De wortelrassen en de evolutie van het menselijke fysieke lichaam

Vraag: Dit is een vraag voor Saint Germain. Hij had het over fysieke lichamen en ik heb veel onbeantwoorde vragen. Zoals ik het heb begrepen, hadden mensen andere lichamen dan nu. En nadat zij in de dualiteit terechtkwamen, beslisten ze dat ze andere lichamen wilden gebruiken dan wij nu. Hoe werden die nieuwe lichamen geïntroduceerd? Hoe was het om het eerste lichaam geboren te laten worden? Hoe werd dit gedaan, die lichaamsverandering als dat zo was en ook als dit niet zo was?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Nederland:

Je moet nu wel kunnen beseffen dat wij een heel erg groot aantal leringen zouden kunnen uitbrengen en dat we die maar tot op een bepaald punt kunnen uitbrengen. Je kunt denken dat het aantal leringen dat wij de laatste honderd jaar hebben uitgebracht overweldigend is. Maar niettemin kunnen wij nog veel meer leringen geven. Wij proberen onze leringen heel geleidelijk aan uit te brengen, zodat wij een fundament kunnen leggen voor we bepaalde concepten introduceren die nieuw zijn en anders dan de vorige. En dit betekent dat er soms onderwerpen zijn waar wij op dit moment niets over willen zeggen, omdat wij nog niet de lering hebben gegeven die wij als eerst wilden geven om voor een fundering te zorgen.

Dit is een complex onderwerp waar je meer fundamentele leringen voor moet geven om het volledig uit te kunnen leggen. Ik zal je er nu een glimp van laten opvangen. En de gemakkelijkste manier om dit uit te leggen, ik zeg niet dat het de volledige uitleg is – maar de eenvoudigste – door te zeggen dat de aarde eerst in het identiteitsrijk werd geschapen. Er is een planeet op identiteitsniveau zou je kunnen zeggen. Die is niet precies hetzelfde als de fysieke planeet aarde natuurlijk, maar die bevat de matrix van het identiteitsniveau voor de aarde. Toen de Elohim in het begin beslisten om planeet aarde te scheppen, creëerden zij eerst de matrix van dat identiteitsniveau en manifesteerden die daar. Na een tijdje verlaagden ze die naar het mentale rijk, weer een tijdje laten naar het emotionele rijk en daarna naar het fysieke rijk. Er was een moment dat er alleen een aarde was op identiteitsniveau. En daar daalden wezens naar af; we zouden kunnen zeggen dat zij daar incarneerden. Ik verwoord het niet helemaal accuraat, omdat wij meestal spreken van het fysieke octaaf met betrekking tot incarneren. Maar er waren wezens die daar door hun IK BEN Aanwezigheid naar toe werden gezonden die de Bewuste Jij in het identiteitsrijk werden genoemd. En zij namen het soort lichaam aan dat je op het identiteitsniveau kunt hebben.

Toen kwam de tijd dat de matrix van de aarde naar het mentale vlak werd geduwd. En daar ‘incarneerden’ wezens op het mentale niveau. En zij incarneerden op het mentale niveau en toen kwam de tijd dat de aarde naar het emotionele niveau werden geduwd en toen waren er ook een aantal wezens die op dat niveau incarneerden. Daarna kwam het punt waarop de matrix van de aarde naar het fysieke rijk werd geduwd, het fysieke niveau van vibratie.

Maar er was niemand die onmiddellijk op het fysieke niveau incarneerde. En dit reden is dat op het fysieke niveau het dichtst is. Dus om diverse redenen, maar vooral om wat de aarde moest worden, werd besloten dat de Elohim met een proces van geleidelijke groei zou beginnen, dus in plaats van lichamen ogenblikkelijk op het fysieke vlak te manifesteren bij wijze van spreken. In plaats daarvan werd een heel lang proces geschapen dat nu in de geschiedenis de biologische evolutie wordt genoemd. Wij lieten op het fysieke niveau een heel lang proces toe dat geleidelijk aan steeds complexere levensvormen voortbracht, totdat wij de soort lichamen hadden die het ingewikkelde zenuwstelsel bezaten dat je tegenwoordig met het menselijke lichaam associeert. Lange tijd waren er geen wezens uit het spirituele rijk die op het fysieke niveau incarneerden. Maar er waren wel wezens op het identiteitsniveau, het mentale en emotionele niveau.

In principe zouden we kunnen zeggen dat wij in vorige leringen het concept wortelrassen hebben gegeven, levensstromen die naar de aarde kwamen. Maar wat min of meer toen onbeantwoord bleef, was waar die mensen, die wortelrassen naar toe afdaalden – waar zij incarneerden. Om je dit het eenvoudigst uit te leggen: het eerste wortelras daalde af naar het identiteitsrijk. En zij ascendeerden uit het identiteitsrijk. Het tweede wortelras ascendeerde naar het mentale rijk. Het derde wortelras naar het emotionele rijk. En toen hebben we vroeger de leringen gegeven dat er een vierde wortelras was en dat de zondeval toen gebeurde.

Nu zou je kunnen denken dat het vierde wortelras rechtstreeks in het fysieke rijk incarneerde, maar dat was niet zo. Het vierde wortelras begon heel erg lang geleden naar de aarde af te dalen, al voor het proces van evolutie fysieke lichamen had voortgebracht die net zo complex zijn als die van tegenwoordig. Het vierde wortelras incarneerde in alle drie hogere rijken. Een aantal van die wezens uit het vierde wortelras, voornamelijk degenen die in het mentale en emotionele rijk zaten, van wie de meesten uit het emotionele rijk naar het dualiteitsbewustzijn gingen en konden er niet uit terugkeren. Zij konden niet zoals Maitreya dat in zijn boek beschrijft, terugkeren naar de leraar. En daarom bestaat het concept dat er een Hof van Eden was of een idyllischer staat in het verleden, waarin zij zoals in de Bijbel staat, contact hadden met God. Maar dat waren eigenlijk hun spirituele leraren. Zij konden in die tijd hun spirituele leraren rechtstreeks ervaren, omdat de geascendeerde leraren in die tijd naar alle drie hogere rijken konden gaan. Zij konden zichzelf kenbaar maken in het emotionele rijk, omdat het nog niet zo vervuild was als nu. Zelfs in het emotionele rijk hadden ze rechtstreeks contact, geen fysiek contact, maar iets wat parallel is aan fysiek contact, zou je kunnen zeggen. Zij konden hun spirituele leraren onmiddellijk waarnemen en tegen hen praten. Maar een aantal gingen het dualiteitsbewustzijn in en zouden om diverse redenen niet terugkeren.

Dat hield in dat zij, toen hun wortelras ascendeerde, niet in het identiteitsrijk, het mentale en emotionele rijk konden blijven. Zij vielen bij wijze van spreken in vibratie naar het fysieke rijk. Toen begonnen zij fysiek te incarneren. En dit gebeurde op hetzelfde moment dat het proces van evolutie fysieke lichamen voortbracht met de eigenschappen die spirituele wezens moesten hebben om in hen te kunnen incarneren. Je ziet dat je dit op verschillende manieren kunt verklaren, maar je zou kunnen zeggen dat gezien de matrix voor de aarde, het fysieke rijk een soort vangnet werd, een veiligheidsmechanisme, dat als een van de wezens die in de drie hogere rijken in de dualiteit zou vallen en niet terug zou kunnen komen, in het fysieke rijk zou kunnen incarneren en zo nog een kans zou krijgen om iets te leren doordat hij op aarde was. En nogmaals, het is niet de bedoeling dat dit de volledige en uiteindelijk uitleg is, maar omdat ik het gevoel heb dat wij jullie dit op dit moment kunnen vertellen, omdat wij geen bredere fundamentele lering hebben om het beter uit te kunnen leggen.