Waren Churchill en Roosevelt gevallen wezens?

Vraag: In het boek ‘Mijn Levens met’ staat dat drie gevallen wezens elkaar hebben ontmoet op de conferentie in Jalta in 1945: Stalin, Churchill en Roosevelt. Ik kan zeker wel geloven dat Stalin een gevallen wezen was, maar die andere twee niet. Kunnen de geascendeerde meesters dit verder verhelderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Estland:

Het ontmaskeren van een gevallen wezen is geen kwestie van geloven. In de vraag wordt de indruk gewekt dat je een bepaald beeld hebt van Churchill en Roosevelt, dat je geconditioneerd bent door wat je over hen hebt geleerd over de normale geschiedenis. Dat houdt in dat je een bepaalde menselijke beoordeling, een bepaalde menselijke laag, hebt gevormd en die gebruikt om te zeggen: “Dit kunnen geen gevallen wezens zijn.” Ik begrijp dit in die zin dat Stalin duidelijk in een andere categorie gevallen wezens zat dan Churchill en Roosevelt. Churchill en Roosevelt doodden niet systematisch alle mensen die hun tegenstander waren in de strijd om de macht, maar de gevallen wezens kunnen op veel verschillende manieren te werk gaan. Er zijn gevallen wezens die geweld gebruiken. Er zijn andere gevallen wezens die nooit geweld gebruiken, maar bedrog. Er zijn gevallen wezens die zichzelf heel subtiel kunnen vermommen als schijnbaar heel goede mensen, die goede bedoelingen hebben, die iets hebben gedaan wat de moeite waard was voor de mensheid.

Nu moet je verder kijken dan je overtuiging, verder dan menselijke beelden, en je Christusonderscheid gebruiken. Wanneer je een bepaald niveau van onderscheidingsvermogen bereikt, verder kijkt dan de uiterlijke beelden, het officiële verhaal, zelfs een menselijke beoordeling, en je de vibratie voelt, dan is dat Christusonderscheid. Wanneer je dat doet om de vibratie van Churchill en Roosevelt te voelen, dan kun je zien dat een van de eigenschappen van hen was dat zij een vast wereldbeeld hadden van hoe het eraan toe moest gaan, dat zij er van overtuigd waren dat hun visie klopte, en zij waren ook tot op bepaalde hoogte bereid om een compromis te sluiten. Maar nogmaals, je kon niet echt de levens van Churchill en Roosevelt analyseren en aan opvallende tekenen zien dat het gevallen wezens waren. Dit moet je doen op het niveau van vibraties en door te kijken naar het niveau van die levensstroom en waar het vandaan is gekomen.

Nu moet je ook begrijpen dat alle leringen die wij over gevallen wezens kunnen geven, verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden en de gevallen wezens zullen dat altijd proberen te doen. In het boek ‘Mijn Levens met’ hebben wij geprobeerd om een heel direct beeld te geven van gevallen wezens die heel erg gewelddadig en destructief zijn. Dit komt omdat de meeste mensen gemakkelijk kunnen zien dat bepaalde wezens die zijn geïncarneerd, geen mededogen voelen, geen menselijkheid bezitten, onverschillig staan tegenover het lijden van anderen. Maar dit wil nog niet zeggen dat het beeld dat in het boek ‘Mijn Levens met’ compleet is, omdat er gevallen wezens zijn die veel subtieler te werk gaan. Je zou kunnen zeggen dat zij niet zo destructief zijn als wat wij in het boek ‘Mijn Levens met’ beschrijven. Je ziet dat Stalin in de categorie van heel destructieve wezen valt. Churchill en Roosevelt vallen in een categorie die veel subtieler te werk gaat en daarom is het moeilijker om hen te herkennen. Er zijn gevallen wezens die historische figuren zijn geweest waar iedereen tegenop keek, omdat het goede mensen waren die iets voor de mensheid hebben gedaan. Bij een aantal gevallen wezens zou je het erover kunnen hebben of ze destructief zijn geweest, en hoe destructief hun invloed is geweest. Er zijn zelfs gevallen wezens die, zoals we hebben beschreven bij Maleve in het boek ‘Mijn Levens met’, die enige vooruitgang hebben geboekt om de gevallen bewustzijnsstaat te overwinnen. Dan kun je niet zeggen dat zij per se net zo destructief zijn als Lucifer en Satan in het boek worden afgeschilderd. Er zijn een aantal die bijna de gevallen bewustzijnsstaat hebben losgelaten, maar die nog wel elementen van die gevallen bewustzijnsstaat bezitten die ervoor kunnen zorgen dat zij bepaalde beslissingen nemen, vooral als ze in een machtspositie zijn die niet heel erg behulpzaam zijn. In de wereldgeschiedenis zie je vaak dat er een categorie gevallen wezens is die niet duidelijk destructief is, die helemaal geen kwade bedoelingen hebben, maar wel een bepaalde denkwijze hebben, omdat zij zich heel erg vastbijten in bepaalde dingen. Zij zijn er heel erg van overtuigd dat zij gelijk hebben. Dus ook al zijn ze er absoluut van overtuigd dat zij het juiste doen en doen wat het beste is voor de mensheid, dan is dat in werkelijkheid niet de beste keuze die ze hadden kunnen maken in die situatie en als iemand daar was geweest met het perspectief van Christus, dan zouden ze anders hebben gehandeld.

Als het over de conferentie in Jalta gaat, dan kan ik nog wel zeggen dat Stalin de latere overname door Rusland van de naties in Oost-Europa en de Oostzeelanden, heeft bedacht en dat Churchill en Roosevelt dit min of meer hebben geaccepteerd. Je kunt erover discussiëren hoe duidelijk ze hebben geaccepteerd wat Stalin zei, of hij op de juiste manier werd geïnterpreteerd, maar ze lieten wel toe dat de Baltische staten en Oost-Europa werd overgenomen door de communisten. Dit was niet de enige manier waarop dit had gekund. Er hadden ook mensen kunnen zijn die een fermer standpunt in zouden nemen en Stalin duidelijk hadden kunnen maken dat het niet acceptabel was dat Europa in twee helften werd verdeeld. Dit betekent dat je de communistische overname van de Baltische staten en Oost-Europa had kunnen voorkomen en dat zou overduidelijk een betere oplossing zijn geweest. Er had nog steeds wel een koude oorlog kunnen komen tussen de Sovjet-Unie of Rusland en het westen, maar het IJzeren Gordijn zou dan in ieder geval ten oosten van de Baltische staten en Oost-Europa hebben gestaan en ik denk, dat als je het hen vraagt, dat de meeste mensen in die naties die oplossing liever hadden gehad.