De Exploitatie van Vrouwen in het oude en moderne Rusland

Onderwerpen: De historische rol van vrouwen in Rusland – Vrouwen in de Sovjet-Unie – Stalin had geen respect voor vrouwen – Waarom mannen vrouwen onderdrukken – Waarom Rusland nog steeds vrouwen onderdrukt – De bijdrage van vrouwen aan de maatschappij – De discussie over de relatie tussen mannen en vrouwen – De seksuele exploitatie van vrouwen – Alles een politieke kwestie noemen – De vrouwen moeten de Gouden Eeuw medescheppen – De burgers in de Sovjet-Unie hebben geen goed gevoel over zichzelf

 

Geascendeerde meester Portia, 10 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN de Geascendeerde Meester Portia. Ik bekleed het ambt van Godin van Gerechtigheid voor de aarde. De gerechtigheid die ik in mijn ambt toepas, is niet de soort gerechtigheid die je aan de meeste gerechtszalen op aarde ziet. Het is niet de soort gerechtigheid die diverse dictators overal ter wereld gebruiken, degenen die zichzelf als goden op aarde beschouwen, of aan het hof van de publieke opinie. Het is de Goddelijke Gerechtigheid die non-dualistisch is in de zin dat ze al het leven probeert te verheffen. Het is ook een vorm van gerechtigheid die tegen alle vormen van onrechtvaardigheid, alle vormen van exploitatie ingaat. Het onderwerp dat ik graag wil bespreken, is de exploitatie van vrouwen in de Sovjet-Unie, in het oude en moderne Rusland.

 

De historische rol van vrouwen in Rusland
Je voelt nu misschien een bepaalde reactie bij jezelf opkomen over dit onderwerp. Ik kan je ervan verzekeren dat er een enorme reactie uit het massabewustzijn en van de duistere krachten komt. Als je teruggaat in de geschiedenis, dan zie je dat Rusland niet heel erg van andere naties verschilde in die zin dat vrouwen over het algemeen als minder waardevol als mannen werden beschouwd. Ze moesten meestal de rol vervullen waarin ze het meeste het werk thuis doen, de kinderen opvoeden, maar ook erg vaak heel hard op het veld werken en de dieren verzorgen. Dit was in Rusland niet veel anders dan in veel andere naties van de middeleeuwen tot aan de moderne tijd toe.

Er was, zoals wij al eens eerder hebben besproken, een bepaalde ongevoeligheid voor het leven in Rusland en dat betekende ook dat men ongevoeliger was voor de hopeloze toestand en het lijden van vrouwen. Mannen die het zelf moeilijk hebben, kunnen natuurlijk ook maar weinig compassie voor het lijden van vrouwen voelen. Zoals je ziet in veel door mannen gedomineerde samenlevingen, was er maar weinig begrip van de mannen voor de situatie van vrouwen. Dit was natuurlijk een situatie die door de gevallen wezens was gefabriceerd. Zoals we al eerder gezegd hebben, begon de onderdrukking van vrouwen pas toen de gevallen wezens hier mochten incarneren. Zij zagen kans om tussen de twee seksen een basale strijd te scheppen en dit zou tot allerlei andere gevechten buitenshuis kunnen leiden.

Je kunt niet van Rusland zeggen dat dit in vroeger tijden echt slechter of beter was dan in vele andere streken. Er waren een paar streken waar de vrouwen misschien iets minder leden en iets meer door de samenleving werden erkend, maar over het algemeen was dit geen enorm verschil. Je zag echter dat er rond 1800 in Rusland een vrouwenbeweging begon op te komen net als in de meeste Europese naties en Noord-Amerika. Je zag dat de vrouwen bereid waren in opstand te komen, om op te komen voor betere omstandigheden in de samenleving, meer erkenning wilden, stemrecht wilden, enzovoort. Na de bolsjewistische revolutie werd dit grotendeels onderdrukt. In feite werd in het tijdperk van Stalin alles wat de status-quo leek te betwijfelen, of die wilde veranderen, ruw onderdrukt.

 

Vrouwen in de Sovjet-Unie
Je moet jezelf eens afvragen: “Waarom zijn er niet meer mensen na de opheffing van de Sovjet-Unie bereid geweest om naar de exploitatie van vrouwen die er in was Sovjettijd, te kijken en er iets over te zeggen, of zelfs maar te praten over de situatie van vrouwen in het Sovjettijdperk?” Het is een onderwerp dat zeker niet de aandacht heeft gekregen die het verdiende. Het gevolg is dat wij moeten constateren er dat in het moderne Rusland van tegenwoordig geen vooruitgang is geboekt met betrekking tot het verheffen van vrouwen, iets wat je wel in veel andere naties ziet.

Dit is niet om bepaalde kritiek te leveren, maar om je er eenvoudig op te wijzen dat er cycli zijn en dat het tijd wordt, de hoogste tijd, om je meer gewaar van de situatie van vrouwen in het Rusland van tegenwoordig te zijn. Er moeten meer openlijke discussies komen. De vrouwen moeten worden aangemoedigd om naar voren te komen en zich uit te spreken en betere omstandigheden te eisen. Met dit doel ben ik gekomen om mijn assistentie aan te bieden door je ervan bewust te maken dat er een aantal heel, heel machtige demonen zijn in Rusland, zoals er trouwens ook in vele andere naties zijn. De dispensatie die ik jullie geef, is dat ik het oordeel van de Goddelijke Moeder zal uitspreken over alle demonen in Rusland die achter de onderdrukking van vrouwen zitten. Ik spreek nu dit oordeel uit en daarom beveel ik dat de engelen van de Goddelijke Moeder, van Aartsengel Michaël, van Astrea en Shiva en Kali komen om de demonen op het nationale, het regionale, in de gezinnen en op het individuele niveau, te binden.

Mijn geliefden, wij kijken naar jullie om naar je eigen houding ten opzichte van vrouwen te kijken en die te veranderen waar deze moet veranderen. Wij kijken naar jullie om oproepen te doen dat dit een onderwerp wordt dat bij openbare discussies aan de orde wordt gesteld en dat de bereidheid wordt gevonden om over deze kwestie te spreken, die voor veel mensen taboe is gebleven.

Hebben jullie in het Sovjettijdperk vrouwen aan de macht zien komen in het Sovjetstelsel? Nee. Hebben jullie veel vrouwen aan de macht zien komen in het moderne Rusland? Maar heel weinigen. Wat zie je in de Russische zakenwereld? In het westen spreekt men over een glazen plafond, omdat vrouwen niet tot bepaalde posities in het zakenleven kunnen opklimmen en bij veel bedrijven in Rusland hebben iets wat daar veel op lijkt. Dit betekent dat vrouwen niet alleen worden onderdrukt, maar dat het ook een verlies is voor de samenleving, omdat het jullie aan de creativiteit ontbreekt die al die vrouwen hadden kunnen oproepen als die vrouwen de kans hadden gekregen. Het ontbreekt jullie ook aan de evenwichtige invloed die vrouwen op alle niveaus van het leiderschap kunnen hebben – en misschien is dit nog wel het ergste verlies.

 

Stalin had geen respect voor vrouwen
Wij hebben het er al eerder over gehad dat de gevallen wezens zagen dat mannen veel gemakkelijker konden worden gemanipuleerd om te strijden voor een idee. Je ziet dat in het Sovjettijdperk het communisme, het marxisme, inderdaad een idee was en het kenmerk bezat waar wij in Nederland over hebben gesproken. Veel mensen zijn er zo in gaan geloven dat zij het gevoel kregen dat het gerechtigd was om menselijke wezens te doden om het idee en het systeem dat dit zogenaamd uitdroeg, te verdedigen.

De waarheid is dat het sovjetstelsel nooit de ideeën over het communisme of het Marxisme heeft uitgedragen. Als dat zo was geweest, dan zou het niet zo onderdrukkend zijn geweest. Men moet toegeven dat Stalin de ideeën van Lenin veel verder heeft doorgevoerd, en Lenin heeft de ideeën van Marx weer veel verder doorgevoerd. Marx had zich niet eens kunnen voorstellen wat er in de Sovjet-Unie is gebeurd. Ik verdedig Karl Marx op geen enkele manier of zeg dat hij op de geascendeerde meesters was afgestemd. Hij was op de gevallen wezens afgestemd en de ideeën van Marx waren bedacht om conflicten te scheppen. Maar Marx zelf had, zoals hij dat zag, tot op bepaalde hoogte het idee dat hij de mensen wilde bevrijden. Hij zou duidelijk hebben gezien dat onder de heerschappij van Stalin de mensen in de Sovjet-Unie die vrijheid in geen geval hebben gekregen. Zij werden veel meer onderdrukt en waren onvrijer dan hij zich ooit had voorgesteld.

Je moet erkennen dat Stalin geen respect voor vrouwen had. Hij kon geen normale relatie met vrouwen als gelijkwaardige partner onderhouden. Hij kon alleen maar op vrouwen neerkijken en hen onder de duim houden, wat voor een deel te wijten was aan zijn culturele opvoeding. Dat kwam gedeeltelijk door zijn eigen levensstroom, die door vele levens heen, de minachting voor vrouwen had opgebouwd die karakteristiek is voor veel gevallen wezens, die vaak een manier vinden om hun eigen karma zo te manipuleren dat zij in vele incarnaties in een mannelijk lichamen kunnen incarneren, zodat zij naar machtsposities kunnen opklimmen.

 

Waarom mannen vrouwen onderdrukken
Wat de bevolking in het algemeen betreft, de meeste mensen incarneren niet exclusief in mannelijke of vrouwelijke lichamen, maar hebben meerdere levens in een mannelijk lichaam en daarna gaan ze over op meerdere levens in een vrouwelijk lichaam. Wat helaas gebeurt in vele samenlevingen waarin vrouwen worden onderdrukt, is dat zij, wanneer de ziel meerdere levens in een vrouwelijk lichaam is geïncarneerd (en wordt onderdrukt door de maatschappij, of de mannen in hun leven), rancune kweken. Wanneer zij daarna in een mannelijk lichaam incarneren, zien ze dat zij nu kans hebben om aan de top te komen, de leiding te krijgen en speciale privileges van de vrouwen te krijgen.

Dit is een tamelijk lage reactie, omdat een betere reactie op de onderdrukking was geweest om zover te komen dat je zegt: “Ik wil anderen nooit aandoen, wat mij is aangedaan.” Zo kunnen mensen met een bepaald laag bewustzijnsniveau groeien en opklimmen. Vanwege de heel zware onderdrukking tijdens het Stalintijdperk kwamen veel zielen gevangen te zitten in een lagere reactie die zij niet konden transcenderen. Hoewel zij veel lijden hebben ervaren, konden zij die niet transcenderen en zover komen dat zij zeiden: “Ik wil anderen nooit aandoen, wat mij is aangedaan.”

Zij kwamen vast te zitten in dit patroon en toen zij de kans kregen om anderen te onderdrukken, deden ze dat ook. Zo kwam het dat Stalin in staat was voldoende mensen te vinden die hun landgenoten wilden doden of gevangennemen, waardoor hij Rusland en de Sovjet-Unie kon onderdrukken. Er waren mensen die toen zij een positie met macht kregen, ervan genoten dat zij die machtspositie hadden in plaats van door anderen te worden onderdrukt. Die spiraal is voortgezet en dat heeft toen tot de situatie geleid dat veel mannen in de Sovjet-Unie bereid waren om vrouwen te onderdrukken en zij vonden het alleen maar juist en noodzakelijk dat de samenleving vrouwen onderdrukte en hen geen kansen gaf.

Je zag dat de Sovjet-Unie dat patroon om vrouwen te onderdrukken heeft behouden in plaats van dit los te laten. Als je eerlijk naar de wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw wilt kijken, dan zie je dat heel, heel veel naties op de wereld dit patroon hebben losgelaten. Zij bewogen zich naar het punt toe, waarop de mannen in hun samenleving niet zo heel erg graag meer vrouwen wilden onderdrukken zoals hun vaders en grootvaders hadden gedaan. De samenlevingen begonnen in te zien dat het nodig was dat vrouwen meer vrijheid, meer gelijkheid, kregen en dat ze een gelijke status in de maatschappij moesten krijgen, in ieder geval tot op zekere hoogte. Dit zag je niet in de Sovjet-Unie. Daar was geen vrouwenbeweging. Je zag geen discussies over de situatie van de vrouw in de samenleving. En je zag zeker niet dat er openlijk over gedebatteerd werd tijdens het Sovjettijdperk en daarom heeft de bevolking van Rusland bepaalde bewustzijnsniveaus niet kunnen transcenderen.

 

Waarom Rusland nog steeds vrouwen onderdrukt
Zoals wij al eerder hebben gezegd, kun je alleen bepaalde bewustzijnsniveaus transcenderen wanneer je bereid bent om er bewust naar te kijken en de beslissing te herzien die je op dat niveau houdt. Als er geen openbare en open discussie in het land over is, dan wordt het voor de mensen heel moeilijk om die patronen te transcenderen. Zij zetten het voort vanwege het mechanisme dat ik heb beschreven. Degenen die als vrouw in meerdere levens zijn onderdrukt, slaan nu hun slag om vrouwen te onderdrukken, omdat zij nu een mannelijk lichaam bezitten. Of zij nemen hun kans waar om zelfs hun eigen landgenoten te onderdrukken of zelfs die van andere naties zoals je tijdens het Sovjettijdperk zag. Veel Russen genoten van de macht die zij hadden over de andere Sovjetrepublieken, die zij als inferieur aan Rusland en de Russische bevolking beschouwden.

Toen de Sovjet-Unie instortte kwam dit als een grote schok voor veel mensen, zoals gisteren door zowel Lanello als Master More is beschreven. Omdat veel oudere mensen van de bevolking niet bereid waren hun kans te grijpen om het oude bewustzijn te transcenderen, heeft Rusland niet op bepaalde gebieden zoveel vooruitgang geboekt als had gekund. Een van de gebieden is zeker de situatie van vrouwen. Het is nodig dat jullie hiernaar kijken, om je eigen bewustzijn te veranderen, en in de eerste plaats de oproepen te doen dat er een open debat hierover komt.

Ik weet dat er al een beetje over is gesproken, maar nog lang niet genoeg om het collectieve bewustzijn te veranderen, zodat men erkent dat de Russische samenleving vrouwen gelijke rechten moet geven en gelijkwaardig aan de mannen worden. Wij moeten de oproepen doen dat vrouwen in Rusland (misschien degenen die naar het buitenland zijn geweest en tradities in andere landen hebben gezien, die misschien met mensen in andere landen zijn omgegaan) zich bewust worden van de noodzaak om in de eerste plaats hun eigenwaarde vergroten en het gevoel dat zij tweederangsburgers zijn, moeten loslaten of dat zij tot een bepaalde rol veroordeeld zijn, omdat zij vrouw zijn. Zij kunnen die verandering in hun eigen denken doorvoeren door zichzelf het gevoel te geven dat zij het helemaal waard zijn om dezelfde status als mannen te hebben. Daarom kunnen zij beginnen zich uit te spreken, eerst thuis, dan in de familie, en dan in de plaatselijke streek, en daarna zelfs op nationaal niveau.

 

De bijdrage van vrouwen aan de maatschappij
Ik voorspel dat als je die oproepen doet en als genoeg mensen erop reageren, Rusland het kan inhalen en zover als ze geweest zou zijn als er openlijker over was gesproken. Het kan in de redelijk afzienbare toekomst, een decennia of twee, misschien wel minder, ingehaald worden. Je kunt dan zien dat Russische vrouwen zullen beginnen te genieten van het gevoel dat zij als persoon en als vrouw de moeite waard zijn, dat zij door de samenleving worden erkend, dat zij het recht hebben om naar voren te stappen en een bijdrage aan de maatschappij te leveren zoals alleen vrouwen kunnen.

Je kunt de oproepen doen dat de samenleving in het algemeen erkent dat een bepaalde bijdrage alleen maar door vrouwen kan worden geleverd. Dat kunnen mannen niet. Dit komt gedeeltelijk, zoals ik al zei, omdat mannen de neiging hebben om verliefd te worden op een idee terwijl vrouwen vaak meer op het Moederrijk, het materierijk, zijn afgestemd. Zij kunnen begrijpen dat een idee niet belangrijker kan zijn dan het leven van een menselijk wezen. Er zijn nog veel meer andere redenen, omdat zij de zwakheden van die samenlevingen kunnen zien, juist omdat zij zolang in de door mannen gedomineerde samenleving zijn onderdrukt, en zij kunnen begrijpen hoe die samenlevingen vooruit kunnen komen.

Mannen kunnen dat in de meeste gevallen niet, omdat zij door die nationale beesten van de door mannen gedomineerde samenlevingen in de val zijn gelokt. Zodoende, spreek ik, Portia, het oordeel van de Goddelijke Moeder uit over de nationale beesten en demonen van Rusland die mannen in deze chauvinistische, superieure, mentaliteit gevangenhouden, waardoor zij het gevoel blijven houden dat zij superieur aan vrouwen zijn en dat zij het recht hebben op speciale privileges te eisen die de vrouwen zogenaamd moeten verlenen.

 

De discussie over de relatie tussen mannen en vrouwen
Mijn geliefden, jullie kunnen ook het beeld vasthouden en de oproepen doen dat men in de Russische samenleving bereid wordt om meer te spreken over de relatie tussen mannen en vrouwen, de relatie tussen de twee seksen. Je ziet dat er verschrikkelijk veel moeilijkheden in veel van de samenlevingen, veel van de naties, zijn die voorheen deel hebben uitgemaakt van de voormalige Sovjet-Unie of het Warschaupact. Mannen en vrouwen zitten vast en kunnen niet erg vrij met elkaar communiceren. Daarom is het nodig dat er een openlijker discussie komt over wat een relatie tussen man en vrouw eigenlijk inhoudt, wat het betekent, hoe de mannen zich tevreden en gelukkig kunnen voelen in een relatie, en hoe vrouwen zich tevreden en gelukkig kunnen voelen.

Ik weet dat er mensen zijn, vooral de meer militante vrouwelijke activisten in het westen, die zullen zeggen dat de mannen zich gemakkelijk tevreden konden voelen, omdat zij kregen wat zij wilden, zij kregen alle privileges, en de vrouwen waren in principe slaven, maar dat is bij lange na niet het geval. In die traditionele relaties zijn mannen niet gelukkig. Zij voelen zich niet tevreden. Zij gebruiken hun mogelijkheden niet, want zij kunnen alleen maar aan hun hoogste potentieel als man voldoen als zij samen met een vrouw zijn die hun gelijkwaardige partner is. Dit kan niet zolang men dit niet accepteert en erkent, en wanneer je niet het vermogen hebt om er openlijk over te praten. Vaak zitten mannen en vrouwen opgesloten in rollen waarin de ene persoon niet echt met iemand anders communiceert; het is één traditionele rol die communiceert met een andere rol. De rollen die in de samenleving zijn gecreëerd, kunnen niet op een betekenisvolle manier met elkaar communiceren. Zij kunnen slechts herhalen wat in het massabewustzijn zit en dit blokkeert ware communicatie en waar begrip.

 

De seksuele exploitatie van vrouwen
Hier moet openlijker over gediscussieerd worden. De uitkomst moet zijn dat er ook wordt gediscussieerd over de seksuele relatie tussen mannen en vrouwen. Men moet toegeven dat mannen in Rusland een bepaalde geneigdheid hebben: het beeld van vrouwen hebben dat ze die zomaar kunnen gebruiken als het hun uitkomt, wat seks betreft. Zij hebben het gevoel dat zij bepaalde rechten hebben, dat vrouwen bepaalde verplichtingen hebben. Dit heeft vaak geleid tot heel lage, basale seksuele relaties die de mannen als zodanig niet heeft bevredigd, zeker niet met betrekking tot hun groei in bewustzijn.

Je ziet dit zelfs tegenwoordig nog, omdat veel vrouwen het gevoel hebben dat zij beschikbaar moeten zijn wanneer hun mannen seks willen. Zij moesten zich daar op vele manieren aan onderwerpen en zij kunnen niet voor zichzelf opkomen. Zij kunnen niet voor zichzelf opkomen en nee zeggen wanneer zij geen seks willen en zij kunnen ook niet zeggen dat zij niet tevreden zijn en voldoening voelen over hun seksuele relatie.

Op een extremer niveau van de houding ten opzichte van vrouwen die niet opgelost is in Rusland, kun je zien dat (en misschien merken degenen die in Rusland wonen het niet) er in veel westerse naties op het internet en op andere plaatsen wordt geadverteerd met het daten van jonge, mooie Russische vrouwen. Nu komt dit niet omdat een welwillend datingbureau Russische vrouwen wil koppelen die naar het buitenland willen om daar een beter leven te zoeken. Dit is maar een façade, een camouflage, voor wat men mensenhandel noemt, zij verkopen seksslavinnen, mijn geliefden.

Daarom moet men erkennen dat een democratische regering een bepaalde verantwoordelijkheid heeft om haar volk tegen exploitatie te beschermen, zoals Saint Germain in Nederland heeft gezegd. Als Rusland zichzelf als een democratische natie met een democratische regering wil presenteren, dan moet zij haar verantwoordelijkheid nemen en haar jonge vrouwen beschermen tegen deze vorm van seksuele exploitatie. De jonge meisjes in Rusland zijn geen artikel dat je kunt exporteren, niet door de Russische maffia, noch iemand anders. Als democratische regering mag je dit niet laten gebeuren en blijven laten gebeuren, alleen omdat er een machtige maffia bestaat die bepaalde mensen in de maatschappij heeft omgekocht en er daarom mee weg kan blijven komen.

Daarom spreek ik, Portia, nu het oordeel van de Goddelijke Moeder uit over de mensen die de Russische maffia vormen en over de netwerken in mensenhandel, zowel hier als in het buitenland, in de regering en zelfs bij de media die zijn omgekocht en dit laten gebeuren door het te verzwijgen. Dit wordt geoordeeld en de demonen en de beesten die hierachter zitten worden nu door de Goddelijke Moeder, door de engelen van de Goddelijke Moeder en van andere meesters, gebonden. Zij zijn opgepakt en worden weggehaald.

Zij kunnen natuurlijk opnieuw geschapen worden door die mensen die hun lucratieve praktijken niet willen opgeven, maar door jullie oproepen kunnen ze steeds weer opnieuw worden gebonden, zodat de mensen geleidelijk aan de moed bijeenrapen om zich hierover uit te spreken. Tot het moment dat de regering wel moet handelen, iets moet doen om dit te stoppen en zo die jonge vrouwen in Rusland ervan te verzekeren dat zij hun eigen lot kunnen bepalen in plaats van gedwongen te worden tot diverse vormen van prostitutie of pornografie en het misbruik dat hier vaak mee gepaard gaat.

Alle vrouwen in Rusland hebben het recht om op te groeien zonder te worden blootgesteld aan seksuele exploitatie. Alle vrouwen overal hebben dit recht, maar ik spreek uit dat zij dat recht in Rusland krijgen en dat het tijd wordt dat dit door de samenleving en in de publieke discussie wordt erkend. Het moet worden erkend door de media die beweert het land te dienen, maar hoe kun je het land dienen, als jij niets zegt over de exploitatie van je eigen landgenoten?

 

Alles een politieke kwestie noemen
Mijn geliefden, men is geneigd wanneer er een probleem naar voren komt, om het in Rusland aan de kant te schuiven onder het mom van: “O, dit is een politieke kwestie die door het westen op ons wordt geprojecteerd, omdat zij een politieke agenda hebben.” Welnu, mijn geliefden, ik vertegenwoordig geen westerse regering. Ik vertegenwoordig de geascendeerde meesters en de Goddelijke Moeder, en ik zeg tegen jullie: “Je kunt niet zeggen dat de exploitatie van jonge vrouwen een politieke kwestie is. Je kunt het niet wegwuiven. Het is een reële kwestie, een echt probleem. Het heeft niets met politiek te maken. Het heeft maar met één ding te maken en dat is jullie menselijkheid. Als je enige menselijkheid bezit, dan erken je dat die jonge vrouwen lijden en als jij de macht hebt, gebruik die dan om dit te stoppen. Als je dat niet doet, kan dat alleen maar komen omdat jij niet de menselijkheid bezit om te herkennen wanneer andere mensen lijden en wanneer jij de verantwoordelijkheid hebt om dat te stoppen, als je in die positie zit.”

Mijn geliefden, ik heb jullie een heel strenge boodschap gegeven, niet omdat ik streng ben voor jullie, die spirituele studenten zijn, maar het is noodzakelijk om streng te spreken om door de vele verdedigingslagen in het massabewustzijn heen te dringen. Dit dictaat heeft ontzettend veel tegenstand ervaren. Als je zou kunnen zien hoe de duistere krachten op het astrale vlak nu grommen van boosheid omdat dit op het fysieke vlak hardop wordt uitgesproken, zou je geschokt zijn over hun boosheid, over hun totale waanzin. Dan zou je kunnen herkennen dat er heel veel weerstand tegen dit onderwerp is en hoeveel invloed jij kunt hebben door hier oproepen voor te doen.

 

Vrouwen moeten de Gouden Eeuw medescheppen
Wanneer je naar het potentieel kijkt om de Gouden Eeuw in Rusland te brengen, kan ik je er, vanuit het hart van Saint Germain zelf, absoluut van verzekeren dat de Gouden Eeuw in Rusland niet alleen door mannen tot stand kan worden gebracht. De kan alleen tot stand komen als je samen met de vrouwen hieraan werkt. Hoe meer zij gelijke rechten, gelijke erkenning en gelijke kansen om hun creativiteit te uiten krijgen, hoe sneller wij meer principes van de Gouden Eeuw in Rusland kunnen manifesteren.

Dit is natuurlijk een geweldige kans. Vanwege mijn strenge boodschap zou je kunnen zeggen dat ik op een tekortkoming wijs, maar is dat zo? Wijs ik nu eigenlijk niet op de kans om een probleem op te lossen en dat eigenlijk snel achter je laten en dan een heel nieuw gebied van creativiteit, van evenwicht, van harmonie en van groei, aan te boren?

Als je heel direct wilt zijn, kun je naar het feit kijken dat de materiële standaard in het Sovjettijdperk heel laag was. Boris Jeltsin reisde zelf eens naar Amerika. Op weg naar het vliegveld besloot hij om een niet geplande stop te maken en naar een gewone supermarkt in Amerika te gaan, iets waar hij nooit de kans voor had gekregen toen hij in Rusland opgroeide. Toen hij de supermarkt binnentrad, werd hij tot in de kern van zijn wezen geschokt toen hij zag dat alle planken vol lagen, dat er heel veel verschillende soorten shampoo en voedsel en wat dies meer zij, waren. Hij zag dat de supermarkt niet voor een bevoorrechte elite open was. Hij was open voor iedereen die in die winkel kon komen, een grote winkelwagen kon pakken en die te vullen met wat zij maar wilden en zoveel van ieder item te kopen als zij maar nodig hadden en daarna, als zij het geld ervoor hadden, te betalen en het mee te nemen uit de winkel.

Hij zag in dat de enige reden dat het Sovjetstelsel het had overleefd, was dat de gemiddelde Sovjetburger niet wist hoeveel beter de materiële omstandigheden voor de gemiddelde burger in het westen waren. Als de mensen dit hadden geweten, waren zij al heel lang geleden tegen het communistische systeem in opstand gekomen. Hij zag dit heel duidelijk en daarna was hij bereid om daarnaar te handelen.

Wanneer je dit erkent, kun jij je afvragen: “Hoe kwam het dat de materiële levensstandaard in de Sovjet-Unie zoveel lager lag dan in het westen?” Het komt voor een groot deel, omdat de vrouwen niet de kans hebben gekregen om deel te nemen aan de maatschappij. Het komt voor een groot deel omdat de mannen in de Sovjet-Unie hun denken hadden gefixeerd op de noodzaak om het communistische systeem tegen alle redelijkheid in te verdedigen. Mannen hebben meer het vermogen om een vast punt, zoals Guru Ma heeft beschreven, in hun gedachten te creëren, omdat mannen zeggen: “Wij moeten loyaal zijn aan onze natie, aan ons systeem. Wij kunnen dat niet betwijfelen. Wij moeten patriotten zijn en daarom kunnen wij niet aan onze natie twijfelen.”

Mannen zijn eerder bereid om verliefd te worden op een idee, zodat het belangrijker was om het idee van de Sovjet-Unie en het communisme te behouden dan de materiële omstandigheden van de burgers in de samenleving te verbeteren. Dit is iets wat vrouwen nooit zouden kunnen doen. Vrouwen hadden nooit de samenleving van de Sovjet-Unie kunnen vormen. Zij zouden bereid zijn geweest om verder dan het communistische systeem te kijken, als dat niet een redelijke materiële levensstandaard had kunnen opleveren.

Het is belangrijk dat je hiernaar kijkt en erkent dat de reden dat er een bepaalde stagnatie in de Russische economie is, dit voor een groot deel (niet helemaal, maar voor een groot deel wel) komt omdat vrouwen niets konden bijdragen aan de samenleving. Er wordt natuurlijk ook nog steeds enigszins gemanipuleerd, maar dat is niet het onderwerp van deze discussie. Als je die verandering kunt bewerkstelligen dat er een openlijker debat over de rol van vrouwen en de rechten van vrouwen komt, als vrouwen een stapje harder gaan doen en accepteren dat zij de moeite waard zijn, dan zul je zien dat de economie opnieuw een spiraal van groei in kan gaan.

Dit kan leiden tot een gelijkwaardiger verdeling van de welvaart, zoals een van de slogans van het communistische tijdperk was. Deze keer wordt die niet bereikt doordat de staat de welvaart met geweld verdeelt, maar op dezelfde manier als die in andere naties is gekomen die ook niet streng kapitalistisch zijn, omdat zij het streng kapitalisme, dat de tegenovergestelde polariteit van het communisme is, hebben getranscendeerd. Daar is eenvoudig een toename in creativiteit geweest die heeft geleid tot een verhoging van de materiële levensstandaard, zodat alle mensen de kans krijgen om werk te vinden of een bedrijf te beginnen, zodat zij op een gerechtvaardigde manier worden beloond voor hun inspanningen, voor hun bereidheid om het beter te doen.

 

De burgers in de Sovjet-Unie hebben geen goed gevoel over zichzelf
Mijn geliefden, je kunt dit als een streng dictaat zien, maar het is natuurlijk een grote kans, want ik leg je een van de sleutels uit om de Gouden Eeuw in Rusland tot stand te brengen, om veel meer materiële welvaart te scheppen, veel betere materiële omstandigheden en ook een samenleving te vormen waarin mannen en vrouwen op een manier met elkaar kunnen omgaan die voor beide bevredigend is. Dan zul je zien dat de jongere generatie nieuwe relaties kan opbouwen, niet alleen tussen mannen en vrouwen, maar met elkaar wanneer zij samenwerken bij diverse aspecten van de maatschappij en dit kan een nieuwe vorm van samenwerking, nieuwe creativiteit, nieuwe inzichten, brengen die alle pogingen om de mensen onder de duim te houden, transcendeert. Dan kan er een plotselinge toename zijn in de groei van de economie en dat kan ertoe leiden dat alle mensen niet alleen betere materiële omstandigheden hebben, die wij ons zeker voorstellen, maar dat zij zich ook beter over zichzelf voelen, zoals wij in Nederland hebben gezegd.

Mijn geliefden, kijk eens terug op het Sovjettijdperk. De vrouwen hadden natuurlijk geen goed gevoel over zichzelf, omdat zij werden onderdrukt. Je zou misschien zeggen dat mannen alle macht bezaten en alle privileges hadden, maar vraag jezelf eens eerlijk af: “Hadden mannen een goed gevoel over zichzelf in het Sovjettijdperk?” Waarom zijn er dan zoveel mannen in de oudere generatie die naar die tijd terugverlangen? Omdat zij geen goed gevoel over zichzelf hebben. Maar de reden is dat zij hun bewustzijn niet hebben willen veranderen.

Je ziet dat vrouwen in alle samenlevingen, wanneer je op planetair niveau kijkt, in het algemeen meer openstaan voor spirituele leringen, zij staan meer open voor spirituele ideeën. Daarom zie je dat vrouwen in de huidige tijd meer dan mannen bereid zijn hun bewustzijn te veranderen. Het is dus onvermijdelijk dat het grootste potentieel, de grootste kans om een land te verheffen, de vrouwen zijn, en hun bereidheid om hun bewustzijn te veranderen. Wanneer vrouwen meer erkenning krijgen, kunnen mannen misschien ook beginnen te begrijpen dat wat hun vrouwen doen, niet alleen het werk is van die gekke vrouwen. Mannen kunnen in feite door de bereidheid van vrouwen worden geïnspireerd om hun bewustzijn te veranderen, zodat mannen ook hun bewustzijn beginnen te veranderen.

Je ziet dat er in veel westerse naties decennialang een opener discussie is onder vrouwen. Dit heeft er geleidelijk aan toe geleid dat vrouwen vrijer spreken over wat een vrouw een goed gevoel geeft over zichzelf. Dit kan de mannen inspireren om dat ook te doen. Wat zorgt ervoor de een man een goed gevoel over zichzelf heeft? Wanneer je in die fase komt, dat je openlijk over die onderwerpen durft te discussiëren, dan kunnen er heel snel veranderingen in het collectieve bewustzijn komen die voor geweldige groei op elk gebied van de samenleving zorgt.

Als je de Vlam van Mooie Kansen kunt oppakken die ik voor de aarde vertegenwoordig, zul je zien dat wanneer wij een probleem onder jullie aandacht brengen, het altijd is omdat de mogelijkheid echt bestaat om die kwestie te transcenderen en de samenleving op een veel hoger niveau te brengen. Kijk daarom niet alleen naar de Vlam van Gerechtigheid die ik breng, maar pak de Vlam van Mooie Kansen die ik ben, want ik bekleed het ambt van Godin van Gerechtigheid, maar ik ben de Godin van Mooie Kansen.