De Democratie snel naar een hoger Niveau voeren

Onderwerpen: De verantwoordelijkheid van een democratische samenleving – Democratieën moeten in de behoeften van het volk voorzien – Psychologisch welzijn als volgende stap – De mensen helpen om een goed gevoel over zichzelf te hebben – Het geheel is niet iets fysieks – Van fysieke naar psychologische behoeften – Het materialisme is een uitbuitende ideologie – De verborgen superstructuur – Je openstellen voor wetenschappelijke vooruitgang – De tijd van ideologie is voorbij – Het niet herkende potentieel van het bewustzijn – Het belang van een conferentie – De beslissing op het pad

 

Geascendeerde Meester Astrea, 3 juni 2017 – Nederland

IK BEN de Geascendeerde Meester Astrea, Elohim van de Vierde Straal, die vaak de straal van zuiverheid, maar ook de straal van acceleratie, wordt genoemd. We gaan natuurlijk verder met de verhandeling van Saint Germain, we moeten democratieën accelereren. We moeten het gevoel accelereren over wat de verantwoordelijkheid van een democratische regering en het regeringsapparaat is.

 

De verantwoordelijkheid van een democratische samenleving
Wat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van een democratische samenleving als geheel? Wel, laten we eens terugkijken op de geschiedenis. Je kunt bij verschillende tijdperken zien dat er tijden waren van bijna totale chaos, dat er nog geen wetgeving was en de mensen nooit wisten wanneer ze konden worden aangevallen door een vijand van buitenaf en hun leven in een oogwenk vernietigd kon worden. Je kunt je tegenwoordig afvragen waarom de mensen zich zo gewillig aan de katholieke kerk, het feodale systeem en de koningen in de middeleeuwen, onderwierpen.

Je kunt je in de moderne, westerse wereld noch nauwelijks voorstellen dat die mensen een hele tijd in samenlevingen hebben geleefd waarin de dorsneemens maar weinig bescherming tegen groepen rovers of zelfs nog grotere invasies van diverse krachten had. Zij gaven hun vrijheid op in ruil voor bescherming en om de stabiliteit te krijgen die jullie, per slot van rekening, allemaal in veel perioden hebben gehad. Er waren natuurlijk ook perioden waarin noch de kerk noch de feodale edelen de veiligheid van de mensen konden garanderen. Maar de mensen dachten wel dat veiligheid zo belangrijk was dat zij geen andere optie zagen dan zich aan de elite onderwerpen.

Dit is natuurlijk iets wat wij hebben getranscendeerd met democratie, maar mijn doel is jullie te tonen dat er verschillende stadia in de evolutie van de maatschappij zijn geweest. Je kunt teruggaan naar het punt dat de belangrijkste zaak fysieke bescherming, fysieke overleving, was. Dan kun je zien dat het vanaf de industriële revolutie en daarna, niet zozeer over fysieke overleving of fysieke bescherming ging; het ging er meer om dat aan hun fysieke behoeften werd voldaan (degenen die hun behoefte aan bescherming en overleving hebben losgelaten). Je ziet nu natuurlijk dat in veel van de welvarender, veel van de oudere democratieën, een nieuw stadium is bereikt, maar zich er niet van bewust zijn dat zij een nieuw stadium hebben bereikt en daarom voldoen de democratische regeringen niet aan hun verantwoordelijkheid ten aanzien van hun burgers.

Als je de behoeftepiramide van Maslow hanteert, kun je zien dat de grootste behoefte van alles de behoefte aan zelfactualisatie is. Maar we zouden ook op een meer universele manier kunnen zeggen dat veel mensen in democratische naties nog niet helemaal klaar zijn voor zelfactualisatie, maar zij zijn er wel aan toe om een niveau hoger te gaan die verder gaat dan de zoektocht naar materiële welvaart en veiligheid.

 

Democratieën moeten in de behoeften van het volk voorzien
Velen van jullie kunnen teruggaan naar de generatie van je ouders of grootouders die in de moeilijke jaren tijdens de jaren (19)30 of tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben geleefd. Je ziet dan dat armoede toen zo’n groot probleem was dat de belangrijkste visie en droom die zij in het leven hadden, was dat ze genoeg voedsel hadden, een plek om te wonen, en zelfs genoeg geld over om iets leukers te doen. Aan die behoefte werd in veel naties geleidelijk voldaan in de jaren ’50 en ‘60. Daarna kregen de mensen de wens dat er niet alleen een hun behoeften werd voldaan, maar meer welvaart te krijgen, zodat ze een bepaalde luxe krijgen door materiële goederen. Dit kun je opnieuw beschouwen als een natuurlijk stadium.

Nu hebben de mensen in veel van de oudere democratieën al heel lang zoveel overvloed dat zij die als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Wanneer de mensen iets als vanzelfsprekend beginnen te beschouwen, bevordert dit hun groei niet meer, het helpt hen niet om het collectieve bewustzijn te verhogen. In tegendeel, het kan er eigenlijk voor zorgen dat het collectieve bewustzijn wordt verlaagd, in die zin dat mensen wanneer zij iets als vanzelfsprekend beschouwen een doodlopende weg inslaan wat betreft spirituele groei en niet meer waarderen wat ze hebben. Als je niet waardeert wat je hebt, kun je het eigenlijk niet meer vermenigvuldigen. Dat is eigenlijk een van de redenen dat je in enkele naties ziet dat de economie begint samen te trekken. Het komt, nogmaals, omdat de mensen het eenvoudig niet waarderen en niet naar het volgende niveau willen, dus dan kan er ook geen acceleratie plaatsvinden.

Wanneer je de kennis hebt dat je niet in een of andere oorlog of bij een invasie door barbaarse stammen wordt gedood, wanneer aan je materiële behoeften is voldaan of zelfs wanneer je voldoende geld bezit om diverse luxegoederen te kopen, wat is dan de volgende stap omhoog? Nu, uiteindelijk is dat zelfactualisatie, maar veel mensen moeten daarvoor nog door een stadium heen, omdat zij nog niet helemaal aan een spiritueel pad toe zijn en zich er bewust mee bezighouden om systematisch en bewust hun bewustzijn te verhogen. Die tussenfase bestaat er in algemene termen uit dat zij een goed gevoel over zichzelf moeten hebben, niet over hun situatie in de buitenwereld of hun samenleving, maar over zichzelf als individueel, bewust, wezen. Vele, vele mensen zijn zover dat ze dit kunnen begrijpen. Het komt heel eenvoudig doordat wij ons nu al vele decennia op materieel welzijn hebben gericht en de volgende natuurlijke stap in de evolutie van de democratie is dat wij ons op psychologische welvaart richten.

 

Psychologisch welzijn als volgende stap
Wij hebben hier al vaker over gesproken, maar ik wil zelfs nog meer over dit onderwerp uitweiden. Wat is ervoor nodig om psychische, mentale welvaart te bevorderen onder de mensen in een vrije democratische natie die meer materiële overvloed hebben dan zij weten wat ze ermee moeten? Welnu, zoals Saint Germain ook heeft gezegd, het is nodig dat je een discussie begint over wat voor wezens jullie eigenlijk zijn. Maar daarnaast is het nodig dat de mensen hun manier om de werkelijkheid te begrijpen, om het universum te begrijpen, onszelf te begrijpen, op een andere manier beginnen te onderzoeken dan ze tot dusver hebben gedaan.

Ik weet dat de meeste mensen niet veel van filosofie afweten, dus wil ik jullie een heel snel een spoedcursus in westerse filosofie geven. De meesten van jullie weten dat er tweehonderd jaar geleden in Griekenland, in Athene, een aantal filosofen waren. Je hebt vast wel gehoord van Socrates en Plato en Aristoteles. Wat de meesten van jullie niet weten, omdat maar heel weinig mensen zich dit eigenlijk realiseren, zelfs de meeste professoren in de filosofie niet, is dat de twee belangrijkste filosofen van het Griekse tijdperk, Plato en Aristoteles, eigenlijk twee verschillende benaderingen vertegenwoordigen. Ik zeg niet dat de ene totaal op één lijn zat met de geascendeerde meesters en de andere helemaal niet. De belangrijkste filosofie van Plato was niettemin dat er naast het materiële universum een rijk bestond waar ideale vormen bestonden. Die ideale vormen hebben alle fysieke vormen die wij op dit niveau zien, gemanifesteerd.

Jullie begrijpen dat dit heel erg overeenkomt met wat wij jullie hebben onderricht, alleen hebben wij wat meer details gegeven: dat er vier niveaus in het materiële universum zijn en dat de omstandigheden die je op het fysieke niveau ziet, eigenlijk op de drie hogere niveaus, het mentale, emotionele en het identiteitsniveau, worden geschapen. Plato stond open voor het bestaan van een rijk ernaast, en zijn belangrijkste benadering bestond eruit dat wij, als wij de fysieke wereld willen begrijpen, het rijk van ideale vormen moesten begrijpen en hoe zij de vormen die wij in het fysieke rijk zien, hadden gemanifesteerd.

Zijn eigen student, Aristoteles voerde de filosofie een andere richting op door zich te concentreren op de materiële wereld en zei eigenlijk dat het mogelijk moest zijn om alles op de materiële wereld uit te leggen en te begrijpen door alleen maar naar de materiële wereld te kijken. He was niet nodig om verder te zoeken naar een ander rijk dat wij niet rechtstreeks met onze zintuigen konden waarnemen. Aristoteles dacht dat wij de wereld zouden kunnen begrijpen door wat wij kunnen zien of met onze zintuigen kunnen waarnemen. Plato zei dat de ziel incarneert met bepaalde kennis en ideeën. Aristoteles zei dat de ziel een blanke staat is en dat naarmate het kind opgroeit en zintuigelijke indrukken ontvangt, inhoud begint te krijgen. Nogmaals, je kunt zien dat Plato vanzelfsprekend meer op één lijn zat met de leringen over reïncarnatie van de geascendeerde meesters zat en dat de ziel al met veel kennis en psychologische patronen uit vorige levens komt.

Vanzelfsprekend hadden de Griekse filosofen vele, vele jaren, zelfs eeuwenlang, relatief weinig invloed op de rest van de wereld. Er was zelfs een tijd dat ze met geweld door de katholieke kerk werden onderdrukt, omdat het onverenigbaar met het christendom werd beschouwd. Toen kwam er een moment waarop de filosoof, Thomas van Aquino, Aristoteles begon te bestuderen en een nieuw filosofisch systeem bedacht, waarin hij Aristoteles met het katholieke christendom probeerde te verenigen. Dit heeft de westerse wereld van Aristoteles bewust gemaakt en toen wetenschappers conflicten met de religie kregen, gingen de mensen die de wetenschap overnamen en het toneel voor de wetenschappelijke filosofie voorbereidden, verder met Aristoteles en het idee dat je de materiële wereld kunt begrijpen door alleen naar de materiële wereld te kijken.

Sindsdien is het fundament voor de wetenschap juist dit: alleen de materiële wereld bestuderen en in feite geloven dat het mogelijk is om met iets te komen wat zij de ‘theorie van alles’ noemen, waardoor je een bepaalde materiële conditie vindt die alles wat er in het universum gebeurt, kan uitleggen. Dit is een filosofische en wetenschappelijke doodlopende weg en vele, vele geïncarneerde mensen zijn er feitelijk aan toe om dit te zien – om uit die illusie te ontwaken. Net als in het sprookje waarin iedereen gelooft dat de keizer prachtige kleren draagt totdat een klein jongetje uitroept: “Maar de keizer heeft niets aan.”

De keizers van het wetenschappelijk materialisme hebben eigenlijk niets aan. Dit wordt heel erg duidelijk wanneer je een heel eenvoudig feit beseft. De concentratie op materiële welvaart heeft niet automatisch psychologische welvaart gebracht. Hoeveel materiële welvaart de mensen ook hebben, het betekent niet automatisch dat zij een goed over zichzelf hebben. Dit maakt hen niet automatisch gelukkig.

 

De mensen helpen om een goed gevoel over zichzelf te hebben
Je kunt begrijpen dat als je echt een verantwoordelijke, democratische samenleving hebt – als je wilt doen wat het beste voor je eigen burgers is – je dat zover moet doorvoeren dat jij je op het psychologische welzijn van de burgers concentreert en alle mensen helpt om zich goed over zichzelf te voelen. Dit is niet een vergezocht spiritueel doel over hogere bewustzijnsstaten bereiken. Het is tamelijk universeel voor alle mensen om zich te realiseren waarom de mensen niet een goed gevoel over zichzelf zouden hebben?

Zij kunnen natuurlijk naar het feit kijken dat er in de meeste welvarende landen een toename in de frequentie van mentale ziekten is. Veel mensen zijn ongelukkig, veel mensen voelen zich ontevreden. In feite lijkt het wel dat hoe welvarender mensen zijn, hoe ontevredener ze worden. Je kunt je beginnen af te vragen hoe dat komt. Dan kun je een heel simpel feit herkennen: mensen zijn geen materiële wezens. Als dat zo was, dan zouden ze automatisch gelukkig zijn en een goed gevoel over zichzelf hebben als ze eenmaal die welvarende materiële omstandigheden hebben. Juist het feit dat materiële overvloed er niet toe leidt dat zij zich goed voelen, toont aan dat zij behoeften – de mensen behoeften hebben – die niet materieel zijn. Dit leidt vervolgens tot de erkenning dat menselijke wezens bewuste wezens zijn en dat hoe jij je over jezelf voelt, of je nu gelukkig bent of niet, wordt bepaald door bewustzijn.

Je ziet dat farmaceutische bedrijven, verwoed op zoek zijn naar een wondermiddel waarmee je door een pil in te nemen, gelukkig wordt, omdat er zo’n toename is in geestesziekten, depressies of je ongelukkig voelen. Zij zijn er niet in geslaagd om één te vinden en steeds meer mensen die werken in de gezondheidszorg beginnen zich te realiseren dat wij geen medicijnen kunnen gebruiken om een geestesziekte en het ontstaan van een geestesziekte te overwinnen. Dit laat zien dat er geen materieel mechanisme in het fysieke lichaam bestaat dat garandeert dat jij een goed gevoel over jezelf krijgt. Een goed gevoel over jezelf hebben, is een conditie die in het bewustzijn bestaat en daarom op het niveau van het bewustzijn moet worden gebracht – niet het niveau van het fysieke lichaam.

Dit kan leiden tot een kritisch onderzoek op een ander podium, van een ander principe dat Aristoteles heeft gepubliceerd en dat door de materialistische wetenschap is geadopteerd. Dat is simpelweg het volgende: alles op de wereld kan worden opgebroken in kleinere, basalere componenten. Als wij de basale componenten waaruit iets wordt gemaakt, begrijpen, kunnen wij het ding begrijpen. Met andere woorden, elk geheel bestaat uit kleinere componenten. Als wij die componenten en hoe ze werken, begrijpen, kunnen wij het geheel begrijpen.

 

Het geheel is niet iets fysieks
Daarom bestuderen wetenschappers het fysieke brein om uit te vinden hoe de menselijke psyche werkt. Zij denken dat bewustzijn door het brein wordt geproduceerd. Het brein bestaat uit kleinere componenten. Als wij uitvinden hoe die componenten werken, dan moeten wij begrijpen hoe het bewustzijn werkt en wat de mensen wel of niet gelukkig maakt. Het is geen grote sprong om deze ervaring die je bezit, gebruikt om te beseffen dat juist het feit dat mensen niet gelukkig zijn, bewijst dat je een menselijk wezen kunt begrijpen door naar de materiële componenten in het brein te kijken. Je kunt dit uitbreiden door te erkennen dat je een geheel eigenlijk nooit kunt begrijpen als alleen naar de individuele, kleinere componenten kijkt. Je kunt het hele universum niet begrijpen door naar atomen en subatomaire deeltjes te kijk. Het allerkleinste deeltje dat mogelijk is, vertelt je niet wat het totale universum is – omdat het universum een geheel is.

Nu, waar bestaat een ‘geheel’? Dat bestaat alleen in bewustzijn. Je kunt naar alle cellen, alle neuronen, alle verbindingen in het fysieke brein van een menselijk wezen kijken, maar die zullen op zich niet de totaliteit – het geheel – van een persoon vormen. Je kunt naar alle componenten in het universum kijken, maar die vormen niet de totaliteit van het universum. Daarom is het heel, heel erg realistisch, en het is maar een heel kleine stap voor de mensen, om je eigenlijk te realiseren dat onze poging om het geheel te begrijpen door alleen maar naar de componenten te kijken, vanaf het begin manco loopt. Het zal ons nooit zover brengen dat wij het geheel begrijpen. We moeten een niveau hoger gaan en naar het geheel kijken en dat kunnen wij, omdat wij bewuste wezens zijn.

Ons bewustzijn heeft de capaciteiten om het geheel te begrijpen, maar dat kan niet met de huidige wetenschappelijke methoden. Wij kunnen dit niet met onze analytische, intellectuele geest, die ontworpen is om de details te bekijken, de details te categoriseren en de details te organiseren. Bij dat proces verliest de analytische geest het geheel uit het oog. Wij kunnen alleen het geheel bekijken met iets wat populair intuïtie wordt genoemd, maar die eigenlijk een vermogen is dat meerdere facetten kent. Het komt uiteindelijk neer op wat wij hebben gezegd: het vermogen van de Bewuste Jij om uit de vier lagere lichamen te stappen en de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken. De essentie van de Bewuste Jij, zoals wij hebben beschreven, is de vaardigheid om naar een geheel te kijken, de vaardigheid om twee dingen samen te voegen en een geheel te zien.

Nu begrijp je dit ook door een heel simpele analogie. Als je een foto in een ouderwetse krant bekijkt, zoals velen van jullie als kind waarschijnlijk wel gedaan hebben, dan kun je met een vergrootglas zien dat die uit aparte zwarte stippen bestaat die samen de foto vormen. Als jij je voorstelt dat je heel dicht bij die foto komt, zie je alleen maar zwarte stippen. Wanneer je ver genoeg achteruit gaat, zie je dat de aparte zwarte stippen een foto vormen. Als je nu een foto van een roos hebt, en de wetenschappers kijken naar de zwarte stippen en analyseren elke zwarte stip, vertel mij dan eens: Als zij het hele plaatje niet zouden kunnen zien, zouden zij dan door naar elke zwarte stip te kijken ooit iets kunnen construeren wat het beeld van een roos vormt? Je kunt niet door naar de componenten te kijken, het totaal, het geheel zien.

 

Van fysieke naar psychologische behoeften
Dit is de benadering die democratische naties tot dusver hebben gehad ten aanzien van hun burgers: Je probeert naar de individuele componenten van een menselijk wezen te kijken, de materiële, fysieke componenten. Je kunt dit heel goed doen bij materiële behoeften. Je kunt het lichaam bekijken en wat dat nodig heeft als het om voeding en beweging gaat en daar kun je een hele lijst van maken. Wanneer het op psychologisch welzijn aankomt, kun je geen psychologisch welzijn bevorderen zonder naar het geheel te kijken, zonder het geheel te begrijpen van wat een menselijk wezen is en hoe dat functioneert.

Dit is iets wat jullie kunnen visualiseren, jullie kunnen de oproepen doen, namelijk dat de samenleving ontwaakt en zich realiseert dat de volgende stap voor de democratie is dat ze de mensen goed over zichzelf moeten laten voelen. Wij kunnen dit alleen maar wanneer we een wat we een meer holistische aanpak zouden kunnen noemen, hebben en menselijke wezens als meer beschouwen dan de componenten van hun fysieke brein. Als die omslag kan plaatsvinden, of liever wanneer die plaatsvindt, worden er heel veel perspectieven geopend om de samenleving opnieuw te laten definiëren wat het ware doel van een democratische samenleving is.

Om weer bij Saint Germain aan te sluiten en dat je het recht hebt om vrij van exploitatie te zijn, kun je zien dat juist de neiging om naar de details te kijken en het geheel te negeren, in feite iets is wat aan de mensen en de samenleving is opgedrongen door een kleine elite. Dit hoeven niet beslist slechte bedoelingen te zijn wanneer je naar de mensen kijkt, maar zij hebben maar een heel, heel beperkte visie. Tegelijkertijd hebben ze ook heel, heel veel hoogmoed en het gevoel dat zij het beter weten, omdat zij de intellectuele elite zijn die kunnen beslissen of God wel of niet bestaat. Daarom moet de samenleving zich volgens hen afkeren van elke vorm van religie en spiritualiteit en de maatschappij zou totaal materialistisch moeten worden, omdat de wereld zo in elkaar zit.

Zij hebben het gevoel dat zij in staat zijn namens de samenleving iets te beslissen en dus hoef je dan niet naar het feit te kijken dat er zich een intellectuele machtselite heeft gevormd. Hoewel er machtselites zijn die meer clandestiene intenties hebben, heeft de machtselite – oppervlakkig gezien – goede intenties. Een feit is dat die niet zo goed zijn, omdat zij het welzijn van alle mensen in die samenleving willen negeren om hun materialistische ideologie te bevorderen. Zij geven er niets om dat mensen ontevreden zijn, dat mensen depressief worden, dat er steeds meer psychologische problemen zijn, of dat mensen niet een goed gevoel over zichzelf hebben. Zij promoten hun materialistische idee zo fanatiek omdat zij niets geven om menselijke wezens, omdat het idee belangrijker is geworden dan het individu, zoals wij al hebben gezegd. Dit is een heel, heel verraderlijke vorm van uitbuiting.

 

Het materialisme is een uitbuitende ideologie
Wanneer een hele samenleving wordt gebaseerd op een idee, en wanneer dit idee belangrijker is dan het individu, of het nu de fysieke overleving van het individu of het psychologisch welzijn van het individu is, dan heb je een misbruikende, exploiterende samenleving. Dan wordt de bevolking misbruikt. Natuurlijk kun je begrijpen dat er samenlevingen waren waarin de bevolking naar Siberië werd gestuurd als zij het niet eens waren met de communistische ideologie; of als ze het niet eens waren met de ideologie van de nazi’s, dan werden ze naar een concentratiekamp gestuurd. Dit is een extremere vorm, maar mijn geliefden, realiseren jullie je niet dat de meeste mensen in democratische naties die beweren dat zij vrij zijn (en van het volk, door het volk en voor het volk), die mensen worden gegijzeld door een kleine intellectuele elite die fanatiek aan het idee van materialisme vasthoudt en het feit negeert dat die niet het welzijn van de bevolking bevordert. Die mensen zijn zo fanatiek dat zij in feite bereid zijn om het volk te exploiteren, om misbruik van het volk te maken, om een ideologie te promoten. Dit is heel erg misbruik en een democratische regering heeft de verantwoordelijkheid om haar burgers hiertegen te beschermen. Wanneer je dit gaat erkennen, kun je zien waarom het nodig is om opnieuw na te denken over de manier waarop wij de samenleving benaderen.

Je kunt je zelfs realiseren dat het niet een kwestie is van nadenken over wat we tot nu toe verkeerd hebben gedaan; het is een kwestie van beseffen dat de volgende logische stap in dit proces om het collectieve bewustzijn te verhogen, eruit bestaat dat het psychologische welzijn op een hoger niveau komt en dat te bevorderen, zoals Saint Germain heeft beschreven. Om de psychologie beter te kunnen begrijpen, moeten we de onwil van de materialistische wetenschap overwinnen om serieus het bewustzijn te bestuderen en serieus na te denken over hoe het bewustzijn niet alleen elk aspect van ons individuele leven beïnvloedt, maar ook hoe het collectieve bewustzijn de samenleving als geheel beïnvloedt. We moeten zelfs de mogelijkheid bestuderen dat het collectieve bewustzijn misschien het fysieke, materiële universum beïnvloedt.

 

De verborgen superstructuur
Dit zijn heel belangrijke onderwerpen, omdat de samenleving zich uit de huidige impasse kan bevrijden door een heel subtiele omslag in de manier van denken en ineens met sprongen vooruit gaat, ook op het gebied van de wetenschap. In de eerste plaats kan er vooruitgang worden geboekt op het gebied van de psychologie door te begrijpen wat voor wezens jullie zijn en wat er eigenlijk voor zorgt dat jullie een goed gevoel over jezelf hebben. Dit kan tot heel veel dingen leiden, maar ik wil graag dat jullie, de studenten van geascendeerde meesters, oproepen doen voor het besef dat er achter deze intellectuele machtselite die het materialisme wil promoten en achter de andere machtselites die macht of economische controle willen, altijd krachten uit de drie andere rijken zitten.

Achter dit alles zitten machtige demonen en gevallen wezens en wij willen graag dat jullie oproepen doen om ons te autoriseren in te grijpen om een beetje van die hele superstructuur die is opgebouwd, te binden en te verteren. Er is een heel, heel machtig collectief beest opgebouwd, wat helemaal tot Aristoteles teruggevoerd kan worden, tot het tijdperk van de katholieke kerk en het wetenschappelijke tijdperk, waardoor de mensen niet naar het geheel willen kijken. Het is een machtige groep demonen die proberen te voorkomen dat de mensen naar het geheel willen kijken, hetzij door hun geest ervoor af te sluiten of zich fanatiek te richten op het begrijpen van bepaalde details en te denken dat wij het geheel niet hoeven te begrijpen, of dat het te veel voor ons is om te begrijpen.

Zij proberen de mensen zover te krijgen dat zij zich op de materiële wereld richten, zodat zij nooit tijd hebben om een stapje achteruit te doen en de belangrijkere vragen te stellen, vragen te stellen zoals: “Waarom doen wij dit, waarom blijven we dit maar doen, ook als wij zien dat het niet werkt?” Zij proberen te voorkomen dat mensen het zelfs maar toegeven door te zeggen: “Nu hebben we dit een poosje gedaan, laten we nu eens een stapje achteruit doen en zien wat de consequenties eigenlijk zijn? Wat gebeurt er eigenlijk als gevolg van deze aanpak van de wetenschap en de realiteit? Zijn wij dichter gekomen bij het begrijpen van het universum door naar de details te kijken?”

 

Je openstellen voor wetenschappelijke vooruitgang
Als je eerlijk bent, geef je toe dat er geen beslissende vooruitgang op het gebied van de wetenschap is gekomen sinds de opkomst van de kwantummechanica en dit zou je moeten tonen dat de wetenschap zich op de verkeerde richting concentreert. Je kunt ook een stap terugdoen en zeggen: “Hebben we wel iets bereikt met betrekking tot het bevorderen van het welzijn en het geluk van allen door ons op details en technologie en de materiële wereld te richten?” Het is niet moeilijk om te zien dat dit niet zo is en zou er dus iets kunnen ontbreken aan onze aanpak?

Je ziet mijn geliefden, dat ik nu niet zeg dat de wetenschap er helemaal verkeerd aan doet door zich op details te richten. Ik zeg alleen maar dat je concentreren op details het Omega-aspect is van wetenschap bedrijven, en je concentreren op grotere structuren, je concentreren op het geheel, je concentreren op patronen, het Alpha-aspect is van wetenschap bedrijven. De duistere krachten en gevallen wezens zijn erin geslaagd om mensen het Alpha-aspect van de wetenschap te laten vergeten door te zeggen dat dit onder religie valt en alles wat je intuïtief krijgt, bijgeloof is, het kan niet bewezen worden.

Als je teruggaat naar mij analogie met de foto van de roos, door naar de aparte stippen te kijken, kun je niet bewijzen dat die een roos vormen. Door alleen naar subatomaire deeltjes te kijken, kun je niet bewijzen dat die een universum vormen. Maar je neemt met je bewustzijn waar dat er een universum bestaat. Er is een geheel, maar je kunt het niet bewijzen als je naar de details kijkt.

Alle mensen hebben het vermogen om naar het geheel te kijken en dit is eigenlijk de hele bedoeling van wetenschap bedrijven: niet ieder detail te begrijpen, maar het geheel te begrijpen. Je kunt het geheel niet begrijpen als je alleen de details bekijkt. Je moet er verder vanaf gaan staan, je moet je intuïtieve vermogens gebruiken om naar patronen te kijken, ze bij elkaar te leggen en het geheel te zien.

Nu kan je vermogen om naar het geheel te kijken ook door de gevallen wezens worden gemanipuleerd en dat proberen ze te doen door die ideologieën te maken. Wat is de bedoeling van de meeste ideologieën die je op deze wereld hebt gezien? Zij beweren allemaal dat zij een bepaalde allerhoogste waarheid zeggen over hoe het universum in elkaar zit. Dit is alleen maar propaganda. Dit heeft niets met de waarheid te maken. De bedoeling van de gevallen wezens is eigenlijk een foute theorie presenteren, een vals geheel, en dan te zeggen dat het universum zo zou moeten werken, zo zit het universum in elkaar en dan de mensen zover te krijgen dat zij zich op het idee concentreren in plaats van hun vaardigheid te gebruiken om te kijken hoe iets echt werkt. Werkt de economie zoals de kapitalisten zeggen, of zoals de communisten zeggen? Of werkt de economie heel anders? Dit geldt voor alles, mijn geliefden.

Wat er echt in de samenleving moet gebeuren, en wat zich al begint af te tekenen, is dat steeds meer mensen naar voren moeten treden en aan iets gaan twijfelen en dan te zeggen: “Waarom pakken wij iets aan door eerst een theorie te bedenken over hoe de wereld in elkaar zit en daarna te proberen om die theorie te bewijzen of te ontkrachten? Dit was misschien van nut in een tijd waarin wij primitievere wetenschappelijke middelen dan tegenwoordig hadden, maar tegenwoordig kunnen wij feitelijk een sprong maken door niet ons niet op de theorie te richten, maar door waar te nemen hoe iets eigenlijk werkt. Wij hoeven de details niet te observeren, wij kijken ook naar het geheel, naar het verband, naar het grotere plaatje.”

 

De tijd van ideologie is voorbij
Dit is een verschuiving die een paar van de meest geavanceerde wetenschappers al hebben gemaakt, maar steeds meer mensen – miljoenen mensen – komen eraan toe om dit te omarmen en te eisen dat dit niet alleen op wetenschappelijk gebied gebeurt, maar ook in de samenleving in het algemeen, zodat de samenlevingen beseffen dat de tijd van ideologie voorbij is. De tijd van theorieën hebben, is voorbij. De tijd van politieke partijen die zeggen dat de samenleving op die manier moet werken, is voorbij. Het is tijd om alleen maar te kijken naar: “Wie zijn wij? Hoe zitten wij in elkaar? Wat werkt voor ons? Wat geeft ons een goed gevoel? Wat maakt mensen gelukkig? Dan gaan wij onze samenleving daarop baseren. Niet op een mooie theorie over hoe wij in elkaar moeten zitten of hoe het universum moet werken.”

Dit zou een kwantumsprong zijn die verder gaat dan je de laatste duizenden jaren hebt gezien. Zelfs van de Griekse filosofen zou je kunnen zeggen dat zij in gedachten heel erg gevangenzaten in een theorie van hoe de wereld in elkaar steekt. Vele, vele filosofen door de eeuwen heen, veel politieke ideologieën, zitten gevangen in deze geneigdheid, die wij eigenlijk het bewustzijn van Satan noemen, om te denken dat je door naar de materiële wereld te kijken, gebaseerd op omstandigheden die je op de materiële wereld ziet, een theorie kunt bedenken over het universum in elkaar zit, inclusief of er een spirituele wereld bestaat. Als je zegt dat dit zo is, dan kun je ook een theorie verzinnen over hoe die spirituele wereld werkt.

Je zou kunnen zeggen dat wij jullie met onze leringen een andere theorie presenteren. Het verschil is dat wij jullie een theorie geven waarvan wij niet beweren dat het de absolute waarheid is, maar met de bedoeling om jullie bewustzijn te verhogen. Wij maken jullie er, op jullie huidige collectieve bewustzijnsniveau, van gewaar dat het niet mogelijk is om te begrijpen hoe de spirituele wereld werkt, omdat je nog in een lineair bewustzijn gevangenzit. De spirituele wereld is niet lineair en daarom kun je dit niet begrijpen met een lineair bewustzijn. Wij proberen jullie een inzicht te geven dat je kan helpen om je van dit hele bewustzijn van Satan te bevrijden die denkt dat je de huidige omstandigheden op de materiële wereld kunt gebruiken om de werking van het universum te verklaren.

Waarom is dit zo’n schadelijke theorie? Welnu, wat betreft de Gouden Eeuw, wat heeft Saint Germain op het oog? Dat is een Gouden Eeuw manifesteren waarin de materiële omstandigheden, de materiële welvaart, zoveel groter is dan wat jullie tegenwoordig hebben. Hoe kun je ooit die tijd manifesteren als je naar de huidige omstandigheden kijkt en denkt dat die omstandigheden kunnen verklaren hoe het universum in elkaar zit? Je moet beginnen met toegeven dat de huidige omstandigheden niet door God werden geschapen en niet door de natuurwetten zijn bepaald. Die zijn niet onvermijdelijk. Die zijn niet onoverkomelijk.

Die zijn door het collectieve bewustzijn geschapen. Door het collectieve bewustzijn te verhogen, kun je veel materiële omstandigheden veranderen waar je tegenwoordig van denkt dat je die niet kunt veranderen. Begrijpen jullie dat jullie, wanneer je het universum wilt verklaren op grond van de huidige omstandigheden, je geest afsluiten voor de visie die jou en de aarde uit de huidige omstandigheden zou kunnen halen en helpt om een betere tijd te creëren?

Hoe had je ooit de moderne tijd kunnen scheppen, als jij je er op had geconcentreerd dat de enige manier om een vorm van mechanisch werk te verrichten, alleen maar mogelijk is met behulp van een dier dat een ossenwagen trekt of rondloopt in een van die apparaten die een wiel laten draaien dat water pompt? Dat kon alleen maar omdat er een bewustzijnssprong was, waardoor een paar mensen bereid waren verder te kijken dan de huidige omstandigheden en te zeggen: “Er is iets beters mogelijk. Het is mogelijk om dit te verbeteren en een andere samenleving te scheppen.”

Hoe was het mogelijk dat mensen het vliegtuig uitvonden? Je neemt een vliegtuig, bekijkt alle componenten van het vliegtuig. Ze zijn allemaal zwaarder dan lucht. Niet een daarvan kan uit zichzelf vliegen, maar wanneer je alles in elkaar zet en naar het geheel kijkt, zie je dat er bepaalde omstandigheden zijn waardoor een vliegtuig dat enige tonnen weegt, de lucht in kan gaan. Dit is holistisch denken, geen details. Nogmaals, iemand heeft de sprong gemaakt en gezegd: “Het moet mogelijk zijn om te vliegen, zelfs met een apparaat dat zwaarder is dan lucht.”

Er zitten zoveel beperkingen in de geest van de mensen geprogrammeerd die verhinderen dat de Gouden Eeuw wordt gemanifesteerd om de eenvoudige reden dat de mensen niet eens kunnen accepteren dat het mogelijk is. Als je niet kunt accepteren dat iets mogelijk is, als een cruciaal aantal mensen dit niet kan accepteren, dan kan Saint Germain niet met die ideeën komen, vanwege de Wet van Vrije Wil, de Wet van Aannemelijke Ontkenning. Hij kan ze niet uitbrengen, hij kan de technologie niet geven die de samenleving op een hoger niveau brengt.

 

Het niet herkende potentieel van het bewustzijn
De waarheid is dat wanneer je begint te kijken naar wat er voor nodig is om ervoor te zorgen dat de mensen een goed gevoel over zichzelf hebben, je uitkomt bij het onderzoeken van de rol van bewustzijn en het potentieel dat bewustzijn heeft. Wanneer mensen eerlijk gaan kijken naar de mogelijkheden van het bewustzijn, kom je vroeg of laat tot het besef dat dit potentieel veel groter is dan iemand ooit gezien heeft. Je komt tot de conclusie dat het mogelijk is om het bewustzijn van een persoon naar een veel hoger niveau te voeren dan de meeste mensen tegenwoordig hebben. Je zult dan zelfs wetenschappelijk ontdekken dat er een systematisch proces bestaat waardoor de mensen hun bewustzijn op steeds hogere niveaus kunnen brengen.

Dit stelt je open voor het feit dat je dan kunt gaan beseffen dat wat je op den duur een goed gevoel geeft over jezelf, is dat je bezig met jezelf te actualiseren en een hogere bewustzijnsstaat te manifesteren. Maar wat je op korte termijn een goed gevoel geeft over jezelf, is iets heel eenvoudigs: dat je niet door een kracht van buitenaf wordt gemanipuleerd. Er zijn natuurlijk krachten in je innerlijk, namelijk je eigen ego. Het eerste niveau van besef dat moet komen, is dat de samenleving zich begint te realiseren dat de eerste vereiste om de mensen zich goed over zichzelf te laten voelen, is dat ze niet worden geëxploiteerd door een kracht van buitenaf. (Ik heb het nu niet alleen maar over een emotioneel gevoel, maar ook een gevoel op mentaal niveau en gevoelens op identiteitsniveau, te voelen dat jij vrede voelt, dat jij je tevreden voelt over wie je bent en over je leven.) Dit kan er natuurlijk voor zorgen dat men erkent dat wij, als wij om de ernstiger vormen van geestesziekte te verklaren, moeten toegeven dat er bepaalde energie is of wezens zijn die niet materieel zijn, maar toch de menselijke psyche kunnen beïnvloeden.

In het begin zullen wetenschappers het moeilijk vinden om hier woorden voor te vinden, maar zij kunnen wel geleidelijk aan een universele taal ontwikkelen om uit te leggen dat er bepaalde krachten zijn die niet in het materiële rijk leven, maar de mensen psychisch kunnen beïnvloeden en op diverse manifesteren kunnen manipuleren. Dit wordt het eerst ontdekt wanneer ze mentale ziekten, en de ernstiger gevallen van geestesziekte, gaan bekijken die alle worden veroorzaakt door de persoon die openstaat voor die krachten. Als de maatschappij dit eenmaal begint te herkennen, gaat ze ook toegeven dat wij, om geestesziekten te overwinnen, en ook de epidemische vormen van geestesziekte te overwinnen, moeten beginnen hiernaar te kijken en manieren te vinden om mensen te helpen ze te overwinnen en zichzelf ertegen te beschermen.

Nogmaals, dit kan een vergezochte ontwikkeling lijken, maar die is in feite heel realistisch, helemaal binnen de duur van wat er in een paar decennia kan gebeuren. Natuurlijk hebben veel mensen op de wereld, veel psychologen, veel werkers in de gezondheidszorg dit al herkend. Wij vragen jullie opnieuw om de oproepen te doen dat zij worden losgesneden, dat zij worden bemoedigd om naar voren te treden en te zeggen dat wij een nieuwe aanpak van mentale ziekten nodig hebben, omdat onze huidige benadering de mensen niet helpt.

Opnieuw, wat is het doel? Uit te vinden wat werkt. Uit te vinden wat de mensen helpt. Uit te vinden wat hen een beter gevoel over zichzelf en hun leven geeft. Dit is de allergrootste verantwoordelijkheid van een democratische samenleving en een democratische regeringsvorm. Het is de allergrootste verantwoordelijkheid van de mensen in een democratische samenleving om hun regering aansprakelijk te stellen, want wie doet dat anders? Je kan niet verwachten dat de regering zichzelf aansprakelijk stelt. Dit is de taak van de mensen of je nu een volksvertegenwoordiging hebt of een directe democratie.

 

Het belang van een conferentie
Mijn geliefden, ik ben me er heel erg van bewust dat de tijd doorgaat en dat jullie lichaam en chakra’s hun maximum bereiken van wat je in één zitting aankunt. Ik bedank jullie opnieuw, zoals wij allemaal doen, omdat jullie bereid zijn hier te zijn en de open deur te zijn voor onze uitgaven opdat wij nog krachtiger impulsen naar het collectieve bewustzijn kunnen zenden. Ik denk niet dat jullie verstandelijk echt het belang onderkennen van wat jullie aan het doen zijn, wanneer jullie op een conferentie bijeenkomen. Het is natuurlijk heel belangrijk wanneer jullie persoonlijk of in kleine groepjes met elkaar invocaties opzeggen en de leringen bestuderen. Maar wanneer jullie in een groep bij elkaar zijn, hoe groter die groep is, hoe groter de vermenigvuldigingsfactor is en hoe krachtiger de impuls wordt die wij door jullie kunnen uitzenden. En zoals altijd hebben jullie veel meer werk gedaan dan jullie je van bewust zijn en jullie hoeven ook niet alles bewust te begrijpen van wat je doet en alle gevolgen daarvan en te zien wat voor uitwerking het allemaal heeft.

Desondanks willen wij dat jullie iets heel, heel eenvoudigs begrijpen. Wij begrijpen heel goed dat jullie altijd te maken hebben met de onmiddellijke situatie, wanneer je geïncarneerd bent. Je hebt misschien psychologische problemen die je moet afhandelen, je kunt iets aan je fysieke lichaam mankeren, je hebt misschien problemen met je familiesituatie, problemen op het werk of met je financiële situatie. Julie hebben allemaal zorgen en dingen waarover je bezorgd bent, maar waarom zijn jullie studenten van geascendeerde meesters? Omdat jullie in staat zijn om je niet meer volledig met je materiële situatie te vereenzelvigen, zodat jullie beseften dat er meer in het leven zit. Jullie willen meer en daarom hebben jullie onze leringen gevonden en besloten om ze te gebruiken. Wij willen graag dat jullie begrijpen dat, hoewel je hier misschien een beetje moe zit, de consequenties van jullie hier aan het doen zijn, heel significant zijn. Wij willen jullie deze stimulans meegeven dat zelfs het spirituele pad bewandelen, je bewustzijn verhogen, een betekenis heeft die jullie eigen leven ontstijgt. Dit geeft je een ander perspectief op het pad, het geeft je een ander perspectief op je eigen leven, zodat jij je dagelijkse leven min of meer kunt depersonaliseren, je er niet zo mee te vereenzelvigen, er niet zo door in beslag te worden genomen.

 

De beslissing op het pad
Ik zeg je dat wij allemaal hebben gesproken over het oplossen van bepaalde psychologische problemen, wanneer het op het spirituele pad aankomt, maar er is ook een bepaald element in het boeken van spirituele vooruitgang dat van je vraagt om een beslissing te nemen. Je kunt die beslissing pas nemen wanneer je er klaar voor bent, maar wanneer je invocaties hebt opgezegd voor een bepaald probleem, wanneer jij je inzicht hebt verbeterd, kun je het punt bereiken waarop je eenvoudig moet beslissen dat jij geen aandacht meer aan dit probleem wilt schenken. In zo’n geval kan het je erg helpen om eigenlijk tegen jezelf te zeggen: “Maar ik ben niet geïncarneerd om alleen maar een materieel leven te leiden, ik ben hier om het bewustzijn van de planeet te verhogen. Ik wil niet dit specifieke probleem in de weg laten staan van mijn spirituele vooruitgang en het helpen van de geascendeerde meesters en daarom zal ik er niet meer aan denken en mij op andere dingen richten.”

Deze verschuiving kan vaak de allerlaatste stap zijn om een bepaald probleem op te lossen, omdat er altijd een element van je ego bij betrokken is, een bepaalde innerlijke geest, een bepaald element van het uiterlijke zelf, dat je voortdurend hierin vast wil houden, jezelf te zien als iemand die wordt gekenmerkt door een bepaald probleem. Het kan iets zijn wat in je verleden is gebeurd, het kan iets zijn wat nu gebeurt. Het kan ook iets zijn wat nog niet gebeurd is, maar wat je denkt dat er moet gebeuren. Dus je schept een zelf dat door dit probleem wordt gedefinieerd, en je kunt je decreten en invocaties opzeggen en de energie oplossen die dat zelf voedt. Je kunt meer inzicht krijgen in het mechanisme, maar je hebt nog steeds niet besloten om een stap terug te doen, naar dit zelf te kijken en dan te zeggen: “Nu zie ik dat er een heel zelf is geschapen dat mij aan dit probleem bindt en dat wil ik niet meer, ik heb het niet meer nodig en ik weiger eenvoudig om mijn aandacht en energie daaraan te besteden.” Dan kun je heel snel op het punt komen dat het gewoon vervaagt en niet meer aan je trekt. Je ontdekt dan dat jij een beter gevoel over jezelf krijgt als je dit beperkte zelf loslaat.

Ik laat je voelen hoe belangrijk jullie werk is om het je gemakkelijker te maken om al die kleine ikjes los te laten, je bent hier niet om een normaal leven te leiden. Je weet dat je niet gelukkig kunt zijn met een normaal leven. Jullie zijn hier om aan zelfactualisatie te werken, wat een ander woord voor Christusschap is. Jullie weten dat jullie op den duur alleen maar gelukkig kunnen zijn, je alleen maar voldaan kunnen voelen als je steeds hogere gradaties van Christusschap kunt manifesteren. Wat houdt het in om hogere gradaties van Christusschap te manifesteren? Welnu, dat houdt in dat je die kleinere ikjes laat sterven, zodat je Christus op het pad kunt volgen. Wie zijn leven wil geven om Christus’ wil, is het waard om een discipel van de Levende Christus te zijn en zelf de levende Christus te worden.

Met deze opmerkingen spreek ik nogmaals mijn dankbaarheid uit en ik prijs jullie, omdat jullie bijeen willen komen en voor jullie bereidheid om op zo’n open en vrije manier met elkaar om te gaan. Wij genieten er heel erg van om naar jullie te kijken en ons zelfs één met jullie te voelen, zoals wij dat altijd al doen, ook al voelen jullie dat niet altijd. Jullie kunnen, als je dat wilt, dat eenzijn met de geascendeerde meesters voelen. Als je het tijdens een conferentie kunt ervaren, kun je dat ook meenemen als je naar huis gaat en weten dat jullie niet worden beperkt door tijd en ruimte. Dat is de ware reden dat Jezus heeft gezegd: “Ik ben met je altijd, zelfs tot aan het einde van de wereld.” Niet omdat de wereld wordt vernietigd, maar opdat de wereld sneller naar een hoger niveau wordt gevoerd. Dan zullen wij natuurlijk ook op dat hogere niveau bij je zijn.