Het Roer van het Schip in een cruciale Mate wenden

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2020

Ik ben de geascendeerde meester Gautama Boeddha. Het vervult mij altijd met vreugde om tot jullie te spreken aan het begin van het nieuwe jaar. Ik zou willen beginnen met spreken over het afgelopen jaar: 2019. Wat opvalt, wanneer je vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters naar dit afgelopen jaar kijkt, zijn de vijf conferenties die gehouden zijn in de loop van dat jaar waaraan heel veel van jullie met liefde en een open hart hebben deelgenomen en die hun invocaties en decreten met liefde hebben opgezegd, zodat wij hun chakra’s hebben kunnen gebruiken als zendstation om onze boodschappen naar het collectieve bewustzijn te zenden.

Dit heeft natuurlijk geresulteerd in een belangrijke verschuiving voor de planeet, omdat wij op al deze conferenties een aantal heel belangrijke onderwerpen hebben behandeld. We hebben natuurlijk primair onze aandacht gericht op de problemen met dictators, fanatisme en elitarisme, omdat dit belangrijke onderwerpen zijn aan het begin van een nieuwe cyclus die in dit jaar 2020 begint en voor het komende decennium zal gelden. Het is belangrijk dat de mensheid een aantal van de vele ideeën die wij in deze dictaten hebben gegeven over het onderwerp dictators, fanatisme en elitarisme begint te bevestigen en te beseffen.

Het komende decennium zal worden gekenmerkt door de vraag of de mensheid zich in het algemeen zal gaan bevrijden van de invloed van de kleine machtselite, die voornamelijk bestaat uit gevallen wezens. Dit betekent niet dat de meeste mensen het bestaan van gevallen wezens in de komende tien jaar zal gaan erkennen. Maar als alles zo goed mogelijk volgens plan verloopt, dan zal de mensheid de invloed die elites op de geschiedenis hebben gehad, zeker gaan begrijpen. Ze zullen gaan inzien dat iedere samenleving is beïnvloed door een kleine elite die de bevolking heeft gedomineerd en dat de mensen dit hebben geaccepteerd dat dit gebeurde.

Een verschuiving in de economie

Omdat steeds meer mensen zich dit zullen realiseren, zal er een hele serie veranderingen gaan plaatsvinden in de meer ontwikkelde, moderne democratische landen, waardoor de mensen zich meer gaan verzetten tegen overheersing door de elite. Dit zal beginnen in de economie in welvarender democratische landen, zodat de mensen gaan eisen dat er een economie komt waar alle mensen van profiteren in plaats van dat alles ten goede komt aan een kleine machtselite zoals dat tegenwoordig het geval is.

Dit zal nogal een uitdaging vormen voor de vele economische theorieën die er door de eeuwen heen zijn verspreid en die nu nog steeds geaccepteerd worden. De mensen moeten erkennen dat deze theorieën werden gedefinieerd door de elite met als doel de bevolking te blijven onderwerpen en tegelijkertijd hun invloed te verbergen. De mensen moeten zich bewuster worden van de verborgen invloed van de elite – het bedrog achter elke vorm van elitarisme.

Onze conferenties en de boeken die op die conferenties worden gebaseerd, zullen natuurlijk belangrijke instrumenten zijn en de studenten onder jullie (en degenen die dit worden in de komende jaren) van de geascendeerde meesters kunnen de stuwkracht leveren die het tij zullen keren, die de richting van de stroom in de rivier zullen verleggen waardoor de koers van het schip zo miniem wordt veranderd dat die een andere richting begint op te wijzen.

Hoe de wereld verandert
Wij hebben vroeger leringen gegeven dat er veel situaties op de wereld zijn waarin er geleidelijk aan energie, bewustzijn, wordt opgebouwd op het identiteits-, het mentale en het emotionele niveau. Dit heeft tot een scenario geleid dat nog niet fysiek is geworden. Omdat dit nog niet zover is, kan het scenario nog veel andere richtingen opgaan.

Er zijn veel verschillende uitkomsten mogelijk. Dit loopt parallel aan wat de kwantumfysica heeft beschreven, omdat je op een bepaald moment de uitkomst niet met zekerheid kunt voorspellen. Je kunt alleen voorspellen wat er waarschijnlijk zal gebeuren. Dat geldt ook voor veel situaties in de samenleving.

De oproepen van een relatief klein aantal mensen kunnen geweldig veel invloed uitoefenen, de verhoudingen in bepaalde mate veranderen en dit lijkt misschien niet zo belangrijk, niet significant, niet doorslaggevend. En misschien is het op dit moment ook niet doorslaggevend, maar alles wat die verhoudingen verandert, gooit het roer van het schip een klein beetje om. Je weet dat als je het roer van een schip een heel klein beetje wendt, dit op den duur een grote verandering zal teweegbrengen, waar het schip heengaat en waar het heen had kunnen gaan als het roer niet die heel kleine gradatie was gewend.

Je ziet dan ook dat wij, de geascendeerde meesters, natuurlijk een perspectief hebben dat jullie niet hebben als je geïncarneerd bent. Wij beschouwen een bepaalde situatie als het potentieel dat we op dit moment hebben. Wij zien dat er op korte termijn bepaalde scenario’s kunnen worden gemanifesteerd; om één voorbeeld te geven: stel dat er een situatie is waarin het laagste mogelijke scenario oorlog is. De betere uitkomsten zijn andere manieren om met het conflict om te gaan. Zelfs als die situatie wel een oorlog op korte termijn oplevert, zien wij, de geascendeerde meesters, vanuit ons perspectief dat de uitkomst nu misschien oorlog is, maar dat dit op diverse manieren kan gebeuren. Er zouden op het identiteitsniveau, het mentale en emotionele niveau diverse verhoudingen kunnen bestaan die de situatie op langere termijn dramatisch kunnen veranderen en samenlevingen op een andere koers zetten, zodat wij wel de koers van het schip kunnen wijzigen, zelfs als het op korte termijn lijkt dat de beste uitkomst niet wordt gemanifesteerd, maar er op den duur wel een betere uitkomst uit voortvloeit. Dit is de geweldige kracht/macht die jullie tot je beschikking hebben met onze invocaties en decreten, onze leringen, door jullie bewustzijn te verhogen en het collectieve bewustzijn te beïnvloeden.

Afhankelijk bestaan
Er is niet veel nodig om de koers van een samenleving, een beschaving, de mensheid, zelfs de planeet, te wijzigen. Er is niet zoveel voor nodig. Hoe komt dat? Dat komt omdat alles onderling verbonden is. Dit is de lering die ik vijfentwintighonderd jaar geleden heb gegeven over ‘onderling afhankelijk bestaan’. Alles zit in een voortdurende stroom, alles is voortdurend aan verandering onderhevig. Als je naar planeet aarde kijkt, wat zie je dan door de geschiedenis heen? Je ziet dat vanwege de illusie die het dualiteitsbewustzijn heeft geschapen – de illusie van gescheidenheid zoals wij het hebben genoemd – mensen, groepen, landen, beschavingen, rassen, het gevoel hebben gekregen dat zij van andere mensen gescheiden zijn. Zij kunnen leven op de manier die zij willen onafhankelijk van anderen. Zij kunnen andere mensen, andere groepen mensen, iets aandoen zonder dat dit hen ook schade zal berokkenen.

De waarheid is dat de hele planeet een onderling verbonden geheel is. Alle mensen zijn met elkaar verbonden door het collectieve bewustzijn. Wat één groep mensen beïnvloedt, beïnvloedt het geheel. En dat betekent dat het geheel ook wordt beïnvloed, wanneer een klein aantal mensen het bewustzijn verhoogt. Je ziet dat wanneer een klein aantal mensen de oproepen doet en hun bewustzijn verhoogt, alle verhoudingen op de planeet, hoe alles zich tot elkaar verhoudt op de planeet, dan anders zal komen te liggen.

Als je zou kunnen zien hoe dit eruit ziet vanuit het geascendeerde rijk, dan zou je kunnen zeggen dat het een heel ingewikkelde wisselwerking is van lichtgolven, energiegolven. Dit zijn geen aparte golven, maar ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Het enige beeld dat je op fysiek niveau daarvan zou kunnen vormen, is dat van de oceaan, waarin je allemaal golven hebt die apart van elkaar lijken als je daar vanuit van heel dichtbij naar kijkt. Maar zodra je een klein stapje achteruit doet, zie je dat het allemaal delen van de oceaan zijn die allemaal met elkaar verbonden zijn. Als er een stroming, zoals de getijden, in de oceaan zit die de oceaan in bepaalde gebieden hogerop stuwt, dan moeten de golven wel meedoen. In andere gebieden gaat het water juist naar beneden en de golven moeten wel volgen. Dus je ziet dat er voortdurend een uitwisseling plaatsheeft. Elke verandering op de planeet zal die uitwisseling veranderen, de verhoudingen zullen steeds anders komen te liggen.

Je ziet dat er, zoals ik heb gezegd, natuurlijk veel situaties zijn waarin een bepaalde uitkomst voor een doorbraak zorgt op het fysieke niveau. Maar dit kan zich op diverse manieren manifesteren. Het verschil tussen de ene manier en de andere kan heel erg klein zijn. Het kan zelfs zo zijn dat slechts één persoon die van mening verandert in sommige gevallen voor een andere fysieke uitkomst kan zorgen. Als die persoon een bepaald niveau van Christusbewustzijn heeft dan kan die persoon, zelfs als hij niet in de positie is om beslissingen te nemen, ervoor zorgen dat de verhoudingen anders worden. In andere gevallen kan het misschien zo zijn dat iemand die wel in die cruciale positie zit, een bepaalde beslissing kan nemen die een samenleving op een heel andere koers zal zetten. Het feit dat die persoon van gedachten verandert, kan de uitkomst veranderen, kan voor een heel andere uitkomst zorgen.

De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten
In het volgende decennium zijn we op zoek naar mensen die zich bewuster worden van de keuzes die je maakt en de gevolgen daarvan, wanneer je geïncarneerd bent en dat één kleine verandering in je bewustzijn over een situatie, ervoor kan zorgen dat je een betere keuze maakt die tot een betere uitkomst leidt. Dit zal ook heel cruciaal zijn voor de planeet in het komende jaar 2020. Omdat overal op de planeet keuzes heel erg belangrijk zullen worden.

Dit wordt natuurlijk heel belangrijk in de Verenigde Staten waar presidentsverkiezingen komen. Daarom zijn we dankbaar dat jullie een conferentie hebben geregeld voor de verkiezing waardoor de conferentie zelf de uitkomst misschien een paar cruciale gradaties kan verschuiven die veranderen wie er de volgende vier jaar in het Witte Huis zit.

Zelfs al de bewoner van het Witte Huis niet verandert, kan dit toch de verhoudingen veranderen, zodat de natie een andere koers gaat volgen in die volgende vier jaar opdat steeds meer Amerikanen zich er bewust van worden hoe cruciaal bepaalde keuzes zijn en hoe weinig je maar hoeft te veranderen om de koers te veranderen van een natie om een betere uitkomst te krijgen. Je kunt natuurlijk terugkijkend op verscheidene presidentsverkiezingen zeggen dat het maar een haartje scheelde. Het aantal stemmen voor de ene kandidaat lag heel dichtbij het aantal stemmen voor de andere. Je kunt zien dat er maar heel weinig voor nodig is om meer mensen te laten stemmen – om sommige mensen zover te krijgen dat zij gaan stemmen, mensen die normaal niet zullen stemmen. En dan kun je een verkiezing laten omslaan door een paar duizend mensen die besluiten om te gaan stemmen die dat anders niet zouden doen.

Je kunt nu zien dat jullie oproepen dit komende jaar geweldig veel invloed kunnen uitoefenen. Wij hebben jullie het boek, of beter, twee boeken over de Spirituele Oplossingen en Spirituele Zuivering van Amerika gegeven. Als jij je bezorgd maakt over de situatie in Amerika, dan raden we je aan om ze het komende jaar te benutten.

Als geascendeerde meesters zijn we niet zo bezorgd over wie de president is, of dit nu de ene is of de andere, omdat wij ons bezig houden met het verhogen van het bewustzijn van de mensen. Elke president zal, zoals we vaker hebben gezegd, een uitdrukkingsvorm zijn van een bepaald bewustzijn van een bepaald aantal mensen. Als je dit gemanifesteerd ziet, kan dit het collectieve bewustzijn veranderen. Het is niet zo dat wij van plan zijn om te zeggen welke kandidaat de ideale keuze is.

Wij proberen niet de keuze van de Amerikanen te beïnvloeden, maar wel de manier waarop ze keuzes maken. Hoe bewust zijn de mensen van hun keuzes? Hoe bewust zijn zij zich van die keuzes, de opties, de consequenties en het vaak kleine verschil tussen die ene keuze of een andere. Maar hoewel het lijkt alsof er niet zo’n cruciaal verschil is, kan die wel leiden tot heel andere uitkomsten. Dit willen we graag bij alle mensen zien, maar vooral dat de mensen in de democratische naties zich daar meer bewust van worden, niet alleen dit jaar maar het komende decennium.

In het Christusbewustzijn zit een bepaald element, dat erom gaat dat jij je bewuster wordt, je meer gewaar wordt, van de keuzes die je maakt. Je wordt je bewuster van je keuzes. Je wordt je bewuster van hoe gemakkelijk het is om een klein beetje van gedachten te veranderen, zodat je een iets andere keuze maakt en in gedachten denkt: “Wat voor verschil maakt het of ik het ene doe of het andere, of ik hiervoor kies of niet? Het lijkt immers bijna hetzelfde.” Maar zoals we hebben gezegd kan een kleine wending van het roer de uiteindelijk bestemming van het schip veranderen, of het schip van koers laten veranderen als ze een bepaalde afstand moet afleggen. Die kleine veranderingen in bewustzijn kunnen een enorm verschil uitmaken voor jullie persoonlijke leven, voor de koers van een natie of de mensheid als geheel. Hier moeten de mensen zich bewust van worden om hun Christusonderscheid te kunnen uitoefenen.

De gedachtevorm voor 2020
Om je persoonlijk door dit komende jaar heen te loodsen, maar ook om je meer invloed te geven op situaties op de planeet of in jullie samenlevingen, heb ik voor de gedachtevorm gekozen van een schip dat met de stroom van een grote rivier meegaat. Je mag het schip visualiseren op elke manier die jij maar wilt, hoe groot je dat ook wilt maken, maar ik dring erop aan dat jullie je geest niet op een specifiek ontwerp fixeren.

In plaats daarvan zou ik graag willen dat je een situatie in je persoonlijke leven het hoofd biedt of wanneer je ziet dat er een bepaalde situatie op de wereld wordt geschapen, zoals een bepaalde spanning, je dan visualiseert dat deze situatie het schip is en dat jij aan het roer staat en het roer wendt. Jij staat aan het roer en je zet het schip op een nieuwe koers wat leidt tot een betere uitkomst, die in veel situaties een vrediger uitkomst is, maar ook een uitkomst waardoor de mensen zich meer van de situatie, de keuzes, de consequenties, bewust worden.

Dit is de gedachtevorm. Bij elke situatie in jouw persoonlijke leven, of in de maatschappij, of op de wereld in het algemeen – visualiseer je dat de hele situatie wordt voorgesteld als een schip en dan visualiseer je dat jij aan het roer staat en het roer wendt en ziet dat een kleine koersverandering op den duur het schip op een heel andere bestemming zal brengen.

Ieder jaar worden er beslissingen genomen, die insignificant lijken in het hier en nu, maar die over tien, twintig, dertig jaar een samenleving op een heel ander spoor kunnen zetten. Je zou versteld staan als je terug kon kijken op de rampen die zijn voorkomen door een kleine bewustzijnsverandering die tot een heel andere beslissing heeft geleid. Je zou ook versteld staan als je terug kon kijken, en soms is dat mogelijk door naar de historische registratie daarvan te kijken, en te zien dat enkele rampen die hebben plaatsgevonden, tot stand kwamen door beslissing na beslissing die onvermijdelijk het schip in de richting van de rotsen dreef en de ramp in het leven heeft geroepen. Je zou dit vanuit een positieve hoek kunnen bekijken en zeggen dat een bepaalde ramp het gevolg is van vijfentwintig verkeerde beslissingen en dat die rampen misschien niet waren gebeurd als een van die vijfentwintig beslissingen anders was uitgevallen. Je ziet hoe gevoelig het verschil is tussen de ene of de andere uitkomst.

De uitdagingen in 2020
Wat betreft het komende jaar 2020 wil ik niet alarmerend overkomen en ik wil jullie ook op geen enkele manier bang maken. Maar jullie moeten je ervan bewust zijn dat er een bepaald potentieel bestaat dat er hier en daar op de planeet oorlogen kunnen uitbreken. Het zou ons werk heel veel helpen als je het boek over hoe je oorlogen voorkomt, ‘Help de geascendeerde meesters om OORLOG te STOPPEN’ ter hand neemt en dit in het algemeen gebruikt, maar ook in speciale situaties waarbij je ziet dat er bepaalde spanningen worden opgebouwd.

Het is belangrijk dat je visualiseert, en ook oproepen doet, dat de Verenigde Staten niet in oorlog verwikkeld raakt in het komende jaar. Jullie weten heel goed dat het Amerikaanse volk niet graag van president verandert als er oorlog is. Jullie weten ook dat een van de grootste trauma’s voor het ego van de president is dat hij de tweede termijn verliest en een president wordt die maar één termijn president was. Dan kun je begrijpen dat een van de verleidingen van een president, zijn staf en zijn adviseurs is dat ze een schijnbaar klein besluit nemen dat tot oorlog kan leiden, iets wat anders gemakkelijk vermeden had kunnen worden. Ik zeg niet dat dit gebeurt, maar dat het een potentieel is waar je oproepen voor kunt doen, en de visie vasthouden dat het Amerikaanse ‘schip van staat’ bij de rotskust wegblijft die anders ervoor zou kunnen zorgen dat ze in een conflict verzeild raakt dat maar moeilijk op te lossen is, zoals je in Irak hebt gezien.

Voorkom beslissingen om iets te vermijden
Het komende jaar zal voor veel mensen een moeilijke test worden omdat de mensen, zoals we al eerder hebben gezegd, geneigd zijn om beslissingen te nemen om iets te vermijden. Zij willen bepaalde beslissingen liever niet nemen en nemen dan andere beslissingen, omdat zij denken dat die beslissingen zullen voorkomen dat zij de beslissing moeten nemen die zij niet willen nemen. Jullie zouden erover kunnen nadenken of dit ook geldt voor jullie persoonlijke leven. Jullie zouden de leringen die wij hebben gegeven over het oerzelf en de gescheiden zelven kunnen benutten en nadenken of je één of meer zelven hebt die je vertellen dat jij bepaalde beslissingen niet moet nemen, dat jij bepaalde beslissingen moet vermijden, dat die te gevaarlijk zijn, dat die te veel risico meebrengen, dat de consequenties te groot zijn.

Die zelven zijn vaak in vorige levens geschapen, omdat de gevallen wezens je in een situatie manipuleerden waarin je geen enkele goede keuze kon maken, omdat elke keuze leidde tot een rampzalige uitkomst. De gevallen wezens zijn er expert in om ons dit aan te doen, wanneer wij geïncarneerd zijn. Je vormt dan een zelf dat niet de soort beslissingen wil nemen die tot rampen leiden en nu zit je nog steeds met dat zelf en wil je bepaalde beslissingen niet nemen. Als je eerlijk naar jezelf kijkt, dan kun je dit gaan inzien en ook dat je daarna andere zelven hebt gevormd die je vertellen dat bepaalde beslissingen minder risicovol zijn en dat je dus de kleinere beslissingen moet nemen om te vermijden grotere beslissingen te nemen – de beslissingen met een groter risico. Maar zelfs de kleinere beslissingen leiden vaak tot een rampzalige uitkomst, geen betere. Zij zorgen ervoor dat je jouw leven blokkeert om een andere richting op te gaan die je persoonlijke schip op een andere koers zal zetten die jou op den duur op een heel andere bestemming in het leven zal brengen.

Je ziet mensen vaak heen en weer gaan, zij lopen in kringetjes, zij doen één stap vooruit en ook één stap achteruit. Zij voeren niet die beslissende verandering door die het volgende aspect van hun Goddelijke plan kan manifesteren. Al je hier dit hele jaar door eerlijk naar zou willen kijken en de hulpmiddelen gebruiken die wij hebben gegeven om die zelven bloot te leggen en ze los te laten, kun je in 2020 enorme vooruitgang boeken. Aan het einde van dit komende jaar kun je misschien terugkijkend versteld staan over hoe anders jij je voelt over het nemen van beslissingen, hoeveel vrijer jij je voelt om beslissingen te nemen wat de uitkomst ook moge zijn, omdat je niet het voorgevoel hebt, het gevoel dat er een risico bestaat – het gevoel dat er iets rampzaligs zou kunnen gebeuren als jij de verkeerde keuze maakt. Je maakt je niet eens druk over of die goed of fout is, als het om keuzes gaat, zoals wij jullie in leringen hebben verteld; elke keuze kan worden benut om je bewustzijn uit te breiden, zodat jij een betere keuze kunt maken.

Je zou kunnen inzien dat jij, als je naar jouw verleden in dit leven of andere levens kijkt, een beslissing hebt genomen die heeft geleid tot een schijnbaar rampzalige uitkomst en dat jij denkt dat dit nooit had mogen gebeuren. Maar je kunt een verschuiving maken en beseffen dat jij, ongeacht de uitkomst, het roer van het schip kunt omgooien om op een andere bestemming te komen en omdat je de uitkomst hebt gezien, heb je nu meer bewustzijn om je schip een andere richting op te sturen. Dus nogmaals, er is geen reden om bang te zijn om keuzes te maken, omdat elke keuzes iets zegt over jou of liever de zelven die nog niet hebt losgelaten en laten sterven. Wanneer je dit openlijk en eerlijk inziet, dan kan elke beslissing een stapsteen worden voor belangrijke, doorslaggevende, beslissingen op jouw persoonlijke pad; waarom zou je dan bang zijn, omdat dit alleen maar tot groei kan leiden als je dit gebruikt om die groei te creëren?

Ja, ik weet dat sommigen zullen zeggen: “Dat kun jij als geascendeerde meester gemakkelijk zeggen, jij bent niet geïncarneerd, jij zit niet in die enge situatie waar ik in zit, jij hoeft niet in mijn mocassins te lopen” zoals de indianen zeggen. Maar ik ben wel tweemiljoen jaar op aarde geïncarneerd geweest en ik heb die dichte bewustzijnsstaat gehad. Je zou dan kunnen zeggen dat ik niet jouw specifieke bewustzijnsstaat heb gehad, jouw specifieke illusies, jouw specifieke zelven, en dat klopt helemaal. Ik heb het leven niet bekeken door het filter van jouw persoonlijke bewustzijn. Maar waarom denk je dat het gemakkelijker voor mij was om mijn illusies en mijn zelven te doorzien als jij jouw illusies? Ik had natuurlijk niet jouw illusies, maar de illusies van mij waren net zo moeilijk voor mij als voor jou. Dat geldt voor elk van ons.

Ik heb het pad bewandeld dat jullie bewandelen; ik heb de stappen genomen die jullie kunnen nemen en ik ben dus niet hier om je het gevoel te geven dat je inadequaat bent, omdat ik ben geascendeerd en jij niet. Ik ben eenvoudig hier om te zeggen wat wij als geascendeerde meesters al heel vaak hebben gezegd: “Wat de één kan, kan ieder ander ook.” Je kunt net zo vrij zijn als ik, omdat ik mijn illusies heb losgelaten en jij kunt die van jou loslaten. Het is niet onmogelijk, maar het je moet bereid zijn om naar jouzelf (jouw zelven) te kijken en te zien wat ze zijn, wat het geloof erachter is, wat de illusie is, wat ze projecteren dat wij moeten doen of laten en ons vervolgens van hen af te scheiden en het denken loslaten dat wij het probleem moeten oplossen dat een zelf ons presenteert. In plaats daarvan gaan we realiseren dat wij alleen maar dat zelf moeten laten sterven, er geen aandacht meer aan schenken, er geen energie meer in te steken en het gewoon laten oplossen – zoals het ook zal oplossen wanneer wij het niet serieus nemen.

Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Natuurlijk willen we in dit komende jaar nog veel meer leringen naar buiten brengen en daarom kijken we uit naar de conferenties en andere kansen die wij zullen pakken om die leringen naar buiten te brengen. Ik wil jullie feliciteren met het werk dat jullie hebben gedaan als studenten van geascendeerde meesters in 2019 en ik kijk heel erg uit naar het werk dat jullie willen doen in dit komende jaar en decennium.

IK BEN Gautama en ik verzegel jullie in de vreugdevolle vrede die ik ben.