verteld over deze maatstaf van perfectie, dan kunnen jullie enorm veel vorderingen maken. Jullie, die onze directe studenten zijn, kunnen grote vooruitgang boeken als jullie je van die maatstaf bevrijden. Je wordt ervan bevrijd om geen perfecte vrouw te hoeven zijn en jullie kunnen juiste vrouwen zijn, onthechte vrouwen. Jullie kunnen vrije vrouwen zijn, vrouwen die zich hebben bevrijd van die kritische maatstaf en dat kritische bewustzijn. Jullie hebben de middelen om dat te doen. Wanneer jullie dat doen en die vrijheid gebruiken om oproepen te doen voor andere vrouwen, dan kan er een andere kring van vrouwen op de wereld die nu zijn geïncarneerd hetzelfde doen. Dan kunnen er nog meer volgen en dan kan het zich als kringen in het water verspreiden. Het zou goed zijn als die democratieën, zoals zij zichzelf zien, het juist als een mensenrecht zouden erkennen, het recht om niet perfect te hoeven zijn, maar het moet vooral worden begrepen voor vrouwen. Vrouwen moeten gelijkheid krijgen op een legale, fysieke manier, maar zij hebben geen psychologische gelijkheid gekregen, omdat zij geen fouten mogen maken die mannen routinematig wel mogen maken. Hoe vaak hoor je niet zeggen: “O, zo zijn mannen nu eenmaal, het is gewoon een man, boys willen be boys.” Maar zeggen ze weleens: “O, het is oké, het is een vrouw, het is prima dat zij niet voldoet aan de maatstaven maar zij is oké. Girls willen be girls.” Dat hoor je gewoon nooit, omdat het niet zo is. Er is nog steeds een psychologisch oordeel over vrouwen. Het wordt hoog tijd dat dit wordt aangepakt, dat het wordt besproken, dat het wordt gezegd, dat iemand daar de oproepen voor doet.

Er zijn natuurlijk al vrouwen die dit al hebben gezien, meer vrouwen kunnen het gaan zien, en het kan momentum opbouwen. Je kunt opstaan en zeggen: “Vrouwen moeten dezelfde vrijheid krijgen om net zo imperfect als mannen te mogen zijn en mannen zouden de vrijheid moeten krijgen om niet perfect te zijn en iedereen zou trouwens de vrijheid moeten krijgen om op een bepaald niveau te beginnen en zichzelf geleidelijk aan te verbeteren.” Wat heeft die maatstaf van perfectie gedaan? Het heeft een vals pad gevormd, de indruk van wat wij soms het linker pad hebben genoemd en dat is: “Hier is een pad, er zijn bepaalde eisen, je moet bepaalde dingen doen, maar als je dit pad volgt, en alle stappen doet en alle disciplines hebt, dan zul je na je laatste examen perfect zijn.” Dit beloven de gevallen wezens je op het valse pad. Als je de stappen volgt, dan word je een vrijmetselaar met de drieëndertigste graad, dan ben je perfect, dan sta je boven kritiek.

Er zijn studenten van geascendeerde meesters die in vorige dispensaties geloofden: “Als ik aan alle eisen voldoe van deze organisatie, als ik alle decreten opzeg, als ik alle decreten opzeg, als ik een Bewaarder van de Vlam wordt, als ik een communicant word, als ik in de staf kom, als ik een afdelingshoofd word, als ik de persoonlijke secretaris van de boodschapper word en al dat soort dingen meer, dan ben ik perfect geworden. Dan sta ik boven al die imperfecte chela’s die vanaf de straat binnen komen lopen. Ik krijg dan een machtspositie. Ik heb het recht, ik heb zelfs de plicht om die mensen te beoordelen en ze ervan bewust te maken hoe onvolmaakt zij zijn opdat zij echt kunnen beginnen te groeien op hetzelfde pad dat ik heb gevolgd.” Die mensen waren en zijn ervan overtuigd dat zij het pad van de geascendeerde meesters volgden, het pad van Christusschap.

Maar wat volgden ze eigenlijk? Als je in een gesponsorde organisatie zit van geascendeerde meesters en de leringen gebruikt van de geascendeerde meesters om dat te rechtvaardigen, dan volgen ze het linker pad of de gevallen wezens. Je komt nooit in de hemel als je voldoet aan een maatstaf van perfectie die op aarde is gedefinieerd. Als de gevallen wezens in staat waren om een maatstaf te maken die hen in de hemel zou brengen, waarom zijn ze dan nog hier? Zouden ze dan niet allang naar de hemel zijn gegaan en gedaan hebben wat ze daar konden doen? Dus als de gevallen wezens in de hemel kunnen komen door hun maatstaf te volgen, waarom denk je dan dat een student van geascendeerde meesters dat dan wel kan? Totale cognitieve dissonantie, totale onzin.

Maar ik probeer niet studenten van geascendeerde meesters apart te zetten, hoewel je erop kunt hopen dat zij de leringen zullen gebruiken om zichzelf te bevrijden uit de gevallen manier van denken en het valse pad. Je kunt naar de religieuze en spirituele mensen overal ter wereld kijken, zo ongeveer iedere organisatie, inclusief het boeddhisme, in ieder geval veel sekten van het boeddhisme, en dan zie je dat ze allemaal dezelfde dynamiek hebben. Zij hebben een maatstaf geschapen, soms ongeschreven, soms zelfs onuitgesproken, of alleen in gedeelten gezegd, hier en daar: “Je wordt geacht om dit te doen, je wordt geacht om dat niet te doen.” Er wordt psychologische druk op mensen uitgeoefend dat als je een goede christen, boeddhist, moslim, wat ook maar, wilt zijn, dan word je geacht aan die maatstaf te voldoen. Er zijn mensen die dat niet doen, anderen wel. De mensen die het gevoel hebben dat zij in een superieure positie zijn gekomen, hebben het recht om anderen te beoordelen: “Ja, natuurlijk heeft Jezus gezegd dat je niet moet oordelen, maar dat geldt niet voor ons. Wij zijn de priesters, wij zijn katholieke priesters.”

Wat geloven veel katholieken over hun priesters? Waarom zeggen ze vaak: “Hij is een man Gods.” Wat geeft dit aan over hun gedachten? Hij voldoet aan de maatstaf die de katholieke kerk heeft, hij staat dus boven kritiek. Wij, de gewone mensen, mogen hem niet beoordelen. Hij is een man Gods. Ja, mijn zoon is wel bij me gekomen en zei dat de priester hem had meegenomen op een kampeerreisje en hem om ongepaste manieren had aangeraakt. Maar ik mag niet over hem oordelen. Hij is een man Gods. Misschien heeft hij het zich verbeeld. Als ik het negeer, lost het zich wel op.”

Je ziet hoe juist dit mechanisme, deze maatstaf, leidt tot de veroordelende houding door mensen die eraan voldoen, heeft geleid tot ongelooflijk misbruik niet alleen in de katholieke kerk, maar ook in veel andere religies. Wat is die maatstaf, als het geen uitdrukking is van de epische denkwijze, de essentie van de epische denkwijze: “Sommigen mensen zijn goed, sommige mensen zijn slecht, wij hebben gelijk, zij hebben ongelijk. Daarom mogen wij een oordeel over hen vellen.” Het is de epische denkwijze en wie zijn er het meest gevoelig voor? Mannen. Alle katholieke priesters zijn mannen, toch? Veel leiders van andere religies, of andere religieuze bewegingen, politieke bewegingen, wat er ook maar is, het leger, zijn mannen.

Neem nu het leger en zie dat zij hun eigen maatstaven hebben. Kijk eens naar het Korps Mariniers van de Verenigde Staten, zij hebben heel erg strenge maatstaven wat het betekent om een marinier te zijn en ‘woe’ voor degenen die er niet aan voldoen. Enorme vervolgingen, enorme psychologische druk op die mensen. Wie kunnen dus een planeet bevrijden van die kritische denkwijze? De mannen waarschijnlijk niet – nee waarschijnlijk niet de mannen. Wie blijven er dan over, mijn geliefden? De vrouwen hebben natuurlijk de kans, een ongelooflijke kans op dit kruispunt in de geschiedenis om zich bewust te worden van deze dynamiek, en beginnen zichzelf te bevrijden en daarna hun kinderen, dan hun mannen en daarna hun samenlevingen.

Ik weet heel goed dat veel vrouwen zijn opgevoed om zichzelf te beoordelen volgens die maatstaf. Hun moeders, hun vaders, beoordeelden hen. Nu ze zelf volwassen zijn geworden, hebben ze een relatie gekregen en nu beoordelen hun echtgenoten hen ook in bepaalde mate. Het is gemakkelijk en begrijpelijk dat veel vrouwen die stress niet aankunnen en een antagonistisch beeld van hun man krijgen. Zij willen zich daarvan bevrijden en om dat te kunnen, komen ze soms in een fase waarin jij afstand moet nemen van de mensen die misbruik van jou maken. Jij moet toegeven dat zij misbruik van jou maken en dat maakt het heel moeilijk om nauwer contact met hen te hebben. maar als vrouwen de psychologische hulpmiddelen gebruiken die zij kunnen begrijpen om zichzelf van die kritische maatstaven en houding en denkwijze te bevrijden, dan is de volgende stap dat zij de mannen in hun leven kunnen helpen om dit ook te doen.

Kijk eens naar veel culturen, waarin de mannen heel kritisch zijn op vrouwen, en wat zelfs op de moderne democratieën van toepassing is, in feite op allemaal, hoewel die niet zo kritisch zijn als bijvoorbeeld moslimmannen. Dan denk je misschien dat de mannen kritisch zijn, maar als je goed kijkt, zitten de mannen hier net zo veel in gevangen als de vrouwen. Zoals we heel vaak hebben gezegd, kun je anderen niet iets aandoen wat je eerst jezelf niet hebt aangedaan. Als je vrouwen bekritiseert, kun je die kritiek op vrouwen richten, maar je hebt eerst jezelf bekritiseert. Je hebt jezelf al binnen een kader geplaatst waarin je maar weinig bewegingsruimte hebt. Als een vrouw zich dus kan bevrijden van dit perfectionistische beest, dan is de volgende stap dat zij ook haar man helpt om zich te bevrijden. Zij kan ook naar haar kinderen kijken en zeggen: “Ik wil zeker niet dat mijn kinderen opgroeien met die onmogelijke maatstaf en deze kritische houding.”

Als ze haar man kan helpen om zich te bevrijden, dan kan hij misschien andere mannen helpen om zich te bevrijden. Opnieuw zie je dat dit thuis begint, het begint met één persoon die de stappen neemt, en daarna verspreidt het zich geleidelijk aan. Wanneer voldoende mensen in een samenleving op dat individuele niveau stappen, die totaal niet belangrijk lijkt te zijn dan komt er een verandering, die kritische massa wordt bereikt, waardoor er voldoende mensen komen om het collectieve bewustzijn op te trekken. Dan komt er een verschuiving en dan begint de samenleving af te rekenen met dit probleem. Zij zullen het feit onder ogen moeten zien dat hoewel ze denken dat wij een verlichte moderne democratie hebben die vrouwen gelijkheid geeft, zijn we eigenlijk nog niet eens begonnen om de vrouwen gelijk te stellen.

Hoe kunnen we, zolang we nog die kritische maatstaf hebben, vrouwen ooit bevrijden? Hoe kunnen we de vrouwen bevrijden? Hoe kunnen we mannen bevrijden? Hoe kunnen we echt een vrije samenleving zijn als we gevangenzitten in zo’n kritische maatstaf? Hoe kunnen vrijheid en kritiek naast elkaar bestaan? Je kunt wel zien dat we vorderingen maken en een vrijere samenleving worden. Maar je bent niet echt een vrije samenleving, omdat je ondanks je fysieke, legale, economische vrijheid, politieke vrijheid, geen psychologische vrijheid geeft aan je burgers. Zoals de instituten voor de gezondheidszorg en de rehabilitatieklinieken van de moderne wereld bewijzen, wat heb je eraan als je politieke vrijheid en economische vrijheid hebt, maar geen psychologische vrijheid hebt? Wat wilde ik vijfentwintighonderd jaar geleden bereikten toen ik mijn leringen gaf? Ik wilde de mensen psychologische vrijheid geven. Wat wilde Jezus bereiken toen hij tweeduizend jaar geleden over de stoffige wegen van Palestina liep? Hij wilde de mensen psychologische vrijheid geven. Wat wilden alle spirituele leraren bereiken? Wat willen de geascendeerde meesters tegenwoordig bereiken? Dat is natuurlijk psychologische vrijheid. Wij zouden jullie die allemaal willen geven, maar wij realiseren ons dat wij dat niet kunnen, in ieder geval niet op dit moment. Wij kunnen er zeker naar streven om het aan degenen te geven die ervoor openstaan om die op te eisen, om daaraan te werken, om een systematisch pad te volgen dat hen bevrijdt, dat hun vier lagere lichamen bevrijdt, dat hun drie hogere lichamen bevrijdt van alle manipulaties van de gevallen wezens die maar één bedoeling hebben, je geestelijke vrijheid afnemen. Je denkt misschien dat politieke vrijheid afpakken in een dictatuur gericht is op een materieel doel. Dat is niet zo. Hier zitten de gevallen wezens achter en zij hebben maar één doel, de psychologische vrijheid afpakken van de populatie op aarde.

Al het andere, alles wat je op de wereld ziet, is alleen maar een middel om dat doel te bereiken. Een middel voor dat ene doel om de psychologische vrijheid van de mensen af te pakken. Veel mensen in moderne democratieën zijn eraan toe om dit te erkennen. Zij zijn eraan toe om te erkennen dat er een pad is dat je psychologische vrijheid geeft. En zij zijn geïncarneerd om dat pad te ontdekken en te volgen en zo het collectieve bewustzijn op te trekken, zodat zij hun samenlevingen kunnen optrekken buiten het bereik van de manipulatie die de mensen hun vrijheid afneemt. Jij hebt dat pad ontdekt door het te volgen, door de oproepen te doen. Je kunt die impuls creëren die naar buiten straalt en eerst de volgende kring vormt, daarna de volgende en de volgende en de volgende. Voor je het weet, heb je een cruciaal aantal mensen bereikt, er zal een verschuiving plaatsvinden, dan zal er nog een cruciaal aantal mensen worden bereikt, en zal er weer een verschuiving komen, en dat zal zo blijven totdat de samenleving een steeds hogere manifestatie van de visie op de Gouden Eeuw van Saint Germain laat zien.

Kijk nog eens terug op de geschiedenis, zie de trends, het verhogen van het bewustzijn. Wat heb je gezien in de moderne democratieën? Een beweging in de richting van vrijheid, maar het begint de kant op te gaan van mentale vrijheid, psychologische vrijheid. Draai je nu om naar de toekomst, welke kant gaat die op? Zullen die moderne democratieën niet geleidelijk aan steeds meer vrijheid scheppen voor hun volk? De mensen zullen die psychologische vrijheid eisen, zij zullen erom vragen, zij zullen anderen daarin meenemen en de samenlevingen zullen op een punt komen waarop ze toegeven dat het hoogste doel van een democratische, vrije samenleving is dat ze de burgers de best mogelijke omstandigheden geven om op individueel niveau psychologische vrijheid te eisen. Het is onvermijdelijk dat dit gebeurt. Dat staat niet in de sterren, maar in de annalen van de geschiedenis die naar de toekomst wijzen.

Iedere positieve ontwikkeling die je in de opgeslagen geschiedenis ziet, heeft de samenleving vooruit gebracht op een punt waarop je samenlevingen kunt krijgen die bewust erkennen dat psychologische vrijheid het allerhoogste doel is. Alles wijst daarop. Wanneer je dat ziet, wanneer alles op zijn plek valt, kunnen jullie als onze directe studenten die verandering niet doorvoeren en het begrijpen? Kunnen jullie niet zien dat dit onvermijdelijk is? Houd daarom moed, vergaar moed, voel je hierdoor aangemoedigd en besef dat jullie aan de voorkant van die golf zitten. Als je een oude uitdrukkingsvorm wilt gebruiken: een golf van historische noodzaak. Het is niet echt een historische noodzaak, maar dit wordt tot stand gebracht door de keuzes van heel veel mensen die hebben gereageerd op die opwaartse kracht van de rest van het universum. Het is dus niet zozeer een historische noodzaak als wel een gekozen noodzaak, maar het is wel onvermijdelijk. Het is niet een kwestie van ‘of’ maar van ‘wanneer’.

Kun je dan niet alle twijfels, al die angsten, al die zorgen loslaten: “Waar gaat het heen met de maatschappij? Maakt het wel enig verschil? Krijgen we een Gouden Eeuw of niet?” Al die vragen vervagen wanneer je terugkijkt op de geschiedenis en de trends ziet, ze op de toekomst projecteert en dan kun je over honderd jaar, of tweehonderd jaar, zien dat er een geweldige ontwikkeling is geweest, een enorme verschuiving in het collectieve bewustzijn. Wat je tegenwoordig ziet, kan nu in ieder geval de meerderheid van de bevolking van de meer ontwikkelde landen zien. Het zal hen duidelijk worden, zoals het voor jullie duidelijk is. Jullie zijn niet iets magisch; jullie zijn iets volwassener, een beetje verder ontwikkeld dan de gemiddelde persoon in jullie maatschappij.

Daarom kunnen jullie iets begrijpen wat zij niet kunnen. Maar als je hen meesleept, terwijl ze zich verder ontwikkelen, kunnen ze ook gaan begrijpen wat jij nu begrijpt. Hoe ben jij dat gaan begrijpen? Heb jij een specifieke vaardigheid? Nee, je hebt wat blokkades opgeruimd in je bewustzijnsstaat waardoor het vanzelfsprekend werd. Wanneer andere mensen hetzelfde doen, wordt het ook vanzelfsprekend voor hen. Er is geen magie in het spel. Waarom is het donker als jij in een donker kamer zit? Omdat de ramen zijn bedekt met een dikke laag stof. Wat gebeurt er wanneer je dat stof opruimt? Dan schijnt het licht de kamer in en wanneer er één lichtstraal de kamer inkomt, dan besef je dat er licht buiten die kamer is, want hoe kon je anders die lichtstraal zien? Komt er niet meer licht binnen als je het gat groter maakt? Komt niet alle zonlicht binnen als je het raam helemaal schoonmaakt? Dat is geen magie. Dat is niet een speciaal vermogen, maar als één het kan, dan kan een ander het ook. Je zou daarom moeten weten dat als jij jouw pad blijft volgen, anderen dat ook zullen gaan doen en dan zal het zich verspreiden en verder verspreiden en dan wordt de Gouden Eeuw een realiteit die wordt gemanifesteerd, misschien niet in jouw leven, maar die komt er wel.

Word je dan niet aangemoedigd? Laat alle angsten en twijfels en zorgen los en realiseer je dat jij deel uitmaakt van de opwaartse beweging van deze planeet. Je bent een deel van de geascendeerde meesters en de beweging die wij voor de aarde hebben gecreëerd. Jullie zijn een verlengstuk van ons. Wij weten dat het moeilijk en zwaar is om geïncarneerd te zijn op een dichte planeet als deze, maar kun jij je niet aansluiten bij het beeld dat wij hebben, omdat wij een totaal realistisch beeld van de geschiedenis hebben, en dat op de toekomst projecteren en daardoor heel erg duidelijk te begrijpen dat de Gouden Eeuw onherroepelijk op deze planeet komt? De gevallen wezens kunnen dat niet stoppen, de mensheid kan dat niet stoppen. De mensen die tegenstand bieden, degenen die het niet hebben gezien, kunnen het niet stoppen omdat een cruciaal aantal mensen die verschuiving al heeft doorgemaakt. Niet alleen jullie, de directe studenten van geascendeerde meesters, maar ook vele anderen hebben een verandering doorgemaakt waardoor je de Gouden Eeuw niet kunt stoppen.

In de vorige conferentie en in deze conferentie hebben we een aantal heel krachtige, diepgaande leringen en hulpmiddelen gegeven voor vrouwen om zichzelf te kunnen bevrijden en de verandering te sturen, de verandering die er moet komen als volgende stap om de wereld in haar geheel te veranderen, maar vooral de moderne democratieën. De hulpmiddelen heb je al, de leringen heb je al. Ieder die oprecht deze hulpmiddelen gebruikt, kan resultaten halen, niet alleen zichzelf bevrijden, maar ook invloed op de samenleving uitoefenen door anderen te bevrijden. Dit is ons doel. Wij kijken uit naar wat de volgende tien jaar ons zullen brengen met betrekking tot het bevrijden van vrouwen. Wij danken jullie dat jullie meegedaan hebben aan die conferenties, want het feit dat jullie dit hebben gedaan, vormt de top van de speer die door de weerstand van het collectieve bewustzijn heengaat om vrouwen echt spiritueel te bevrijden.

Ik verzegel jullie, ik verzegel deze conferentie, in het licht van de Boeddha die IK BEN, het onbeschrijflijke, maar ook onoverwinnelijke, onhoudbare licht. Misschien niet tegen te houden, omdat het niet te beschrijven valt, omdat het niet gedifferentieerd is. Het is niet iets wat je met je lineaire geest kunt begrijpen, net zoals ik niet door de lineaire geest kan worden begrepen en mijn lering niet volledig door je lineaire geest kan worden bevat. De lineaire geest kan een mentaal beeld maken van de lering van de Boeddha, maar het mentale beeld dat je hebt van de Boeddha zal je de Boeddha niet laten aanraken en totdat je de Boeddha aanraakt, heb je de leringen van de Boeddha niet begrepen.

IK BEN de Boeddha. IK BEN de Heer van de Wereld voor de aarde. Ieder op aarde kan mij aanraken als zij niet alle de boeddhistische lering willen transcenderen, maar alle andere leringen op de wereld, elke maatstaf op de wereld, want ik laat me niet inperken door iets op aarde. Als jij mij wilt aanraken, dan kun jij je ook niet laten inperken. Jullie hebben allemaal het potentieel, jullie hebben de lering, jullie hebben de hulpmiddelen. Jullie hebben het voorbeeld van de boodschapper die mij vele malen heeft aangeraakt en me nu aanraakt, terwijl hij de onbeschrijflijke Aanwezigheid van de Boeddha voelt, de sferische aanwezigheid van de Boeddha. Sommigen van jullie voelen die ook. Jullie kunnen het allemaal gaan voelen. Ik houd jullie er niet van tegen om mij aan te raken. Waarom zou jij jezelf ervan weerhouden om mij aan te raken?