Het concept etherisch lichaam en identiteitslichaam

Vraag: Is het etherische lichaam hetzelfde als het identiteitslichaam of bestaat er verschil tussen die twee concepten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

In de meeste gevallen zijn de termen uitwisselbaar. Het is eenvoudig zo dat wij in vorige dispensaties spraken over het etherische lichaam en nu spreken we over het identiteitslichaam. De reden dat wij dit nu doen, is dat wij duidelijk willen maken dat de belangrijkste functie van dit lichaam is dat jouw identiteitsgevoel daarin ligt opgeslagen. Dat identiteitsgevoel ligt op een hoger niveau dan het mentale lichaam en daardoor worden er bepaalde limieten gesteld aan wat je in het mentale lichaam denkt. Wanneer je probeert om je vier lagere lichamen te zuiveren, dan zijn er bepaalde dingen die je niet kunt veranderen op het niveau van het emotionele en mentale lichaam en je moet dan naar het identiteitslichaam gaan en ze daar veranderen.

Nu zou je het subtieler kunnen maken door te zeggen dat wij eerder hebben gezegd dat er in het etherische rijk drieëndertig niveaus zijn. Dan zou je kunnen zeggen dat je de hogere niveau etherisch kunt noemen en de lagere de identiteit. Maar dat is een subtiel onderscheid dat niet beslist van nut is gezien de context en de leringen die jullie nu krijgen. Je zou ook het onderscheid kunnen maken dat je zegt dat je op persoonlijk niveau het beste over het identiteitslichaam kunt spreken en op planetair niveau over het etherische lichaam. Maar je hebt natuurlijk ook een collectief identiteitslichaam dat de identiteit van de mensen opslaat. Maar er zijn niveaus voor de hoogste vier lichamen die boven het niveau van zowel het individuele als de collectieve identiteit uitkomen. Dus je zou dat de etherische niveaus kunnen noemen.