We moeten alles transcenderen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 5 december 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

IK BEN de geascendeerde meester Saint Germain en ik kom je wat perspectief bieden op wat het betekent om Christusonderscheid in de Gouden Eeuw te hebben. Heel veel mensen op aarde zijn enigszins afgestemd op de mogelijkheid dat er een Gouden Eeuw, een nieuwe eeuw, een nieuwe cyclus op aarde kan komen. Die mensen zitten in diverse organisaties en bewegingen overal ter wereld. Voor enkele van die bewegingen hebben de gevallen wezens de inspiratie geleverd, maar er zijn nog wel mensen die betrokken zijn bij die bewegingen die zich enigszins hebben afgestemd op een Gouden Eeuw.

Nu heb ik al vele malen gezegd dat het er in de Gouden Eeuw niet om gaat dat er specifieke resultaten worden behaald. Er zijn studenten van geascendeerde meesters die door de tijden heen verschillende visies op de Gouden Eeuw hebben gehad, maar dat is niet mijn visie. Het beeld dat ik ervan heb, gaat niet over het manifesteren van een hoge beschaving met een overvloed aan materiële rijkdom en reusachtige steden met allerlei technologie. Mijn visie is dat het collectieve bewustzijn wordt verhoogd en dat zoveel mogelijk mensen op het niveau te brengen waarop ze persoonlijk Christusschap hebben en dan verder gaan op die niveaus van persoonlijk Christusschap totdat zij ascenderen.

We hebben het al gehad over het feit dat Christusonderscheid niet de laatste fase of de hoogste fase is. De Gouden Eeuw is ook geen laatste of hoogste fase. Ik zou trouwens blij zijn als er na de Gouden Eeuw geen grote steden meer zouden zijn, geen enorme gebouwen en geen monumenten, maar dat iedereen van de aarde is geascendeerd. In dat geval heeft de aarde aan haar doel voldaan als kosmische schoolklas, als basis om levensstromen te laten ascenderen. Dit is niet iets wat ik zie gebeuren, omdat het veel langer duurt voor alle mensen die verbonden zijn met de aarde, eraan toe zijn om te ascenderen. Mijn punt is niettemin eenvoudig dat ik geen absoluut laatste einddoel heb voor hoe de Gouden Eeuw eruit moet zien met betrekking tot manifestaties op de wereld. Het is belangrijk dat je dit als student van geascendeerde meesters onthoudt, want als jij je op mijn bewustzijn kunt afstemmen en inzichten, visies, ideeën, inspiratie kunt ontvangen die te maken hebben met de Gouden Eeuw, dan moet je de geneigdheid om je gehecht te voelen aan bepaalde resultaten en structuren op de wereld overwinnen.

Je moet in de eerste plaats je gehechtheid aan de huidige omstandigheden overwinnen. Heel veel mensen die over de toekomst nadenken, zijn geneigd te denken dat de huidige omstandigheden óf snel in een neerwaartse spiraal zullen komen waardoor de samenleving uit elkaar valt óf in een opwaartse spiraal zal gaan waarin de huidige omstandigheden worden geperfectioneerd tot de ultieme situatie en op het hoogst mogelijke niveau. Er zijn bijvoorbeeld mensen die denken dat de beschaving minder zal worden door oorlogen waarin steeds meer machtige wapens zullen worden gebruikt totdat de planeet onbewoonbaar is. Er zijn ook mensen die geloven dat de huidige technologie zal worden geperfectioneerd tot de samenleving in de heel hoge staat zal komen die je in futuristische films ziet, waarin een hele planeet bijvoorbeeld uit één grote stad bestaat. Ik zie dat allebei niet voor me.

Je moet begrijpen dat er in de Gouden Eeuw wel technologie zal zijn, maar niet de huidige technologie. Ik heb al veel leringen gegeven over het feit dat de huidige technologie berust op ontbranding (door met geweld iets te laten gebeuren) en dat die in de Gouden Eeuw vervangen zal worden. Dit betekent echter niet dat ik voorzie dat er in de Gouden Eeuw zeer technologische samenlevingen zullen zijn, waarin voor alles wordt gezorgd door een of andere vorm van technologie. Ik voorzie niet een tijd waarin de technologie, hetzij fysieke technologie of kunstmatige intelligentie, menselijke wezens of het menselijke brein vervangt.

In tegendeel, om van technologie die op geweld berust te komen bij technologie die niet op geweld berust, moet het collectieve bewustzijn geaccelereerd worden, maar dit moet gebeuren doordat mensen hun bewustzijn verhogen en Christusschap bereiken. Technologie in de Gouden Eeuw zal niet de ontwikkeling van het menselijke brein vervangen, maar als de uitkomst zijn van de consequentie dat het collectieve bewustzijn wordt verhoogd, dat het individuele brein zich ontwikkelt. Technologie zal mensen niet vervangen, maar het de mensen gemakkelijker maken om zich op hun persoonlijke ontwikkeling te richten. Het zal ook menselijke wezens in staat stellen om dingen te doen die je tegenwoordig niet kunt met de huidige technologie. Maar de huidige technologie kan niet verder geperfectioneerd worden, zodat er gebeurt wat futuristen zich verbeelden. Het kan trouwens ook niet in een destructieve kracht veranderen, zoals andere futuristen denken. De huidige technologie loopt dood. Die kan maar tot een bepaald punt komen en daarna kan die de planeet niet hogerop brengen. Je ziet al op veel manieren dat het einde van de huidige technologie in zicht is door de negatieve effecten die enkele vormen van technologie hebben op het milieu.

Jullie zitten in een spiraal die, als die niet gecontroleerd wordt, ertoe zal leiden dat de planeet grotendeels onbewoonbaar wordt door de vervuiling, door grondstoffen te op te delven en door de vernietiging van grote bossen, enzovoort. Al die dingen zijn een teken dat het einde van de huidige technologie in zicht is, zich niet verder ontwikkelt, geen nut meer heeft. Er is duidelijk een nieuwe vorm van technologie nodig. Ik heb natuurlijk alle kennis en ideeën om die technologie naar buiten te brengen, maar ik heb mensen met een goed verstand nodig die dit kunnen ontvangen. Wat is er voor nodig om een geest te worden die niet alleen openstaat voor de technologie voor een Gouden Eeuw, maar ook de vele andere ideeën die alle andere aspecten van het leven op aarde zullen beïnvloeden?

De cultuur zal worden hervormd natuurlijk, de spiritualiteit, de kunst, de wetenschap, het onderwijs zullen ook een hervorming ondergaan. Alle aspecten van de samenleving zullen worden getransformeerd als onderdeel van de Gouden Eeuw en er moeten dus mensen komen die deze ideeën kunnen ontvangen. Wat is ervoor nodig om een open geest te hebben om een of zelfs meer ideeën voor de Gouden Eeuw te ontvangen? In de eerste plaats moet jij je gehechtheid overwinnen aan wat er nu is. Wat er nu al is, zal de aarde niet in een Gouden Eeuw brengen. Het perfectioneren van wat er momenteel is, zal de planeet geen Gouden Eeuw geven. Om een Gouden Eeuw te manifesteren moeten we transcenderen wat er nu is. Wat moeten we dan transcenderen? Alles, mijn geliefden. Alles.

Aan veel dingen die je tegenwoordig op deze planeet ziet, zijn veel mensen heel erg gehecht, ze hebben zich daar volledig mee hebben vereenzelvigd en denken dat die zich niet verder kunnen uitbreiden, dat die niet uitgebreid hoeven te worden, omdat ze het hoogtepunt, een soort toppunt, vormen van wat mensen kunnen bereiken. Maar het moet allemaal weg. Het moet allemaal getranscendeerd worden. Zoals Jezus heeft gezegd zal het hoge worden verlaagd en het lage zal worden verhoogd. Alles moet veranderen, alles moet met wortel en al uit de grond getrokken worden, alles moet getransformeerd worden. Wat houdt dat in? Welnu, een van de dingen waar menselijke wezens het meest aan gehecht zijn, is religie. Je zou kunnen denken dat de katholieke kerk die al zeventien honderd jaar bestaat, wel tot in de oneindige toekomst zal blijven bestaan, maar dat is niet zo. De katholieke kerk zal nog wel een tijdlang bestaan. Ik wil er geen jaartal aan verbinden, want dat hangt van de reactie van de katholieken af, maar als we verder in de Gouden Eeuw komen, zal de katholieke kerk onbetekenend worden. De islam, die heel veel mensen vurig aanhangen, zal ook onbetekenend worden. De mensen zullen eenvoudig andere vormen van spiritualiteit omarmen. Het hindoeïsme, veel vormen van het boeddhisme, hoewel het boeddhisme zichzelf beter kan transformeren dan de meeste andere religies, maar al die religies zullen krimpen tot er zo weinig volgelingen meer over zijn dat ze geen belangrijke invloed meer op de samenleving uitoefenen.

Die zullen niet vervangen worden door één religie, maar veel verschillende spirituele bewegingen en leren. Er komt een stel universele ideeën over het transcenderen van het bewustzijn en de ontwikkeling van jezelf en het potentieel dat je bezit, zal in ruime mate worden geaccepteerd, zelfs als dit niet in een religieuze of spirituele context staat. Zelfs de wetenschap die psychologie heet, zal worden getransformeerd, omdat de terreinen van positieve psychologie zullen worden uitgebreid om het volledig menselijke potentieel te kunnen ontwikkelen, iets wat alleen maar kan wanneer je begrijpt dat menselijke wezens geen materiële wezens zijn. De religie die het materialisme is, zal bijna helemaal verdwijnen en hier zal ik wel een voorspelling over doen. Over ongeveer honderd jaar van nu zullen de mensen op deze tijd terugkijken en niet in staat zijn te snappen dat heel veel mensen in het materialisme konden geloven, dat ze konden geloven dat menselijke wezens materiële wezens zijn. Zij zullen dit als net zo primitief beschouwen als het geloof dat de aarde plat is.

Mijn geliefden, bedenk eens hoeveel mensen deze religies aanhangen, van het materialisme tot andere, en ze niet graag willen opgeven. Veel futuristen die misschien wel open zouden kunnen staan voor ideeën van de Gouden Eeuw, zijn er heilig van overtuigd dat religie in de nabije toekomst zal verdwijnen en dat er alleen een materialistische kijk op het leven zal ontstaan. Dit verhindert dat je het Christusonderscheid krijgt dat je in staat stelt om een bepaald idee te ontvangen, verder te kijken dan wat er nu is en een nieuw idee te ontvangen dat totaal anders is.

Een andere uitdaging in de Gouden Eeuw zullen natiestaten zijn. Natiestaten hebben hun nut al verloren. Er was een tijd waarin het nodig was om natiestaten te vormen, omdat heel veel mensen zo gevangenzaten in het stammenbewustzijn dat een natiestaat een absolute verbetering was, omdat die stammen meer eenheid bracht. Maar die grotere staten hebben natuurlijk ook veel conflicten en oorlogen veroorzaakt, zelfs op grotere schaal dan de verspreide stammen. Dit moet dus worden getranscendeerd. Bedenk eens hoeveel mensen aan hun natie gehecht zijn. Bedenk bijvoorbeeld eens dat veel Amerikanen geloven dat Amerika zal blijven bestaan in haar huidige vorm en de grootste natie, de dominante natie, de dominante supermacht op aarde zal blijven.

Amerika zal wel blijven bestaan in een of andere vorm, maar niet de huidige, en zeker niet als ze zich apart plaatst van alle andere naties door zich superieur te voelen aan andere naties en daarom niet bereid is om met hen op gelijke voet samen te werken. Welke naties zullen het het best doen in de Gouden Eeuw? Nu, dat zijn de naties die kunnen samenwerken om er wederzijds profijt van te hebben, die op zoek gaan naar iets waar iedereen baat bij heeft. Je ziet dit al in zekere mate gebeuren in delen van de wereld, maar nog veel meer in de Gouden Eeuw. Deze naties zullen meer welvaart kennen, succesvoller zijn en in staat zijn om veel van de new age ideeën te ontvangen en op den duur het nationale bewustzijn beginnen te transcenderen en daar veel meer een regionaal bewustzijn van maken, omdat de mensen beginnen te zien wat hen verenigt in plaats van wat hen verdeelt.

Dit is natuurlijk Christusonderscheid. Je ziet wat de mensen verenigt in plaats van wat hen verdeelt. Dan is er natuurlijk ook nog het leger. Geloof je echt dat er over vijfhonderd jaar, in een Gouden Eeuw, nog een leger is dat de planeet onbewoonbaar kan maken met die totaal onmenselijke en onnodige wapens? Natuurlijk niet, maar kijk eens hoeveel mensen gehecht zijn aan het leger, gehecht zijn aan het gevoel dat hun natie sterk is door hun leger. Niet alleen de Verenigde Staten, hoewel de Verenigde Staten het grootste leger op aarde heeft en waarom is dat, als ze beweert dat ze een vreedzaam democratische natie is? Dit moet in de Gouden Eeuw worden aangepakt, maar hoe kun je dat doen als mensen gehecht zijn aan een leger? Hoe kun je de vragen stellen die hun geest openen om de antwoorden of de visie te ontvangen over wat er hierna komt?

Dan is er nog de vraag hoe het komt met de regering. Zoals ik al gezegd heb, zijn er organisaties op de wereld die nieuwe regeringsvormen willen uitproberen. Enkele zijn al daarmee begonnen en die zijn in bepaalde mate in handen van de gevallen wezens en zij prijzen een soort wereldregering aan.

Veel mensen zijn hier heftig op tegen. Maar, mijn geliefden, denk je dat al die aparte naties, al die conflicten die er op de wereld bestaan, al die concurrentie tussen verschillende naties om de grootste, de sterkste, de machtigste te worden, er ook in de Gouden Eeuw zullen zijn? Zie je dit ook in de Gouden Eeuw terug? Want dan ben je gehecht aan iets wat er momenteel is. Het is duidelijk dat er op een bepaald moment een wereld zal komen met één regering. Het zal natuurlijk niet zo’n wereldregering zijn als de gevallen wezens voor ogen hebben. Er zal een ware geest van samenwerking bestaan die de basale menselijkheid en de essentiële menselijkheid van alle mensen erkent. Daarom zal dit een regering worden die berust op de erkenning dat niet de ene groep naties een hoge levensstandaard heeft en dat een veel grotere groep naties, waarin de meeste mensen onder de armoedegrens leven, nauwelijks hun fysieke lichaam kunnen onderhouden, laat staan hun kinderen grootbrengen. Er zal een moment komen waarop het collectieve bewustzijn zo is verhoogd dat het vanzelfsprekend duidelijk wordt dat dit niet zo door kan gaan en daarom zullen er initiatieven ontplooid worden die wereldwijd een groep zullen proberen te vormen om dit probleem aan te pakken. Het zal als een voordeel gezien worden als de armoede is opgelost en alle mensen een beter leven krijgen, omdat ze een redelijke materiële levensstandaard hebben.

Ik heb al vaker gezegd dat er al naties zijn waarin het collectieve bewustzijn zich realiseerde dat we geen natie kunnen zijn waarin er mensen zijn die geen toegang hebben tot medische zorg, waarin mensen op straat leven, waarin de mensen niet genoeg geld hebben om hun kosten te betalen, omdat er geen sociaal vangnet is. Hetzelfde zal wereldwijd gaan gebeuren. Er zullen in het begin naties zijn die tot deze conclusie komen, en sommige hebben die conclusie al getrokken, maar er zal veel meer samenwerking tussen die naties komen. Helaas betekent dit waarschijnlijk ook dat andere naties zullen achterblijven, omdat die weigeren samen te werken en zich op zichzelf blijven richten. Maar de naties die wel beginnen samen te werken, zullen openstaan om de technologie te ontvangen die ik naar buiten zal brengen.

Nu weet ik heel goed dat mensen die naar de huidige situatie op aarde kijken, zeggen: “We hebben meer dan zevenmiljard mensen op deze planeet. De meerderheid leeft in armoede. Hoe zouden we hen ooit uit de armoede kunnen halen?” Zij kijken naar de huidige technologie. Zij zien dat de huidige technologie afhankelijk is van bepaalde grondstoffen en ze zeggen: “Maar de planeet heeft gewoon niet de grondstoffen om zevenmiljard mensen te onderhouden met dezelfde levensstandaard die de welvarender naties hebben. Dat is niet mogelijk.” Daarom trappen sommigen in de val die de gevallen wezens hebben gesmeed, dat je alleen maar de grootte van de bevolking kunt verkleinen. Veel andere mensen die het goed bedoelen, geloven ook dat dit nodig is.

Dit is natuurlijk allemaal bedacht door de geest van antichrist, en daarom kan iedereen met een bepaald niveau van Christusschap wel zien dat het niet de oplossing is dat je de bevolking reduceert tot zeg maar, vijfmiljard, driemiljard, tweemiljard, één miljard? Krijg je dan een duurzame samenleving met de huidige grondstoffen? Wie zal de bevolking verminderen? Wie gaat een leger vormen dat alle mensen doodschiet die we niet kunnen onderhouden om de toekomst om te planeet veilig te stellen? Wie beslist wie blijft leven en wie moet sterven, omdat dit de consequenties zijn van wat je gelooft? Je kunt natuurlijk de bevolkingsgroei verminderen, maar dat lost het probleem niet snel genoeg op.

De ware oplossing is dat je begrijpt dat er om deze planeet in stand te houden – om zevenmiljard mensen in leven te houden en op den duur zelfs tienmiljard, omdat de planeet ontworpen is om tienmiljard mensen te onderhouden – technologie moet komen die dit aankan. Je moet de technologie zodanig verbeteren dat het technologie wordt die niet op geweld berust. Dit betekent verschillende dingen. Ik wijs erop dat die technologie samenlevingen in staat zal stellen om een veel hogere levensstandaard te krijgen zonder ergens anders het aantal grondstoffen, natuurlijke grondstoffen, te reduceren, die er tegenwoordig worden geconsumeerd. In feite zal er op iets langere termijn technologie komen die tienmiljard mensen in staat zal stellen om een welvarend leven op de planeet te leiden en nauwelijks iets van de natuurlijke grondstoffen te verbruiken. Land zal nog wel een beetje in gebruik blijven, maar er worden niet zoveel grondstoffen geconsumeerd als tegenwoordig. Dat zal niet nodig zijn omdat de technologie, die niet op geweld berust, de grondstoffen kan leveren zonder die uit de natuur, de planeet, te halen.

Dit kan op futuristisch, utopisch, gebabbel lijken, maar ik kan je ervan verzekeren dat die technologie er echt zal zijn. Maar wie kan die technologie ontvangen? Niet de mensen die dit uit egoïstische bedoelingen zullen gebruiken om hun eigen land machtiger te maken. Alleen degenen die dit willen gebruiken om anderen te helpen die niet zo gelukkig zijn als zij. Met andere woorden, de naties die het best kunnen samenwerken, zullen juist de voorlopers worden van de Gouden Eeuw. Zij zullen die technologie ontvangen en de naties die tegenwoordig machtig lijken, of ontwikkeld, zullen achterblijven als ze niet bereid zijn om te beginnen samen te werken met anderen.

Om terug te komen op het voorbeeld dat we nu al een aantal malen hebben gebruikt, de verkiezing van de president van de Verenigde Staten, als de Verenigde Staten haar beleid nog vier jaar had voortgezet, door haar beleid om zichzelf apart te plaatsen van de internationale gemeenschap, dan zou dat de Gouden Eeuw in de Verenigde Staten aanzienlijk hebben vertraagd. Als de Verenigde Staten de verdeeldheid tussen de mensen onderling niet kan oplossen, zodat de mensen in plaats van Amerika op de eerste plaats zetten of Amerika weer groot te maken, zich richt op hoe Amerika deel van een grotere groep naties kan worden die samenwerkt om een betere samenleving te manifesteren. Als die samenwerking er niet komt, dan zal dit ook de Gouden Eeuw in Amerika vertragen. Het is in feite mogelijk, ik zeg niet dat dit gebeurt maar het is wel mogelijk, dat Amerika een van de landen wordt die achterblijft, omdat andere naties meer gaan samenwerken en daarom de technologie ontvangen die de huidige technologie verouderd maakt en het onmogelijk wordt om op wereldschaal te groeien in de landen die geen technologie hebben die op niet op geweld berust, en die met elkaar blijven concurreren.

China is nog een land dat het risico loopt dat dit gebeurt, als ze niet de uitdaging aangaat om het communisme weg te doen en een nieuwe filosofie te vinden die de basis vormt voor de groei van China. Rusland is nog zo’n groot land dat geen deel kan uitmaken van een groep landen die met elkaar samenwerkt, niet alleen vanwege Poetin, maar vanwege de kleine groep oligarchen die Rusland in een wurggreep houdt. Stel je voor wat er zou gebeuren met Rusland als olie grotendeels verouderde. Wat zou er dan met de Russische economie gebeuren? Wat zou er in China gebeuren als goedkope arbeidskrachten niet meer zo belangrijk waren als tegenwoordig het geval is? Wat zou er gebeuren met de Verenigde Staten als olie, als steenkool, als de industriële productie, als een groot leger, niet meer zo belangrijk is als tegenwoordig? Wat zou er trouwens met de Verenigde Staten gebeuren als een grote markt niet meer zo belangrijk is als tegenwoordig, omdat de mensen niet meer zoveel materiële goederen conusmeren als tegenwoordig?

Je begrijpt dat het nodig is om er niet zo gehecht aan te zijn dat bepaalde landen hun huidige status behouden door iets wat zij nu als een bepaalde macht beschouwen, een bepaalde status, of om wat voor reden ook. Degenen die kunnen samenwerken over grenzen heen, hebben de toekomst en die kunnen beginnen om die nationale grenzen te laten vervagen, die voor anderen beginnen te zorgen en anderen die in ontwikkeling achterop lopen, erbij te trekken.

Wat kan de bereidheid verschaffen om samen te werken? Het antwoord is Christusonderscheid. Waar baseer je echte samenwerking op? Op de visie dat alle mensen iets gemeenschappelijk hebben ondanks al hun verschillen op de wereld. Alle mensen delen hun basale menselijkheid en daarom is iedereen de moeite waard. Iedereen is de moeite waard om een fatsoenlijk leven te leiden. Niemand is meer de moeite waard of belangrijker dan anderen. Maitreya zal het hebben over de wens om speciaal te zijn vergeleken met anderen, maar ik zal hem hier verder over laten uitweiden en er eenvoudig op wijzen dat Christusonderscheid betekent dat je begrijpt wat mensen gemeenschappelijk hebben en de illusie begrijpen dat alle indelingen mensen verdeelt. Wanneer je verder gaat kijken dan de indelingen, dan heb je een bepaalde mate van Christusonderscheid en dan zie je die basale menselijkheid die ook veel mensen en andere landen zijn gaan zien. Je vergroot je Christusonderscheid door de essentiële menselijkheid te zien en dat is een potentieel dat alle mensen hebben.

Er zijn naties op de wereld die nu erkennen dat je geen verdeling kunt maken tussen mensen die in staat zijn om een hogere opleiding te doen en die dat niet kunnen vanwege de plek waar ze geboren werden. Je kunt in een arme familie geboren zijn, maar dat betekent niet dat iemand niet het vermogen heeft om een hogere opleiding te doen. Het is heel goed mogelijk dat een levensstroom in een arm gezin wordt geboren, maar wel de geestelijke vermogens heeft om een expert, een genie, een uitvinder, te worden op een bepaald terrein. Die landen hebben begrepen dat alle mensen evenveel toegang tot onderwijs moeten krijgen. Zij hebben hier een nationale prioriteit van gemaakt die berust op de menselijke overweging dat alle mensen dezelfde kansen moeten krijgen, maar sommige beginnen zelfs te begrijpen dat alle mensen evenveel mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. Kijk eens naar de landen die hier geen prioriteit van maken, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar onderwijs zo duur wordt dat iemand die in een gezin in de upper middle of higher class is geboren, nauwelijks een opleiding kunnen volgen, tenzij ze het leger ingaan en daardoor beurzen krijgen door hun leven een aantal jaar te riskeren.

Waarom importeert Amerika zoveel goed opgeleide, inventieve, mensen uit andere landen? Omdat het onderwijs in Amerika eenvoudig niet het niveau heeft dat het toegankelijk is voor alle mensen. Betekent dit dat er geen mensen in Amerika zijn die het potentieel hebben om die positie in te vullen? Nee, maar die mensen in Amerika worden niet allemaal geboren in upper middle class gezinnen en gezinnen van de machtselite. Veel van hen zijn geboren in arme gezinnen, maar zij hebben nooit een realistische kans gekregen om hoger onderwijs te volgen en hun vaardigheden te benutten. Dit is een bron van verspilling voor Amerika en de vraag is hoelang Amerika het zich nog kan veroorloven om zo veel bronnen, haar eigen volk, niet aan te boren en toch nog een van de zogenaamd meest geavanceerde en machtige naties op aarde te blijven.

En dan zie je dus opnieuw dat Christusonderscheid veel structuren, veel overtuigingen, en denkwijzen, zal aanvallen die de mensen tegenwoordig hebben. Er is een aspect van Christusonderscheid waar ik in de eerste plaats een verhandeling over zou willen geven. Wij hebben er eerder in onze webinars dit jaar over gesproken dat ze in Amerika altijd zeggen dat wijsheid achteraf 20/20 is. Als je achterom kijkt naar het verleden, zie je perfect wat er had moeten gebeuren, wat mensen hadden moeten doen, enzovoort. Wij hebben gezegd dat als je naar het verleden kijkt en bepaalde trends ziet en je die weer op de toekomst projecteert, jij ook perfect vooruit kunt zien naar de toekomst, omdat je heel gemakkelijk kunt zien dat als iets niet verandert, de huidige ontwikkelingen zich zullen voortzetten en dat de uitkomst dan bijna gegarandeerd hetzelfde is.

Wat kan de Gouden Eeuw brengen? Dat is de bereidheid om te erkennen dat niets kan blijven stilstaan. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat er veel wereldrijken zijn opgekomen. Je ziet dat bepaalde beschavingen in het verleden een heel erg hoog niveau hebben gehaald. Je ziet dat de Egyptenaren duizenden jaren geleden een heel erg ontwikkelde beschaving hadden, dat zij piramides konden bouwen die tegenwoordig als zeer indrukwekkend worden beschouwd, zelfs met de technologie van tegenwoordig, terwijl veel mensen in andere werelddelen in principe nog in het Stenen Tijdperk of het Bronzen Tijdperk leefden. Waar is dat niveau van de Egyptische beschaving tegenwoordig gebleven? Waar is het? Het is niet erg indrukwekkend wat er tegenwoordig in Egypte gebeurt toch? Er zijn veel wereldrijken geweest en veel daarvan hebben het vrij lange tijd overleefd. Maar je ziet wel dat ze in het verleden allemaal zijn ingestort, en dit is het belangrijkste, of in iets anders zijn getransformeerd. Wat betekent dit? Het betekent dat het niet uitmaakt hoe machtig je als natie of beschaving tegenwoordig ook lijkt, omdat die het niet tot in het oneindige kan overleven, tenzij die natie wel wil veranderen. Dit betekent dat die bereid moet zijn om zichzelf in iets anders te transformeren dan nu het geval is.

Amerika beschouwt zichzelf als de grootste natie op aarde. Dit is wel enigszins vreemd, omdat veel mensen in Amerika weten dat zij hun materiële levensstandaard aan het verliezen zijn, zich machteloos voelen, hun regering wantrouwen. Je ziet dat heel veel Amerikanen hun regering wantrouwen, maar nog steeds denken dat hun land de grootste natie op aarde is. Als jij je eigen regering niet kunt vertrouwen, hoe kan jouw natie dan de grootste natie zijn? Dit is cognitieve dissonantie, maar toch zijn er veel Amerikanen die geloven dat Amerika tot in de oneindige toekomst de grootste natie op aarde zal blijven. Klopt dat wel? We kunnen in ieder geval zeker zeggen dat Amerika niet de grootste natie op aarde zal blijven. Het Amerika van tegenwoordig zal niet de grootste natie op aarde blijven. Hoe komt dat? Omdat de enige manier waarop Amerika het kan overleven, is dat ze zich in iets anders moet transformeren dan wat het tegenwoordig is.

Eén onderwerp waar we het al over heb gehad: Amerika kan in de Gouden Eeuw niet een natie zijn waarin één procent van de bevolking negentig procent van de rijkdom in handen heeft. Dit is geen ideaal van de Gouden Eeuw of in ieder geval een maatstaf daarvoor. Dit kan in de Gouden Eeuw niet zo blijven. Naties die zo’n financieel feodaal systeem laten voortbestaan, kunnen het niet overleven. Zij moeten zichzelf in iets anders transformeren als ze het willen overleven. Hoe transformeer jij je in iets anders? Alleen door je open te stellen voor nieuwe ideeën, in plaats van je te vast te klampen aan bestaande ideeën.

Ik heb dit al vaker gezegd, maar ik zal het opnieuw doen. Wie zijn de mensen in Amerika die zich vastklampen aan bestaande ideeën? In de eerste plaats de zogenaamd religieus rechtse mensen. De christenen die geloven dat Amerika een christelijke natie moet blijven die voldoet aan hun definitie van christelijke idealen. Jezus heeft uitgebreid leringen gegeven die aantonen dat noch de katholieke kerk noch de fundamentalistische kerken op één lijn zitten met Christus en de idealen van Christus. Zij kunnen die niet eens bevatten, omdat zij worden gebaseerd op een vervorming van zijn leringen. Zolang de religieus rechtse mensen de invloed op de politiek hebben die ze tegenwoordig hebben, kan Amerika zichzelf vanzelfsprekend niet transformeren en daarom is Amerika niet bestuurbaar, zoals Moeder Maria heeft gezegd. Daarnaast kan Amerika zoals het nu is het niet overleven, ze is niet duurzaam. De belangrijkste reden is dat de religieus rechtse mensen, voornamelijk door de Republikeinse Partij, zo’n grip op de Amerikaanse politiek hebben.

Als ze die invloed blijven houden, dan zullen ze de transformatie van Amerika volgens de idealen van de Gouden Eeuw blokkeren. Wat houdt dat in? Betekent dit dat ik hierboven blijf zitten wachten en zeg: “O, dan moeten we gewoon vijftig jaar wachten voor de Gouden Eeuw komt.” Nee, ik zeg dan gewoon: “Als Amerika die ideeën niet kan ontvangen, welke natie dan wel? Welke groep mensen kan dat wel?” En dan geef ik ze aan hen.

De tijd wacht op niemand, zegt men, en zeker niet op een natie. Wij hebben nu verscheidene conferenties over de Verenigde Staten gegeven. Wij hebben een fundament gelegd, waardoor een kleine groepen studenten van geascendeerde meesters een positieve invloed op de gevoelige punten kan uitoefenen, omdat het alle kanten kan opgaan met een natie en het heeft eraan of het de ene kant opgaat of de andere kant, maar er komt een extra impuls van studenten van geascendeerde meesters die ervoor zorgt dat de natie een positievere kant kan opgaan.

In september hadden we een conferentie ‘Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet’ en die conferentie waar op zich relatief weinig mensen aan deelnamen, was doorslaggevend voor de uitkomst van de verkiezingen, namelijk dat Donald Trump niet nog eens vier jaar door kon gaan, want dit zou de manifestatie van de Gouden Eeuw hebben tegengehouden; dat zou Amerika op een koers hebben gehouden die wegleidde van de Gouden Eeuw. Nu is het in ieder geval mogelijk om dichter bij de Gouden Eeuw te komen, omdat de aanstaande regering veel diverser is, in ieder geval een beetje visie heeft en over de inkomensongelijkheid wil praten en dat die moet worden aangepakt. Of dit lukt, is een andere vraag vanwege de traditionele democratische manier van denken. Maar het potentieel bestaat in ieder geval om het probleem van de inkomensongelijkheid aan te pakken. Dit zou zeker niet het geval zijn geweest als Donald Trump nog vier jaar was gebleven, ondanks zijn retoriek op bepaalde terreinen.

Je ziet dat één conferentie de uitkomst van de verkiezing heeft beslist. Je hebt ook gezien hoe klein het verschil in bepaalde staten was. Een paar honderd stemmen in bepaalde staten heeft de uitslag van de hele natie beslist. Dit is een heel erg klein verschil. Het is maar een heel klein verschil dat ervoor zorgt welke kant een natie opgaat. Dit toont het potentieel aan dat jullie als studenten van geascendeerde meesters hebben.

Ik weet heel goed dat er wel wat verdeeldheid is. Er zijn studenten van geascendeerde meesters, zelfs een paar uit vorige dispensaties, die ervan overtuigd zijn dat Donald Trump het antwoord was, net zoals de christenen geloven dat Donald Trump het antwoord was. Laat me dit zeggen, mijn geliefden, als jij jezelf als een student van geascendeerde meesters beschouwt, en op één lijn zit met de religieus rechtse mensen, de fundamentalistische christenen, dan moet je er eens goed over nadenken of je wel het niveau van Christusonderscheid hebt dat je denkt te hebben, omdat ik je ervan kan verzekeren, zoals ik nu een aantal malen heb gezegd, dat de religieus rechtse mensen momenteel het grootste obstakel zijn om een Gouden Eeuw te manifesteren. Net zoals de religieuze fundamentalisten in de islam het grootste obstakel zijn om de moslimwereld vorderingen te laten maken.

Christusonderscheid betekent dat je verder kijkt dan de verschillen, verder kijkt dan de mensen die in het zwart-witdenken vastzitten en denken dat zij de enigen zijn die gelijk hebben en dat alle anderen ongelijk hebben. Wat denken de fundamentalistische christenen? Dat hun religie de enig ware religie is, alle andere niet. We hebben gezegd dat Donald Trump een narcist is; wat denkt hij? “Ik heb altijd gelijk en ieder die het niet met mij eens is, heeft ongelijk.” Aan hun vruchten kent men de boom. Bedenk eens hoeveel mensen hij heeft ontslagen in de laatste vier jaar, omdat zij niet wilden doen wat hij zei. Zij vielen niet op de grond om hem te aanbidden, zoals hij eiste, en zoals hij gewend was als CEO van zijn eigen bedrijf, waar hij net een god was die kon doen wat hij maar wilde.

Ik zal ook nog het volgende zeggen: Er komt een moment waarop je jouw Christusonderscheid zo hebt verbeterd op de vier niveaus die Jezus heeft genoemd, dat je Christusonderscheid krijgt op het identiteitsniveau. Op dat punt ben je in staat om het onderscheid te maken of iemand een gevallen wezens is of niet. Misschien niet altijd even nauwkeurig, omdat sommige mensen moeilijker onderscheid kunnen maken. Er zijn inderdaad een paar die gevallen wezens zijn, maar die begonnen zijn aan het opwaartse pad en die vorderingen hebben gemaakt op dat pad. Daardoor kan het moeilijk zijn om te zien of het oorspronkelijk gevallen wezens waren. Er komt een moment waarop je Christusonderscheid zover gevorderd is dat je eenvoudig door naar iemand, of een foto van iemand, te kijken en als je dat open en neutraal doet, dan de impuls kunt ontvangen: dit is een gevallen wezen.

Ik wil duidelijk maken dat Donald Trump een gevallen wezen is. In feite zijn de meeste narcisten gevallen wezens, omdat wat je tegenwoordig narcisme noemt, de psychologische problemen van gevallen wezens zijn. Op grond hiervan kun je overwegen of jij als student van geascendeerde meesters wel jouw aandacht en energie aan een gevallen wezen wilt geven. Je zou erover kunnen nadenken of je meegesleept bent in deze maalstroom door Donald Trump, dat je gebrek aan Christusonderscheid hebt, wat je ook maar gedacht heb tot aan dit moment. Ik besef dat er mensen zullen zijn die dit niet willen doen. Zij zullen afwijzen wat ik zeg, en de gebruikelijke excuses hebben – de meester spreekt niet met de echte meesters; ík spreek wel tegen de echte meesters en zij hebben me verteld dat Donald Trump een geschenk van God aan de mensheid is. Dat is dan niet anders. Niets aan te doen.

Maar degenen die wel willen veranderen – want hoe kun je Christusonderscheid krijgen als je niet wilt veranderen – kunnen hier eens over nadenken. Bekijk dan de leringen nog eens die we op deze conferentie hebben gegeven, vergelijk ze eens met wat we hebben gezegd over de emotionele draaikolk, bijvoorbeeld. Kijk wat Donald Trump doet op die massabijeenkomsten, wat hij de laatste vier jaar aan het doen is, en dan kun je zien hoe hij mensen behandelt die het niet met hem eens zijn. Je kunt zelfs kijken naar wat hij tegenwoordig doet, de regeringsambtenaren ontslaan die hun werk moeten doen, die dat volledig a-politiek doen en toch ontslagen worden omdat ze de beweringen, de niet gefundeerde beweringen, niet onderschrijven die Trump doet. Beweringen die in de rechtszaal niet houdbaar zijn.

Ik weet dat je altijd kunt zeggen: “De rechters zijn corrupt.” Maar weet je, er komt een moment waarop iemand vragen heeft gesteld over alles waarover hij het niet met hem eens is, en je dan jezelf moet gaan afvragen: “Heeft iedereen ongelijk, of is die ene persoon misschien wel in een paranoïde, bijna schizofrene gemoedstoestand?”

Als je weer naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat er andere leiders zijn geweest die duidelijk een narcist waren en gevallen wezens, die ook projecteerden dat iedereen die het niet met hen eens was, ongelijk had. Er waren zelfs mensen die hen lieten doden. Donald Trump heeft dat niveau niet, hij valt niet onder de ergste soort gevallen wezens, maar hij wil ze wel ontslaan. Ik kan je ervan verzekeren dat ook al beschouwen wij de aanstaande regering niet als perfect, ook al beschouwen we de Democratische Partij niet als perfect, het wel een positieve ontwikkeling voor Amerika is en de beweging van Amerika naar de Gouden Eeuw, omdat er een andere regering komt door deze verkiezingen.

Een van de echt grote testen voor Amerika de komende jaren zal zijn of de Republikeinse Partij een nieuwe identiteit kan vinden na vier jaar Trump. Kunnen ze weer een politieke partij worden die echt aan het werk is voor het beste belang van het Amerikaanse volk of een partij zal blijven die Amerika bepaalde ideeën probeert op te dringen? Het religieus rechtse deel, Trumpisme, wat ook maar. Natuurlijk geldt dezelfde uitdaging ook voor de Democraten. Kunnen ze ook verder kijken dan een bepaalde ideologie die ze aan de natie willen opdringen in plaats van achteruit te stappen en te zeggen: “Wat is er nodig? Welke veranderingen heeft Amerika nodig om vooruitgang te boeken? Welke problemen moeten we aanpakken?”

De vraag is eenvoudig: “Kan Amerika de les leren die ze misschien kan leren van een narcist, een gevallen wezen als president?” Kan Amerika uit de manier van denken stappen, het zwart-witdenken, de projectie dat er een zondebok is, dat dit geen echte ‘Amerikanen’ zijn, dat ze de vijand van het volk zijn en al die retoriek die nu al vier jaar uit het Witte Huis wordt getwitterd? Kan Amerika dit loslaten? Kunnen ze de vijandigheid achterlaten, de projectie dat het probleem niet aan hen ligt? Kan Amerika verder? Als dat niet zo is, dan wordt het manifesteren van de Gouden Eeuw aanzienlijk vertraagd in Amerika en het potentieel bestaat dat Amerika dan achterblijft, omdat je, als je naar de verdeeldheid in het Amerika van tegenwoordig kijkt, kunt zien dat alle landen waar verdeeldheid heerst, geen welvaart kennen. Hoe kan Amerika welvarend blijven als ze die verdeeldheid niet loslaat? ‘United we stand, divided we fall’ is een oud Amerikaans axioma. Het is nog nooit belangrijker geweest dan nu, op de Burgeroorlog na dan.

Als Amerika zo verdeeld blijft als ze nu is, dan zal het vallen, in ieder geval achterop raken. Wat kan een eind maken aan die verdeeldheid? Christusonderscheid. Omdat je dan ziet wat de mensen gemeenschappelijk hebben in plaats van de verschillen. Waarom is het Amerikaanse volk in twee groepen verdeeld: Republikeinen en Democraten, die elkaar als de vijand beschouwen? Omdat de machtselite in Amerika dit heeft bekokstoofd en zij hebben Trump als een gewillig werktuig gebruikt om dit te laten oplaaien tot nieuwe hoogten. Waarom bekokstooft de machtselite dit? Omdat ze weten dat de werkelijke verdeeldheid in Amerika tussen de hoogste één procent en de laagste negentig procent zit. Maar zij willen dit verdonkeremanen, zodat de laagste negentig procent niet beseft dat de hoogste één procent of de hoogste paar procenten het probleem zijn en niet de mensen die in de tegenovergestelde partij zitten.

De machtselite heeft altijd de verdeel-en-heerstactiek gebruikt en zij zijn erin geslaagd om het Amerikaanse volk te verdelen in Republikeinen en Democraten die denken dat ze vijanden van elkaar zijn. Ik realiseer me dat de Amerikanen er nog niet aan toe zijn om geen vijand te hebben, maar de echte vijand van het Amerikaanse volk is de machtselite, als je in termen van vijanden wilt denken, en dat doen de meeste Amerikanen. Als je positieve veranderingen in Amerika wilt brengen, verenig dan de mensen tegen de machtselite en eis dat er veranderingen komen, want als genoeg mensen zich verenigen, zal er een verandering komen. Hoe ik dit kan zeggen? Als genoeg mensen zich verenigd hadden, dan zouden ze mensen uit beide partijen in het Congres en de Senaat kiezen die verder kunnen kijken dan de extremen in beide partijen, die in het midden uitkomen en daardoor echte veranderingen eisen en wetten daarvoor maken. Het maakt niet eens uit wie de president is. Als er een grote middengroep komt in het Congres en de Senaat, dan kan er veel gebeuren. Maar wat doen ze op dit moment? Ze maken ruzie met elkaar. Waarom? Omdat ze gebrek aan Christusonderscheid hebben. Zij kunnen niet zien dat al die dingen waarover ze ruziemaken, alleen maar het echte probleem verduisteren.

Jullie, de studenten van geascendeerde meesters, kunnen veranderingen doorvoeren waarvan jullie het gevoel hebben dat jullie die moet doorvoeren op grond van de leringen die wij nu hebben gegeven. Jullie kunnen jullie bewustzijn verhogen, jullie kunnen misschien bij elkaar komen, jullie kunnen hier misschien gesprekken met elkaar over voeren die niet berusten op verdeeldheid of die jou het gevoel geven dat jij gelijk hebt, en iemand anders het gevoel geeft dat hij ongelijk heeft, maar dat jullie zeggen dat jullie willen doen wat Saint Germain zegt: “Kijk verder dan de verschillen en kijk naar wat jullie verenigt. Wat willen jullie echt voor Amerika?” Als jullie dat kunnen, dan kunnen jullie positieve invloed uitoefenen die misschien andere ontwikkelingen in werking stelt, omdat er in de natie maar een heel klein verschil bestaat tussen de hoofdweg of de landweg nemen en jullie dan kunnen meehelpen om op de hoofdweg te blijven.

Hoe kun je verwachten dat het Amerikaanse volk die verdeeldheid overwint, als jullie je niet eens kunnen verenigen? Ik zeg nu niet dat alle studenten van geascendeerde meesters Democraat moeten worden. Ik moedig jullie aan om boven de partijpolitiek te gaan staan, niet door die te negeren. Je zult je realiseren dat er op het moment een bepaalde situatie is, maar je realiseert je ook wel dat het mogelijk is om binnen de bestaande partijen te stemmen op leden die progressiever zijn, die zich meer openstellen, voornamelijk jonge mensen. Je zag zelfs dat er bij deze verkiezing op een groter aantal jongeren is gestemd die een andere houding hebben dan de mensen in vorige jaren. Dit kun je visualiseren: dat er over een paar jaar bij de volgende verkiezingen een nieuwe golf van progressievere, mensen met een open geest in beide partijen zit die op den duur de meerderheid kan vormen en die samen begint te werken over de grenzen van de partijlijnen heen, zoals de bedoeling is van het Amerikaanse stelsel.

Als je teruggaat naar de oorspronkelijke visie van de mensen die het huidige stelsel hebben gecreëerd, dan stelden zij zich niet voor dat er twee partijen zouden zijn die elkaar als vijanden zouden beschouwen en zouden weigeren om samen te werken. Zij hadden zich geen ijzeren gordijn voorgesteld in het midden van het Congres en dat er helemaal geen samenwerking, of zelfs maar communicatie, met de mensen aan de andere kant zou zijn. Zij stelden zich voor dat er samenwerking zou zijn, zodat er, ondanks dat ieder lid of elke partij een bepaald beleid voerde, genoeg leden zouden zijn die met elkaar in het midden zouden uitkomen, dat zij de veranderingen zouden kunnen doorvoeren die een evenwichtiger aanpak zouden vertegenwoordigen. Dit is de enige manier waarop het Amerikaanse stelsel van twee partijen kan functioneren. Momenteel functioneert het niet. Amerika is onbestuurbaar vanwege die verdeling.

Wat de studenten van geascendeerde meesters moeten doen volgens mij, of je nu deze dispensatie volgt of een andere, is de partijpolitiek transcenderen en een beter beeld krijgen van wat erna de huidige situatie komt. Hoe komt Amerika uit de huidige situatie, de huidige verdeeldheid? Wat komt daarna? Welke volgende stap moet Amerika doen om dichter bij de Gouden Eeuw te komen? Niet dat de Republikeinse of Democratische Partij de absolute meerderheid krijgt, maar dat de mensen met een open geest, die in het centrum zitten, die in evenwicht zijn, de meerderheid vormen en op hetzelfde beginnen te stemmen wat de ideologieën van hun partij ook van hen eisen. Dit is het enige wat de impasse op dit moment kan doorbreken. Op lange termijn kun je nog meer maatregelen nemen, maar op dit moment is dit het meest realistisch om de impasse te doorbreken. Maar wat betekent dat? Dat dit alleen kan als een cruciaal aantal mensen in Amerika erkent dat zij in het centrum horen en dat het niet zozeer gaat over partijpolitiek en verschillen in de partijen, maar dat ze bij elkaar komen om te doen wat goed is voor het Amerikaanse volk, niet voor de machtselite.

Je ziet dat Christusonderscheid een heel moeilijke onderneming is op een planeet als deze, zoals we hebben gezegd. Als je naar Amerika kijkt, dan kun je zeggen dat er momenteel maar weinig naties op aarde zijn, waar Christusonderscheid moeilijker is dan in Amerika. Maar Christusonderscheid gaat nooit over kijken naar de huidige omstandigheden en kiezen welke de juiste is. Christusonderscheid gaat altijd over verder kijken dan verdeeldheid, kijken naar wat mensen bindt in plaats scheidt. Als je deze maat gebruikt om naar de huidige politieke situatie te kijken, dan kun je voorkomen dat je meegesleept wordt in die maalstromen waar wij het over gehad hebben, waar heel veel mensen in zijn meegezogen. Dit zou natuurlijk een grote vooruitgang zijn. Zoals ik heb gezegd, hoe kan het Amerikaanse volk voorkomen dat ze wordt meegezogen, als de studenten van geascendeerde meesters worden meegesleept in die maalstromen? Ik weet dat er niet heel veel van jullie in deze maalstroom zijn meegesleept, maar een aantal wel en het zou goed voor je zijn als jij je eruit kunt trekken en eerlijk bent en kijkt naar de zelven die je hebt die ervoor hebben gezorgd dat je hierin werd meegesleept.

Een onderdeel van Christusonderscheid is dat je op het punt kunt komen dat je eenvoudig herkent wanneer er aan je chakra’s en aura wordt getrokken om je een reactiepatroon te laten krijgen. Als je dit toepast op wat Trump de laatste vier jaar heeft gedaan, en neutraal blijft, dan kun je er bijna niet omheen en ziet dat hij inderdaad mensen in een draaikolk heeft getrokken. Dit is zelfs gezegd door een paar journalisten die zich daar meer van bewust zijn dan de mensen die het gevoel hebben dat zij Trump en alles wat hij doet, moeten steunen. Zoals we hebben gezegd: “Niemand heeft patent op de waarheid.” Maar een paar constructieve ideeën hebben, betekent niet dat je op één lijn zit met de Gouden Eeuw van Saint Germain of de geascendeerde meesters of de waarheid van Christus.

Wat is de conclusie dus? Dat je nooit mag denken dat je huidige niveau van Christusonderscheid voldoende is om te kunnen ascenderen, om Christusschap te manifesteren. Zoals we hebben gezegd, zal je huidige niveau van Christusschap je niet helemaal bij je ascensie brengen. Je moet bereid zijn om voortdurend je huidige niveau van Christusonderscheid te transcenderen. Als je dat niet wilt, ga je het linker pad op en vorm je een neerwaartse spiraal voor jezelf en haal jij de ascensie niet als dat in je Goddelijke plan stond voor dit leven. Ook zul je de doelen die jij je wel had gesteld, niet uit kunnen voeren in dit leven. Dit kan als een zeer ernstige waarschuwing klinken en eerlijk gezegd is dat ook zo. Wat zou ik anders moeten doen volgens jou? Er een suikerlaagje overheen leggen? Aan jouw ego tegemoetkomen? Tegemoetkomen aan het gevoel dat jij geen ongelijk hebt? Dat jij geen ongelijk kunt hebben? Dat jij niet voor de gek gehouden kunt worden?

Hier zal Maitreya het ook over hebben. Je kunt je Christusschap niet vergroten als je geen ongelijk wilt hebben. Natuurlijk niet ‘ongelijk’ op de zwart-witmanier, maar hoe kun jij je huidige niveau ontstijgen als je niet toe wilt geven dat je niet het hoogste niveau van Christusonderscheid had, als je niet toe wilt geven dat je huidige niveau van Christusonderscheid niet het hoogste mogelijke is? Je zal dan op je huidige niveau blijven, maar zoals we hebben gezegd, kun je dat niveau niet houden, je moet naar beneden. Dit is de keiharde waarheid op een planeet als de aarde.

Zoals ze in Amerika zeggen: “Er zijn geen gratis lunches.” Je mag dan een student van geascendeerde meesters zijn, je kunt de leringen al decennia lang hebben, je hebt misschien wel een groot aantal decreten opgezegd, je hebt de leringen misschien wel bestudeerd, je denkt misschien dat je volgens jou een goed, intellectueel inzicht hebt in de leringen, maar dat betekent nog niet dat je het allerhoogste Christusonderscheid bezit en dat je dit niet zou kunnen verbeteren en naar een hoger niveau kunt stijgen. Als je dit niet wilt toegeven en bevestigen, dan groei je niet. Nogmaals, we doen alles wat we kunnen om je te helpen de transitie te maken, zodat je kunt blijven groeien tot je het honderdvierenveertigste niveau bereikt en toe bent om de laatste illusie te doorzien en het allerlaatste zelf los te laten en door de parelmoeren poort heen te stappen die naar het geascendeerde rijk leidt. Ik zou graag willen dat ik iedereen zou kunnen verwelkomen die zelf in zijn Goddelijke plan heeft gezet dat hij in dit leven zijn ascensie wil halen. Ik weet dat ik er wel bij kan zijn. Weet jij of jij daar ook kunt zijn? Omdat ik je kan vertellen dat je dat op je huidige niveau van Christusschap en bewustzijn niet kunt zeggen. Je kunt het alleen weten als je jouw huidige niveau blijft transcenderen totdat je die laatste illusie transcendeert die je van mij scheidt.

Er valt nu niets meer te zeggen, want als alles wat ik heb gezegd niet voldoende is, dan is niets voldoende. Ik verzegel je in de liefde en vreugde van mijn hart. Ik ben natuurlijk vrij. Hoe ben ik vrij geworden? Door mezelf steeds te transcenderen tot ik ascendeerde. Ik ben me sindsdien blijven transcenderen en zal dat tot in de oneindige toekomst blijven doen. De Saint Germain die ooit geascendeerd is, bestaat niet meer, omdat ik steeds weer herboren ben met een hoger zelfgevoel. Jullie kunnen dat ook, maar alleen als je jouw huidige zelfgevoel laat sterven. Wees daarom bereid om te proberen om je huidige zelf te laten sterven.