De Onderliggende Oorzaak van het Conflict in het Midden-Oosten

ONDERWERPEN: Een neerwaartse spiraal creëren – De aarde zit in een opwaartse spiraal – De oorspronkelijke twaalf stammen van Israël – Waar zijn de stammen tegenwoordig? – Het Kaïnbewustzijn en het Midden-Oosten – De mensen moeten hun angst voor vooruitgang overwinnen – De illusie te boven komen dat men Gods uitverkoren volk is – De klappen kunnen een poosje harder worden – Het potentieel tot oorlog in het Midden-Oosten en een grotere oorlog wereldwijd – Behoud de visie dat liefde alles overwint

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 16 juli 2006

Mijn geliefde harten, jullie hebben erom gevraagd en zodoende zal ik een poging wagen jullie een deel van het antwoord op jullie vragen te geven over het Midden-Oosten. Ik begrijp dat jullie je zorgen maken over de situaties in het Midden-Oosten en de mogelijkheid dat het escaleert. Maar, mijn geliefden, ik kan niet zeggen dat ik of de geascendeerde meesters jullie zorg delen, want wij kijken naar de situaties in het Midden-Oosten vanuit een groter, breder tijdlozer perspectief.

Laat mij jullie proberen te helpen een stap terug te doen uit de situaties in het Midden-Oosten en daadwerkelijk een glimp laten opvangen van het perspectief dat wij op de situatie hebben. Het allerbelangrijkste wat je kunt onthouden, is dat het planeet aarde is toegestaan een kruispunt te worden voor levensstromen uit veel verschillende evoluties. Oorspronkelijk werd de planeet bedacht als een beschermde sfeer om specifieke groepen levensstromen, specifieke evoluties, die wij soms wortelrassen hebben genoemd, te laten afdalen. Maar nadat de zondeval plaatsvond en het bewustzijn van de mensheid naar de dualiteit begon af te dalen, werd er besloten dat levensstromen die geen deel van de oorspronkelijke wortelrassen uitmaakten hier in groten getale zou mogen incarneren. Deze levensstromen zijn uit veel verschillende plaatsen van de Kosmos gekomen, zelfs van andere planeten in dit zonnestelsel.

Waarom werd dit toegestaan? Welnu, mijn geliefden, zoals ik overal op deze website uitleg, was het het oorspronkelijke plan voor planeet aarde dat de levensstromen die hier incarneren nooit hun bewuste gewaarzijn van en hun bewuste contact met hun spirituele leraren zouden verliezen. Maar toch verloren veel levensstromen wel dat contact en toen begonnen ze het gevoel te krijgen dat ze door God in de steek werden gelaten.

Een neerwaartse spiraal creëren
Zoals ik ook uitleg, handelt het materiële universum als een spiegel. Het Ma-terlicht zal de situaties die jij in gedachten hebt in fysieke vorm vergroot uitbeelden. De mogelijkheid bestaat dat een golf levensstromen een neerwaartse spiraal voor zichzelf kan creëren. Dit gebeurt omdat alle levensstromen van die bepaalde golf, of dat bepaalde wortelras, een ongeveer gelijke visie op de aarde hadden en dat zij door God in de steek waren gelaten. Deze visie zal geleidelijk uitvergroot worden weergegeven door fysieke omstandigheden, wat ervoor heeft gezorgd dat de materie zelf zich verdichtte tot het onmogelijk werd om nog iets met de fysieke zintuigen waar te nemen wat buiten het materiële universum viel.

Toen de planeet nog een hogere vibratie had, zouden mensen – zelfs met hun fysieke zintuigen – de fijnere energie kunnen waarnemen naast wat je tegenwoordig materiesubstantie noemt. Maar omdat het bewustzijn van de mensheid dichter werd, werd de planeet zelf dichter. De materie zelf werd dichter en daardoor kunnen de meeste mensen tegenwoordig niets anders waarnemen dan materiesubstantie.

Zien jullie in wat er in een dergelijke neerwaartse spiraal gebeurt? De levensstromen scheppen hun eigen toestand mede en omdat de materie uitvergroot toont wat zij medescheppen, vergeten zij, of weigeren zij te erkennen, dat zij de omstandigheden in de buitenwereld hebben gemaakt die ze dan om zich heen zien. Daardoor raken zij er volledig van overtuigd dat hun mening – dat zij door God in de steek zijn gelaten – helemaal klopt. En ze beschouwen de omstandigheden in de buitenwereld als het bewijs dat hun visie correct is. In werkelijkheid is wat zij zien niet een objectieve situatie. Het is een subjectieve situatie die zij in het leven hebben geroepen. En zodoende is het enige wat de neerwaartse spiraal kan doorbreken, dat de mensen daar een andere visie op krijgen.

Maar hoe kunnen wij de mensen bereiken wanneer zij het contact hebben verloren, het directe contact met hun spirituele leraren, en hen vertellen dat zij hun visie moeten veranderen? Dit is het centrale dilemma op planeet aarde. De vraag wordt dan: “Wat kan ooit de neerwaartse spiraal doorbreken als de mensen hun spirituele leraren de rug hebben toegekeerd?”

Welnu, het enige wat de neerwaartse spiraal kan doorbreken, is dat mensen hun visie veranderen. Maar omdat ze niet naar hun spirituele leraren willen luisteren en omdat het Ma-terlicht gehoorzaam hun mening uitvergroot weergeeft, is er iets anders nodig om de neerwaartse spiraal, de vicieuze cirkel te doorbreken. Wat is dat andere dan? Welnu, één mogelijkheid is dat wij een golf levensstromen op planeet aarde laten afdalen, een golf levensstromen die vanuit een heel andere achtergrond komt en daarom niet precies dezelfde mening heeft als de levensstromen die al op deze planeet zijn. Zodoende zullen deze twee golven levensstromen onvermijdelijk met elkaar botsen, wanneer ze met elkaar in aanraking komen. En hoewel dit botsen tot conflicten leidt, heeft dit het potentieel in zich dat het de starre denkwijze van beide golven levensstromen doorbreekt.

Zien jullie het essentiële principe dat ik hier aan het uitleggen ben? Wanneer jullie niet willen leren van jullie spirituele leraren, is het enige wat de mogelijkheid om te leren in zich heeft om jou je levenslessen te onderrichten, de school van de harde klappen. En hoe meer rigide een golf levensstromen wordt, hoe harder de klappen die nodig zijn om hun bolster te breken en ze opnieuw te laten nadenken over hun benadering van het leven.

De aarde zit in een opwaartse spiraal
Daarom werd lang geleden besloten dat de aarde niet meer de exclusieve sfeer zou zijn voor de oorspronkelijke wortelrassen. In plaats daarvan zouden veel levensstromen uit andere wereldsystemen, van andere planeten, uit andere zonnestelsels, worden toegelaten hier te incarneren. Dit betekent niet dat deze levensstromen in ruimteschepen hier naar het fysieke octaaf toe reisden. Dat was niet zo. Er zijn vele levensstromen op aarde die het gevoel hebben dat zij ergens anders vandaan zijn gekomen, uit andere zonnestelsels. En hoewel sommigen zichzelf misleiden met hun fantasieën, zijn er een paar die het bij het juiste eind hebben. Zij zijn wel ergens anders vandaan gekomen. Maar hun ziel werd toegestaan in een menselijk lichaam op aarde te incarneren. Ze werden niet hierheen getransporteerd op materiële, mechanische manieren.

Wanneer je tegenwoordig naar planeet aarde kijkt, zie je dat zij inderdaad het kruispunt is van veel verschillende levensstromen, met veel verschillende achtergronden, met veel verschillende houdingen en benaderingen van het leven. Het is bij wijze van spreken, een smeltkroes. En het hoogste potentieel voor een smeltkroes, is dat wanneer de mensen de diversiteit zien, zij van houding veranderen, zij iets van elkaar leren, zij de beste vorm van evolutie nemen en een cultuur opbouwen die evenwichtiger, in haar centrum, harmonieuzer is.

Natuurlijk bestaat er altijd het laagste potentieel, dat is dat de verschillende levensstromen zich op hun verschillen concentreren en dan conflicten creëren die tot fysieke oorlogen leiden. Dit heb je natuurlijk steeds maar weer op deze planeet gezien. Dus waarom hebben de geascendeerde meesters dit ingecalculeerde risico genomen door de aarde een smeltkroes te laten worden? Welnu, omdat de oorspronkelijke wortelrassen, als dit niet was gebeurd, zouden zijn doorgegaan met hun neerwaartse spiraal tot ze zichzelf hadden vernietigd.

Wat er in plaats daarvan is gebeurd, is dat – door het doorbreken van de rigide denkwijze van de oorspronkelijke wortelrassen – er inderdaad een opwaartse spiraal is gecreëerd. Deze opwaartse spiraal kun je zien wanneer je naar planeet aarde kijkt vanuit het perspectief en de visie van de geascendeerde meesters. Zelfs mensen die goed waarnemen en bereid zijn om naar de geschiedenis te kijken met de bedoeling op zoek te gaan naar tijdloze elementen van groei en transformatie, kunnen dit zien.

Deze elementen kun je in bijna iedere cultuur zien. In feite zijn er maar heel weinig culturen op deze planeet die niet door de verandering van wind zijn beïnvloed. In enkele gevallen zou je kunnen zeggen dat de verandering niet ten goede was. Maar zoals ik heb geprobeerd uit te leggen, is iedere verandering eigenlijk een verandering ten goede wanneer een bepaalde cultuur vastzit in een starre denkwijze. Want enkel wanneer een starre denkwijze wordt doorbroken, bestaat de mogelijkheid om de neerwaartse spiraal om te keren en ware groei te creëren. Vanzelfsprekend slaagt dit potentieel niet altijd en een groep levensstromen, zelfs een hele cultuur, kan een nieuwe neerwaartse spiraal creëren in plaats van de oude neerwaartse spiraal.

Maar toch moet ik zeggen dat de hele planeet een opwaartse spiraal is ingegaan die de rigiditeit van de culturen op de hele aarde doorbreekt. En wanneer deze starheid wordt doorbroken, zijn de mensen vaak verbijsterd en vertwijfeld. Zij begrijpen niet wat er aan de hand is. Ze zien niet in dat dit een mogelijkheid tot groei is. In plaats daarvan beschouwen ze het als een bedreiging van hun traditionele levensstijl waar zij op de een of andere manier van zijn gaan geloven dat die perfect is of door God bevolen – ondanks de overduidelijke tekortkomingen en tegenstellingen daarin – en daarom ten koste van alles in stand moet blijven. Dit mijn geliefden, is tragisch. Maar het is een gebeurtenis is die geen weerstand kan bieden aan de de wind van verandering en de tand des tijds.

De oorspronkelijke twaalf stammen van Israël
Wanneer je naar het Midden-Oosten kijkt op basis van wat ik jullie heb verteld, dan zie je bepaalde perspectieven plotseling scherp en duidelijk worden. In de eerste plaats moeten jullie beseffen dat het Midden-Oosten niet een van de heiligste plekken op aarde is. Jezus daalde niet af naar het Midden-Oosten omdat het een heilige plaats was, maar omdat het een van de minst heilige plekken op aarde was. Daarom wilde hij graag het licht te brengen waar de grootste duisternis heerste. Op dezelfde manier werden de leringen – ik moet misschien zeggen de originele zuivere leringen – van de Koran in het Midden-Oosten uitgebracht, juist omdat er nog steeds grote duisternis heerste.

Waarom is het Midden-Oosten een plaats van grote duisternis? Omdat bepaalde levensstromen daar zijn geïncarneerd vanuit andere wereldsystemen, en deze levensstromen hebben een lange geschiedenis van oorlog voeren met elkaar. Toen Jezus zei dat hij de verloren schapen van het huis Israël kwam zoeken, had hij het eigenlijk niet over de originele wortelrassen op planeet aarde. Jezus daalde af in het Midden-Oosten, omdat hij zich vrijwillig had gemeld om een tweeledige missie uit te voeren.

Een deel van Jezus’ missie is universeel en tijdloos, als de hiërarch van het Vissentijdperk, wat een planetair fenomeen is. Dit was het Alpha-aspect van de missie van Jezus. Maar het Omega-aspect van de missie van Jezus was een specifiek probleem aanpakken dat in het Midden-Oosten is geconcentreerd, namelijk dat er twaalf groepen levensstromen op deze planeet mochten incarneren. Deze levensstromen hadden echter al een lange geschiedenis achter de rug van oorlog voeren en met elkaar concurreren, die veel verder teruggaat dan de aarde.

Deze levensstromen kwamen oorspronkelijk van een stelsel, een zonnestelsel dat twaalf planeten had. Maar toen elk daarvan intellectueler werd, namen zij in toenemende mate in starheid toe en ze raakten steeds bedrevener in het misbruiken van het Ma-terlicht met de bedoeling om macht en controle te krijgen. Door dat te doen, gebruikten ze het Ma-terlicht zelfs met de bedoeling om oorlog te voeren en ze probeerden elkaar te vernietigen. Deze levensstromen verwierven technologie die geavanceerder was dan tegenwoordig op planeet aarde. Zij waren in staat om van planeet naar planeet te reizen binnen hun eigen zonnestelsel. En op den duur begonnen ze interplanetaire oorlogen.

Dit heeft er op den duur toe geleid dat het hele zonnestelsel zichzelf vernietigde. En hoewel veel van de meest starre levensstromen hun tweede dood tegemoet gingen, werd een aantal van de andere levensstromen over diverse melkwegstelsels en zonnestelsels verspreid. Maar toen die op andere planeten incarneerden, zijn enkele van hen inderdaad gegroeid en hebben hun denkwijze getranscendeerd. Maar sommigen vielen toch weer terug in de oude patronen en gingen door met oorlog voeren. Op den duur mochten enkele van deze levensstromen op een planeet in dit zonnestelsel incarneren, een planeet die nu is vernietigd, wat een asteroïdengordel heeft gecreëerd. Vertegenwoordigers van al de twaalf oorspronkelijke planeten mochten op aarde incarneren na de val van het vierde wortelras. Dit was laatste kans voor deze levensstromen. En ook als kans voor de levensstromen op aarde die zo rigide waren geworden dat ze buiten bereik waren.

Deze twaalf evoluties levensstromen zijn natuurlijk waar Jezus naar heeft verwezen als de twaalf stammen van Israël. Dus je begrijpt nu, mijn geliefden, dat hoewel God deze levensstromen liefheeft, het een illusie is te denken dat een van deze stammen, een van deze golven levensstromen – of het nu Joden of Arabieren zijn tegenwoordig – een bepaalde verdienste hadden of een bijzonder hoog spiritueel bewustzijn. In werkelijkheid had geen van hen een heel hoge bewustzijnsstaat toen ze naar de aarde kwamen. Daarom waren zij de verdwaalde schapen van het huis van Israël. Als zij een hogere bewustzijnsstaat hadden gehad, dan zouden zij niet verdwaald zijn, omdat zij dan geweten hadden wie zij waren als medeschepper met hun God.

Het Omega-aspect van Jezus’ missie was dat hij incarneerde in een specifieke situatie om rechtstreeks tegen die levensstromen te spreken die in het Midden-Oosten waren geïncarneerd en deze twaalf stammen vertegenwoordigden. Daarom zie je dat Jezus, wanneer je de Bijbel goed leest, duidelijk erkende dat er bepaalde beperkingen zaten aan zijn fysieke missie. Maar hij kon bepaalde leringen niet naar buiten brengen terwijl hij nog was geïncarneerd, juist omdat de verdwaalde schapen van Israël in zo’n lage bewustzijnsstaat waren dat hij ze deze krachtige leringen niet kon geven. Ze zouden die leringen onmiddellijk hebben gebruikt voor egoïstische doeleinden, zelfs om oorlog met elkaar te voeren. Dus heeft Jezus de grote menigte in parabels onderwezen, de massa’s waren de verdwaalde schapen van de twaalf stammen van Israël die twaalf evoluerende groepen waren die van verafgelegen werelden kwamen.

Waar zijn de stammen tegenwoordig?
Dus mijn geliefden, wat hebben deze twaalf stammen met de leringen gedaan die Jezus hen heeft gegeven? Wel, ik ben blij dat ik kan rapporteren dat een groot aantal levensstromen, de laatste 2000 jaar, daadwerkelijk oprechte pogingen heeft ondernomen om de leringen van Jezus te internaliseren. Daarom zijn een aantal van deze levensstromen in voornamelijk christelijke naties geïncarneerd in de Verenigde Staten, Europa en in zekere mate ook in Zuid-Amerika. Maar ik moet ook zeggen dat de meeste van deze levensstromen nog niet hun rigiditeit hebben losgelaten. Daarom zie je dat ze de leringen van Jezus in een starre, dogmatische religie hebben veranderd, of het nu de katholieke kerk of de fundamentalisten of evangelische kerken in de Verenigde Staten zijn.

Dit toont natuurlijk aan dat veel van deze levensstromen de leringen van Jezus niet helemaal hebben geïnternaliseerd. Zodoende is het, hoewel ze duidelijk de afgelopen 2000 jaar vooruitgang hebben geboekt, nog niets vergeleken bij waar ze in bewustzijn moeten zijn om van het verleden bevrijd te worden en de hoogst mogelijke rol op deze planeet op zich te nemen. Die is dat ze universele zonen en dochters worden en elk gevoel van hun oude manier van doen en hun oude geschiedenis en oorsprong loslaten. Dit is de enige manier die hen in staat stelt zich te bevrijden van de patronen uit hun verleden, de patronen die zich nu al tienduizenden jaren aan het herhalen zijn. En pas wanneer ze deze patronen volledig hebben overwonnen, zullen zij in staat zijn te transcenderen en naar een hogere sfeer van leren ascenderen.

Hoewel dit goed nieuws is, moet ik ook rapporteren dat er een aantal levensstromen uit de twaalf stammen zijn die niet bereid zijn om hun oude manier van doen en hun oude bewustzijnsstaat te transcenderen. Dit zijn dan de levensstromen die in het Midden-Oosten blijven incarneren. Ik zeg niet dat alle mensen die in het Midden-Oosten incarneren tot deze levensstromen behoren, want er zijn trouwens een paar die daar vrijwillig zijn geïncarneerd om het tegenwicht te bieden aan de dichtheid van het bewustzijn van de oorspronkelijke twaalf stammen. Maar ik moet zeggen dat er een significant aantal mensen in het Midden-Oosten juist daar incarneert. Omdat zij niet het bewustzijn hebben getranscendeerd dat Jezus 2000 jaar geleden kwam aanvechten. In feite zijn ze nog rigider geworden in deze bewustzijnsstaat.

Dit zie je natuurlijk aan de talloze oorlogen en conflicten waar het toe heeft geleid, niet alleen de laatste 2000 jaar, maar nog veel verder dan de geschiedenisannalen. Daardoor kan ik zeggen dat het zand van het Midden-Oosten natuurlijk bijna doordrenkt wordt met het bloed van ontelbare mensen, bloed dat verspild is door gevoelloze en zinloze conflicten tussen levensstromen die zo gevangenzitten in het bewustzijn van concurrentie en oorlog dat zij zichzelf er niet uit kunnen bevrijden.

Het Kaïnbewustzijn en het Midden-Oosten
Het verhaal uit het Oude Testament van Kaïn en Abel heeft natuurlijk een belangrijke boodschap voor deze levensstromen. Abel stelt natuurlijk een levensstroom voor die bereid is om zijn oude starheid te transcenderen. Dit is een levensstroom die natuurlijk bereid is om zichzelf te transcenderen en daardoor met de Rivier van Leven mee te gaan. Daarom heeft God hem lief. Kaïn stelt natuurlijk een levensstroom voor die niet bereid is zichzelf te transcenderen en die verstard is in zijn bewustzijnsstaat. Hij is daarom jaloers op het feit dat Abel meer dan hij in alle manieren van doen capabeler is, omdat Abel niet de doener is, maar God door hem heen de doener laat zijn.

Dus is nu, wat bij de mens onmogelijk is, met God – met het Christusbewustzijn – mogelijk. Dit zie je in het Midden-Oosten uitvergroot weergegeven. Er zijn levensstromen die zover in het dualiteitsbewustzijn zijn afgedaald dat ze boos en jaloers zijn wanneer ze worden geconfronteerd met iemand die een bepaalde mate van Christusbewustzijn heeft gekregen. Maar ze zijn niet alleen maar jaloers. Nee, ze willen de persoon vernietigen die het Christusbewustzijn tot uitdrukking brengt, omdat zij in hun bewustzijnsstaat niet willen worden lastiggevallen.

Ik hoop dat jullie de waanzin kunnen zien van dit denkkader. Deze mensen zijn niet gelukkig en tevreden over hun huidige bewustzijnsstaat. Ze zijn natuurlijk erg ongelukkig en van binnen tegen zichzelf verdeeld. Ze zijn verdeeld omdat ze aan de ene kant krankzinnig jaloers zijn wat hen het gevoel geeft dat zij beter dan alle anderen moeten zijn en een voorkeursbehandeling zouden moeten ontvangen. Maar aan de andere kant zien ze dat dit niet gebeurt en ze geven niet enkel de mensen op deze planeet daarvan de schuld, maar ze geven daadwerkelijk God de schuld voor het feit dat dit niet gebeurt. Ze weigeren totaal de verantwoording te nemen voor hun eigen situatie en beseffen dat het niet goed met hen gaat, omdat zij niet bereid zijn hun oude bewustzijnsstaat los te laten en één met God te worden.

Maar omdat ze God hier de schuld van geven in plaats van de verantwoording te nemen en hun eigen bewustzijnsstaat te transcenderen, zitten ze in een catch-22. Ze kunnen zich niet uit die bewustzijnsstaat bevrijden. En wat je dus in het Midden-Oosten uitvergroot terugziet, is het patroon waar ik het eerder over had, dat levensstromen met een botsend wereldbeeld samen in een smeltkroes zijn gedaan, zodat ze door zich op elkaar te werpen nooit vrede zullen krijgen, maar constant worden gedwongen om met de tegenstellingen in hun eigen psyche om te gaan.

Dit is natuurlijk de school van de harde klappen en wij, de geascendeerde meesters, zouden niets liever willen dan dat deze levensstromen dit niveau van leren transcenderen. Wij hebben bijna alles gedaan wat men zou kunnen doen door Jezus naar dat gebied te zenden, door de leringen uit de Koran, door het vernieuwen van de joodse religie door de Kabbala. Maar toch zijn er levensstromen die al deze conflicten blijven negeren en dezelfde patronen steeds maar weer opnieuw herhalen. En dus moet ik zeggen dat er maar één ding is wat nog enige kans maakt om deze levensstromen te helpen hun oude patronen te doorbreken. En dat is dat hun conflicten, dat hun oorlogen, zo uitgesproken worden dat het de mensen eindelijk overduidelijk wordt dat zije gaan inzien dat hun eigen bewustzijn het probleem is.

De mensen moeten hun angst voor vooruitgang overwinnen
Wanneer je eerlijk naar het Midden-Oosten kijkt, zie je dat zowel de Joden als de Arabieren elkaar de schuld geven. Het is een onontkoombaar feit dat wanneer jij anderen de schuld geeft – of God of Moeder Natuur – van jouw ongeluk, jij niet volledig de verantwoording voor jezelf en jouw leven hebt genomen. Mijn geliefden, besteed alsjeblieft goed aandacht aan die zin. Hij geeft een eeuwige waarheid weer, een waarheid die geen compromis kent.

Als jij iemand anders de schuld geeft, heb je geen verantwoording voor jezelf genomen. Als jij jezelf de schuld geeft, heb je geen verantwoording voor jezelf genomen. Want wanneer je de volledige en uiteindelijke verantwoording voor jezelf neemt, hoef jij niemand de schuld te geven, omdat dan al je aandacht richt op het transcenderen van jezelf. En wanneer jij je bezig houdt met het proces van zelftranscendentie, is er geen ruimte of behoefte om iemand te beschuldigen. Want iemand de schuld geven, is het tegenovergestelde van zelftranscendentie omdat jij probeert om schuld te koppelen aan bepaalde mensen en zegt dat zij slecht zijn en dat zij tot in het oneindige slecht zullen blijven. Want wat in het verleden is gedaan, kan nooit meer ongedaan worden gemaakt en daarom moeten deze mensen tot in eeuwigheid de schuld krijgen.

Dit is het Kaïnbewustzijn. Dit is het alom heersende bewustzijn in het Midden-Oosten. Wat die situatie kan doorbreken? Welnu, zoals ik heb gezegd, zijn er daadwerkelijk een paar geavanceerdere leden van de twaalf stammen van Israël die in andere delen van de wereld zijn geïncarneerd. Deze levensstromen hebben in beperkte mate het bewustzijn van het Midden-Oosten getranscendeerd.

Maar wat er nog niet op wereldwijde schaal is gebeurd, is dat de leden van de twaalf stammen van Israël die in andere delen van de wereld zijn geïncarneerd, hebben waargenomen wat er in het Midden-Oosten aan de hand is. Deze levensstromen hebben het Kaïnbewustzijn nog niet doorzien. Dus het grootste potentieel om de status-quo in het Midden-Oosten te doorbreken, is dat deze meer gevorderde levensstromen gaan herkennen wat er in het Midden-Oosten aan de gang is en dan dat gewaarzijn gebruiken om hun broeders en zusters uit hun eigen stam de hand te reiken die nog steeds in het Midden-Oosten zijn geïncarneerd.

Dit betekent niet dat deze levensstromen, van wie er veel in christelijke landen zijn geïncarneerd, daar heen moeten en proberen de mensen in het Midden-Oosten tot het christendom te bekeren. Dit is, op het huidige niveau van bewustzijn een ernstige fout, want het zal enkel worden gezien als bemoeienis van buitenaf. Waar behoefte aan is, is dat meer geavanceerde levensstromen een universelere houding aannemen van vrede en een evenwichtige aanpak van conflicten hebben. En dit is de universele boodschap die naar het Midden-Oosten moet worden gebracht.

Het volgende wat naar het Midden-Oosten moet worden gebracht, is dat de meer geavanceerde levensstromen – die in moderne landen leven, landen die een lange traditie hebben van democratie en economische vooruitgang – hun broeders en zusters in het Midden-Oosten kunnen helpen hun angst voor vooruitgang te overwinnen, zelfs de angst voor democratie, zelfs hun angst voor vrijheid. Dit is één van de belangrijkste hordes die moet worden genomen voor de vooruitgang in het Midden-Oosten, namelijk dat zo veel mensen daar bang zijn voor veranderingen.

De illusie te boven komen dat men Gods uitverkoren volk is
Een belangrijk deel van deze missie zou zijn om de levensstromen in het Midden-Oosten de illusie te boven laten komen dat zij Gods uitverkoren volk zijn en dat hun traditionele cultuur en levensstijl op een of andere manier door God is verordend en daardoor koste wat kost moet worden gehandhaafd. Het is niet normaal in deze tijd en dit tijdperk dat bepaalde Joodse groepen er gebruiken op na houden, zelfs hun haar- en kledingstijl, die al eeuwen oud is. Het is niet normaal dat bepaalde Arabische groepen de klok van vooruitgang stoppen en een cultuur handhaven die een eeuw geleden al was uitgestorven.

Wat er moet gebeuren, is dat de meer geavanceerde levensstromen – die in westerse naties hebben gewoond en daar zijn opgegroeid – proberen hun broeders en zusters die nog in het Midden-Oosten zijn, te helpen hun angst voor vooruitgang te overwinnen, hun angst voor materiële en technologische vooruitgang, de angst voor economische vooruitgang, de angst voor politieke vooruitgang, de angst voor democratie en vrijheid, en zelfs hun angst voor sociale vooruitgang, vooral die die te maken heeft met vrouwen een gelijke status in de samenleving geven.

Hoe triest het ook is dit te moeten zeggen, zelfs de meest geavanceerde levensstromen van de twaalf stammen die in het Westen zijn opgegroeid, zijn nog heel ver af van in staat zijn deze missie uit te voeren, omdat ze nog te rigide in hun eigen benadering van het leven en vooral hun aanpak van religie zijn. Zoals ik zei, zijn veel van deze levensstromen tegenwoordig christen. En ze hebben met de christelijke religie precies hetzelfde gedaan als de meest orthodoxe en rigide joden met het judaïsme hebben gedaan en zoals de meest orthodoxe en rigide moslims met de islam hebben gedaan. Ze hebben er een exclusieve religie van gemaakt. En ze zijn het eeuwenoude spelletje blijven spelen door te zeggen dat hun religie de enig ware is en zij daarom beter dan alle niet-gelovigen.

Aan deze waanzin moet een eind komen en daar komt pas een eind aan wanneer degenen, óf volledig het bewustzijn van de twaalf stammen hebben getranscendeerd, óf degenen die geen lid zijn van de twaalf stammen, maar uit andere wereldstelsels zijn gekomen om planeet aarde te verheffen, hun bedoelde rol oppakken om vertegenwoordiger van het Christusbewustzijn op aarde te worden. Wij komen nogmaals terug op dit feit dat het onderliggende feit op planeet aarde is. Hoewel planeet aarde een kruispunt is van levensstromen met een verschillende achtergrond, is het een feit dat wanneer al deze levensstromen op dezelfde planeet incarneren, zij deel gaan uitmaken van hetzelfde levensweb. En het is een feit dat wanneer één deel van dat web wordt verhoogd, het alle anderen meetrekt omhoog. Zoals Jezus heeft gezegd: “En als ik opgetild word van de aarde, zal ik alle mensen tot mij trekken.” Dus als jij een tafelkleed bij één hoek optilt, til je op den duur het hele kleed op.

Wij kijken dus opnieuw naar de mensen die de meest geavanceerde spirituele zoekers op deze planeet zijn om de voorlopers te zijn om de rigiditeit van het oude bewustzijn te doorbreken door hun eigen bewustzijn te verhogen en ernaar te streven de Christusgeest aan te nemen. Alleen op deze manier kunnen wij een domino-effect zien dat op den duur het Midden-Oosten bereikt.

De klappen kunnen een poosje wat harder worden
Ik moet zeggen zeggen dat het tijd wordt dat jullie die openstaan voor de leringen van de geascendeerde meesters een stapje harder gaan lopen om het bewustzijn in het Midden-Oosten te verhogen. Het wordt tijd dat jullie beseffen dat er een menselijke vorm van mededogen is en dat er een vorm van goddelijke compassie is. Ik begrijp dat velen van jullie mededogen hebben met de mensen in het Midden-Oosten en graag zouden willen dat ze een opbouwend en vreedzaam leven leiden zonder het risico vermoord of verlamd te raken door een of andere zelfmoordbom of een raket of bom die op hen valt.

Jullie moeten echter herkennen dat wat er in het Midden-Oosten gebeurt, een vergrote weergave is van gebeurtenissen die, zoals ik heb gezegd, gewoon de school van harde klappen zijn. Daarom moeten jullie je aandacht niet concentreren op het proberen om de klappen te verzachten op korte termijn, want het is daadwerkelijk nodig dat de klappen met volle kracht aankomen, zodat de klappen op den duur zo hard worden dat de les de muren van starheid en spirituele blindheid doordringt die deze levensstromen hebben opgericht rondom hun geest.

Wat er de komende jaren in het Midden-Oosten moet worden toegelaten, is dat het Kaïnbewustzijn in al zijn subtiele manifestaties vergroot weergegeven mag worden tot het zo duidelijk wordt dat de mensen het gaan zien zoals het is en zeggen: “Dit kan niet meer aan op onze planeet worden toegelaten.” Deze erkenning zal vanzelfsprekend eerst in landen beginnen die ver van het Midden-Oosten afzitten. En het is al begonnen in een aantal landen in Europa, en in veel mindere mate in de Verenigde Staten. Ik moet zeggen, geliefden, zelfs in Rusland en de Russische regering, hoe gebrekkig die ook is, heeft een realistischer beeld op het Midden-Oosten dan de huidige Amerikaanse regering en vooral de Amerikaanse media die zo hevig worden beïnvloed door een pro-Israël vooroordeel dat ze weigeren het beestje bij de naam te noemen.

Ik vraag NIET van jullie te visualiseren dat jullie een klein vuurtje dat in het Midden-Oosten ontstaat, te doven. Want als je jullie rozenkransen, jullie gebeden en zelfs je kracht om iets voor je te zien, gebruiken om al deze vuurtjes te doven, je alleen maar het proces verlengt. Het proces is dat de vuren op den duur zo hoog oplaaien dat ze niet meer te negeren zijn en de mensen daardoor beginnen naar de oorzaak van het vuur te zoeken in plaats van alleen naar de rook te kijken, het proberen weg te blazen van hun eigen grenzen. Ik vraag jullie oproepen te doen om de mensen voor te lichten over de waarheid wat er aan de gang is in het Midden-Oosten, de realiteit van het Kaïnbewustzijn is, die de motiverende kracht is achter deze conflicten, de realiteit dat deze conflicten – wat de fysieke oorzaak ervan ook lijkt te zijn – nooit kunnen stoppen tot de spirituele oorzaak, de psychologische oorzaak, regelrecht wordt aangepakt.

Er is een daad van wilskracht voor nodig om je van het Kaïnbewustzijn te bevrijden. En tot dusver heeft het aan die wil ontbroken in het Midden-Oosten, gedeeltelijk omdat een paar mensen het Kaïnbewustzijn weigeren te zien en gedeeltelijk omdat ze het verheerlijkt hebben en daadwerkelijk denken dat hun god hen voor hun vergeldingsdaden zal belonen. Soms moet het worden toegelaten dat dingen zo ver doorgevoerd worden dat ze het zelfs de meeste dichte geesten duidelijk wordt.

Het potentieel tot oorlog in het Midden-Oosten en een grotere oorlog wereldwijd
Maar om in staat te zijn deze visie te hebben, moeten jullie bereid zijn je angsten onder ogen te zien. Daardoor zou ik een paar woorden van troost willen bieden. Het gebied van het Midden-Oosten heeft veel woestijn. Er is veel zand in die woestijn. Denk nu eens terug aan je kindertijd, hoe jullie in de zandbak speelden. Mijn geliefden, een zandbak is een heerlijke plaats voor kinderen om in te spelen, omdat zand zacht is. Dus is er maar weinig kans dat ze zichzelf pijn doen.

Wat ik graag wil dat jullie inzien, is dat het Midden-Oosten een zandbak is voor een paar heel onvolwassen levensstromen. Ja, ik besef dat deze levensstromen niet alleen plastic schepjes hebben, maar moderne wapens die heel machtig zijn. Ik wil echter dat jullie de visie hebben dat het kinderen in een zandbak zijn. En hoewel er een negatief potentieel is, wens ik dat jullie de visie handhaven dat zij zichzelf of elkaar geen pijn doen.

Ik wil trouwens dat jullie de visie hebben dat deze kinderen die in de zandbak spelen, plotseling een verschuiving in bewustzijn maken die hen in staat stelt om zichzelf te lachen en beginnen te genieten van het spelen in de zandbak in plaats van te vechten om het speelgoed of welke lijn er in het zand moet worden getrokken, hier of een paar mijl naar het Oosten of Westen, het Noorden of het Zuiden. Ik wil dat jullie de visie behouden dat zij samen gaan spelen in plaats van elkaar tegen te werken.

Ik moet zeggen dat hoewel het oorlog voeren in het Midden-Oosten waarschijnlijk zal escaleren, wij, de geascendeerde meesters, het maar een miniem conflict beschouwen aan de horizon van de transitie naar de Gouden Eeuw. Het grotere potentieel voor een grotere oorlog is trouwens de oorlog om energie. En hoewel zo’n oorlog ook de oliebronnen in het Midden-Oosten betreft, is het enkel een oorlog die van verder weg komt dan het Midden-Oosten en niet door de naties daar zal worden veroorzaakt. Dus wil ik dat je dat je de dingen van elkaar scheidt en beseft dat de oorlogen in het Midden-Oosten die jullie nu zien oplaaien, niet een planetaire kwestie zijn, maar een gelokaliseerd fenomeen dat door het Kaïnbewustzijn wordt veroorzaakt en het strijden tussen de meest rigide en onvolwassen leden van de oorspronkelijke twaalf stammen van Israël.

Behoud de visie dat liefde alles overwint
Dit mijn geliefden, is een lange verhandeling en hoewel er natuurlijk nog meer over dit onderwerp te zeggen valt, heb ik jullie in ieder geval een paar gedachten gegeven om over na te denken, gedachten die jullie, naar ik vertrouw, zullen gebruiken om inzichten van binnenuit te krijgen. En daarom zullen we als de tijd rijp is, meer over die situatie en over de wereldsituatie vertellen. Nu verzegel ik jullie in de liefde van een Moederhart, de liefde van de Moeder die wil dat al haar kinderen in harmonie met elkaar spelen, of ze nu in een zandbak spelen of op de schommels of door het weiland rennen vol van de zuivere vreugde dat zij het gras onder hun voeten, de zon op hun huid en de wind in hun haar voelen.

Wees welgemoed want ik ben de vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder op aarde en ik wil dat jullie weten dat ik blij en optimistisch ben over de toekomst van deze planeet, zelfs over de toekomst van het Midden-Oosten. Behoud niet de visie dat de dingen alleen maar slechter worden. Behoud de visie dat er een bepaalde doorbraak zal komen die de mensen bij zinnen brengt en van vreugde laat schreeuwen in plaats van om wraak te roepen.

Liefde overwint alles en alleen de afwezigheid van liefde verhindert dat de situatie in het Midden-Oosten wordt overwonnen. Maar toch daalt die liefde op de rechtvaardige en onrechtvaardige mensen neer. Het is slechts een kwestie van de wijzer van het bewustzijn te verschuiven zodat mensen die liefde kunnen gaan accepteren in plaats van zichzelf niet de moeite waard te beschouwen om haar te ontvangen. En als ze eenmaal die volmaakte liefde krijgen, zal ze alle angsten uitbannen en de behoefte aan wraak die uit de angst ontstaat dat er iets ergers kan gebeuren in de toekomst als zij nu geen actie ondernemen.

Dit is de angst die hen bang maakt om de andere wang toe te keren – uit angst dat ze zwak lijken. De enige oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten is dat iemand de andere wang begint toe te keren en die wang blijft toekeren tot ze uiteindelijk het kwaad van degenen die ze blijven slaan zo zichtbaar wordt dat niet alleen de wereld het kan zien, maar dat deze mensen het zelf zien. Als Israël bereid was geweest om het principe van de andere wang toekeren, te omarmen, dan zouden ze allang geleden Hamas en Hesbollah overbodig hebben gemaakt. Want noch de Palestijnen noch het Libanese volk zouden deze organisaties hebben omarmd, van wie het enige doel wraak is.

Ik verzegel jullie in de liefde van de Moeder, die al jullie angsten kan verteren. Wees niet bang voor wat er in het Midden-Oosten kan gebeuren. Richt je erop de open deur te worden voor de vlam van extatische vrede die door jullie chakra’s naar het Midden-Oosten stroomt. Roep die vlam op. Word die vlam en verteer alles wat niet hetzelfde is. Dus verzegel ik jullie in naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Goddelijke Moeder. Ik verzegel jullie in naam van de Grote Goddelijke Leider, die het experiment dat we planeet aarde noemen, waarachtig leidt. Ik verzegel jullie in de vlam van extatische vrede die in staat is alle oorlogen op deze planeet te verteren – wanneer ze mag stromen door de mensen die de open deur daarvoor zijn geworden.