Alles wat op aarde gebeurt, kan meehelpen om het collectieve bewustzijn te verhogen

Vraag: Wat is de betekenis van incarnatie waarin het bijna nul procent waarschijnlijk is dat je het Christusbewustzijn krijgt? Bijvoorbeeld mensen die het syndroom van Down hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Welnu, mijn geliefde, om je te provoceren zou ik kunnen zeggen dat niet alleen mensen met het syndroom van Down waarschijnlijk geen Christusschap kunnen manifesteren in dit leven. Je zou kunnen zeggen dat meer dan negentig procent van de mensen die op deze aarde incarneren, waarschijnlijk geen Christusschap in dit leven zullen manifesteren vanwege hun momentum uit het verleden, hun bewustzijnsniveau. De meeste mensen met een bewustzijn dat lager is dan het achtenveertigste niveau wanneer ze incarneren, heeft een tamelijk kleine kans om Christusschap in dit leven te manifesteren.

Je moet begrijpen dat slechts een bepaald percentage mensen, en die hebben wij de top tien procent genoemd, zich openstellen. Of ze nu een spirituele leer hebben of niet, zij staan er opener voor en van hen zou je kunnen zeggen dat het redelijk waarschijnlijk is dat zij in dit leven Christusschap manifesteren. Maar voor de andere negentig procent is dit tamelijk onwaarschijnlijk en hoe lager je op de schaal van honderdvierenveertig niveaus zit, hoe minder waarschijnlijk het wordt.

Er zijn heel veel mensen, die jij waarschijnlijk als normale mensen beschouwt, zelfs intelligente mensen, machtige mensen, die op dit moment tot de machtigste mensen op aarde behoren of in de geschiedenis, die heel ontwikkeld kunnen lijken vanuit een bepaald standpunt, maar van wie het zeer onwaarschijnlijk is dat zij Christusschap manifesteren in dit leven. Je moet je realiseren dat er twee verschillende evoluties zijn waar wij als geascendeerde meesters naar kijken. Wij zeggen bijvoorbeeld dat er mensen zijn die het potentieel hebben om Christusschap te manifesteren, degenen die wij op een bepaalde manier kunnen helpen. Wij kunnen hen natuurlijk proberen te helpen om Christusschap te manifesteren in dit leven. Bij de andere negentig procent kijken we niet hoe wij hen kunnen helpen om in dit leven Christusschap te bereiken. Wij zeggen gewoon: “Hoe kunnen we hen helpen om de meeste vooruitgang te boeken in dit leven?”

Dit wordt nog ingewikkelder omdat je in principe kunt zeggen dat alles wat op aarde gebeurt, het potentieel heeft om mee te helpen om het bewustzijn te verhogen. Alles kan het bewustzijn van één of meerdere personen verhogen, of het collectieve bewustzijn, of in ieder geval een groep mensen, en dus ook mensen die het syndroom van Down hebben. In bepaalde gevallen kunnen zij groeien door te incarneren omdat hun capaciteiten op de wereld zo beperkt zijn dat de ziel zich alleen maar op innerlijke dingen kan richten. In enkele gevallen groeit niet de persoon met het syndroom van Down, maar krijgen de andere mensen die met die persoon omgaan de kans om op diverse manieren te groeien.

Je moet naar deze nuances kijken en begrijpen dat altijd het potentieel bestaat dat het bewustzijn wordt verhoogd. Je kunt niet zeggen dat als iemand niet het potentieel heeft om Christusschap te manifesteren, dit dan een verspilde incarnatie is. Verre van dat. Zolang iemand kan groeien of andere mensen kunnen groeien, dan heeft het natuurlijk zin.

In sommige gevallen kan het zijn dat de persoon heel weinig kans heeft om te groeien, maar doordat hij indirect bepaalde dingen op een extreme manier in daden omzet, kan dit hem dichter bij het punt brengt waarop hij genoeg van die ervaring krijgt. Dat zie je bij een paar gevallen wezens die zijn geïncarneerd en enkele van hen zijn zeer machtige mensen. Zij moeten dit misbruik op een heel extreme manier in daden omzetten, omdat dit hen in ieder geval de kans geeft om zover te komen dat zij er genoeg van hebben. Zelfs als hij niet ontwaakt en er genoeg van krijgt, dan worden misschien de mensen wakker die aan dat misbruik zijn blootgesteld en zullen zij zeggen: “Wij hebben er genoeg van, wij willen deze leider niet meer.”

Dus er zit altijd een bedoeling achter en het is niet altijd gemakkelijk om dit met je lineaire geest te begrijpen, maar ik kan je ervan verzekeren dat jij, als je jouw intuïtie gebruikt, als je doet wat wij zeggen, die gescheiden zelven overwint die vaak een gefixeerd beeld hebben van de wereld en jij dan het gevoel zult krijgen dat iets zinvol is.