Loop je van God weg of kom je naar God toe?

De Stadia van Spirituele Ontwikkeling

Een boodschap van Jezus

Wanneer je het gedrag, de houding en de opvattingen van mensen op deze planeet overziet, zou het niet moeilijk moeten zijn om vast te stellen zijn dat mensen in vele verschillende bewustzijnsstaten zijn: zij bevinden zich in verschillende stadia van spirituele ontwikkeling. Deze stadia komen overeen met de verschillende begripsniveaus van de spirituele kant van het leven. Om mensen enig idee, vergelijkingsmateriaal, te geven, zou ik jullie een overzicht willen geven van de verschillende stadia van spirituele ontwikkeling die op deze planeet aangetroffen worden.

De navolgende stadia kunnen niet op één lijn gezet en van hoog naar laag gerangschikt worden. Een levensstroom hoeft niet beslist naar het laagste stadium af te dalen voordat zij zich omkeert en haar weg terug naar God begint te lopen. Er zijn heel veel levensstromen op aarde die nooit naar het laagste stadium van spiritueel bewustzijn zijn afgedaald. Het nummeren van de stadia is daarom een praktisch middel om gemakkelijker naar de stadia te refereren.

 

1e stadium: Levensstromen die tegen God rebelleren

Bepaalde levensstromen zijn in een bewustzijnsstaat die hen opzettelijk, en in sommige gevallen willens en wetens, tegen de wetten en de wil van God in opstand laat komen. In bepaalde levensstromen is de rebellie duidelijk herkenbaar. Sommige propageren atheïsme of agnosticisme. Andere bepleiten het wetenschappelijk materialisme en ontkennen heftig de behoefte aan een scheppend wezen. Sommige praktiseren openlijk het satanisme en hoewel ze het bestaan van God niet ontkennen, belasteren, kleineren en maken ze alles belachelijk wat met God, religie of spiritualiteit te maken heeft.

In een aantal van deze levensstromen is de rebellie tegen God diep in de psyche verborgen en wordt dikwijls niet door de bewuste geest van die persoon onderkend. Daarom kan dit verzet vaak gecamoufleerd worden achter een façade van diverse opvattingen, waaronder religieuze overtuigingen. Het zou misschien een verrassing voor veel mensen kunnen zijn, maar een aantal van de opstandige levensstromen is erin geslaagd om in verscheidene religieuze bewegingen en kerken hoge posities te verwerven. Zij beweren zeer religieus te zijn en te werken voor de zaak van God, toch zijn zij een heel erg boos op God en geloven dat zij beter dan God weten hoe het universum bestuurd moet worden of hoe mensen gered moeten worden.

Wat al deze mensen gemeen hebben, is dat zij actief van God proberen weg te lopen en de indruk proberen te versterken dat God niet bestaat of dat hij niet hier op planeet aarde bestaat. Een aantal van deze levensstromen houdt zich met een eindeloze zoektocht bezig te bewijzen dat God niet bestaat of te bewijzen dat God ongelijk heeft en zij gelijk hebben. Zij proberen letterlijk aan te tonen dat zij een wereld kunnen scheppen waarin God niet bestaat en waarin zij God niet nodig hebben.

Je zou je af kunnen vragen hoe van de mensen die in religieuze bewegingen werken, gezegd kan worden dat zij voor dit doel werken of dat zij van God weglopen. Het antwoord is dat zij hun kracht gebruiken om de overtuiging hard te maken dat God ergens ‘daarboven’ in de Hemel is. Dit zijn ook de mensen die de idolate overtuiging hard maken dat Jezus Christus de enige Zoon van God is en dat niemand mijn voorbeeld kan volgen. Dit zijn vaak de eerste mensen die godslastering roepen, zoals ze deden toen ik bepaalde opmerkingen maakte waardoor het klonk alsof ik mij aan God gelijkstelde of mezelf een Zoon van God noemde.

 

2e stadium: Levensstromen die zich voor God verbergen

Veel mensen zijn openlijk boos op God. Veel levensstromen op aarde zijn gekwetst en zij geloven dat God hun gekwetst heeft of hen oneerlijk of onrechtvaardig of op een manier behandeld heeft waarvoor geen logische verklaring gegeven kan worden. Veel levensstromen zijn bang voor God en zien hem als een boos en veroordelend wezen dat altijd klaar staat hen voor de kleinste overtreding van zijn wetten te straffen. Wat al deze levensstromen gewoonlijk doen, is dat zij van God weglopen, maar niet omdat ze tegen God in opstand komen. Zij willen eenvoudig zich zo ver mogelijk verwijderen van wat zij zien als een boze, straffende en onrechtvaardige godheid. Zij proberen zich voor God te verbergen.

Van God weglopen is een daad van zelfverdediging. Dit zijn de mensen naar wie ik verwees in het gezegde dat ik wenste dat de mensen heet of koud waren. De mensen in dit stadium zijn inderdaad koud. Zij zijn koud in die zin dat zij een negatief beeld van God zijn gaan aannemen en daarom lopen ze van dat beeld weg. Zij hebben echter het potentieel om van mening te veranderen, als zij kunnen gaan aannemen dat hun gevoelens voor God door een onjuist, onvolmaakt of onvolledig beeld van God werden veroorzaakt.

 

3e stadium: Levensstromen die onverschillig tegenover God staan

Een groot aantal levensstromen op planeet aarde staat zo onverschillig tegenover God, religie en de spirituele kant van het leven dat zij lauwwarm zijn geworden. Enkele van deze levensstromen zijn daadwerkelijk in een spiritueel coma, wat het bijna onmogelijk maakt hen met welke waarheid ook te bereiken. Veel van deze levensstromen zijn zo door de georganiseerde religie gekwetst of teleurgesteld, dat zij religie verworpen hebben of het idee hebben opgegeven dat zij ooit in een waarachtig gevoel van spiritualiteit zouden kunnen delen.

Veel van deze levensstromen hebben een onjuist, onvolmaakt of onvolledig beeld van God aangenomen. Om hen dit echter te laten zien en om hen te helpen een juist beeld van God te accepteren is heel moeilijk, omdat zij vaak op geen enkele spirituele boodschap reageren. Veel van deze levensstromen gebruiken de onvolmaaktheden, werkelijk of vermeend, van de orthodoxe of georganiseerde religie als excuus om ook maar iets wat met de spirituele kant van het leven te maken heeft, te verwerpen. Als iemand dergelijke levensstromen met een spirituele boodschap benadert, zullen ze vaak heel wantrouwend worden en het gevoel hebben dat iemand erop uit is hen te bekeren, hen te manipuleren, hen uit te buiten of op hun geld uit te zijn.

Deze levensstromen verwerpen vaak alle vormen van spiritualiteit en zij brengen zichzelf in een catch-22 waarin zij nu juist de middelen verwerpen die hen kunnen helpen hun wonden te genezen en op het opwaartse pad te brengen. Zij zijn voor een spirituele leraar vaak onbereikbaar.

 

4e stadium: Levensstromen die met God in conflict zijn gekomen

Bepaalde levensstromen zijn tot het besef gekomen dat er inderdaad iets zit in de spirituele kant van het leven en dat er een pad dat zij kunnen volgen naar een hoger begrip van God en hun relatie tot God. Dit zijn de levensstromen die zich omgekeerd hebben en aan het pad begonnen zijn dat hen terug naar God leidt. Veel van deze levensstromen zijn echter zo diep gekwetst dat zij spirituele genezing en genezing voor hun levensstroom nodig hebben, voordat zij zich serieus met het spirituele pad kunnen bezighouden.

Enkele van deze levensstromen zijn door een fysiek trauma verwond. Andere zijn emotioneel beschadigd door hun interacties met andere mensen of met maatschappelijke instellingen. Weer andere zijn gekwetst door de onvolmaaktheden van de georganiseerde religie of zijn getekend door zogenaamde onfeilbare doctrines die hun vragen over het leven niet konden beantwoorden. Deze wonden zijn vaak de reden dat dergelijke levensstromen conflicten voelen in hun denkbeelden over en hun relatie tot God. Zij zouden misschien kunnen denken dat religie onzin is en een tegenstrijdig of een onsamenhangend beeld van God presenteert (wat waar is). Of zij zouden misschien kunnen voelen dat een rechtvaardige en liefdevolle God het niet mogen laten gebeuren dat zij werden gekwetst. Zij voelen zich vaak slachtoffer van machten waarover zij geen controle hebben en zien geen mogelijkheid persoonlijk hun situatie te veranderen.

Deze levensstromen zijn tot het besef gekomen dat zij meer van het leven willen dan wat door materiële middelen verkregen kan worden. Zij voelen dat ze ergens naar toe kunnen gaan waar ze spiritueel inzicht en genezing vinden. Toch zijn zij echter zo diep getekend en gekwetst dat zij nog niet in staat zijn om op dat inzicht af te gaan. Zij zijn als mensen die een been gebroken hebben en daarom de fractuur moeten laten genezen, voordat zij weer kunnen gaan lopen. Dergelijke levensstromen doen er daarom goed aan hun wonden te erkennen en al hun energie en aandacht te richten op het helen van de psyche (wat de wereld eronder verstaat) en de levensstroom.

 

5e stadium: Levensstromen die Gods schepping willen ervaren

Een bepaalde groep levensstromen zijn jonge levensstromen die nog niet veel tijd (wat inhoudt: veel incarnaties) in de materiële wereld hebben doorgebracht. Een aantal van deze levensstromen heeft nog steeds een groot verlangen om alles in de materiële wereld te ervaren en dit kan hen onverschillig ten opzichte van religie maken. Zij worden eenvoudig zo in beslag genomen door de dingen van deze wereld dat er geen aandacht voor spirituele bezigheden overblijft.

Andere jonge levensstromen staan heel erg open voor religie, maar benaderen het vaak op een enigszins onevenwichtige wijze. Dit kan ervoor zorgen dat ze met hun religieuze activiteiten in extremen gaan. Zij gebruiken religie vaak niet als manier om de wereld transcenderen, maar om hun ervaringen in deze wereld te verrijken. Zij zouden bijvoorbeeld een positie in een religieuze beweging kunnen ambiëren, omdat het hun status onder de mensen vergroot. Deze levensstromen hebben nog niet voldoende ervaringen gehad om de balans te bereiken om wijs als slangen en onschuldig als duiven te zijn.

Gezien de huidige omstandigheden op deze planeet is het helaas gebruikelijk dat jonge levensstromen, in hun onschuld, gekwetst raken of door zowel materiële als immateriële krachten gebruikt te worden. Dit kan die levensstromen vaak hun onschuld laten verliezen en naar teleurstelling en boosheid laten afglijden. Als dergelijke levensstromen door de georganiseerde religie gebruikt worden, zouden ze het misschien onmogelijk vinden om onderscheid tussen God en de uiterlijke religie te maken en daardoor boos op God worden.

 

6e stadium: Levensstromen die God proberen te begrijpen

Deze levensstromen hebben bewust beseft dat het leven meer is dan het materiële rijk. Zij weten dat er meer in het leven te begrijpen valt dan wat hen op school of de zondagsschool geleerd is en zij hebben het besluit genomen om ernaar op zoek te gaan. Deze levensstromen hebben ten minste enkele van hun diepste wonden genezen, zodat zij aandacht over hebben om zich te richten op het bestuderen van de spirituele kant van het leven.

Om maximale groei te bereiken, moeten deze levensstromen hun meeste aandacht richten op het bestuderen van spirituele leringen, verschillende spirituele technieken beoefenen en proberen zich spirituele waarheden en principes eigen te maken.
Deze levensstromen zijn ‘de reden van bestaan’ voor elke waarachtige spirituele beweging. Het is hun zoektocht naar inzicht die de Opgevaren Schare veel hoop voor de toekomst van planeet aarde geeft.

 

7e stadium: Levensstromen die proberen anderen te helpen God te begrijpen

Nadat een levensstroom voldoende hoeveelheid tijd besteed heeft aan het bestuderen van spirituele leringen en aan het beoefenen van technieken voor spirituele groei, heeft die levensstroom zich een beslissende hoeveelheid spirituele kennis eigen gemaakt. De volgende logische stap is dat de levensstroom die kennis begint te verspreiden door anderen te onderwijzen.

Je kunt maar een bepaalde tijd leerling zijn. Wanneer je een bepaald niveau bereikt hebt, kan de levensstroom niets meer leren, totdat zij datgene begint te onderwijzen wat zij zich heeft eigen gemaakt. Alleen door anderen te onderwijzen kan de levensstroom ascenderen, want het is door te geven dat je juist ontvangt en door te onderwijzen dat je waarachtig leert.

Deze levensstromen zijn de ruggengraat van elke ware spirituele beweging. Zonder deze levensstromen die als onze partners op aarde fungeren, zouden de geascendeerde meesters weinig hoop hebben om andere levensstromen met een spirituele boodschap te bereiken.

 

8e stadium: Levensstromen die eenheid met God zoeken

Wanneer een levensstroom het spirituele pad beklimt, raakt ze geleidelijk aan minder gehecht aan uiterlijke manifestaties, zoals een bepaalde religie of een spirituele lering. Zij begint te begrijpen dat er een transcendente werkelijkheid achter de vele verschillende uitdrukkingsvormen van spirituele leringen bestaat. Zij begint het universele pad achter alle uiterlijke religies, organisaties, leringen en leraren te zien.

In de voorgaande twee stadia, kon een levensstroom één bepaalde religie of filosofie volgen en deze als springplank voor groei gebruiken. Dit is geheel aanvaardbaar, zolang de levensstroom niet vast komt te zitten in de gedachte dat haar specifieke religie de enige ware religie is, of de enige deugdelijke weg om God te begrijpen. Als een levensstroom gehecht raakt, zal het in een bepaald stadium van spirituele groei vast blijven zitten, totdat zij het universele pad erkent.

Wanneer de levensstroom het universele pad begint te zien, ascendeert zij naar het niveau van mysticus. Zij beseft nu dat het uiteindelijke doel van het spirituele pad niet is God te begrijpen, maar om God te kennen, God te ervaren en zich met God te verenigen. Dit heb ik in mijn leven laten zien en het wordt het duidelijkst weergegeven in mijn verklaring: “Ik en mijn Vader zijn één.”

Sommige mystici kunnen zich inderdaad uit wereldse activiteiten terugtrekken en al hun aandacht richten op het bereiken van een mystieke eenheid met God. Vandaag de dag echter hebben vele de kans om te kiezen actief op de wereld te blijven en dit is inderdaad hoogst noodzakelijk. Dergelijke levensstromen kunnen dan het universele pad tonen door hun voorbeeld en sommigen kunnen dit pad openlijk onderwijzen.

 

9e stadium: Levensstromen die eenheid met God bereikt hebben

Naarmate levensstromen het pad omhoog gaan en spirituele waarheden beginnen te onderwijzen, zullen ze zich zo langzamerhand steeds meer waarheid en licht eigen beginnen te maken. Zij zullen dan geleidelijk aan zogenaamde belichaamde Meesters worden.

Dit zijn levensstromen die enkele van de diepere geheimen hebben begrepen, in het bijzonder het verschil tussen ‘doen’ en ‘zijn’. Je zult je mijn uitspraak wel herinneren dat ‘Ik zelf niets kan doen; het is de Vader in mij die het werk doet’. Wanneer de levensstroom het meesterschap verwerft, probeert ze niet langer iets te DOEN in deze wereld. Ze is eenvoudig ZIJN wie ze is en daardoor maakt ze het het spirituele zelf, en mogelijk ook spirituele wezens, mogelijk door haar heen te werken.

De levensstroom is de open deur geworden die geen mens sluiten kan. De levensstroom kan dienst doen om spirituele waarheden rechtstreeks uit een hoger rijk naar voren te brengen en hierdoor het Levende Woord in haar hoogste vorm brengen. Of dergelijke levensstromen kunnen in andere hoedanigheden dienen om de zaak van de Opgevaren Schare te bevorderen en te demonstreren. Deze levensstromen kunnen letterlijk onze handen en voeten op aarde zijn.

Er is echter geen nauwkeurige maatstaf te geven over hoe een levensstroom met spiritueel meesterschap, zou moet handelen, of liever gezegd ZIJN. Sommige levensstromen kunnen wereldleraar worden. Sommige kunnen een ogenschijnlijk gewoon leven leiden en kunnen nauwelijks van de doorsnee mens onderscheiden worden. Sommige kunnen een ernstige handicap of een ziekte hebben. Sommige kunnen in een grot in de Himalaya zitten, of op een andere plek, en dag en nacht mediteren om de spirituele balans voor de aarde te handhaven. Anderen zouden zelfs gedrag kunnen vertonen dat niet met spiritueel meesterschap geassocieerd wordt.

Maak geen misbruik van deze lering
Laat mij een woord ter waarschuwing geven. Er bestaat een inherent gevaar bij het geven van elk soort lering waarbij mensen zichzelf met anderen kunnen vergelijken. Veel mensen zitten nog steeds gevangen in een geest van zinloze rivaliteit en zij zullen mijn stadia van spirituele ontwikkeling gebruiken om zichzelf en hun groei vergeleken met anderen, te beoordelen. Zij zullen dan proberen zich op een voetstuk te plaatsen en zich als beter of belangrijker dan anderen beoordelen, omdat zij een bepaald niveau van ontwikkeling bereikt hebben.
Laat ik duidelijk zijn, zolang mensen in deze bewustzijnsstaat vast zitten, hebben zij geen hoog niveau van spirituele ontwikkeling bereikt, omdat wanneer je een dergelijk niveau bereikt er geen waardeoordelen zijn en er geen gevoel van rivaliteit bestaat.

Ik geef deze lering, omdat het waardevol en belangrijk is dat een levensstroom haar huidige niveau van spirituele ontwikkeling beseft en daardoor de juiste maatregelen neemt om snel naar een hoger niveau te stijgen. Voor levensstromen in een lagere ontwikkelingsstaat is het in bijzonder belangrijk te beseffen dat er een pad is dat hen naar huis naar God leidt. Voor dergelijke levensstromen is het van wezenlijk belang dat pad te ontdekken en zichzelf stevig op dat pad richten.

Op dezelfde manier is het voor levensstromen in de hogere stadia van groot belang het universele, innerlijke pad naar God te ontdekken. Dergelijke levensstromen moeten hun gehechtheid aan een bepaalde uiterlijke religie transcenderen en daardoor het doel te beseffen dat ze hun volledige potentieel als zoon en dochter van God manifesteren.

Laat mij ook zeggen dat de stadia die ik hier uiteengezet heb, niet gezien moeten worden als de enig mogelijke manier om spirituele ontwikkeling in te delen. Men kan andere criteria nemen en met andere stadia voor de dag komen. Men kan de stadia die ik uiteengezet heb ook verder indelen en een gedetailleerder beeld ervan geven. Verscheidene fases overlappen elkaar zeker en een levensstroom zou misschien in twee of drie stadia tegelijkertijd aan het werk kunnen zijn. In toekomstige leringen zal ik meer zeggen over de stadia die ik hier in grote trekken heb uiteengezet. Toch wens ik echter een beeld geven dat niet al te complex is en voorkomen dat mensen zich op details richten en het globale overzicht kwijtraken.

Wanneer je een stap terug doet en naar het grote plaatje kijkt, zul je zien dat het gemeenschappelijke kenmerk van elk stadium dat ik hierboven beschreven heb, is dat ze elk een verschillende manier beschrijven van hoe de levensstroom zich tot God verhoudt. Het belang van dit besef is dat ongeacht waar een levensstroom in haar spirituele ontwikkeling is, die levensstroom altijd voor de uitdaging staat haar relatie tot God uit te werken.

Zoals ik op deze hele website uitleg, is elke levensstroom waarachtig een zoon of dochter van God, een individualisatie van God. Het is de bedoeling dat de levensstroom tot een volledig bewustzijn en acceptatie van haar goddelijke potentieel komt en daardoor als medeschepper met God in het materiële universum optreden. Daarom is de allerbelangrijkste taak voor iedere levensstroom een oplossing te vinden voor alle onvolmaaktheden in haar opvattingen over of haar relatie tot God. Dat is waar het leven in het materiële universum werkelijk om draait.

Daarom is het doel van het leven alle onvolmaaktheden in de houding van de levensstroom ten opzichte van God op te lossen en te helen. Dergelijke tekortkoningen staan in de weg van de vereniging van de levensstroom met God en de acceptatie van haar potentieel om medeschepper met God te zijn.

Waarom levensstromen naar de aarde komen
Ik zal de stadia van spirituele ontwikkeling voor toekomstige leringen gebruiken. Ik zou echter nu graag een korte lering willen geven over de verschillende categorieën levensstromen die naar de planeet aarde zijn afgedaald. Toen de aarde in het begin geschapen werd, drukte ze de zuiverheid en volmaaktheid van de zeven Elohim uit, de zeven spirituele wezens, die deze planeet schiepen. Aanvankelijk pasten de meeste levensstromen die naar de aarde afdaalden in de categorie jonge levensstromen.

Deze levensstromen waren echt onschuldig en bezaten geen enkele negativiteit naar God toe. Toch hadden enkele van hen een groot verlangen naar de dingen die in het materiële universum ervaren konden worden en daarom richtten zij de meeste aandacht op het genieten van deze wereld. Zij dachten maar weinig aan de spirituele kant van het leven. Andere levensstromen hadden meer spirituele neigingen, maar hadden zichzelf nog niet stevig op het spirituele pad verankerd en hadden nog geen permanent gewaarzijn van hun spirituele identiteit en potentieel.

Samen met de jonge levensstromen was er een groep levensstromen die een graad van meesterschap bereikt had. Deze levensstromen dienden als spirituele leraren voor jongere levensstromen.

Een heel lange tijd bleven de jonge levensstromen naar de aarde afdalen zonder in het bewustzijn van het materiële universum vast te raken. Veel van deze levensstromen ascendeerden inderdaad na slechts één leven terug naar God, hoewel die levensduur veel langer was dan de normale levensduur van tegenwoordig.

Op een bepaald punt begon er een verschuiving op deze planeet plaats te vinden. Een aantal levensstromen raakte gehecht aan of gevangen in het bewustzijn van het materiële universum en zij begonnen steeds meer in die bewustzijnsstaat af te dalen. Men zou kunnen zeggen dat deze levensstromen het pad begonnen te bewandelen dat hen van God wegleidt, wat er voor zorgde dat zij het besef verloren dat zij spirituele wezens zijn.

Naarmate het bewustzijn van de mensheid geleidelijk aan lager werd, bereikte het uiteindelijk een kritiek niveau. Op dit kritieke niveau werd het nu voor bepaalde rebellerende levensstromen mogelijk om op aarde te incarneren. Dit waren levensstromen die tegen God rebelleerden in het spirituele rijk of in andere wereldstelsels. Deze levensstromen zijn inderdaad de rebellerende levensstromen en duizenden jaren lang zijn een aantal van hen steeds weer op deze planeet gereïncarneerd. Zij hebben geprobeerd zo veel levensstromen als maar mogelijk is naar hun bewustzijnsniveau omlaag te halen en hun rebellie tegen God te accepteren, zelfs te verdedigen.

Deze levensstromen zijn zeer agressief en heel ambitieus in hun poging hun standpunt te bewijzen dat zij een wereld kunnen creëren waarin God niet bestaat. Zij hebben letterlijk elk aspect van het leven op deze planeet beïnvloed, waaronder het gebied van de wetenschap.

De invloed van deze opstandige levensstromen heeft een levensgevaarlijke situatie op deze planeet geschapen. Er zijn nog steeds jonge levensstromen die voor de eerste keer naar deze aarde afdalen, toch bestaat er een grote kans dat dergelijke levensstromen gekwetst zullen raken door de omstandigheden die op deze planeet aangetroffen worden. Dit kan er voor zorgen dat een levensstroom geleidelijk afglijdt naar het stadium van een verwonde levensstroom. Ze kan dan zelfs nog verder naar beneden glijden en proberen zich voor God te verbergen, hetzij door boosheid of angst. Het is zelfs mogelijk dat de levensstroom kan afdalen naar het stadium van opzettelijke rebellie tegen Gods wil en Gods wet.

Na de val zijn er een aantal levensstromen op deze planeet geïncarneerd die op een hogere trap van spirituele ontwikkeling staan, van leraren tot Meesters. Deze levensstromen zijn afgedaald op een reddingsmissie in een poging de levensstromen die gevallen zijn, het ware spirituele pad te helpen vinden, ze stevig op dat pad te verankeren en ze het pad te laten lopen, totdat zij hun spirituele identiteit terugkrijgen en aan de hogere niveaus van het pad kunnen beginnen dat leidt naar een mystieke vereniging met God.

Enkele van deze levensstromen zijn inderdaad gekwetst door de omstandigheden op deze planeet en zijn naar een lagere bewustzijnsstaat afgedaald. Een paar ervan zijn zelfs tegen God gaan rebelleren, omdat zij de verbinding met hun hogere zelf niet konden handhaven.

Mijn bedoeling met het geven van deze lering is jullie te laten zien dat de aarde momenteel een zeer complex beeld laat zien en een zeer complexe uitdaging voor een spirituele leraar vormt. Het is eenvoudig onmogelijk om één spirituele lering of één religie te geven die mensen in elk stadium van spirituele ontwikkeling zal aanspreken. Dat is de reden dat er meer dan één religie moet zijn, zelfs meer dan één ware religie, om de geascendeerde meesters met zoveel mogelijk mensen in contact te laten komen.

Welke kant ga jij op?
Ik zou ook graag willen noemen dat er een duidelijke verdeling in de stadia is. Op het midden van de ladder staan de levensstromen die jong zijn en die gewoon met het leven op deze planeet aan het experimenteren zijn. Het is niet de bedoeling dat een levensstroom lang in dit neutrale stadium blijft. Gezien de huidige omstandigheden op deze planeet zullen de meeste levensstromen vrij snel gedwongen worden in één van twee richtingen te gaan.

Eén zo’n richting zijn de levensstromen die vast zitten in twijfel of op diverse manieren gekwetst zijn. Deze levensstromen beginnen nu van God weg te lopen. De andere richting wordt vertegenwoordigd door de levensstromen die beseft hebben dat er meer in het leven is dan alleen de materiële wereld. Deze levensstromen hebben het pad ontdekt en ze gaan in de richting van vereniging met God.

Dus de twee fundamentele verdelingen die je op planeet aarde hebt, zijn levensstromen die van God weglopen en levensstromen die naar vereniging met God toegaan. Ik ben me ervan gewaar dat sommige levensstromen al bezig waren zich van God te verwijderen voordat zij descendeerden en sommige gingen al richting God voordat zij incarneerden. De belangrijke overweging is niettemin of een levensstroom van God wegloopt of naar God toekomt.

Levensstromen die van God weglopen, moeten een gevaarlijke situatie onder ogen zien. Hoewel er een uiterste grens is tot hoever een levensstroom van God kan weglopen, is het zeker een hele grote afstand die de levensstroom kan afdalen. Het probleem is dat alles in het materiële universum door beperkingen gekenmerkt wordt. Dit betekent dat een levensstroom geen onbeperkte hoeveelheid tijd heeft om naar God terug te keren. Als de levensstroom van God blijft weglopen totdat zijn tijd voorbij is, zal zij het laatste oordeel onder ogen komen. Als zij niet positief reageert, kan zij vernietigd worden in het ritueel van de tweede dood. Dus het is inderdaad mogelijk dat levensstromen verloren gaan.

Om dit scenario te vermijden, moet een levensstroom op een keerpunt komen. De levensstroom moet letterlijk besluiten dat ze zal stoppen van God weg te lopen en het pad beginnen te lopen dat haar terug naar God leidt. Zij moet tot het besef komen dat ‘ik dit niet langer kan doen!’ Wat moet er gebeuren, voordat een levensstroom zich omdraait? Dat hangt van het ontwikkelingsstadium van de levensstroom af.

Het is heel moeilijk voor een rebellerende levensstroom om te veranderen. Dergelijke levensstromen zitten vaak in spirituele hoogmoed gevangen en enkele van hen zouden liever sterven dan toegeven dat zij ongelijk hadden. Andere levensstromen kunnen echter uiteindelijk tot het besef komen dat hun pogingen om een wereld zonder God te scheppen nutteloos zijn. Dit kan vooral gebeuren wanneer ze iemand tegenover zich ziet staan die het Christusschap bereikt heeft en daarom weigert door iets op deze wereld veranderd te worden. Dit gebeurde inderdaad met een aantal, dat mij tijdens mijn leven, 2000 jaar geleden, meemaakte. Zij beseften dat hoewel men mijn fysieke lichaam kon doden, zij mijn geest niet konden veranderen en dit zorgde ervoor dat ze beseften dat God uiteindelijk zal zegevieren ongeacht de verschijnselen van deze wereld.

Een levensstroom die zich voor God verbergt vanwege angst of woede, zal het een stuk gemakkelijker vinden om te veranderen, omdat zij niet hoeft te bewijzen dat zij gelijk heeft. Het is mogelijk dat die levensstromen tot het besef te komen dat zij een onjuist en onvolledig beeld van God hebben. Daarom zorgde dit beeld ervoor dat ze gekwetst waren, ze kwaad op of angstig voor God waren.

Levensstromen die onverschillig tegenover God staan kunnen heel moeilijk door een spirituele leraar bereikt worden. Deze levensstromen hebben zich echter opgegeven voor de school van de harde klappen en in veel gevallen kunnen zij een ommekeer maken door ernstige uiterlijke crises. Deze mensen stellen de erkenning van de spirituele kant van het leven uit, totdat een uiterlijke crisis hen dwingt tot het besef dat er iets aan hun leven ontbreekt.

Levensstromen die met God in conflict zijn of diep gekwetst zijn, kunnen een ommekeer maken, wanneer zij beseffen dat God hen niet kwetste en dat God de doctrines niet gemaakt heeft die hen de conflicten over God gaven. Wanneer deze levensstromen zich bewust worden van wat er als gevolg van het misbruik van de vrije wil werkelijk op deze planeet plaats vindt, kunnen zij vaak een onmiddellijke ommekeer ervaren, omdat zij weten dat God hen nooit gekwetst heeft. In plaats daarvan werden zij gekwetst door machten en mensen die tegen God rebelleren of die boos op God zijn. Dergelijke levensstromen zullen daarom vaak beseffen dat zij geen behoefte hebben om van God weg te lopen en dit zal hen in staat stellen zich met het pad bezig te houden dat tot hun genezing leidt.

Wanneer een levensstroom eenmaal het spirituele pad heeft ontdekt en zichzelf stevig op het pad heeft verankerd, is de levensstroom al omgekeerd. Dit betekent echter niet dat de levensstroom ervan af is. Het belangrijke punt voor een levensstroom die op weg naar God is, is dat ze zich bewust is van de absolute noodzaak te blijven lopen, haar begrip van God te blijven transcenderen. Het is absoluut noodzakelijk dat de levensstroom niet aan een specifieke uiterlijke uitdrukkingsvorm van spirituele waarheid gehecht raakt, omdat een dergelijke binding de groei van de levensstroom zal stopzetten.

Wanneer de levensstroom niet de noodzaak van voortdurende zelftranscendentie ziet, kan zij op een bepaald niveau van het pad vast komen te zitten. Als zij lange tijd vast blijft zitten, zal zij onvermijdelijk terug beginnen te glijden. Er zijn op dit moment inderdaad veel levensstromen op planeet aarde die het spirituele pad ontdekt hebben en die het pad bewandelen. Zij zijn echter nog niet tot het volle besef gekomen dat het een voortgaand pad is. Deze levensstromen hebben nog niet het innerlijke, universele pad ontdekt en daarom zijn zij nog geen mystici geworden. Het is zeer belangrijk dat deze levensstromen de voortgaande aard van het pad en het uiteindelijke doel om zich met God te verenigen, herkennen.