De Achtste Straal van Integratie

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 8 mei 2009

Stel je voor, mijn geliefden, dat mensen in groten getale bijeenkwamen om de verjaardag van de Boeddha te vieren en verwachtten dat de Boeddha op een of andere manier zou verschijnen en er helemaal niets gebeurde. Het hele idee dat de Boeddha zal verschijnen, is een contradictio in terminis. Want de essentie van de leringen van de Boeddha is dat alles de Boeddhanatuur is. Dus als de Boeddha in een tastbare vorm zou verschijnen, zou dat enkel het gevoel van gescheidenheid versterken, het gevoel dat de Boeddha ergens anders is, maar niet hier.

Zo zie je, als je er goed over nadenkt, dat zelfs als ik door een zichtbare boodschapper spreek, die een hoorbare boodschap uitspreekt – die je kunt horen, die later gelezen en bestudeerd kan worden – zelfs dat brengt inherent het gevaar met zich mee dat mensen misschien kunnen denken dat de Boeddha alleen maar door deze specifieke boodschapper of een andere boodschapper kan verschijnen en dat de Boeddha slechts op die ene manier kan spreken.

Wij, de geascendeerde meesters, houden inderdaad rekening met het risico om via boodschappers in de buitenwereld te spreken om te proberen de mensheid te wekken. Dit was zeker de uitdaging die ik kreeg nadat ik het Nirvana was ingegaan en de roepstem voelde om erop uit te trekken en te onderwijzen. Want hoewel we gesproken hebben over de test dat er een stem was die zei dat niemand het zou begrijpen, nu, hoe kwam het dat niemand het zou begrijpen? Nu, het grootste gevaar van alles was natuurlijk dat ze één mens – die op een bepaalde tijd en plaats verscheen – als de Boeddha zouden herkennen en daarom de Boeddha in die vorm gingen vereren.

Ik besefte de waarheid – waar ik één mee werd bij het ingaan van het Nirvana – dat alles de Boeddhanatuur natuurlijk al is. De Boeddhanatuur is hetzelfde als wat in het mystieke christendom Logos wordt genoemd. In het begin was de Logos, en de Logos was met God, en de Logos was God. En zonder de Logos werd niets gemaakt dat gemaakt werd.

Nu, zo is het ook met de Boeddhanatuur, mijn geliefden. Dat is nu juist de fundering voor het scheppen van de wereld van vorm. Dat is iets essentieels, zonder dat had er geen enkele vorm geschapen kunnen worden. En toen ik dit besefte – toen ik één werd met de Boeddhanatuur dat het eenzijn is met alle vormen – zag ik ook, dat er door terug te komen naar de wereld van vorm, mezelf als de ontwaakte te herkennen, inderdaad een heel reëel gevaar bestond dat degenen die bereid waren naar mijn boodschap te luisteren mijn boodschap geleidelijk – vooral door de eeuwen heen – zouden vervormen en een cultus van afgoderij rondom die specifieke vorm waarmee ik mezelf identificeerde, als de ontwaakte, opbouwen.

Er zijn ook mensen die meer inzicht hebben gekregen in de leringen van de Boeddha, die het concept hebben dat ‘als je de Boeddha onderweg tegenkomt, hem dan moet doden’. Want als je iemand ontmoet die je als de Boeddha buiten jou herkent, dan zal dat voorkomen dat je in feite beseft dat de Boeddha ook binnenin jou is. En dan staat die ene persoon die jij heel bijzonder vindt, op een bepaalde manier boven jou, die persoon, die afgod, staat tussen jou en jouw zelfverwerkelijking, dat jij je bewust wordt van het feit dat al het leven één is. Omdat al het leven uit dezelfde essentie is voortgekomen, of je het nu de Boeddhanatuur of het Christusbewustzijn of de Logos noemt.

Het concept dat er geheime stralen zijn, diende om de studenten te testen
Ik probeer jullie in deze verhandeling het inzicht te verschaffen dat voortbouwt op wat door andere meesters is gezegd over de eerste zeven stralen en hoe dit verband houdt met ware genezing, hoe dit je weer een meester-sleutel kan geven voor jouw persoonlijke genezing. Dus kom ik nu inderdaad een verhandeling geven over de Achtste Straal, die bekend staat als de Straal van Integratie. Maar natuurlijk is die veel meer, omdat geen enkele straal maar door één woord gekarakteriseerd kan worden.

En dan zie je dat jij, nadat je de initiaties van de eerste zeven stralen hebt doorlopen, weer op een kruispunt komt. Want Moeder Maria heeft in haar verhandeling (in Lourdes) gesproken over het cijfer 8, waarbij je helemaal aan de onderkant van het cijfer 8 begint en je de weg naar boven doorloopt via de eerste drie stralen, en bij de vierde straal op een kruispunt komt. En dan moet je – in plaats van dat je denkt dat je doorgaat naar boven door een stoot en impuls naar boven – naar beneden gaat, weer naar beneden om de delen van jou te redden die nog steeds vastzitten in het dualiteitsbewustzijn – verward in de sluiers van Maya en illusie.

Maar wanneer je dit gedaan hebt, door de initiaties op de Vijfde, Zesde en Zevende Straal, kom je weer bij een kruispunt en we zouden kunnen zeggen dat het de vorm heeft van een andere 8, omdat de onderste helft van het cijfer 8 de zeven eerste stralen vertegenwoordigt. En het kruispunt is dan de achtste straal. En de bovenste helft vertegenwoordigt dan wat men de geheime stralen noemt. En voor jij de geheime stralen zelfs maar begrijpt en je daarbij aansluit, moet je door dat kruispunt heen, dat kruispunt van de achtste straal.

Terwijl je de initiaties van de eerste zeven stralen ondergaat, zullen de meeste mensen dit als een lineair proces bekijken. De meeste mensen beginnen inderdaad bij de eerste straal, doorlopen dan bepaalde initiaties, gaan door naar de tweede straal enzovoort. Maar, wanneer je bij de achtste straal komt, moet dat lineaire proces worden getranscendeerd. Want je kunt de geheime stralen niet begrijpen, je kunt je niet met de lineaire geest afstemmen op de geheime stralen.

Waarom hebben wij, de geascendeerde meesters, leringen gegeven over het bestaan van iets wat de geheime stralen genoemd wordt? Waarom dan niet gewoon onze mond gehouden als we die echt geheim wilden houden?

Je ziet dus dat de informatie lekken dat er geheime stralen zijn die verder gaan dan de eerste zeven, met opzet is gebeurd. Op lange termijn is het natuurlijk niet de bedoeling dat de geheime stralen geheim blijven. Maar de reden dat we er niet een vollediger lering over hebben gegeven, was, gedeeltelijk, dat de mensheid nog niet toe was aan de initiaties van de geheime stralen. Maar ook gedeeltelijk, omdat de studenten van de geascendeerde meesters nog niet klaar waren om de leringen van de geheime stralen te ontvangen. Door bij wijze van spreken een lokkertje te geven dat er geheime stralen bestaan – en laat ik nu alvast zeggen dat het er meer dan vijf zijn – door dat te zeggen, testen wij onze studenten. Wat is precies de reactie die we van onze studenten krijgen wanneer we dit concept van geheime stralen uitgeven?

Hoe reageren ze? Hoe kijken ze hier naar? Sommigen werden heel erg nieuwsgierig, bijna geobsedeerd, wilden de geheime stralen kennen – denkend dat al hun problemen opgelost zouden zijn als zij dit geheim konden opgraven. Ze zouden dan een geheime formule hebben die hen het vermogen gaf om boven de gemiddelde student te staan en dan konden zij vooroplopen. Maar wie wil, wat is het dat op anderen vooruit wil zijn? Nu, dat kan alleen maar jouw ego zijn, gevangen in de dualiteit, dat zich met anderen vergelijkt.

Dus je ziet dat dit inderdaad het testen van de studenten is, want dit is een doorgaand proces – daarom zei Jezus dat de eersten de laatsten en de laatsten de eersten zullen zijn. Degenen die dachten dat ze gevorderde studenten waren, dachten dat zij misschien op de geheime stralen konden afstemmen, er iets over te weten zouden kunnen komen, dat zij die zouden kunnen begrijpen. En dus raakten sommigen bijna geobsedeerd door de geheime stralen, zonder daadwerkelijk bereid te zijn de initiaties van de eerste zeven te ondergaan. En zo namen ook andere studenten de informatie van de geheime stralen op, maar richtten vervolgens hun aandacht op het slagen voor de initiaties van de stralen die bekend waren. Want dat was per slot van rekening de opdracht die iedereen moest uitvoeren.

Niemand zei dat je moest beginnen met de initiaties van de geheime stralen voor je geslaagd was voor de initiaties van de eerste zeven. En wanneer er geen informatie over de geheime stralen uitgegeven werd, zou dat natuurlijk een duidelijk teken moeten zijn dat niemand – hoe gevorderd zij ook dachten te zijn – toe was aan de initiaties van de geheime stralen. En zo zie je dat degenen die zich gericht hadden op de initiaties die ze hadden gekregen – die zich er met hart en ziel aan wijdden – degenen zijn die de eersten zijn geworden, degenen die meer leringen over de geheime stralen zullen ontvangen. Want jullie zijn bereid geweest om te worstelen met het concept ego en dat duistere en moeilijk te begrijpen concept het dualiteitsbewustzijn.

Het ego kan de initiaties van de zeven stralen overleven
Het is heel goed mogelijk om de initiaties van de zeven stralen te doorlopen zonder het dualiteitsbewustzijn volledig los te laten. Er kan nog steeds een gescheiden zelf zijn, een ego, een spirituele persona, dat erin geslaagd is zich te camoufleren en te verbergen en zich aan te passen aan de eerste zeven stralen.

Dit wordt toegestaan. Want we kunnen als spirituele leraren niet eisen dat onze studenten volledig van hun ego bevrijd zijn. We kunnen geen staat van perfectie eisen en we eisen ook geen enkele staat van perfectie. Dus krijg je wat je een periode van genade zou kunnen noemen, terwijl je de initiaties van de eerste zeven stralen ondergaat, waarbij je nog steeds een element van het ego over hebt, je kunt nog steeds een rol spelen. Je kunt zelfs een rol bedenken voor je betrokkenheid bij het spirituele pad – waarbij je eerst probeert die volmaakte persona, dat volmaakte kostuum, dat volmaakte karakter in het drama dat volmaakt past bij jouw specifieke spirituele omgeving, te creëren.

En dat heeft dit ertoe geleid dat sommige studenten geloven dat ze op de vijfde straal zijn – of ‘ik ben op de zevende straal’ of ‘ik ben op de eerste straal’ – of ‘ik ben de blauwe vlam’ of ‘ik ben liefde’, of ik ben dit of ik ben dat. En dan heb je een spirituele persona gebouwd die schijnbaar heel erg lijkt op een bepaalde straal. En er kan zelfs een zeker gevoel van hoogmoed ontstaan dat je de specifieke eigenschappen van een bepaalde straal hebt.

En dan komt de student bij het punt dat hij een stapje harder moet doen en aan de initiatie van de achtste straal beginnen. Maar zoals Moeder Maria in haar verhandeling heeft gezegd, wat jou met succes door de initiaties van de eerste vier stralen heeft gevoerd, brengt jou niet bij de Vijfde Straal. Je moet die impuls loslaten, die opwaartse stoot en jezelf nederig maken en teruggaan naar beneden en de losse eindjes aan elkaar knopen.

Nu wanneer je door de initiatie van de zevende straal heen bent, moet je om op de achtste straal te komen, opnieuw door een complete en onvoorwaardelijke overgave heen. Je kunt niet naar de achtste straal als jij jezelf vereenzelvigt met het feit dat je op een bepaalde straal bent van de eerste zeven. Dus welke impuls jij ook denkt te hebben op een specifieke straal, die impuls moet je opgegeven. Je moet dat leven afleggen om hoger te klimmen en de initiaties van de achtste straal te doorlopen.

Dit is een absolute noodzaak. Want op de eerste zeven stralen is het mogelijk om hoger te gaan, terwijl je nog steeds iets van jouw ego over hebt dat je zogenaamd voor de leraar verbergt. Natuurlijk blijft er, in tegenstelling tot wat mensen op het spirituele pad denken, niets verborgen voor de echte leraren. Wij, de geascendeerde meesters, staan daar boven en zijn verder dan welk aspect van het dualiteitsbewustzijn ook en wat houdt dat in? Dat houdt in, mijn geliefden, dat wij, omdat we ieder aspect in ons eigen wezen hebben doorzien, daar natuurlijk ook bij jullie wezen doorheen kunnen zien.

Er zijn veel studenten die ten prooi zijn gevallen aan de illusie waar Jezus over sprak: “Hoe komt het dat mensen geloven dat zij wat zij voor elkaar kunnen verbergen, ook voor God kunnen verbergen?” Er zijn zelfs mensen die in contact zijn gekomen met een echte leraar – hetzij een boodschapper of een andere echte goeroe – die denken dat zij iets voor die goeroe verborgen hebben. In sommige gevallen zouden ze iets verborgen kunnen hebben, want de goeroe kijkt niet beslist naar alles wat er in het bewustzijn van een student omgaat, en dus zou de student in feite wel een bepaald ego-gevoel, een zekere persona, kunnen hebben opgebouwd dat eigenlijk gelooft dat hij met bedrog in de hemel kan komen – dat hij op een of andere manier zonder bruiloftskleding bij het bruiloftsfeest naar binnen kan glippen. Hij denkt dat hij het dualiteitsbewustzijn kan camoufleren, zodat hij de schijn wekt dat hij helemaal perfect is, dus in overeenstemming met bepaalde spirituele regels, zodat God hem wel in het koninkrijk moet toelaten.

Maar dat is niet zo. Dat is absoluut niet zo. Je kunt aan een nieuwe cyclus beginnen door weer de initiaties van de eerste zeven stralen te ondergaan. Je kunt nog steeds op het spirituele pad zijn als je bereid bent die initiaties te ondergaan. Maar er zijn ook mensen die niet zo nederig willen worden en opnieuw de initiaties ondergaan, die denken dat het te min voor hen is vanwege alles wat ze gedaan hebben met dienstbaarheid aan de wereld of de innerlijke initiaties die ze op de eerste zeven stralen hebben doorlopen. En dus komen ze vast te zitten in een niemandsland, waar ze misschien trots met hun spullen heen en weer paraderen, bij wijze van spreken, pronkend als een pauw met hun spirituele ‘verworvenheden’. En toch zitten ze vast op dat niveau en kunnen pas verder als ze bereid zijn om hun verworvenheden en hun waargenomen verworvenheden op het pad onvoorwaardelijk op te geven voor ze door kunnen gaan met de initiaties van de achtste straal.

De initiaties van de achtste straal
De achtste straal is niet voor mensen die bang te moede zijn, want op de achtste straal kan niets verborgen blijven. Je kunt vanwege het dualiteitsbewustzijn zelfs niet waarnemen waar het om gaat bij de geheime stralen. Je kunt natuurlijk een dualistisch beeld op de geheime stralen projecteren, zoals je overal een dualistisch beeld op kunt projecteren. Maar je merkt niets waar het bij de geheime stralen om gaat door het filter van het dualiteitsbewustzijn. Let op het subtiele verschil hier – je kunt een paar glimpen opvangen van waar het bij de zeven stralen om gaat zelfs als je nog elementen van het dualiteitsbewustzijn bezit. Je kunt een paar glimpen verder dan dat bewustzijn zien wat de echte eigenschap van een straal is – je kunt je erop afstemmen. Maar je kunt dat niet doen als je verder bent dan de zeven stralen, je kunt dat niet op de achtste straal en daarna doen.

Omdat de geheime stralen geheime stralen genoemd werden, juist voor degenen met het dualiteitsbewustzijn, zal dit altijd geheim blijven. Voor het ego zullen de geheime stralen altijd geheim blijven. Voor de prins van deze wereld en de verkeerde leraren van deze wereld zullen de geheime stralen altijd geheim blijven.

Waarom, mijn geliefden? Nu, wanneer je nog een element van jouw ego overhebt, hoe komt het dat je dat ego dan nog steeds hebt? Je bent al vele levens het spirituele pad aan het bewandelen. Al vele jaren in deze incarnatie ben je leringen aan het bestuderen, je hebt diverse technieken beoefend, je hebt echt vorderingen gemaakt. Toch is er nog een element van jouw ego over.

En waarom heb je dat ego achter de hand gehouden? Omdat het ego achter de hand houden jou, hoewel je dit misschien niet bewust ziet, maar, het voordeel oplevert dat je vast kunt houden wat je nog niet los kon laten. Er is iets voor het bewuste zelf waarom hij het ego achter de hand houdt. Er is iets wat het bewuste niet zelf hoeft te doen. Er is een of andere beslissing die het bewuste zelf niet hoeft te maken wanneer het ego in de buurt blijft – want het ego zal die beslissingen voor hem nemen, of het gemakkelijker voor het bewuste zelf maken om te verdedigen waarom hij die beslissingen neemt. Op de eerste zeven stralen zijn er bepaalde eigenschappen van elke straal die jouw ego als een voordeel kan beschouwen. Jouw ego kan een dualistisch laagje over de eigenschappen van die straal heen leggen en hij kan zien dat hij dit kan gebruiken om zichzelf een bepaald voordeel te verschaffen.

Hoe het ego de eerste zeven stralen beziet
Wij hebben je het concept dualiteitsbewustzijn gegeven waarin altijd twee polaire tegengestelden bestaan. Dus laat me je een heel snelle samenvatting geven van hoe dit speelt wanneer het dualiteitsbewustzijn de eerste zeven stralen waarneemt.

  • De eerste straal is de straal van wil en macht. In het ene dualistische uiterste zitten overduidelijk de mensen die een zeer sterke wil hebben. En het ego kan zien dat hij door die sterke wil te versterken bij een bepaalde student, die student bijna alles kan laten doen wat hij wil in naam van het grotere goed. Dus daarom zie je sommige mensen op het spirituele pad die een zeer krachtige wil hebben en die de wil van anderen willen ombuigen om hen die sterke mensen te laten volgen. Ze komen bij een organisatie, ze denken dat ze precies weten hoe het al die tijd gedaan hadden moeten worden en ze beginnen de leden zelfs de leiders of de boodschappers te vertellen hoe ze het al die tijd hadden moeten doen en hoe ze het van nu af aan moeten doen. Je hebt altijd mensen die denken dat ze het beter weten – die denken dat ze het zelfs beter weten dan de geascendeerde meesters, want zij hebben zich juist aangesloten op het bewustzijn van de oorspronkelijke gevallen engelen die denken dat ze het beter dan God weten. Maar in het tegenovergestelde uiterste vind je mensen die helemaal geen wil hebben en die geen eigen beslissingen willen nemen, die niet ergens voor willen staan. Ze willen gewoon meegaan met de stroom van het massabewustzijn – zelfs het massabewustzijn in een spirituele organisatie. Dus in een spirituele organisatie zie je ook mensen die denken dat ze heel erg sterk op de eerste straal zijn en geloven dat dit een noodzakelijke en goede eigenschap is. Want per slot van rekening moet iemand de leider zijn en alle mensen die geen beslissingen willen nemen vertellen wat ze moeten doen. En dus oefenen deze mensen hun macht uit op een manier die zij gerechtvaardigd vinden, maar ze slagen er niet in te zien dat ze helemaal geen voeling hebben met de waarheid van de eerste straal – die krachtig is maar nooit misbruik maakt, die de vrije wil absoluut respecteert, net zoals de meesters op alle stralen de vrije wil absoluut respecteren. En dus zie je de onderling afhankelijke relatie tussen degenen die de wil hebben vervormd en te krachtig gemaakt en degenen die deze hebben vervormd door geen beslissingen te willen nemen.

 

  • Op dezelfde manier heb je op de tweede straal mensen die denken dat ze alles weten en begrijpen, die bestuderen de kleinste details op het pad en ze kunnen er uren over praten; en deze meester zei dit en die meester zei dat en zo zit het echt. En dan heb je nog de mensen die niet echt willen studeren en begrijpen, maar die je moet zeggen wat ze moeten doen. Je ziet die zelfs bij organisaties van geascendeerde meesters, maar veel van hen zitten natuurlijk bij de traditionele religies omdat ze elke zondag naar de kerk willen komen en hun dominee of priester het hen van de kansel predikt, hen vanuit de hoogte toespreekt alsof het kinderen zijn die niets weten.

 

  • Op dezelfde manier vind je op de derde straal van liefde mensen die liefde naar een dualistisch uiterste hebben gebracht, waardoor het een bezitterige, bazige liefde is. Want ze denken dat het eigenlijk goed voor anderen is dat ze worden gestuurd, want zij weten wat het beste is voor iemand anders en daarom onder het mom van die persoon liefhebben, hen moeten sturen. En dan zijn er natuurlijk ook mensen die dit punt vervormd hebben, omdat ze geen liefde voor wat ook maar voelen. En als je nergens van houdt – waaronder jezelf – hoe kun je dan ergens voor staan? Hoe kun je dan voor jezelf opkomen?

 

  • En op de vierde straal van zuiverheid vind je de mensen die buitengewoon veroordelend zijn geworden en zeggen dat alleen bepaalde activiteiten zuiver zijn en dat degenen die zich van die onzuivere activiteiten onthouden, de echte studenten zijn. Dan zitten op het tegenovergestelde uiterste degenen die het grijs denken zijn ingegaan, zoals Jezus zei. Die denken: “O, niets doet er eigenlijk toe. Niets is eigenlijk slecht. Geen enkele vorm van muziek is erger dan een andere. Het ene voedsel is niet slechter dan het andere. Ik kan alles doen wat ik wil. Niets doet er eigenlijk toe.” En dus geven ze zich over aan wat er toevallig op hen afkomt zonder een bepaalde maatstaf te hebben. Beide extremen slagen er natuurlijk niet in de waarheid van de lering te begrijpen dat voor de zuiveren, alles zuiver is. Maar dit betekent niet dat degenen die zuiver zijn, zich overgeven aan alles wat op deze planeet beschikbaar is. Ze zijn er gewoon niet aan gehecht. Zij dwingen zichzelf niet met hun wereldlijke wil om zich van bepaalde activiteiten te onthouden. Ze krimpen niet beslist ineen wanneer ze in een openbaar gebied lopen waar een bepaald type muziek gespeeld wordt. Maar ze zoeken het ook niet bepaald op. Ze lopen er gewoon doorheen zonder dat het aan hen blijft kleven.

 

  • Dan zijn er natuurlijk op de vijfde straal van waarheid, opnieuw, mensen die geloven dat – terwijl ze naar het dualistische uiterste overslaan – er maar één waarheid kan zijn – of liever dat er maar één uitdrukkingsvorm van de waarheid kan zijn. Wat je ziet bij mensen die geloven dat er maar één specifiek bijbelboek is – hetzij de Bijbel of de Koran of de Veda’s of wat ook maar – die de waarheid vertelt. Maar dan zijn er ook nog mensen bij de leringen van geascendeerde meesters die geloven dat er maar één echte boodschapper is, er maar één echte organisatie van geascendeerde meesters is en dat de geascendeerde meesters in een mooi mentaal kadertje geplaatst kunnen worden en dat ze niet voor en ook niet na die specifieke organisatie tot de mensheid hebben gesproken. Maar het andere uiterste is de vervorming van de waarheid, omdat er mensen zijn die zeggen: “O, er is niets echt waar. De ene filosofie is net zo goed als de andere.” Of ze nemen een agnostisch standpunt in: “Hoe kunnen wij weten wat de waarheid is. Niemand kan dat echt zeggen.” En dus nogmaals, de ene religie is net zo goed als de andere, of alle religies zijn verkeerd, omdat ze allemaal beweren dat zij de ware zijn en die bewering kan niet voor allemaal gelden.

 

  • En zo vind je op de zesde straal van vrede mensen die vrede tot in het uiterste doordrijven, omdat ze geloven dat je alleen vrede krijgt als je alle afwijkende meningen onderdrukt, alleen door verschillen te onderdrukken, alleen als je anderen dwingt op één lijn te komen met het ideaal dat zij hebben omarmd. En dan heb je aan de andere kant iets wat je in de hippiebeweging in de jaren (19)60 zag, waarbij alles goed is, waarin niets belangrijk is. Of het gezegde van sommige mensen: “Het is allemaal prima.” Nu, wat houdt dat in, mijn geliefden? Kan alles prima zijn wanneer twee-derde van de bevolking onder de armoedegrens leeft? Hoe kan dat ooit als prima worden opgevat? Enzovoort, enzovoort.

 

  • En zelfs op de zevende straal van vrijheid zijn er mensen die vrijheid verdraaien en geloven dat vrijheid iets is dat moet worden beschermd tegen alle vijanden van de vrijheid. En dat vrijheid pas veilig gesteld is als jij je vijanden vernietigt, zoals de vorige Amerikaanse regering – de regering Bush – geloofde dat die enkel de veiligheid van Amerika kon garanderen als men degenen vernietigden die ze als de vijanden van hun vrijheid bezagen. Maar aan de andere kant van het spectrum zie je mensen die denken dat alles maar kan, alles is oké. Je kunt doen wat je wilt en ermee wegkomen, want per slot van rekening is er geen leven na dit leven. Er is maar één leven, het heeft geen bedoeling, je bent maar een intellectueel dier en je hebt het recht om te doen wat je wilt zolang je hier bent, jouw enige kans in het leven.

Hoe de vervormingen verband houden met genezing
En die veertien vervormingen – twee op elk van de zeven stralen – hebben een specifieke functie. En wat is die functie precies en hoe staat dat in verband met persoonlijke genezing? Denk eens na over het woord disease (ongemak). On-gemak (Dis-ease). Iets wat je uit je gemak haalt.

We hebben jullie het concept de Rivier van Leven gegeven. Wanneer je in de Rivier van Leven zit, is het leven gemakkelijk. Je gaat op de stroom van de Rivier van Leven mee. Zoals Jezus zei: “De Vader geeft je met het grootste genoegen het koninkrijk.” Wanneer jij je in overeenstemming brengt met de waarheid die verborgen zit in die quote, ga je gemakkelijk mee op de stroom van het leven. Alles komt je gemakkelijk toe, wat betekent dat? Het betekent dat je geen strijd hoeft te voeren. Je hoeft niet te worstelen om te krijgen wat je werkelijk wilt, wat je echt nodig hebt, als onderdeel van je Goddelijke plan. Als je zelfs kunt zeggen dat je niets nodig hebt, want je Goddelijke plan is niet afhankelijk van iets wat je nodig hebt, maar van iets laten stromen.

En dus wat je dus uit de stroom van de Rivier van Leven haalt, is de oorzaak van ziekte. Wat op den duur door de drie bovenste lichamen heen filtert – het identiteits-, mentale en emotionele lichaam – en dan terechtkomt in het fysieke lichaam, waar het juist de cellen en atomen aantast, zodat het lichaam dan een ziekte manifesteert. Dus we hebben een paar leringen gegeven over het verband tussen bepaalde bewustzijnsstaten en ziektes. Maar je ziet, als je echt de veertien vervormingen zou bestuderen die ik je zojuist gegeven heb, zou je zien dat iedere ziekte die de mens kent ergens op één van die lijnen kan worden gezet en ergens tussen de twee dualistische uitersten in de vervormingen zit van die bepaalde straal en de eigenschappen daarvan.

Alle ziekten kunnen ergens in dat spectrum geplaatst worden. En dan zie je dat door de initiaties van de eerste zeven stralen te ondergaan – en de complexen, de gehechtheden, de vervormingen, op te lossen, die echt op te lossen – kun je in feite elke ziekte die bij de mens bekend is – door, zoals we bij de eerste zeven uitgaven hebben gezegd, juist het bewustzijn transcenderen dat de ziekte uitvergroot. Maar mijn bedoeling met je dit inzicht geven, is jullie te helpen beseffen dat degenen onder jullie die spirituele mensen zijn, misschien geen ziekte manifesteren, gewoon omdat jullie vastzitten in een specifieke dualistische vervorming van een bepaalde straal.

Je zou een ziekte om een diepere reden kunnen manifesteren. Namelijk om de mensen op de wereld te demonstreren hoe zij niet alleen een bepaalde toestand kunnen ontstijgen, maar ook de bredere toestand van het dualiteitsbewustzijn die de worsteling met het leven veroorzaakt. Ik leg nu iets uit dat je twee verschillende niveaus van initiatie zou kunnen noemen. Er zijn veel mensen – de overgrote meerderheid van de mensen op de wereld – die nog steeds op het bewustzijnsniveau zijn waarop ze wat je studenten zou kunnen noemen, zijn. Ze leren, ze werken zich op door de initiaties van de zeven stralen. En ze zouden diverse ziekten in hun lichaam kunnen manifesteren, omdat zij in dit of vorige levens in een specifieke vervorming van één van de zeven stralen zijn vast komen te zitten. Ze willen dat niet overstijgen; die vervorming, leugen, gehechtheid – hoe je het ook maar zou willen noemen – loslaten. En dus heeft dit zich op den duur als een ziekte in hun fysieke lichaam gemanifesteerd.

Toch zijn jullie, de spirituele mensen, niet hier omdat jullie studenten zijn. Jullie zijn hier omdat jullie leraren zijn. En jullie zijn hier naartoe gekomen om anderen te demonstreren hoe je die beperkende situaties, waaronder fysieke ziekten, ontstijgt. Maar nog belangrijker, het bewustzijn dat achter de ziekte schuilt en het bewustzijn dat je moet worstelen. En wat jullie moeten herkennen, is dat sommigen van jullie daadwerkelijk de initiaties van de eerste zeven stralen succesvol hebben doorlopen. Maar jullie vertonen nog steeds een bepaalde ziekte, omdat jullie een grotere bewustzijnstoestand hebben aangenomen – de taak om mensen te helpen verder dan het dualiteitsbewustzijn op zich te zien.

Wat komen jullie hier onderwijzen?
En juist dat jij je bewust wordt van de achtste straal en de geheime stralen daarna, stelt je in staat om je missie ten uitvoer te brengen. Zodat je beseft dat jouw toestand – hetzij een fysieke ziekte, hetzij een psychische beperking van een bepaald type – deel uitmaakt van je missie. En dat kan op diverse manieren deel uitmaken van je missie. Aan de ene kant van het spectrum kun je een ziekte hebben om aan te tonen hoe je die kunt ontstijgen, maar aan de andere kant van het spectrum zou heb je misschien een ziekte kunnen hebben die tot een heel en volledig en gelukkig en vredig leven kan leiden in een schijnbaar fnuikende situatie.

Want per slot van rekening kan het lichaam de Geest niet bepreken, tenzij de Geest dit toestaat, tenzij de Geest ervoor kiest om het lichaam te accepteren als beperking voor zijn manier van uitdrukken. En dan kunnen jullie, de spirituelere mensen – niet degenen die vastzitten in de hoogmoed dat ze denken alles te weten, maar jullie die zich zijn gaan realiseren dat je misschien meer te weten kunt komen, jullie die het gevoel hebben gekregen dat jullie iets nog niet goed begrepen hebben, iets wat jullie nog niet gezien hebben en waar jullie naar verlangen – welnu, mijn geliefden, jullie kunnen er je voordeel mee doen als je de achtste straal en de stralen die daarna komen, begrijpt.

Daarom hebben we besloten om informatie te verstrekken over deze stralen, zodat jullie kunnen beginnen je erop af te stemmen en een ander perspectief op je leven, op je missie, je bedoeling om hier te zijn, te krijgen. En zodat je op een punt kunt komen waarop jullie, de Geest, op je gemak kunnen zijn, welk on-gemak je fysieke lichaam ook heeft.

De specifieke initiatie van de achtste straal
Maar wat is dan de initiatie van de achtste straal? Dat je de kennis die je hebt gekregen over de zeven stralen integreert. Maar wat moet je precies integreren? Je komt op een kruispunt en wat is dat kruispunt?

Dat hebben de wetenschappers een enkelvoudigheid genoemd hebben. Een enkelvoudigheid kan worden opgevat als een punt dat zo oneindig klein is dat het geen plaats inneemt in de ruimte. Je weet misschien dat een foto in de krant gemaakt wordt door veel kleine stipjes die zo dicht op elkaar staan dat je oog dat niet ziet. Je hebt misschien zelfs wel eens met een vergrootglas naar een foto uit de krant gekeken, zodat je die afzonderlijke stipjes kon zien. En je ziet dat zo’n stipje ruimte inneemt op het papier – je kunt de doorsnee, de breedte, meten.

Nu een enkelvoudigheid lijkt op een stipje dat zo klein is dat het geen omvang heeft. Wat houdt dat in? Nu, er is geen omvang in de ruimte, mijn geliefden, je kunt het niet nog kleiner maken. We hebben jullie het concept gegeven dat je de afstand tussen het getal één en het getal nul in steeds kleinere stukjes kunt delen en dat je daar oneindig mee kunt doorgaan. Een enkelvoudigheid past niet in dit concept van oneindige deling.

Een enkelvoudigheid wordt bereikt door een kwantumsprong te maken, omdat je beseft dat de enkelvoudigheid geen omvang heeft en dus niet kan worden verkleind. Wat betekent dit voor de zeven stralen? Dat naarmate je de initiaties van de zeven stralen doorloopt, hoger in de lagere helft, inde lagere helft van het cijfer acht opstijgt, bij het kruispunt komt en ziet dat alle zeven stralen uit de enkelvoudigheid voortkomen. Wat betekent dat hoewel je ze, speciaal op de lagere niveaus van het pad, duidelijk apart zag, je nu ziet dat ze uit dezelfde bron komen. Ze kwamen voort uit de enkelvoudigheid.

Het is zelfs niet correct om te zeggen dat ze uit het witte licht zijn voortgekomen, omdat je ziet dat wit licht verdeeld wordt in de kleuren van de regenboog. Want wit is een kleur. Nee, mijn geliefden, ze ontstonden in de enkelvoudigheid die geen eigenschappen heeft, die geen vorm heeft. En die enkelvoudigheid is de Logos, de Boeddhanatuur. Het is iets wat geen omvang in de ruimte heeft, daarom niet verder kan worden verkleind – en als het niet verkleind kan worden, kan het geen vorm aannemen, kan het niet de eigenschappen krijgen die het van iets anders onderscheiden. Daarom is alles de Boeddhanatuur. Daarom werd er zonder de Logos niets gemaakt wat gemaakt werd.

Dit is de verschuiving, de aardverschuiving, in bewustzijn die je op de achtste straal bereikt. Omdat je erkent dat alle zeven stralen uit dezelfde substantie zijn voortgekomen – de Boeddhanatuur, de Logos, het Christusbewustzijn, noem maar op. En de illusie van scheiding is dus juist een illusie. En wanneer je beseft dat alles in de wereld van vorm, gemaakt wordt uit de wisselwerking tussen de zeven stralen, dan begrijp je dat wanneer de zeven stralen uit dezelfde substantie ontstaan zijn, alles in de wereld van vorm uit die ene substantie voortkomt. En dan is alle verdeeldheid uiteindelijk onecht.

En dan ga je begrijpen wat de Boeddha begrijpt. Want het feit dat de Boeddha ziet dat alles de Boeddhanatuur is, betekent niet dat de Boeddha naar de wereld kijkt en zegt: “Het is allemaal prima.” Nee, de Boeddha kijkt met het oog dat kan onderscheiden wat op een gemak en een on-gemak is. Want alles wat uit de illusie van gescheidenheid voortkomt, alles wat op de weegschaal van de twee dualistische uitersten kan worden gelegd, alles wat van de stroom van de Rivier van leven gescheiden is, is een ongemak.

Wanneer je erin gaat, kan het je enkel uit je gemak halen. Je hebt vrije wil gekregen, zoals we in eerdere uitgaven gezegd hebben. Je hebt absoluut het recht om voor jezelf elke ervaring te creëren die je wenst. En met bepaalde ruime limieten in tijd en ruimte kun je die ervaring houden zolang je wilt, tot je er genoeg van krijgt. Jij alleen kunt besluiten wanneer genoeg, ook genoeg is.

Maar de kneep zit hem natuurlijk hierin dat jij, wanneer je een ervaring creëert die gebaseerd wordt op het dualiteitsbewustzijn, die situatie door het filter van het dualiteitsbewustzijn bekijkt. Wat inhoudt dat je die enkel op een dualistische manier kunt bekijken. Wat betekent dat er iets tegenover jouw situatie, jouw gemoedstoestand, staat – en daarom wordt het leven onvermijdelijk een strijd. Dit is wat er echt bedoeld wordt met de vier edele waarheden en het concept dat het leven lijden is. Het leven ervaren door het dualistische filter bestaat uit lijden, omdat het lijden bij de dualistische bewustzijnsstaat, de nooit eindigende worsteling, hoort. Nooit eindigend zolang jij de wereld – zolang jij dat ervaart – door dat filter bekijkt.

Weten dat je méér bent
En dus moet je, op de achtste straal, zo ver komen dat jij volledig begrijpt dat je meer bent dan elke ervaring die je hebt gehad of misschien kunt krijgen in de wereld van vorm. Jij bent een onsterfelijke Geest. Je bent wat we hebben genoemd, het bewuste zelf, een verlengstuk van het Wezen van de Schepper.

Hoe kun je de kennis en verworvenheden die je op de eerste zeven stralen hebt gekregen, integreren, tenzij je op het punt komt dat je beseft dat de echte jij, de kern van jouw identiteit, de bewuste jij, uit die enkelvoudigheid is voortgekomen en jij daarom het potentieel hebt om het plaatselijke standpunt dat je tot nu toe hebt gehad, uit te breiden.

Wat leer je op de achtste straal als je de eerste zeven integreert? Bij de eerste zeven stralen kijk je door het prisma van een bepaalde straal en de eigenschappen daarvan. Maar op de achtste straal doe je een stapje achteruit van alle zeven stralen en zie je het grote geheel. Het grote plaatje. Je ziet de algemene waarheid over het tapijt van het leven, van de inademing en de uitademing van God, van kosmische cycli, van de hogere bedoeling van groei in zelfbewustzijn, wat de enige bedoeling is met de wereld van vorm.

En dan zie je dat de echte reden waarom je hier bent, als spiritueel volwassen wezen, is dat je andere mensen helpt zich bewust te worden van dit grotere plaatje. Om hen te helpen begrijpen dat er meer in het leven zit, dat er een alternatief is voor de worsteling, een alternatieve bewustzijnsstaat. En dan kun je gaan begrijpen dat het nodig is om je leven voor een vriend te geven, zoals Jezus het uitgedrukt heeft. Want je hebt die grotere liefde gehad om bereid te zijn te incarneren – misschien om weer te incarneren, nadat jij je voor de ascensie in aanmerking was gekomen en een deel van jou is wel geascendeerd, maar jij bent teruggekomen als het bewuste zelf dat jij bent.

En dus kwam je hier om te demonstreren hoe je méér kunt zijn, hoe je op je gemak kunt zijn in de Rivier van Leven, hoe je mee kunt stromen in plaats van ermee te worstelen. Er zijn veel specifieke ongemakken, maar boven alles staat het grotere ongemak, het on-gemak van zien dat het leven een strijd is en te denken dat het niet anders kan. Hoe kunnen alle mensen ooit te weten komen dat er een betere manier is, als ze alleen maar worstelen? Hoe komen ze te weten dat er méér is, tenzij iemand incarneert en dat méér demonstreert op een manier die mensen niet kunnen negeren, niet kunnen ontkennen? Want je demonstreert het zo duidelijk dat sommigen het zullen begrijpen.

Mijn geliefden, dit is het eind van de verhandeling die een voortzetting is van onze leringen over genezing.

Noot: Nu heeft Gautama Boeddha een paar leringen gegeven die niet meer relevant zijn. Tot slot zij hij:

Ik ben aan het eind gekomen van mijn uitgave. Maar morgen spreek ik weer tot jullie en we zullen dan beginnen met iets wat vroeger bekend stond als de eerste geheime straal, maar vanaf nu als de negende straal. Hiermee zeg ik jullie goedenavond.