Het Leger bezien vanuit het boeddhische Standpunt

ONDERWERPEN: De demonen die achter het militair-industriële complex zitten – Waarom oorlog nooit geoorloofd is – Oorlogen vernietigen het potentieel van mensen – Oorlogen hebben nog nooit een goed doel gehad – Duistere krachten achter het leger – Krachten die tegen hereniging zijn – Het potentieel tot dramatische veranderingen – De agenda om menselijke wezens te vernietigen – Het leger wordt gebaseerd op haat voor de Moeder – Een evenwichtige kijk op het leger

Geascendeerde Meester Maraytaii, 6 mei 2017 – Seoel, Korea

 

IK BEN de Boeddha, Maraytaii is mijn naam. Omdat het pad van de Boeddha openstaat voor mannen en vrouwen die geïncarneerd zijn, kun je natuurlijk als je eenmaal geascendeerde meester bent, je bewustzijn blijven verhogen tot je het niveau van Boeddhaschap bereikt. Ik zou je echter willen waarschuwen, dat hoewel wij ons presenteren als mannelijke en vrouwelijke meesters, je het concept van mannen en vrouwen transcendeert dat jullie op aarde hebben, wanneer je ascendeert.

Dus je moet niet denken dat je die aardse concepten op ons kunt projecteren, want wij zitten lang niet zo vast in de rollen die op aarde voor mannen en vrouwen gelden. We zijn veel flexibeler en kunnen het uiterlijk aannemen dat geschikt is voor een specifiek doel.

Wij wisselen meestal niet tussen mannelijke en vrouwelijke rollen om te vermijden dat jullie in de war raken, maar bij de vele taken die wij uitvoeren in het geascendeerde rijk nemen wij natuurlijk het uiterlijk aan, concentreren ons Wezen, dat voor de taak nodig is.

De demonen die achter het militair-industriële complex zitten
Ik wil vandaag met jullie een aspect van de samenleving bespreken die een grote hindernis voor de vooruitgang en transcendentie in bijna iedere natie op aarde vormt. Mijn verhandeling is natuurlijk heel relevant voor de situatie in Noord- en Zuid-Korea, maar het geldt in feite ook voor elke andere natie op aarde.

Ik wil jullie bewust maken van de rol van het leger en de bedrijven die winst maken door militaire benodigdheden te leveren. Dit wordt soms het militair-industriële complex genoemd.

Als je naar de wereldgeschiedenis kijkt, zie je dat het leger in veel gevallen een coup beraamt om de regering over te nemen. Dit is zelfs in een aantal democratische naties gebeurd, zoals je ook hier in Zuid-Korea hebt gezien. In de meeste gevallen waar dit is gebeurd, heeft het leger een heel conservatieve rol gespeeld, met andere woorden, ze zijn tegen belangrijke veranderingen in de samenleving die de macht zou verdelen. Dus in de meeste gevallen verdedigt het leger niet het volk, maar de machtselite. Hier kunnen jullie natuurlijk oproepen voor doen, zodat dit niet in jullie natie gebeurt. Er is vooral hier in Korea behoefte aan zulke oproepen.

Stel je voor dat de situatie zo is dat het regime in Noord-Korea is ingestort. Je moet dan het probleem aanpakken van hoe je de twee Koreas herenigt. Beseffen jullie wel dat een van de grootste moeilijkheden in zo’n scenario is dat zowel Noord- als Zuid-Korea een heel groot leger heeft? Zij hebben allebei bedrijven of in ieder geval instituties die produceren en leveren wat het leger nodig heeft, zoals wapens, uniformen, voedsel, beschutting en onderdak, en andere zaken. Als Korea herenigd zou worden, zou het leger en het militair-industriële complex van Noord-Korea gemakkelijk ouderwets kunnen worden gevonden. Is het in Zuid-Korea ook nodig om zo’n groot leger te hebben, als je niet te maken krijgt met een bedreiging van de grens in het noorden?

Zoals Moeder Maria zo goed heeft verwoord in haar boek over het stoppen van oorlogen, zal alles wat menselijke wezens doen, alles wat zij ondernemen en waar de aandacht van veel mensen naar toe wordt getrokken, een collectieve entiteit creëren. Als die steeds meer energie wordt gevoed, kan die op den duur een fase bereiken die wij demon noemen, een wezen dat heel agressief probeert om zijn eigen bestaan veilig te stellen.

Hoe werd die demon geschapen? Doordat de mensen hun energie in een bepaalde op angst gebaseerde matrix hebben gegoten. Hoe kan die demon zijn bestaan in stand houden? Alleen als hij de mensen zover krijgt dat zij hun energie in die op angst gebaseerde matrix blijven gieten, die de demon in de eerste plaats heeft geschapen. Het leger als institutie bestaat al heel lang in de geschiedenis, maar ik wil mij vooral richten op het feit dat sinds er natiestaten (naties met een duidelijk identiteitsgevoel) zijn, die naties in de meeste gevallen een leger hebben.

Er zijn naties waar het bestaan van een militaire macht al vele eeuwen bestaat en daaraan kun je zien dat de mensen hier veel energie aan hebben besteed gedurende heel lange tijd. Daarom moet je herkennen dat elk land dat al lang een leger heeft, een aantal heel machtige demonen heeft geschapen die hun bestaan aan het leger te danken hebben en de energie die de mensen eraan hebben besteed. Nu, er zijn veel, veel mensen op aarde die ermee zijn opgegroeid om het gewoon te vinden om militairen te hebben, een leger te hebben; je moet je tegen aanvallen kunnen verdedigen.

 

Waarom oorlog nooit geoorloofd is
Welnu, mijn geliefden, natuurlijk zijn er bepaalde periodes in de geschiedenis van de aarde geweest dat bepaalde volken of bepaalde naties heel agressief hun macht naar andere naties hebben uitgebreid door ze met een leger te veroveren. Daarom zou je kunnen zeggen dat een natie om te overleven een leger nodig heeft om zo’n aanval af te houden of zelfs tegen te houden als dat gebeurde. Ik probeer helemaal geen ideaalbeeld van het leger te scheppen en te zeggen dat het ooit nodig was vanuit praktische oogpunten. Ik wil echter wel een niveau hoger gaan om erover na te denken of een leger echt noodzakelijk is, anders kun je de dynamiek rondom een leger eenvoudig pas begrijpen als je de leringen begrijpt die wij hebben gegeven over gevallen wezens.

Zoals Moeder Maria in haar boek uitlegt en wij al vaker hebben uitgelegd, is oorlog niet een natuurlijk voorkomend fenomeen op een planeet. Oorlog is een uitvinding van de gevallen wezens en de ware bedoeling van oorlog is in feite niet om mensen te veroveren, om grondgebied te vergroten of het systeem uit te breiden. Je denkt misschien dat het doel van het communisme was de hele wereld veroveren en er een communistische wereld van maken, maar dat was niet de echte oorzaak van de communistische agressie. De ware oorzaak van oorlog zoals die werd bedacht door de gevallen wezens bestond maar uit één ding: vernietiging. Er bestaat helemaal geen positief, constructief, doel voor oorlog, dat is er nooit geweest en dat zal er ook nooit komen.

Dit betekent dat oorlogen nooit gerechtvaardigd zijn – nooit geoorloofd zijn – als je de situatie bekijkt vanuit het spirituele standpunt. Vanuit het menselijke standpunt, het directere, praktische, standpunt zou je kunnen zeggen dat oorlogen geoorloofd zijn. Ik zou een onderscheid willen maken, een heel duidelijk onderscheid, tussen die tijdelijke, op een situatie gebaseerde rechtvaardiging die menselijke wezens vaststellen op grond van de omstandigheden op deze wereld. Ik wil graag dat jullie die spirituele studenten zijn, je ervan bewust zijn dat er een hoger perspectief bestaat, het perspectief van de geascendeerde meesters, en volgens hen is oorlog nooit geoorloofd.

Als je naar de menselijke situatie, een historische situatie op aarde kijkt, zou je kunnen vragen: “Wel, was het niet geoorloofd dat de zogenaamd vrije wereld het nazisme in de Tweede Wereldoorlog versloeg? Was het niet geoorloofd om de verspreiding van het communisme tegen te houden, zodat de hele wereld niet door de Sovjet-Unie of andere communistische staten werd overgenomen?” Mijn geliefden, de schokkende waarheid op het boeddhische niveau is dat dit niet geoorloofd is vanuit het geascendeerde standpunt.

Je zegt misschien dat het onvermijdelijk was vanwege de staat van het collectieve bewustzijn. Het was misschien zelfs nodig om die dualistische bewustzijnsstaat uit te vergroten, zodat de mensen misschien gaan zien hoe futiel die is. Niettemin kun je het niet zo opvatten (en nu moet je heel goed luisteren) je kunt het niet zo opvatten dat de geascendeerde meesters op wat voor manier ook vonden dat die oorlogen geoorloofd waren vanuit ons standpunt bezien. De reden is dat wij geen dualistische wezens zijn.

Ik besef heel goed dat veel studenten van ons, vooral in de vorige decennia, op ons hebben geprojecteerd dat wij op dezelfde dualistische manier redeneren als zij zelf in gedachten doen, maar wij hebben die mening nooit gedeeld. Hoe jij je ook over ons voelt en wat je ook op ons projecteert, wij kennen de dualistische dynamiek die de gevallen wezens hebben geschapen heel goed.

 

Oorlogen vernietigen het potentieel van mensen
Wij weten heel goed dat de bedoeling van oorlogen vernietiging is. Niet alleen de vernietiging van de fysieke omgeving, of een natie, of een planeet, maar vernietiging van menselijke wezens; de vernietiging van hun potentieel om hun bewustzijn te verhogen naar het niveau van Christusschap en Boeddhaschap. Mijn geliefden, is er ooit iets geweest wat een grotere destructieve invloed op het vermogen van de mensen heeft gehad om het spirituele pad te volgen dan die reusachtige oorlogen die je de vorige eeuw hebt gezien?

Kijk eens hoeveel mensen er veel te vroeg werden gedood. Kijk eens hoeveel mensen er werden verdreven. Kijk eens hoe van veel mensen hun energie en aandacht werd verteerd door die oorlogen. Je ziet toch wel dat de bedoeling van een oorlog nooit is wat er beweerd wordt op oppervlakkig niveau. De Tweede Wereldoorlog was niet een gevecht van het goede aan de ene en het kwade aan de andere kant. Die was het resultaat van manipulaties door de gevallen wezens die ervoor hebben gezorgd dat menselijke wezens in twee dualistische extremen zijn gepolariseerd, waardoor de gevallen wezens hen zo konden manipuleerden dat zij elkaar probeerden te vernietigen. De gevallen wezens hebben dit steeds weer opnieuw, en opnieuw, op deze planeet gedaan.

 

Oorlogen hebben nog nooit een goed doel gehad
Ik vertel je nu dat er nog nooit een goede of constructieve bedoeling voor oorlog is geweest. Dit betekent dat het nooit een grote noodzaak is om een leger te hebben. Het is geen natuurlijke situatie dat een natie een leger heeft om het te kunnen overleven, het is een kunstmatige situatie die door de gevallen wezens is geschapen.

Wat betekent dat? Het betekent dat het hele bewustzijn dat achter gewapende strijdkrachten zit, op angst wordt gebaseerd. Als je geen angst zou hebben, dan had je geen leger nodig. Je kunt geen leger op de been brengen als er geen angst is. Je zegt misschien: “Maar hoe zit het dan met die wereldrijken die een leger hebben gevormd om anderen aan te vallen en niet om zich te verdedigen?” Zelfs dan bestaat er angst. Je kunt je niet bezig houden met agressie tegen andere menselijke wezens, je kunt je niet bezighouden met het doden van andere menselijke wezens, tenzij je daartoe wordt gedreven door angst.

Je kunt het excuus hebben dat je de beschaving wilt uitbreiden of het communisme verspreiden, of vrijheid en democratie verspreiden door middel van een oorlog, maar achter die motivatie zit altijd een op angst gebaseerd motief. Jouw denken wordt overgenomen door angst – daarom bewapen jij je. Of je wapen nu tot doel heeft om te veroveren of om te verdedigen, het komt altijd voort uit angst.

Mijn geliefden, alles wat menselijke wezens doen vanuit een op angst gebaseerd bewustzijn, zal zulke entiteiten en demonen creëren en die zullen op den duur zo machtig worden dat zij heel gemakkelijk individuele personen kunnen overweldigen, zij kunnen groepen mensen overweldigen en zij kunnen zelfs hele naties overweldigen. Wat heeft voor de agressie in de Sovjet-Unie tegen niet-communistische staten gezorgd? Dat was angst. Wanneer je toegeeft, in ieder geval onbewust, dat jullie hele ideologie wordt gebaseerd op angst (omdat het communisme natuurlijk een op angst gebaseerde ideologie is) dan voel je natuurlijk onvermijdelijk de behoefte om jouw ideologie over alle naties te verspreiden, omdat je wordt bedreigd door het bestaan van naties die jouw ideologie niet erkennen. Je voelt angst omdat jouw ideologie misschien wel fout kan zijn en dat die andere mensen hem daarom niet willen. Om je angst te overwinnen, wil je alle anderen dwingen om jouw ideologie te accepteren.

Waarom moesten de communistische strijdkrachten absoluut heel Korea overwinnen? Omdat zij niet konden leven met het feit dat een aantal mensen in Korea hun ideologie niet omarmden. Dus je ziet dat er altijd een dynamiek bestaat die op angst wordt gebaseerd. Wanneer je een gewapende macht hebt, moet je een vijand hebben om tegen te strijden. Waarom zou je er anders een nodig hebben en waarom zouden de mensen dan belasting betalen om de strijdkrachten te steunen?

 

Duistere krachten achter het leger
In de meerderheid van de gevallen heeft een natie een leger dat wordt betaald door belasting bij de mensen te heffen. Hoe krijg je de mensen dan zover dat zij die belastingen betalen, vooral in een democratie waarin niemand hen kan dwingen? Nu, dat doe je door de op angst gebaseerde denkwijze in stand te houden, zodat de mensen zo bang worden dat zij denken dat het nodig is om de strijdkrachten in stand te houden. Zie je dat de demonen hier achter zitten die zich helemaal niet druk maken om de mensen, maar alleen hun eigen bestaan veilig willen stellen? Het gaat zelfs nog verder, achter dit alles zitten gevallen wezens die zich ook niet druk maken om mensen, maar zij maken zich alleen zorgen over hun eigen macht over de bevolking op de aarde en die iedereen willen die zich niet aan die macht onderwerpt. Er zijn zelfs een paar gevallen wezens die zich in de eerste plaats helemaal geen zorgen maken over macht;, zij zich concentreren op vernietiging en niets anders. Achter elk leger op aarde zit een conglomeraat van krachten. Collectieve entiteiten, dit zijn de sterkere demonen en dan zijn er ook nog de gevallen wezens.

De mensen in het leger hoeven niet per se gevallen wezens te zijn. Maar hun gedachten worden zo beheerst door het bewustzijn en de doctrines, de militaire doctrines, die de gevallen wezens hebben gemaakt dat zij niet erg helder kunnen denken, persoonlijk kunnen nadenken en onafhankelijk kunnen nadenken. Ik vertel je nu dus dat wij hebben gesproken over dit onnatuurlijke selectieproces, waardoor het systeem degenen eruit filtert die het niet eens zijn met de basisfilosofie van het systeem. De strijdkrachten van een natie is precies zo’n gesloten systeem en daarom wordt iedereen eruit gefilterd die het vermogen bezit om aan het systeem te twijfelen.

Je begrijpt dat je, wanneer je een paar van de strijdmachten op de wereld bekijkt, dat het krijgsmacht in de Verenigde Staten bijvoorbeeld nog voor een groot deel vastzit in wat men de denkwijze van de Koude Oorlog heeft genoemd. Toen de Sovjet-Unie instortte en toen het er (in ieder geval een poosje) op leek dat Rusland niet meer de militaire bedreiging zou vormen zoals tijdens de Koude Oorlog, veel mensen in het leger in de Verenigde Staten, in het industriële complex en in de politieke arena een soort afkickverschijnselen kregen, net als bij een drugsverslaafde die niet meer aan drugs kan komen. Zij wisten niet wat zij met zichzelf aan moesten, nu het erop leek dat zij geen duidelijke vijand meer hadden waar zij tegen moesten strijden. Je ziet dat veel van die mensen een zucht van verlichting sloegen toen Vladimir Poetin schijnbaar de rol op zich nam om Rusland weer een bedreiging te laten vormen waar de legers van het westen zich tegen moesten beschermen.

 

Krachten die tegen hereniging zijn
Diezelfde dynamiek zie je hier in Korea waar veel mensen in het leger zitten die zo gevangenzitten in de denkwijze die door de oorlog werd gevormd en sinds de oorlog is voortgezet, dat zij de mogelijkheid van een hereniging niet kunnen, niet willen, overwegen. Hun denkwijze is slechts op één ding gericht en dat is tegen het leger van Noord-Korea vechten.

Natuurlijk zie je in Noord-Korea ook veel mensen in het leger die er zelfs niet eens over willen nadenken om zich over te geven en een hereniging toe te staan. Hun hele denkwijze is gericht op het vechten tegen Zuid-Korea. Je ziet hetzelfde bij de mensen die het leger van Amerika in Zuid-Korea vertegenwoordigen. Zij concentreren zich ook op het strijden tegen Noord-Korea. De grote industriële corporaties die de benodigdheden voor het leger produceren en leveren, willen ook niet serieus over een hereniging nadenken.

Er zijn krachten in Amerika die, zoals wij de vorige keer hebben gezegd, winst maken door militaire uitrustingen aan Zuid-Korea te verkopen en er zijn ook gewapende strijdkrachten die bestaan, omdat zij klaarstaan om tegen Noord-Korea te vechten en zij willen ook geen hereniging. Er zijn politici in de Verenigde Staten die geen hereniging willen, omdat zij de dualistische denkwijze willen behouden dat Amerika de vrijheid en democratie moet garanderen door altijd klaar te staan om een vijand te bestrijden, in het echt of in de verbeelding – meestal in de verbeelding, mijn geliefden.

Je ziet opnieuw dat er in de politieke arena in Zuid-Korea mensen zijn die niet over hereniging willen nadenken. Ook in Noord-Korea willen ze er niet over nadenken. Wat kunnen jullie doen, waar wel kans van slagen heeft, is de oproepen te doen om die demonen en collectieve entiteiten te binden en te verteren die het denken van de mensen hebben overgenomen en het de mensen onmogelijk maken om opnieuw over de status-quo na te denken, om zelfs de status-quo te betwijfelen en te zeggen: “Moeten wij deze situatie wel voortzetten, deze situatie tot in het oneindige laten bestaan? Is er ook een alternatief? Kun je hier ook anders naar kijken?”

 

Het potentieel tot dramatische veranderingen
Zoals ik begonnen ben te zeggen, als het regime in het noorden zou instorten, als er een reëel potentieel bestond voor de hereniging van de twee Koreas, dan zou het grootste obstakel worden gevormd door de strijdkrachten in zowel Noord- als Zuid-Korea, samen met het industriële complex dat hen ondersteunt. Zij zouden geen hereniging willen om de eenvoudige reden dat het hun reden om te bestaan zou vernietigen en zij geen winst meer zouden maken.

Dit zijn natuurlijk de demonen die door de mensen heen werken en de gevallen wezens die niet de mogelijkheid willen verliezen om alles te vernietigen als er een oorlog zou komen. Wanneer je dit weet, hoef jij je niet ontmoedigd te voelen, je hoeft niet bang te zijn. Je moet iets heel, heel eenvoudigs herkennen: Het is waar dat er mensen zijn geïncarneerd die veel weerstand voelen tegen veranderingen, maar die weerstand tegen veranderingen ontstaat in de eerste plaats doordat het denken van die mensen is overgenomen door de demonen of de mensen die door de gevallen wezens zijn bedrogen.

Wij, de geascendeerde meesters, respecteren de Wet van Vrije Wil. Er zit een limiet aan wat wij kunnen doen in het fysieke octaaf, maar er zit geen limiet aan wat wij kunnen doen in de emotionele, mentale en identiteitsrijken. De enige limiet is dat wij het gezag moeten krijgen van iemand die is geïncarneerd die zich hiervan bewust is en bereid is om de oproepen te doen. Wanneer jullie de oproepen doen, kunnen wij tussenbeide komen en die demonen binden en verteren. Wanneer wij dat doen, zullen er mensen zijn die daar op reageren, omdat hun gedachten ineens worden bevrijd van die sluier die erover heen is gelegd. Ineens zullen de mensen wakker worden, zoals wij al heel vaak hebben gezegd, en het zal voor hen evident zijn dat ze op een andere manier naar oude problemen kunnen kijken. Ineens zullen een paar mensen betwijfelen of zij wel het standpunt moeten innemen dat zij tot dusver hebben ingenomen of dat er misschien wel een betere benadering mogelijk is.

Wij hebben het hier al eerder over gehad: dat een eerste stap meer openheid voor de regering van Noord-Korea zou kunnen vormen, de bereidheid om de dialoog aan te gaan en energie uit te wisselen van bedrijven. Daarnaast is het heel goed mogelijk dat de mensen, wanneer het denken van de mensen is bevrijd van de sluier van de duistere krachten, de mensen die het potentieel hebben en die in de maatschappij in de positie zijn, opeens aan de status-quo gaan twijfelen die erop nu al zoveel decennia op het schiereiland Korea bestaat. Zij beginnen te onderzoeken of je hier op een andere manier mee om kunt gaan en ik kan je wel vertellen dat het potentieel bestaat dat er heel snelle en heel dramatische veranderingen komen.

Ik zeg nu niet dat dit potentieel er komt, want de vrije wil is altijd vrij en de vrije wil kan nooit worden voorspeld door waarschijnlijkheden. Maar het is heel waarschijnlijk dat de situatie op een fundamentele manier verandert, zodat het denken van voldoende mensen van de dualistische wijze van denken wordt bevrijd. Daardoor kunnen zij openstaan voor nieuwe ideeën die wij, de geascendeerde meesters, van ons niveau willen uitgeven. Wij weten dat jullie geest openstaat, maar jullie zitten niet in een positie in de samenleving dat jullie die beslissingen kunnen uitvoeren en daarom moeten jullie de oproepen doen dat de mensen die wel in die positie zijn, ook hun denken openen voor een andere, non-dualistische kijk op de situatie.

 

De agenda om menselijke wezens te vernietigen
Welnu mijn geliefden, hoewel dit een lange verhandeling is, heb ik nog één onderwerp dat ik onder jullie aandacht wil brengen. Ik vertegenwoordig het Moederaspect van God, van het Goddelijke. Wij hebben vroeger al eens een fenomeen besproken dat haat voor de Moeder heet. Van zichzelf bewuste wezens, medescheppers, ervaren zulke zware consequenties in het fysieke rijk dat zij heel erg kwaad op het moederrijk worden. Dit komt, omdat zij vergeten dat het moederrijk alleen maar naar menselijke wezens kan reflecteren wat zij zelf op het Ma-terlicht projecteren. Zij vergeten dat zij de consequenties zelf hebben gemaakt, of ze zijn in ieder geval collectief geschapen door de mensheid. Zij hebben het gevoel dat de Moeder hen op een onrechtvaardige manier dwingt om die heel zware en langdurige consequenties te ervaren.

Haat voor de Moeder kan vele vormen aannemen, maar de meest extreme vorm van haat is dat je bereid bent andere menselijke wezens te doden. Als je een boeddhistische achtergrond hebt, zeg je misschien dat het niet alleen om mensen gaat, gaat het ook niet om het doden van alle schepsels die iets kunnen voelen? Welnu, dit is een gevoelig onderwerp. Als je het globaal bekijkt, een algemeen standpunt inneemt, dan zie je natuurlijk dat er, als deze planeet verder in de Gouden Eeuw komt, een moment zal komen waarop het niet nodig is om een ander schepsel te doden, menselijk of dierlijk. Dit zorgt er wel voor dat een substantieel deel van de diersoorten die tegenwoordig bestaan, gewoon moet verdwijnen.

Ik probeer niet te zeggen dat je niet een mug mag doodslaan, want in de Gouden Eeuw, naarmate we verder die kant opgaan (wat een kwestie is van een heel lange tijd), zijn er geen muggen op de planeet of andere van dat soort dieren meer. Ik wil hier alleen maar mee zeggen dat wij door de huidige situatie op aarde, ons niet in de eerste plaats bezighouden met het doden van dieren. Het onderwerp waar ik de aandacht op wil vestigen, is het doden van mensen.

Jullie begrijpen dat de gevallen wezens de vernietiging van menselijke wezens op hun agenda hebben staan. De reden is heel eenvoudig. Een menselijk wezen is het enige wezen op aarde dat het potentieel heeft om Christusschap en Boeddhaschap te bereiken. Wanneer jij je potentieel om Christusschap te bereiken gebruikt, vorm jij een bedreiging voor de gevallen wezens, voor hun macht over de planeet en hun overleving, zelfs voor hun bestaan. Dit willen zij voorkomen en daarom willen zij graag iedereen doden die Christusschap manifesteert. Om dit te bereiken zijn zij bereid om grote aantallen mensen te doden.

Jullie kennen het verhaal, hoewel het een mythe is, dat toen Jezus werd geboren, Koning Herodes alle mannelijke baby’s wilde doden om de ene Levende Christus te doden. Dit is de houding van de gevallen wezens. Dit is een van de belangrijkste motivaties voor oorlogen. Zij willen iedereen doden die het Christuspotentieel bezit door zoveel mogelijk mensen te doden.

Er zijn natuurlijk ook gevallen wezens die alleen maar vernietiging op hun agenda hebben staan en zij willen alleen maar zoveel mogelijk mensen doden. Christuswezen of niet, want de demonen kunnen altijd energie aan mensen onttrekken, wanneer die met geweld worden gedood. De meest efficiënte manier om energie aan mensen te onttrekken is dat er twee groepen mensen, twee naties, oorlog tegen elkaar gaan voeren die alles vernietigt. Mijn geliefden, ik wil graag dat jullie nu begrijpen dat het doden van een menselijk wezen een extreme uitvergroting is van de haat tegen de Moeder.

 

Het leger wordt gebaseerd op haat voor de Moeder
Wat is de hele bedoeling van een leger? Is dat niet menselijke wezens doden? Begrijpen jullie mijn geliefden, dat die hele denkwijze die een leger in het leven roept, de behoefte, het verlangen, de bereidheid is om menselijke wezens te doden? Als je naar de mensen in het leger, de mensen in het politieke establishment die het leger steunen, de mensen in het industriële complex dat het leger steunt, kijkt dan zie je dat de geest van die mensen uit een heel kenmerkende dynamiek bestaat.

Als je die mensen als persoon bekijkt, wanneer zij iets doen, bijvoorbeeld voor anderen of zelfs privé, in hun gezin, zou je kunnen zeggen dat het heel normale mensen zijn. Een paar van hen kunnen heel aardig zijn, een paar kunnen zelfs wel heel goede bedoelingen hebben, heel idealistisch zijn, heel erg toegewijd aan hun taak zoals zij dat zien. Maar als je dieper in hun psyche kijkt, zie je dat zij allemaal een bepaald mechanisme hebben. Wij zouden dat een implantaat kunnen noemen, dat daar door de gevallen wezens is geplaatst. Dit mechanisme betekent niet dat die mensen psychopaten zijn, dat zij mensen zonder aanzien des persoons doden. Het betekent wel dat wanneer er een situatie ontstaat waarin hun leger hen oproept om een bepaalde daad te verrichten, zij bereid zijn om te doden en zonder aanzien des persoons te doden. Als ze eenmaal hebben vastgesteld wie de vijand is, zullen ze alles doen wat zij maar kunnen, wat zij maar nodig achten, om die vijand te verslaan. Om dat doel te bereiken, zijn zij bereid om grote aantallen mensen die de vijand vormen te doden, maar zij zijn ook bereid om grote aantallen van hun eigen soldaten op te offeren.

Nogmaals, luister goed naar wat ik zeg. Ik zeg niet dat die mensen slecht of kwaadaardig zijn. Ik zeg niet dat het gevallen wezens zijn die zijn geïncarneerd, hoewel een aantal mensen in het leger, in het politieke establishment, in het industriële establishment, wel gevallen wezens zijn. Ik zeg dat er vele, vele mensen zijn die ervoor hebben gekozen om bij het leger te gaan en een belangrijke positie in het leger hebben, juist omdat zij dit mechanisme bezitten, waardoor zij geloven dat het onder bepaalde omstandigheden geoorloofd is om te doden.

Zij vinden dat zo geoorloofd dat zij niet eens hoeven na te denken over wat zij doen. Zij hoeven niet toe te geven dat zij in feite levende menselijke wezens doden, personen net als zij en hun eigen kinderen. Zij zijn bereid om te denken dat de vijand geen menselijk wezen is en ook hun eigen soldaten als niet-menselijk beschouwen. Zij kunnen zelfs de burgers onder de vijand wel als niet-menselijk beschouwen. Zij kunnen zelfs hun eigen burgers wel als niet-menselijk beschouwen en ze accepteren dat er wat bijkomende schade, zoals zij het noemen, zal zijn als je oorlog voert en dat je niet altijd kunt voorkomen dat er ook burgers worden gedood.

Dit is de extreme uitkomst van de haat voor de Moeder, omdat je denkt dat het geoorloofd is om menselijke wezens te doden, omdat jij ze niet als mensen ziet. Dit bewustzijn zit zo diep geworteld in de strijdkrachten van de wereld en de industrieën en politici die hen steunen, dat in principe niemand daaraan wil twijfelen.

Er zijn natuurlijk mensen in samenlevingen in veel democratische naties, die door de decennia heen bereid waren om aan het leger te twijfelen, er zelfs tegen te demonstreren, maar je ziet vaak dat die mensen helemaal het tegenovergestelde zeiden. Zij slaan door naar een onevenwichtig uiterste en zij nemen tamelijk extreme pacifistische posities in die gewoon de tegenovergestelde dualistische polariteit zijn van de denkwijze die het leger heeft.

 

Een evenwichtige kijk op het leger
Wij vragen van jullie om in de eerste plaats de oproepen te doen om alle demonen die achter deze denkwijze zitten, te binden en te verteren maar ook dat de mensen wakker worden die in staat zijn om een middenweg te vinden. Nogmaals, zoals wij eerder hebben gezegd, er zijn jonge mensen die wij hebben laten incarneren, omdat zij het potentieel hebben om deze dynamiek te betwijfelen, om hun mening te geven en te zeggen dat je hier op een evenwichtige manier naar kunt kijken. Zij hebben het potentieel om een discussie in de samenleving op gang te brengen die niet door extreme standpunten wordt gedomineerd die blindelings het leger willen verdedigen, die blindelings het leger willen aanvallen.

Er bestaat een middenweg, waarop je een bewustere discussie kunt hebben over de rol van het leger, de noodzaak om de huidige situatie voort te zetten. Je kunt dan beginnen openheid te scheppen, omdat je oplossingen kunt vinden die er daarvoor niet waren. Begrijpen jullie dat wanneer een debat gepolariseerd wordt tussen twee uitersten, het dan lijkt of zij moeten kiezen tussen totale steun aan het leger of totale afschaffing van het leger. Maar er is ook altijd een beter standpunt, omdat je naar een nieuwe manier kunt zoeken om die hele dynamiek te bekijken en dan ineens perspectieven, oplossingen, te zien die niemand nog had gezien.

Je ziet dat de truc is dat de gevallen wezens een discussie polariseren om ervoor te zorgen dat de mensen zich in twee groepen splitsen. De ene groep is gericht op de ene dualistische polariteit, de andere op de andere. Er is niemand die ertussenin zit, die nog iets anders kan zien dan die twee polariteiten. Je ziet soms, of tamelijk vaak, dat er in de samenleving over iets wordt gedebatteerd en dat er nauwelijks iemand verder kijkt dan de dualistische polariteiten, bijna niemand kan andere perspectieven, andere oplossingen, vinden. Wij vragen jullie om hier oproepen voor te doen, zodat steeds meer mensen beginnen te begrijpen dat er eigenlijk wel alternatieven zijn.

Natuurlijk is het in Zuid-Korea niet praktisch om het leger nu af te schaffen. Natuurlijk is het niet praktisch, maar het zou wel mogelijk zijn dat Zuid-Korea begint te bespreken of er ook een andere manier is om met die hele situatie van de splitsing tussen Noord- en Zuid-Korea om te gaan. Zouden we misschien een manier kunnen bedenken om de Noord-Koreanen zo te beduvelen dat zij zich minder bedreigd voelen door ons leger? Zouden we misschien een andere manier kunnen bedenken om onze samenleving te bevrijden van de denkwijze die het leger heeft en de industrie die erachter zit, dat de enige oplossing de confrontatie is?

Zouden we misschien een manier kunnen bedenken om te begrijpen wat het leger zegt, namelijk dat zij pas kleiner kunnen worden als Noord-Korea kleiner wordt? Het leger in Noord-Korea zegt natuurlijk dat zij niet kleiner kan worden als het leger in Zuid-Korea niet kleiner wordt. Wie geeft er het eerst toe? Welnu, geen van beiden, maar misschien zou je een manier kunnen vinden om toe te geven dat dit niet de enige manier is om de situatie te bekijken en zou het dan niet kunnen dat Zuid-Korea een initiatief neemt dat Noord-Korea niet zou kunnen nemen, omdat zij nog te veel in het dualistische denken vastzitten?

Wij hebben jullie het concept gegeven dat de wijsheid van de Moeder heet. De kern van de wijsheid van de Moeder is dat er geen idealistische oplossing voor een probleem moet komen. Het is vaak zo dat de wijsheid van de Vader het globale standpunt inneemt, het vanuit het ideale perspectief bekijkt, wat uiteindelijk het beste is, en wat niet constructief is. Dit werkt naar de bevordering van die ideale oplossing toe. De wijsheid van de Moeder ziet dat er, nu op dit moment, een specifieke situatie is. Dit is de ver van ideale situatie. Daarom kunnen we niet een sprong maken van de huidige situatie naar de ideale oplossing. We moeten de omstandigheden bekijken en dan een manier vinden om de impasse te doorbreken, zodat wij in plaats van in een oude, stilstaande situatie te blijven zitten, in beweging kunnen komen. De eerste zorg en de belangrijkste zorg van de wijsheid van de Moeder is iets te veranderen aan een situatie die vastzit, waardoor die situatie in beweging komt.

Dat is het beeld van een rivier die in de winter bevroren is en als het in het voorjaar weer warmer wordt, begint het ijs te breken. Omdat het ijs breekt, kan ze weer langzaam in beweging komen. En naarmate het steeds sneller beweegt, komt er ineens een plek met helder open water tevoorschijn en daarna nog een, en daarna nog een. Daarna beginnen die samen te smelten tot de rivier ineens niet meer bedekt is en een paar gaten vertoont, een open rivier wordt met op een paar plaatsen ijs. Op den duur gaat al het ijs met de stroom mee naar beneden en smelt en dan stroomt de rivier weer.

Dit is een heel realistisch potentieel voor de situatie in Korea, wanneer je oproepen doet om de geest van de mensen te bevrijden die hier specifiek zijn geïncarneerd om de impasse te doorbreken en een nieuwe aanpak van de situatie te scheppen.

Mijn geliefden, het is een lange verhandeling geweest. Ik dank jullie omdat jullie de open deur waren, want ik heb een heel krachtige impuls naar het collectieve bewustzijn van Zuid-Korea kunnen zenden terwijl ik sprak en terwijl jullie luisterden, is er een stroom in de vorm van een 8 geweest die door jullie chakra’s is uitgebreid om een stroom in de vorm van een 8 tussen het geascendeerde rijk en het collectieve bewustzijn van jullie mooie natie te vormen.

Dus mijn grote dankbaarheid, omdat jullie hier naartoe zijn gekomen voor deze conferentie en de boodschapper hier uit te nodigen. Mijn geliefden, ga in de vrede van de Boeddha Maraytaii.