De Hereniging van Korea is van wereldbelang

ONDERWERPEN: Waarom China op hereniging tegen is – De dood van de Noord-Koreaanse leider – Eindeloze onderhandelingen – Het bewustzijn in Zuid-Korea veranderen – Hereniging kan niet op superioriteit worden gebaseerd – Zakelijke conglomeraten beperken – Een nieuwe opzet van het leger – Een wereldwijd probleem – Een vreedzame hereniging is mogelijk

Geascendeerde Meester Kuan Yin, 3 mei 2017 – Seoel, Korea

IK BEN de Geascendeerde meester Kuan Yin. Ik wil een verhandeling houden over diverse scenario’s die de hereniging van Korea aangaan en wat er daarna kan gebeuren. Het eerste onderwerp is China.

 

Waarom China op hereniging tegen is
China is een heel gecompliceerd land, een heel gecompliceerd volk, of liever een verzameling van volken, want kun je echt zeggen dat er één Chinees volk is dat één is? Er zijn natuurlijk veel verschillende groepen die vele, vele malen in de geschiedenis gedwongen zijn om een eenheid te vormen, maar heeft dat ook eenheid gebracht? Dat is een ingewikkelde vraag. China is historisch gezien, en tegenwoordig ook nog, een land dat heel erg naar binnen is gericht, op zichzelf gericht is en hoe zij de wereld ziet en haar eigen belang ziet. Nu hebben we vorig jaar niet veel over China gesproken, omdat we één stap tegelijk wilden doen en we wilden de hereniging van Korea niet gecompliceerder laten lijken dan absoluut noodzakelijk was. Deze keer willen wij een paar dingen over China bespreken om de problemen te tonen waar jullie oproepen voor kunnen doen en daardoor enigszins verandering in dit gecompliceerde scenario teweegbrengen.

In de eerste plaats moeten we erkennen dat China zich niet heeft bevrijd van de neiging om door haar eigen filter naar de wereld te kijken dat zegt dat China het centrum van de wereld is en alle andere naties niet gelijk aan China zijn en die bijna, volgens de mening in China, uitsluitend bestaan om de belangen van China te dienen.

Wanneer je deze mening beziet, is het wel duidelijk dat het momenteel niet in het belang van China wordt gezien om Korea te herenigen. China gelooft duidelijk dat zij enige macht in Noord-Korea heeft en veel minder macht, als ze die al heeft, in Zuid-Korea. Het is China wel duidelijk dat als het regime in Noord-Korea instort en Noord-Korea niet meer de schijn ophoudt dat het een communistische natie is, het Zuid-Koreaanse model voor democratie en economie in Noord-Korea wordt ingevoerd, zodat China haar invloed daar verliest.

Hier zal China zich tegen verzetten, omdat ze zich er tot nu toe tegen verzet heeft door het Noord-Koreaanse regime kunstmatig in stand te houden, de economie in stand te houden en zich te verzetten tegen de internationale druk of zelfs de aanmoediging van China om de leiders van Noord-Korea onder druk te zetten. Het is niet zo’n simpel scenario dat je dit zomaar kunt veranderen. Wij zeggen nu niet dat de hereniging van Korea helemaal niet kan plaatsvinden, want China heeft niet zoveel invloed op Noord-Korea als ze graag wil denken. Er zijn scenario’s die de hereniging tot stand kunnen brengen zonder dat China er ook maar iets aan kan doen.

Het is belangrijk dat jullie de oproepen doen, zodat de leiders in China een manier kunnen bedenken om de hereniging van Korea te aanvaarden zonder het gevoel te hebben dat zij gezichtsverlies lijden en schade ondervinden van wat zij als Chinese belangen beschouwen. Je moet vooral de oproepen voor China doen dat zij een realistische inschatting maken van hun plaats in de internationale gemeenschap. Het is misschien vreemd voor jullie om hierover na te denken, maar het is gewoon de waarheid dat China, hoewel zij zulke grote zakelijke deals over bijna de hele wereld sluit, er niet echt over nadenkt dat zij geen geïsoleerd land meer is dat maar kan doen wat zij wil.

China beseft niet goed dat als de handel met de rest van de wereld drastisch zou afnemen, ze dan van binnenuit zou instorten. De leiders in China realiseren zich niet dat het al zover is dat als de handel met andere naties afneemt, de Chinese economie zulke zware spanningen te verduren zou krijgen dat dit de politieke spanning die al onder de oppervlakte broeit, naar boven zou halen die daar al tientallen jaren broeit. De leiders van China denken dat zij de macht over China kunnen houden, zelfs als de relaties tussen China en de rest van de wereld zouden verslechteren, vooral met de westerse democratieën.

Jullie kunnen dus oproepen doen dat genoeg mensen in China bij wijze van spreken hun gezonde verstand gaan gebruiken en beseffen dat China zich gewoon niet kan veroorloven dat er een verslechtering in de relatie met de democratieën in het westen ontstaat. Om te voorkomen dat er een verslechtering in hun zakelijke relatie ontstaat, moet China de realiteit onder ogen zien dat zij zich zorgen moet maken, veel meer zorgen, over haar plaats en hoe er naar China wordt gekeken door de westerse democratieën. In China heerst de misvatting dat de westerse democratieën zich alleen maar druk maken over het geld dat zij en hun grote corporaties verdienen en dat zij hun handel met China niet in gevaar zullen brengen vanwege een principekwestie. Hier hebben zij tot nu toe gelijk in gekregen, maar dat betekent niet dat dit altijd zo blijft.

Het is heel goed mogelijk dat de situatie in Noord-Korea zich zodanig ontwikkeld dat de westerse democratieën gedwongen worden om te kiezen tussen principes en winst. Dit is geen keuze die de westerse democratieën willen maken ondanks de aanstellerij van bijvoorbeeld de Amerikaanse regering. De meeste westerse democratieën beseffen heel goed dat hun economie een hevige schok zou moeten verwerken als de handel met China ineens zou ophouden. Als China desondanks niet haar koers ten opzichte van Noord-Korea wijzigt, is het mogelijk dat er een situatie ontstaat waarin de westerse democratieën gedwongen worden om te kiezen tussen principes en winst en dan bij elkaar te komen en beslissen om enige druk op China uit te oefenen, en wel zoveel druk dat China wel gedwongen wordt om daar op te reageren.

Als China daar negatief op reageert, zou dat tot ernstiger conflicten kunnen leiden die op hun beurt weer tot diverse niet zeer constructieve scenario’s zouden kunnen leiden, zoals een militaire inval van China in Noord-Korea om haar invloed daar veilig te stellen om te voorkomen dat Zuid-Korea en Amerika daar een inval doen. Jullie zouden oproepen kunnen doen voor, zoals we misschien kunnen zeggen, de bewustwording (hoewel dat een optimistische term is) van de leiders in China om uit noodzaak praktische realisten te worden wat betreft Noord-Korea, zodat zij toelaten dat er zich scenario’s ontvouwen die niet een handelsconflict op grote schaal met de westerse wereld noodzakelijk maakt.

 

De dood van de Noord-Koreaanse leider
Een van de scenario’s die zich mogelijkerwijs zou kunnen ontwikkelen, is natuurlijk de dood van de leider van Noord-Korea. Dit is geen onmogelijk scenario, maar niet per se een noodzakelijk scenario, omdat het, zoals wij al hebben uitgelegd, mogelijk is dat de mensen van een natie hun leider kunstmatig in leven houden door hun energie, hun levenskracht, op de leider te richten. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er een verandering in het denken van de leider van Noord-Korea komt, en wij hebben jullie vorig jaar gevraagd om daar oproepen voor te doen en dat hebben jullie ook trouw gedaan.

Het is in feite mogelijk dat er een scenario komt van een overgang, waarbij Noord-Korea de noodzaak ervan inziet om met de rest van de wereld te onderhandelen om bijvoorbeeld bepaalde concessies te doen ten aanzien van haar nucleaire programma dat niet echt zo geavanceerd is als zij willen laten geloven en daarom niet echt de bedreiging vormt die Noord-Korea of de westerse naties ervan maken.

Dit kan leiden tot het scenario dat wij vorig jaar hebben beschreven toen er meer openheid was, meer uitwisseling op zakelijk gebied en van ideeën, waardoor het Noord-Koreaanse volk minder geïsoleerd zou worden, meer zou kunnen uitwisselen met naties in het buitenland en de mensen in het buitenland. Daardoor zou het hele massabewustzijn in Noord-Korea milder gaan worden en dan zou er na een tijdje meer opening kunnen komen. De leiders in Noord-Korea zouden het in hun eigen belang kunnen beschouwen als zij een opener situatie in Noord-Korea zouden scheppen, omdat dit hun eigen bestaan zou verlengen, of in ieder geval zoals zij het zien.

Het is duidelijk dat je ook oproepen kunt doen voor de leiders in Noord-Korea door hen te laten beseffen dat een gewapend conflict al snel tot hun dood zou leiden. Ondanks de grootte van het leger van Noord-Korea, zouden zij niet in staat zijn om zo’n conflict te winnen. Het is natuurlijk niet een scenario dat wij graag willen, omdat dit veel levens zou kosten en veel lijden met zich mee zou brengen. Wij willen graag dat de leiders van Noord-Korea zich ervan bewust worden, door een realistische inschatting te maken, dat aan een gewapend conflict beginnen ertoe zou leiden dat zij al snel zouden sterven en dus een conflict moeten vermijden door openingen te creëren voor een opener Noord-Korea om hun bestaan te verlengen, wat meer is dan een gewapend conflict zou kunnen doen. Om dit te laten gebeuren, moet je ook de oproepen doen dat de leiders in China hun standpunt ten aanzien van Noord-Korea wijzigen en meer druk op Noord-Korea uitoefenen om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Dit is geen onwaarschijnlijk scenario, omdat China natuurlijk een lange geschiedenis heeft van eindeloos onderhandelen en onderhandelen en onderhandelen en onderhandelen zonder iets aan de status-quo te veranderen.

 

Eindeloze onderhandelingen
Dit is weer een onderwerp waar je oproepen voor zou kunnen doen, zodat elke poging aan het licht komt dat China onderhandelingen aangaat zonder de bedoeling om iets op te lossen, maar slechts de status-quo te verlengen door de indruk te wekken dat China iets aan Noord-Korea doet en dat Noord-Korea iets doet om de zorgen van de rest van de wereld te verlichten. Je kunt ook de oproepen doen dat de internationale gemeenschap bereid wordt om Noord-Korea anders te behandelen, om Noord-Korea als een natie te behandelen waar zij mee kunnen onderhandelen, zoals wij vorig jaar besproken hebben.

Het is duidelijk dat de vorige Amerikaanse regering, de regering Obama, het standpunt innam dat Noord-Korea haar nucleaire programma moest opgeven voor zij met Noord-Korea wilde onderhandelen. Dat was geen realistisch standpunt en daarom is het een stap in de goede richting dat de huidige Amerikaanse regering inziet dat zij bereid moet zijn om met Noord-Korea te onderhandelen zonder daar voorwaarden aan te stellen. Dit is er een voorbeeld van dat de huidige regering meer afgestemd is op de geascendeerde meesters dan de vorige regering. Dit moet je niet opvatten alsof de huidige regering op elk gebied meer afgestemd is op de geascendeerde meesters dan de vorige regering.

 

Het bewustzijn in Zuid-Korea veranderen
Nu wil ik een sprong vooruit maken en ons verbeelden dat de huidige leider van Noord-Korea er niet meer was. Noord-Korea had zich opengesteld en de internationale gemeenschap had geaccepteerd dat Noord- en Zuid-Korea zich herenigden. Zoals wij vorig jaar hebben gezegd, moet er om een hereniging tot stand te brengen een omslag in bewustzijn worden gemaakt, vooral bij de mensen in Zuid-Korea. Zuid-Korea is een vrijere natie, de mensen hebben een hoger bewustzijn en daarom kunnen jullie een verandering teweegbrengen. Toen wij jullie deze verhandeling vorig jaar gaven, voelden wij dat als een goede eerste stap, maar er moet meer gebeuren voordat er een hereniging kan plaatsvinden.

Ik zeg dus dat de hereniging van Korea op dit moment niet aan de orde is, omdat de mensen in Zuid-Korea niet bepaalde veranderingen in hun bewustzijn hebben doorgevoerd, zodat zij zouden kunnen omgaan met de last die ze zouden moeten dragen als er een hereniging komt. Met andere woorden, als het leiderschap van Noord-Korea ineens zou veranderen en Noord-Korea bereid was om zich met Zuid-Korea te herenigen en zouden verwachten dat Zuid-Korea het leiderschap in dit gebied overneemt en het economische fundament zou leggen om de hereniging met Noord-Korea tot stand te brengen en de economie in Noord-Korea te verbeteren, dan zou Zuid-Korea – zowel de mensen als de leiders – er niet aan toe zijn om deze stap te nemen. Wij willen graag dat jullie, onze studenten, zelf die omslag in bewustzijn maken en ook de oproepen doen voor zowel het volk als de leiders van Zuid-Korea om een verandering in bewustzijn aan te gaan.

In het niet zo verre verleden hebben jullie de hereniging gezien van Oost- en West-Duitsland. Jullie hebben gezien dat dit een zware economische last was voor West-Duitsland, omdat de economie van Oost-Duitsland net zoveel achterop kwam als de economie van Noord-Korea achterop is bij Zuid-Korea. Er bestaan natuurlijk verschillen, maar de verschillen tussen de twee economieën zijn nog steeds enorm en jullie hebben gezien dat het Duitse volk hier op een specifieke manier mee is omgegaan door het Oost-Duitse volk meteen dezelfde rechten te geven als de West-Duitse burgers.

Dit was natuurlijk een enorme last, maar voor Duitsland was dit de enig praktische manier om dit te doen. Nu ligt het helaas wat ingewikkelder in de relatie tussen de mensen in Noord-Korea en Zuid-Korea, omdat de deling groter is dan tussen Oost- en West-Duitsland

Dit komt door heel veel ingewikkelde factoren, maar jullie moeten de oproepen doen dat men er zich in Zuid-Korea steeds meer van bewust wordt dat een hereniging mogelijk is en dat Zuid-Korea wat gedetailleerdere plannen moet maken over hoe zij met zo’n situatie om zouden gaan.

Ik zeg natuurlijk niet de Zuid-Korea de enige natie is die hier haar schouders onder moet zetten, maar je moet toegeven dat het een ingewikkeld scenario is, omdat China zich natuurlijk heel erg zorgen maakt om Japan of de Verenigde Staten of andere westerse naties, die wel eens financieel zouden kunnen helpen. China wil geen Amerikaanse bases zo dicht bij, militaire bases zo nabij de Chinese grens.

Daarom zouden ze weleens een barrière kunnen opwerpen, zodat de Verenigde Staten niet zoveel zou kunnen helpen als ze wel zouden willen. Je moet oproepen dat de leiders in Zuid-Korea en de mensen zich ervan bewust worden dat ze heel zorgvuldig moeten nadenken over hoe jullie natie met dit scenario om moet gaan. Wat kunnen jullie in feite doen? Ik wil nu niet tot in detail uitspellen wat jullie moeten doen, omdat er natuurlijk veel mogelijkheden zijn. Ik zeg dat het op dit moment belangrijk is dat jullie de oproepen doen dat de mensen realistischer gaan nadenken dan zij tot nu toe hebben gedaan als de situatie niet alleen ineens zou veranderen, maar als de barrières voor hereniging ineens verwijderd zouden worden. Hoe zouden jullie hiermee omgaan, niet alleen in financieel en economisch opzicht, maar hoe zouden jullie met de mensen in Noord-Korea opgaan?

 

Hereniging kan niet op superioriteit worden gebaseerd
Dit is absoluut iets waar jullie heel goed over moeten nadenken. Er moet een drastische verandering worden doorgevoerd om dit tot een succes te maken. Je kunt geen succesvolle hereniging hebben als de mensen in het zuiden zichzelf superieur zien aan de mensen in het noorden. Ik zeg niet dat jullie niet in veel opzichten superieur zijn en vanzelfsprekend is Zuid-Korea in politiek en economisch opzicht veel verder ontwikkeld wat betreft het opleidingsniveau van de mensen, maar een hereniging kan geen succes worden als jullie jezelf superieur laten voelen.

Je kunt niet de houding aannemen dat jullie het ontwikkelde land zijn dat een onderontwikkeld land moet helpen. Jullie moeten een omslag maken, zodat jullie eigenlijk de mensen in Noord-Korea als jullie eigen landgenoten gaan zien, niet zoals jullie hen tot dusver hebben bekeken, waarbij er een grote reeks vijandige gevoelens ten opzichte van het volk van Noord-Korea bestaat.

Daarom heb ik jullie vorig jaar een lering en invocatie gegeven over onvoorwaardelijke vergeving, maar ik zeg nu dat jullie nog verder moeten gaan dan vergeving schenken, maar dat het een hogere vorm moet worden van niet alleen het onrecht in het verleden vergeven, maar ook accepteren dat dit jullie landgenoten zijn. Dit zijn in spiritueel opzicht jullie broeders en zusters en het is letterlijk jullie kans om hen te helpen, maar dat moet je met respect doen, want anders is het geen echte hereniging.

Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Ik weet dat bij velen van jullie dit niet zo is. Ik wil graag dat jullie begrijpen dat wanneer wij, de geascendeerde meesters, zeggen dat wij maar één Korea zien, het geen holle woorden zijn. Wij zien maar één volk, wij zien een verenigd volk. Wij zien geen volk, dat hoewel jullie een politieke en economische eenheid zijn gaan vormen, nog steeds in bewustzijn verdeeld is. Wij willen geen land waar nog steeds een gedemilitariseerde zone bestaat tussen Noord en Zuid, die hoewel die niet langer door militairen bezet is, nog wel een barrière in bewustzijn vormt.

Ik zeg niet dat dit van de ene dag op de andere kan gebeuren. Ik zeg alleen dat wij graag willen dat jullie, onze spirituele studenten, beginnen oproepen te doen voor die omslag. Wij realiseren ons dat er wel wat tijd voor nodig is, voordat het zover is. Het zal een geleidelijke verandering zijn, maar wij willen graag dat jullie die omslag nu al maken. De reden dat ik jullie dit vraag, is dat jullie de mensen zijn van wie wij weten dat ze spiritueel zijn. Dus zijn jullie degenen die de meeste kans hebben om verder te kijken dan uiterlijke verschillen en verdeeldheid en de spirituele wezens te zien die het volk van Noord-Korea is.

Zoals wij vorig jaar hebben gezegd, zien wij, de geascendeerde meesters, dat zij een overjas hebben aangedaan die bestaat uit deze culturele programmering, deze politieke programmering. Velen kunnen die snel uitdoen en met jullie op basis van gelijkheid omgaan. Jullie moeten jezelf niet laten geloven dat de mensen in Noord-Korea minder intelligent zijn, dat zij een mankement hebben of niet zover ontwikkeld zijn als jullie.

Veel van hen zijn zeer intelligente mensen. Zoals wij vorig jaar hebben gezegd, hebben zij ervoor gekozen om in Noord-Korea te incarneren om mee te helpen om de visie van Saint Germain voor een Gouden Eeuw in een verenigd Korea te brengen. Een aantal van hen zijn bevorderd tot bepaalde posities in de samenleving. Ik zeg niet dat zij de top van het leiderschap vormen, maar zij zitten in posities waarin zij heel snel in kunnen grijpen en hun rol, hun Goddelijk plan, gaan uitvoeren in de samenleving van Noord-Korea als het huidige regime verdwenen is. Je moet hen als gelijken zien, bereid zijn om op voet van gelijkheid met hen werken. Jullie, de spirituele studenten, kunnen deze stap als eerste doen, zodat jullie hen totaal als gelijken gaan zien. Je erkent dat zij in staat zijn en bereid om het heel snel op te pakken en zich aan de situatie aan te passen, zodat zij meer vrijheid en meer economische kansen krijgen.

 

Zakelijke conglomeraten beperken
Jullie moeten ook de oproepen doen – zoals wij vorig jaar ook hebben gezegd – waardoor je geen scenario krijgt dat de regering van Zuid-Korea na de hereniging de vrije teugel geeft aan de zakelijke conglomeraten van Zuid-Korea om bij wijze van spreken de economie in Noord-Korea te hervormen door zichzelf in bevoorrechte posities te vestigen, zodat die conglomeraten enorm van een hereniging kunnen profiteren.

Jullie moeten de oproepen doen dat die omslag, waar wij jullie al over hebben verteld, in Zuid-Korea plaatsvindt, zodat je een heel ander economisch model ziet. Jullie vormen bij wijze van overgang bepaalde door de staat gesponsorde bedrijven of organisaties die moeten helpen om de economie in Noord-Korea te moderniseren. Jullie kunnen in feite beginnen om bedrijfseenheden te vormen die in Noord-Korea liggen, door Noord-Koreanen worden geleid, maar die verder net als andere bedrijven in de westerse ontwikkelde wereld functioneren, waar meer vrijheid in de economie bestaat. Natuurlijk willen wij niet dat die zakelijke conglomeraten van Zuid-Korea hun positie ineens enorm versterken en een irreële en onrechtvaardige winst behalen via de mensen in Noord-Korea.

Wij willen niet dat de mensen in Noord-Korea, nadat ze slaaf van de staat waren, worden ingelijfd als slaaf van de multinationale corporaties die hen alleen maar beschouwen als middelen om winst te maken. Jullie herkennen natuurlijk, zoals wij vorig jaar ook hebben verteld, de dynamiek tussen het kapitalisme en het communisme, in een communistisch systeem respecteert de regering niet de individualiteit van het volk en in een kapitalistisch systeem respecteren de multinationale corporaties de individualiteit van de mensen niet. Wij willen graag dat er in een herenigd Korea respect is voor het individualiteit, zodat de mensen uit Noord-Korea ook als individu worden gerespecteerd, waardoor veel van hen in staat zullen zijn om een stap omhoog te doen om hun spirituele verworvenheden en hun individualiteit te uiten.

Wij realiseren ons natuurlijk dat er mensen in Noord-Korea zullen zijn die een leeftijd hebben bereikt waarop de overgang voor hen buitengewoon moeilijk is. Een bepaald percentage van die mensen zullen niet in staat zijn om die omslag in bewustzijn te maken, net als in Oost-Duitsland een bepaald percentage van de mensen die omslag in bewustzijn niet kon maken. Het is nodig om dit te accepteren en die mensen een redelijke levensstandaard te geven, hoewel die een economische last voor het zuiden en het herenigende land zullen vormen. Je moet dit bij wijze van spreken gewoon als onkosten zien die je krijgt als je een land herenigt dat al zo lang verdeeld is.

 

Een nieuwe opzet van het leger
Jullie moeten ook oproepen doen voor een nieuwe opzet van het leger in een herenigd Korea. Dit zal een delicate, gecompliceerde, overgang zijn, deels omdat de natie Noord-Korea zo’n groot leger heeft, waarin heel veel mensen de kost verdienen door militair te zijn en het heel moeilijk zullen vinden om de overgang naar een gewone baan te maken. Men kan in de verleiding, of verzoeking, komen om het leger van Noord-Korea aan te houden om banen voor die mensen te handhaven, zodat zij weten wat zij met zichzelf aanmoeten.

Nogmaals, er is niet één simpele oplossing die de enig juiste is, maar jullie kunnen de oproepen doen dat zowel de leiders en de mensen in Zuid-Korea, als de mensen in Noord-Korea evenals degenen die eraan toe zijn om naar voren te komen en de posities in te nemen als leider van een herenigd Korea, zullen inzien dat zij een historische kans hebben om de rol van het leger op het Koreaanse schiereiland te verkleinen. Hier zal enorm veel nationale moed voor nodig zijn, maar opnieuw, het kan als je een paar heel praktische, realistische afwegingen maakt.

Je zou heel realistisch kunnen schatten dat zelfs het leger van een herenigd Korea geen kans heeft om een Chinese invasie tegen te houden als de Chinezen echt van plan waren om een herenigd Korea binnen te vallen. Dan zou je de heel stoutmoedige beslissing kunnen nemen dat je niet een leger probeert te vormen dat een herenigd Korea tegen China zou kunnen beschermen. Je zou erop kunnen vertrouwen dat de leiders in China de realistische inschatting maken dat zij het zich niet kunnen veroorloven om een herenigd Korea binnen te vallen, omdat zij dan geen zaken meer kunnen doen met de westerse democratieën die dan gedwongen worden om zich achter het herenigde Korea te scharen tegen een Chinese invasie, niet alleen in militair, maar ook in economisch opzicht.

Tegen de Chinese leiders zou je kunnen zeggen: “Welnu, als geen leger het Koreaanse schiereiland bedreigt, hoeven wij ons geen zorgen te maken over een herenigd Korea.” Je zou ook de moedige beslissing kunnen nemen dat het, ondanks jullie geschiedenis met Japan, ondanks jullie zorgen om de toegenomen rol van het leger in Japan, ondanks jullie zorg om de onwil van de kant van Japan om de zakelijke concurrentie van een herenigd Korea, ondanks alle andere zorgen, niet realistisch is dat het Japanse leger Korea zou binnenvallen. Jullie hebben in feite geen leger nodig om je tegen de Chinezen of de Japanners te beschermen.

Het is ook niet realistisch dat Rusland Korea binnenvalt en het is natuurlijk niet realistisch dat de Verenigde Staten Korea ook zou binnenvallen, hoewel het duidelijk is dat de Verenigde Staten graag een militaire rol in het herenigde Korea zou willen spelen. Daarom vragen wij jullie, onze studenten, om de oproepen te doen dat in Korea het bewustzijn ontstaat dat jullie, om een realistisch kans van slagen te hebben op een herenigd Korea, in militair opzicht afstand van de Verenigde Staten moeten nemen – nadat de hereniging heeft plaatsgevonden in politiek opzicht. Jullie zullen een lijn moeten trekken en de Amerikaanse natie vertellen dat, hoewel jullie dankbaar zijn voor de militaire assistentie die zij jullie hebben gegeven sinds de oorlog in Korea, het Amerikaanse leger zich nu moet terugtrekken van het Koreaanse schiereiland om Korea de kans te geven om zelfstandig te groeien. Dit zal een onpopulaire beslissing zijn voor de Verenigde Staten en dus kunnen jullie de oproepen doen dat de mensen en de leiders in Amerika de noodzaak ervan inzien dat dit gebeurt.

 

Een wereldwijd probleem
Dit brengt mij bij het laatste onderwerp dat ik onder jullie aandacht wil brengen, zodat je hier de oproepen voor kunt doen. Het is dat je de hereniging van Korea niet alleen als een probleem tussen Noord-Korea en Zuid-Korea gaat zien. Je kunt gaan begrijpen dat het een wereldprobleem is en je kunt de oproepen gaan doen dat er veranderingen in de internationale gemeenschap komen. Je kunt ook oproepen gaan doen dat er veranderingen in de mensen in Korea komen, zodat er mensen opstaan en de heel moedige beslissing nemen dat jullie bereid zijn toe te geven dat jullie een belangrijke rol te spelen hebben om de denkwijze van de internationale gemeenschap te veranderen. De grotere naties, de zogenaamde supermachten, zullen een stap terug moeten doen om een kleinere natie haar potentieel te laten ontwikkelen zonder militaire of economische tussenkomst.

Jullie eisen jullie recht op om het volk van Korea te zijn, die in jullie eigen natie leeft zonder bemoeienis van de communistische of kapitalistische supermachten. Jullie kunnen dit, mijn geliefden, als jullie de oproepen doen om de mensen in Korea op te laten staan die diplomatieke vaardigheden en visie hebben, het vermogen bezitten om zich af te stemmen op de visie van Saint Germain. Hij zal werken met die leiders en hen de diplomatieke ideeën verschaffen over hoe je de internationale gemeenschap de kans laat zien om te leven volgens hun principes, de principes die zo belangrijk zijn volgens hun grondwet. Zij kunnen dan een klein land als Korea haar nationale potentieel laten ontwikkelen zonder onrechtmatige bemoeienis, zodat zowel China als de westerse democratieën zullen begrijpen dat zij beter hun eigen principes kunnen naleven door te helpen zonder te proberen te controle te krijgen en de macht over te nemen.

Ik weet dat dit bijna een onmogelijke taak kan lijken, maar dat is het niet. Wij hebben al heel lang geleden mensen in Korea geplaatst die het potentieel hebben om zich af te stemmen op Saint Germain en die heel snel diplomatieke kills kunnen ontwikkelen en de visie op hoe je die heel complexe situatie zo construeert dat je al die andere naties eigenlijk het gevoel kunt geven dat zij het juiste doen als ze jullie de vrijheid geven om jezelf te zijn. Dit kan een heel stoutmoedige visie lijken, het kan een heel onrealistische visie lijken. Ik zou jullie er nogmaals aan willen herinneren dat met de geascendeerde meesters niets onmogelijk is.

Gegeven wat jullie hebben gezien wat jullie als onze studenten in Korea kunnen bereiken en natuurlijk met de hulp van onze internationale studenten door de wakes van Moeder Maria en andere oproepen die zij hebben gedaan, moet de omslag maken door wat wij tegen jullie zeggen, realistisch is. Wanneer je dit accepteert, kun je een veel grotere acceptatie in het collectieve bewustzijn teweegbrengen. Binnen een verbazend kort tijdsbestek, kunnen jullie dan feitelijk zien dat er mensen openlijk beginnen te praten over welke verschuiving er moet plaatsvinden. Wij hebben natuurlijk ook mensen in andere naties geplaatst die de sleutel hiertoe vormen, die ook die diplomatieke skills hebben. Je kunt de oproepen voor hen doen opdat zij ook worden losgesneden om hun Goddelijk plan te herkennen en de rol die zij in potentie kunnen spelen.

 

Een vreedzame hereniging is mogelijk
Mijn geliefden, wij hebben de visie dat er een vreedzame hereniging in Korea kan komen, maar ook voor de omringende landen en die supermachten die het gevoel hebben dat zij invloed moeten blijven uitoefenen op een herenigd Korea. Wij hebben de visie dat iedereen de kans zal zien die dit de wereld biedt om een stap hogerop te komen door ware samenwerking die niet wordt gebaseerd op de eeuwenoude machtsspelletjes die steeds opnieuw weer worden opgevoerd.

Dit is natuurlijk niet iets waar jullie hier in Korea oproepen voor kunnen doen. Het is iets dat vereist dat al onze studenten de oproepen doen, en wij zullen zeker nog meer leringen en hulpmiddelen geven om je meer bewust te worden van die internationale machtsspelletjes die nu al tientallen jaren aan de gang zijn, waardoor een cruciaal aantal mensen er genoeg van krijgt en eraan toe is om naar een alternatief op zoek te gaan.

Ik heb jullie veel gegeven om over na te denken en wij kunnen natuurlijk nog meer vertellen. Wij kunnen, naarmate de tijd vordert, specifieker advies geven, maar wij doen dat niet per se door een boodschapper, omdat wij liever met de mensen in die specifieke naties werken die in de positie zijn om die ideeën te implementeren en hen rechtstreeks die ideeën te geven. Wij hebben er geen probleem mee als iemand denkt dat iets zijn of haar idee is en dus met de eer gaat strijken. Wij zijn niet hier om roem te vergaren. Wij zijn hier om resultaten te bereiken die deze wereld en de natie Korea dichter bij de idealen van Saint Germain te brengen.

Saint Germain is de hiërarch van de Gouden Eeuw van Aquarius, maar hij probeert niet eens de eer op te strijken omdat hij deze Gouden Eeuw tot stand zal brengen, hoewel hij natuurlijk wel bekender bij de mensen wordt. Zijn belangrijkste zorg is niet dat hij de eer krijgt, maar om de mensen te bevrijden, zodat deze hele wereld wordt opgetild om het juk af te werpen van de gevallen wezens om de ware samenleving van de Gouden Eeuw te manifesteren die het individu maximale groei schenkt.

Daarom ben ik dankbaar voor jullie aandacht, voor jullie bereidheid om ons opnieuw jullie chakra’s te laten gebruiken om die heel krachtige stuwkracht naar het collectieve bewustzijn van Zuid-Korea, Noord-Korea, China, de Verenigde Staten, Japan en andere naties, te stralen. Mijn geliefden, ik ben eeuwig dankbaar voor jullie bereidheid om de open deur te zijn.