Waarom jij door het WOORD vrijgesproken of veroordeeld wordt

ONDERWERPEN: Wat ervoor zorgt dat mensen Christus afwijzen – Waarom wijzen de mensen het WOORD af? Het WOORD bepaalt of jij toegang krijgt tot het spirituele rijk – De enige voorwaarde die jouw verlossing bepaalt – Eén worden met het WOORD – Waarom mensen de balk in hun eigen oog niet zien – Ga op zoek naar jouw eigen filter – Het WOORD wil iedereen bevrijden – Waarom jij jezelf oordeelt – Het WOORD staat boven de manipulaties van jouw ego

Geascendeerde Meester Jezus, 6 april 2007

Wat ervoor zorgt dat mensen Christus afwijzen
Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede tevoorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag des oordeels rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. (Matteüs 12:34-37)

Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt, heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb, zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft. (Johannes 12:47-50)

Mijn geliefden, hoewel deze woorden in de moderne wereld misschien wat ouderwets en dreigend kunnen klinken, zeg ik dat er een verborgen waarheid in schuilt. Want als je de moeite zou nemen de Bijbel waarachtig te lezen, zie je dat er een hele groep mensen in het oude Israël was die mij en mijn WOORD hebben afgewezen. En als je de moeite zou nemen om onder de oppervlakkige verschijnselen te kijken, zou je zien dat niet alleen de Schriftgeleerden, de farizeeërs, de tempelpriesters en anderen waren. Het was geen kenmerk in de buitenwereld dat ervoor zorgde dat die mensen het WOORD afwezen. Het was een kenmerk van hun innerlijk, hun bewustzijnsstaat. En die bewustzijnsstaat is nog steeds heel sterk in de hedendaagse wereld aanwezig. En er zijn miljoenen, zo niet miljarden, mensen die zo door die bewustzijnsstaat verblind zijn dat zij het WOORD, het Levende Woord, zullen afwijzen wanneer ze het tegenkomen.

Helaas moet ik zeggen dat er tegenwoordig veel mensen die beweren christen te zijn – die beweren een goed christen, de enige goede christen te zijn – maar ze hebben precies datzelfde bewustzijn en zijn er net zo door verblind als de Schriftgeleerden en farizeeërs. En daarom zitten zij elke zondag in hun christelijke kerk en voelen zich heiliger dan heilig, terwijl ze in werkelijkheid het Levende Woord van de Levende Christus – in hun hart – afwijzen.

Niet alleen hebben zij het Levende Woord buiten hun kerken gesloten, zodat ze het mij tegenwoordig niet mogelijk maken om mijn Pleitbezorger – de Heilige Geest – en de geascendeerde meesters door hun kerk te laten spreken, maar ze hebben ook het Levende Woord buiten hun eigen hart gesloten. Ik word natuurlijk niet door iets op deze wereld belemmerd en ik kan, als vertegenwoordiger van het Christusbewustzijn op aarde, tot iedereen in zijn of haar hart spreken – als ze bereid zijn dat Levende Woord te horen.

Waarom wijzen de mensen het WOORD af?
Wat ik graag aan het begin van deze serie verhandelingen over het WOORD aan de orde wil stellen, is het bewustzijn dat ervoor zorgt dat mensen het Woord afwijzen. Het is heel gemakkelijk wanneer je inzicht in jouw ego hebt. Maar de meeste mensen op de wereld – die geen inzicht in hun ego hebben – begrijpen niet dat zij het Levende Woord in feite afwijzen. En als je hen dat zou zeggen, zouden ze het heel moeilijk vinden om het te bevatten – omdat ze het niet kunnen plaatsen, omdat ze het Levende Woord niet hebben ervaren. Of ze zijn zich niet bewust van het verschil tussen het Levende Woord en het dode woord.

Zij zijn opgegroeid – ze zijn opgevoed, ze zijn grootgebracht, ze zijn om zo te zeggen geprogrammeerd – om het dode woord als het enig ware woord van Christus of het enig ware woord van God te accepteren. Dat zag je bij de Schriftgeleerden en de farizeeërs. Ze waren erg gehecht aan de boeken van het oude testament en ze gebruikten die geschriften om mij te veroordelen, om met mij te ruziën, en uiteindelijk de Levende Christus te afwijzen, terwijl ik in levenden lijve voor hen stond.

Ze waren zo gehecht aan het dode woord dat zij niet bereid waren te erkennen dat ik hen iets meer bracht, iets wat verder ging dan het dode woord. En hoewel velen van hen konden voelen dat er zich iets in hun hart bewoog toen ze mij hoorden spreken, zette hun verstand hun hart opzij – zoals zo vaak gebeurt, vooral in deze moderne tijd waarin de mensen intellectueler zijn geworden dan in voorgaande tijden. Het is voor de intellectuele, redenerende geest zo gemakkelijk de signalen die je van je hart krijgt, af te doen als onzin.

Het WOORD bepaalt of jij toegang krijgt tot het spirituele rijk
Uiteindelijk zal je toegang tot de spirituele wereld door het WOORD, door jouw aanvaarding van het WOORD, worden bepaald. En dat bedoelde ik in mijn verklaring aan de Schriftgeleerden en farizeeërs met dat je door je woorden vrijgesproken of veroordeeld wordt. Nu interpreteren veel christenen dit op een uiterlijke, oppervlakkige manier uit door te zeggen dat jij de woorden eigenlijk je hele leven spreekt. Maar zoals ik heb geprobeerd uit te leggen, komen de woorden die uit je mond komen uit je hart, omdat waar het hart van overvloeit, de woorden zijn die jij uitspreekt. Dit heeft een diepere betekenis die je kunt begrijpen, wanneer je verder dan de letterlijke interpretatie kijkt.

De waarheid is dat in alle woorden in de buitenwereld, alle uitdrukkingen in de buitenwereld het Levende Woord van God schuilgaat. En hier zal ik de komende verhandelingen dieper op ingaan. Maar wat jullie moeten begrijpen, is dat wanneer je voor de poort staat die naar een hogere bewustzijnsstaat voert, er bij wijze van spreken, een sorterend mechanisme is. Als jouw hart gevuld is met het Levende Woord, kun je door de poort naar binnen. Als je het bruiloftskleed hebt aangetrokken, kun je naar het bruiloftsfeest toe. Maar als je hart niet in het Levende woord wordt gehuld, maar aan het dode woord gehecht is, aan bepaalde uitdrukkingen van een woord in de buitenwereld, dan kun je het spirituele rijk niet in – wat niet per definitie letterlijk binnengaan is, maar natuurlijk een staat van bewustzijn is.

Dus dit is niet iets wat gewoon gebeurt, nadat jij het fysieke lichaam aflegt. Dit is een voortdurend, eeuwigdurend proces. Want wat heb ik in de allereerste plaats gepredikt, toen ik over de stoffige wegen in Palestina liep? Welnu, ik ging erop uit met de boodschap dat het koninkrijk van God nabij is en wat betekent dat? De meeste christenen geloven dat ze het koninkrijk van God zullen ingaan nadat ze sterven, want ik heb toch – per slot van rekening – beloofd om hun zonden op mij te nemen en hen daardoor te redden?

Maar de waarheid is dat je, bij wijze van spreken, op elk moment in jouw leven voor de poort van het koninkrijk der hemelen staat, want het koninkrijk der hemelen is nabij, het is juist nu op dit moment bij je! En je hebt elk moment de kans dat koninkrijk in te gaan. En nogmaals, dit betekent niet dat jouw lichaam, wanneer je het koninkrijk van God ingaat, weer op staat en verdwijnt. Het betekent dat jij het Christusbewustzijn ingaat. Want het Christusbewustzijn is natuurlijk de diepere spirituele betekenis die voor het symbool het ‘koninkrijk van God’ staat.

Dat is de reden dat het koninkrijk nabij is. Want hoewel jij nog niet aan het eind van je natuurlijke levensduur bent gekomen, kun je toch het koninkrijk van God binnengaan, terwijl je in een fysiek lichaam op de aarde rondloopt. En ik was natuurlijk niet het hoofd van de een of andere zelfmoordsekte die tegen de mensen zegt dat zij zich van kant moeten maken om het koninkrijk in te gaan. Dus het koninkrijk van God is nabij, omdat het juist nu op dit moment tot jullie beschikking staat.

De enige voorwaarde die je verlossing bepaalt
Maar wat is er dan voor nodig om het koninkrijk binnen te gaan? Welnu, dat jij de diepere betekenis begrijpt van nog een van mijn centrale uitspraken, namelijk, ‘Het koninkrijk van God is binnenin jou’. Want zolang jij er natuurlijk buiten jou naar op zoek bent – zolang jij denkt dat het komt door naleving, door het naleven van overtuigingen en beoefening van een religie in de buitenwereld, of door op een bepaalde manier te spreken, door een bepaalde manier van doen, een bepaalde manier van eten, door het gebruik van deze olie, of die kristallen, of het aansteken van kaarsen, al deze uiterlijke dingen – zolang jij denkt dat als jij dit allemaal doet, jij in het koninkrijk komt, kun jij het koninkrijk niet binnengaan, omdat je probeert door de verkeerde ingang naar binnen te gaan.

De brede weg die tot de ondergang leidt, is natuurlijk het bewustzijn dat denkt dat de dingen uit de buitenwereld je in het koninkrijk in jouw innerlijk brengen. En om dat koninkrijk in jouw innerlijk in te gaan moet jij je gerichtheid op zaken in de buitenwereld te boven komen. Je moet je aandacht naar binnen richten en beseffen dat jij alleen door een omslag in bewustzijn het koninkrijk van God kunt ingaan.

Het belang van die uitspraak – en ik spreek deze woorden in de eerste plaats tot de mensen op de wereld die dit misschien op een bepaald moment lezen of het zelfs vanuit de ether oppikken, omdat mijn woorden het massabewustzijn ingaan – is dat er geen automatisch pad naar het koninkrijk van God is. Je kunt niet op een bepaalde manier leven – of je dit nu een goede christen, een goede hindoe, een goede moslim, een goede boeddhist noemt – met de gedachte dat God jou, nadat jouw fysieke lichaam gestorven is, wel in het koninkrijk der hemelen moet toelaten.

Want de enige voorwaarde die bepaalt of jij er wel of niet kunt komen, is of jij het Christusbewustzijn hebt aangenomen. Als jij die bewustzijnsstaat niet hebt, beschouw jij je gescheiden van God. En hoe kun je het koninkrijk van God binnengaan, zolang jij je van dat koninkrijk gescheiden ziet? Dat kan nu eenmaal niet! Als je ’s avonds laat voor je voor huis staat, naar binnen wilt, naar bed, en jij probeert je voordeur te openen met je autosleutel, hoe waarschijnlijk is het dan dat de deur open gaat? Welnu, je kunt toch wel inzien dat dit niet kan. Dus kun je dan ook niet inzien dat als je probeert de deur naar het koninkrijk de hemelen te openen met de verkeerde sleutel, jij niet kunt binnenkomen? En de enige sleutel is de transformatie in bewustzijn.

En wat is de sleutel voor de transformatie in bewustzijn? Welnu, mijn geliefden, dat is het Levende Woord. Want door je woorden zul je vrijgesproken worden, door je woorden zul je veroordeeld worden. Dat betekent niet dat ik, of God, of een engel daar zit om je te beoordelen. Dit is een tactiek om jou bang te maken, die heel veel christelijke kerken gebruiken om mensen te onderwerpen. Ze hebben een vals beeld gecreëerd, dat wij hier boven in de hemel mensen oordelen en dat wij hen naar een vurig brandende hel zenden, als ze niet de kerk in de buitenwereld gehoorzamen tijdens hun leven op aarde.

Opnieuw, gehoorzaamheid aan de kerk in de buitenwereld kan je toegang tot de hemel niet garanderen, maar ongehoorzaamheid aan een kerk in de buitenwereld garandeert ook niet dat je naar een andere plaats gaat. Want enkel diegenen die het Christusbewustzijn hebben, gaan naar binnen. En wanneer je het Christusbewustzijn hebt, ben je één met het Levende Woord geworden. Je bent het vleesgeworden WOORD geworden.

Eén worden met het WOORD
En wat is er voor nodig om één met het Levende Woord te worden? Welnu, waar Moeder Maria gisteren over sprak, de bereidheid die elementen in jou te zien die niet echt zijn, die niet in overeenstemming met het WOORD zijn, die op een dualistische illusie gebaseerd worden. En vervolgens de bereidheid te zien dat jij deze elementen niet echt bent, hoewel jouw ego misschien gelooft dat jij dat wel bent, je misschien opgevoed bent met de gedachte dat jij dat wel bent. Want hoe zou jij, naarmate je in deze wereld opgroeit – waar zoveel dualiteit is – je niet met bepaalde dualistische illusies kunnen gaan vereenzelvigen?

Dit is natuurlijk. Niemand van ons veroordeelt jou hierom. We weten allemaal wat het is om geïncarneerd te zijn en hoe moeilijk het is. En velen van jullie hebben deze illusies vrijwillig aanvaard. En waarom heb jij die aangenomen? Omdat jij anderen wilde aantonen dat het mogelijk is om totaal in een illusie op te gaan en er toch boven uitstijgen. Dus schiet op en overstijg het en doe waarvoor je hier bent gekomen. Besef dat je meer bent dan deze illusies. Wees bereid ernaar te kijken. Wees bereid naar het Levende Woord te reiken.

Wij geven jullie het Levende Woord in de buitenwereld, door onze verhandelingen, onze boeken, uit veel verschillende bronnen. En jullie kunnen deze leringen bestuderen, maar het uiterlijke woord zal je enkel veranderen, als jij het het Levende Woord in jouw hart, waarin je het integreert en waar je het ontvangt, door je Christuszelf, tot het innerlijke equivalent van het uiterlijke woord laat worden. Het innerlijke equivalent dat aan jouw specifieke bewustzijn, aan jouw specifieke overtuigingen wordt aangepast. Ieder van jullie die dit hoort zal een enigszins ander perspectief hebben, een enigszins ander inzicht in de woorden die ik spreek. Dat is natuurlijk. Wat jij moet laten gebeuren, is dat het uiterlijke woord dat je hoort een proces in jouw hart op gang brengt, waardoor jij de specifieke woorden ontvangt die jou zullen helpen jouw specifieke illusies op te lossen.

Mijn geliefden, er zijn veel mensen die een ongeveer vergelijkbare illusie hebben, bijvoorbeeld in de christelijke kerken, waar ze denken dat door in uiterlijk opzicht een goed christen te zijn, hun toegang tot de hemel is gegarandeerd. Maar zelfs al zouden er miljoenen mensen zijn die in die zelfde uiterlijke illusie geloven, iedereen heeft toch een beetje een andere manier om het te begrijpen. En daarom moeten ze naar hun eigen woorden zoeken die hen zullen helpen de illusie op te lossen, hen helpen te begrijpen dat het een illusie is en hen eindelijk een licht opgaat en dan zeggen: ”Ah, nu begrijp ik het, nu zie ik het!”

Het Levende Woord, het Levende Woord in de buitenwereld zal je alleen helpen door die innerlijke aha-erlebnis op te wekken, waardoor je ineens van binnenuit ziet wat je niet eerder kon zien en wat je niet met je dagelijkse denkgeest kunt zien. Het is natuurlijk waardevol als je het spirituele pad, en de menselijke psychologie en het ego, intellectueel begrijpt. Maar je kunt een zeer hoog ontwikkeld intellectueel inzicht bezitten, maar wanneer het kwartje niet valt, heb je het nog steeds niet gezien.

Waarom mensen de balk in hun eigen oog niet zien
Of je kunt, net als de Schriftgeleerden en farizeeërs, een zeer hoog ontwikkeld intellectueel begrip hebben dat je in staat stelt te beoordelen wanneer andere mensen het niet vatten, wanneer ze het niet begrijpen, wanneer ze niet veranderen zoals zij zouden moeten. Dus je bent heel goed in het zien van die splinter, dat stofje in het oog van de ander, maar het kwartje is nog steeds niet gevallen dat jij diezelfde splinter ook hebt. Want als jij iets in het oog van een ander ziet, bestaat er slechts één reden waarom jij het kunt zien– omdat het in jouw eigen bewustzijn bestaat. Begrijpen jullie dit, mijn geliefden? Denk eens over dit punt na.

Als je iemand anders ontmoet die zegt: “De lucht is groen!” en je beseft dat hij werkelijk gelooft dat de lucht groen is, omdat hij door een gele bril kijkt, dan weet je – omdat hij door een filter kijkt – waarom hij de lucht als groen waarneemt. Hetzelfde geldt voor jou, als jij een bepaalde tekortkoming bij iemand anders ziet. Als je eerlijk naar jezelf kijkt – en ziet dat er iets is waaraan jij je altijd ergert bij andere mensen, iets wat jou altijd opvalt aan andere mensen, misschien iets waar jij bij anderen kritiek op hebt, of misschien iets wat je als verkeerd op de wereld ziet – waarom zien jullie dit? Nu, dat komt omdat jij door een bepaald filter naar de wereld kijkt. En je hebt precies dezelfde eigenschap in jouw eigen geest. En omdat jullie door die zelfde eigenschap, dat filter, kijken, projecteer je dat op de wereld.

Nu, ik zeg niet dat andere mensen geen tekortkomingen hebben. Alle mensen hebben tekortkomingen. Maar wat ik zeg, is dat als je eerlijk tegen jezelf bent, jij beseft dat de reden dat je bepaalde tekortkomingen bij anderen ziet, komt omdat je door een filter kijkt, omdat je een lens voor je beeld hebt en dat kleurt wat jij ziet in overeenstemming met de eigenschap van die lens. En die lens is niet iets wat jij mechanisch voor jouw oog hebt gezet, het is de overtuiging die jij hebt dat dingen zo, of juist niet, zouden moeten zijn.

En die overtuiging vormt een filter en je bekijkt de wereld door die overtuiging en je evalueert alles op basis van die overtuiging. En je hebt die overtuiging al zo lang gehad dat jij waarschijnlijk denkt dat het, óf gewoon, óf noodzakelijk, óf nuttig is, óf misschien de enig juiste manier om de wereld te bekijken. En daarom zie jij dat filter niet, jij ziet niet dat jij een filter hebt en dus richt jij je op andere mensen, wat zij doen, wat zij zeggen.

Zij zouden natuurlijk best iets kunnen doen wat niet juist is, iets wat veranderd moet worden. Maar zie je, JOUW toegang tot het koninkrijk der hemelen, jouw persoonlijke toegang tot het koninkrijk, wordt niet bepaald door wat andere mensen wel of niet doen. Hun daden, hun woorden, zijn alleen van invloed op hun toegang tot het koninkrijk. Dus waar JIJ je, in de eerste plaats, mee moet bezighouden is jouw eigen toegang. En dat zal uitsluitend afhangen van wat jij doet, wat jij zegt. En dat hangt af van de woorden die jij in je gedachten hebt, wat voor soort filter jij hebt – waar jij de wereld door ziet, maar waar jij het filter niet van ziet.

Ga op zoek naar jouw eigen filter
De sleutel om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, is een stap achteruit doen en je bewust worden van het filter waar jij de wereld door beziet. Want wanneer jij je bewust wordt van dat filter, kun je het gaan onderzoeken en dan kun je zien dat het filter door bepaalde overtuigingen wordt gevormd. En wanneer je die overtuigingen onder de loep neemt, zie je dat ze niet volledig in overeenstemming zijn met de waarheid van het Levende Woord.

Wanneer je bereid bent jouw filter te zien, het te ontdekken en wanneer je bereid bent naar het Levende Woord te vragen, zul je die aha-erlebnisse krijgen, zul je deze inzichten die jij krijgt – soms op de vreemdste momenten, wanneer je midden in een of andere activiteit zit, of zelfs wanneer je midden in de nacht wakker wordt en plotseling iets begrijpt wat je daarvoor nooit had gesnapt. En ineens zie je dat de overtuigingen die je al heel lang had – de overtuigingen waarvan jij dacht dat ze absoluut waar en noodzakelijk waren – onecht zijn, dat die niet aansluiten bij de werkelijkheid van het WOORD, het Levende Woord, omdat je dat WOORD dan in jouw hart ervaart. En je weet dat je overtuigingen over de buitenwereld niet kloppen, niet de juiste sleutel zijn, dat ze niet de deur naar het Christusbewustzijn zullen openen omdat jij, zoals ik zei, oordeelt naar de schijn in plaats van een rechtvaardig oordeel te vellen.

Dat is de reden dat ik zei dat ik niet gekomen ben om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld gered zou worden, omdat ik iedereen opnieuw in contact wilde brengen met het Levende Woord in hen, wat ik de Pleitbezorger heb genoemd – waarvan ik zei dat ik de Vader hem in mijn naam zou laten sturen en hij zou jullie alles in gedachten aandragen wat ik jullie heb geleerd. En de Pleitbezorger is het Levende Woord in jouw eigen hart, jouw Christuszelf, die je dat innerlijke Woord zal geven dat het begrip voor jou ontsluit, het inzicht dat alle woorden uit de buitenwereld overstijgt.

Het is waar dat ik de komende tien jaar onafgebroken kan blijven praten en jullie zouden hier de hele tijd naar mij kunnen luisteren, toch zou je misschien niet dichter bij dat innerlijke besef komen. Je zou een heel hoog ontwikkeld intellectueel begrip van mijn leringen kunnen hebben, maar totdat je het in jezelf ziet: “Ach, ik ben degene die veranderen moet, ik moet die balk uit mijn eigen oog trekken en dan zal ik het helder zien”, tot dit gebeurt, zit je nog niet echt op het pad dat ik de wereld kwam bieden – het nauwe en smalle pad dat tot het eeuwige leven leidt.

Het WOORD wil iedereen bevrijden
De sleutel is één te worden met dat Levende Woord, zodat jij niet jezelf of de wereld met jouw dagelijkse denkgeest, het dualistische filter, hoeft te beoordelen. In feite oordeel je helemaal niemand meer, maar verval je aan de andere kant niet in het andere uiterste door te denken dat alles geweldig is. Je hebt het ware Christusonderscheid, je weet wat echt en onecht is. En je hebt gewoon geen oordeel, geen negativiteit, geen kritiek meer op iets wat onecht is. Je beseft slechts dat het onecht is en dan laat jij jezelf de open deur zijn, waardoor God door jou zou kunnen spreken en het jou mogelijk maakt om een bepaald aspect van het Levende Woord naar voren te brengen dat het inzicht voor iemand anders zou kunnen ontsluiten.

Maar ik zeg je dat er vele keren zijn dat je bij andere mensen iets ziet wat niet klopt, maar jij niet de innerlijke aandrang meer voelt er iets van te zeggen. En daar kunnen vele redenen voor zijn, maar wanneer jij innerlijke afstemming krijgt, dan weet je wanneer jij moet spreken en wanneer niet. Je zult niet – en dit is een patroon dat velen van jullie in zichzelf opmerken – je zult het niet met je dagelijkse denkgeest evalueren: “Oh, ik zou dit moeten zeggen, ik zou iemand moeten vertellen wat hij verkeerd doet”.

Wanneer je die vorm van bewustzijn hebt, wanneer je in die schaal zit waarin jij oordeelt op basis van de dagelijkse, de intellectuele geest, dan weet je dat jij niet één met het WOORD bent. Want zo zit het Levende Woord niet in elkaar. Het Levende Woord is niet ‘het zwavel en hellevuur’ van de christelijke predikers die proberen de mensen met angst aan zich te onderwerpen. Het Levende Woord probeert niet iemand te veroordelen of kritiek op iemand te leveren. Het Levende Woord heeft slechts één wens en die is iedereen te bevrijden.

Mensen hebben zo snel een oordeel klaar, ze vormen zo snel een hiërarchie, een valse hiërarchie, door te zeggen dat de ene persoon beter is dan de andere en dat die persoon heel, heel slecht is. Mijn geliefden, dat kwam ik in het oude Israël tegen, toen de Joden er zo zeker van waren dat zij Gods uitverkoren volk waren, dat zij neerkeken op alle anderen in hun samenleving of daarbuiten – de tollenaars, de zondaars, de Samaritanen, de Romeinen, de belastinginners en wat dies nog meer zij – allen werden door de Joden als submenselijk beschouwd.

En je ziet tegenwoordig veel mensen op de wereld die hun eigen classificaties hebben gemaakt: “Oh, die mensen zijn echt heel, heel slecht, ze verdienen het niet om te leven, ze zouden gedood of de rest van hun leven opgesloten moeten worden.” Maar waarom denken deze mensen zo? Omdat zij de wereld, de andere mensen, door een filter bekijken.

Waarom jij jezelf beoordeelt
En mijn geliefden, als je de wereld door een gele bril bekijkt, wat gebeurt er dan wanneer jij voor de spiegel staat? Welnu, je kijkt naar jezelf, je kijkt naar jouw spiegelbeeld en je zult jezelf door een gele bril zien. Dus met dezelfde maatstaf waarmee jij anderen beoordeelt, beoordeel jij ook jezelf.

Wanneer de Bewuste Jij de gevangenis is ingegaan die door jouw ego is gecreëerd, bekijkt hij alles door het filter van jouw ego – en daarom zal hij zichzelf door dat filter zien. En dat is precies de reden dat de woorden, de overtuigingen die jij erop na houdt, je zullen vrijspreken of veroordelen – omdat jij jezelf vrijspreekt of veroordeelt. Oordeel niet opdat ge niet geoordeeld worde. Want jij bent degene die jezelf beoordeelt. Jij bent degene die naar zichzelf kijkt en onbewust zegt, “Ik ben van God gescheiden, ik ben een zondaar, ik ben het niet waard het koninkrijk in te gaan.” Of misschien zeg je: “Ik weet het beter dan God, ik weet het beter dan de Levende Christus”, natuurlijk ga ik het koninkrijk in. En je zult natuurlijk niet openstaan voor de mogelijkheid dat het misschien niet gebeurt.

Jij bent degene die jezelf buiten het koninkrijk houdt door de manier waarop jij naar de wereld kijkt, omdat dit de manier is waarop jij jezelf bekijkt. En zoals Moeder Maria zo mooi in haar boek heeft uitgelegd, denkt de Bewuste Jij dat hij in het rijk van tijd en ruimte is. En als jij denkt dat jij van God bent gescheiden, dan BEN jij van God gescheiden – in jouw eigen gedachten. En dan kun jij nooit het koninkrijk van God ingaan en dan word je ontvankelijk voor de illusie, de meester-illusie van jouw ego dat voor zijn eigen overleving wil zorgen en daarom niet wil dat jij de nauwe en smalle weg van zelftranscendentie, van innerlijke transformatie, vindt.

Dus als alternatief moet jouw ego het verkeerde pad creëren, het pad van de buitenwereld dat het laat lijken dat jij het koninkrijk van God kunt binnengaan door al die dingen in de buitenwereld te doen. En wanneer er ergens in de toekomst aan bepaalde voorwaarden in de buitenwereld is voldaan, jij automatisch naar binnengaat. Maar die toekomst komt nooit. Want wanneer kun jij het koninkrijk van God binnengaan? Kon je daar gisteren naar binnen? Kun jij morgen naar binnen? Nee. Jij kunt alleen in het Eeuwige NU naar binnen.

En wanneer je nadenkt over de woorden in de Invocatie van het Eeuwige NU, wanneer jij ze echt tot jouw bewustzijn laat doordringen, dan zie je hoe diepzinnig ze zijn en hoe ook zij, hoe deze invocatie in haar geheel, ontworpen zijn om je precies deze aha-erlebnis te geven door te zien wat jou in de weg staat – wat jou niet met het Eeuwige NU, het Levende Woord, laat overeenkomen, wat jou uit die bewustzijnsstaat houdt, die het koninkrijk der hemelen is.

Het WOORD kan niet door het ego gemanipuleerd worden
Denk over deze woorden na. Denk na over wat ik hier gezegd heb en wat ik op andere manieren opnieuw zal zeggen. Het Levende Woord geeft jou de mogelijkheid aan het filter der dualiteit voorbij te zien om jou opnieuw op één lijn met de waarheid van God te brengen, de waarheid van de universele Christusgeest, die de enige waarheid is die er is, de enige waarheid die niet door het ego gemanipuleerd kan worden.

Het Levende Woord kan nooit door het ego worden gemanipuleerd. Er zijn veel mensen op de wereld die denken dat zij het Levende Woord bezitten, maar zij hebben er een laag overheen gelegd, omdat zij er door een filter naar kijken. Zij zijn er nog niet één mee geworden, maar wanneer je één met het Woord wordt, omdat jij je openstelt en tegen jezelf zegt: “Luister, ik ben lang genoeg op het spirituele pad geweest, op mijn tenen om mijn ego heen lopend, nu wil ik het zien, ik wil zien wat ik niet kan zien, ik wil het overwinnen, ik wil die balk in mijn eigen oog zien omdat ik er genoeg van heb erdoor belemmerd te worden. Ik heb er genoeg van om dit kruis te dragen. Ik ben eraan toe die geest op te geven en los te laten zoals ik Jezus zag doen toen hij aan het kruis hing en het eindelijk losliet.”

Dit is jullie potentieel. Jullie kunnen dit misschien op Paaszondag doen, maar zelfs als dat niet zo is, is Paaszondag niet de enige dag. Want het koninkrijk van God is nabij, wat betekent dat het er altijd is. Maar raak niet in paniek als je op een bepaalde tijd geen doorbraak krijgt, maar denk over alles na, denk na over jouw bereidheid om die illusies los te laten en besef dat jij ze, voor je ze kunt loslaten, moet zien. En de enige manier om ze te zien, is door contact te maken met het Levende Woord dat jou de mogelijkheid geeft het wezen van het dode woord te zien, het dualistische woord, dat een element van waarheid zou kunnen bevatten, maar net dat beetje verdraaid is dat het jou van het nauwe en smalle pad afbrengt. En dan heb je niet de juiste sleutel om de deur naar het koninkrijk in jouw innerlijk te openen.

Ik dank jullie voor jullie aandacht. Want ik moet zeggen dat het voor mij een grote vreugde is deze lering uit te kunnen brengen – die ik 2000 jaar geleden niet kon uitgeven, want de mensheid was er toen nog niet aan toe. De kennis in de buitenwereld was er niet, maar de innerlijke bereidheid om hogerop in bewustzijn te komen ook niet. O, wat had ik graag gewild dat ik deze leringen 2000 jaar geleden had kunnen uitbrengen en dat mensen ze begrepen hadden en die hadden gebruikt om, in die 2000 jaar, te groeien. Maar cycli zijn cycli, en wanneer je één met het Woord wordt, word je een praktische realist, want je beseft dat mensen slechts zoveel stappen naar boven kunnen doen in een periode, voordat ze de kluts kwijt raken, hun houvast verliezen, hun gevoel van continuïteit, hun identiteitsgevoel, verliezen.

Dus we moeten het stap voor stap doen. Maar het doet mij natuurlijk heel veel vreugde in mijn hart dat we dit punt bereikt hebben en ik moet zeggen dat de mensen die overal ter wereld mijn website bestudeerd hebben, die de laatste jaren Moeder Maria’s Rozenkransen hebben opgezegd, een onschatbare bijdrage hebben geleverd om dit moment te verwezenlijken. Jullie hebben dit natuurlijk niet alleen gedaan, want de hele wereld is in bewustzijn gestegen. Maar ik moet zeggen dat als wij niet de respons hadden gezien die we de laatste jaren gezien hebben, het nog zeker nog enige tijd geduurd had voor ik deze leringen had kunnen uitbrengen.

Dus het feit dat wij ze nu kunnen uitbrengen, is van groot belang, omdat het ons de mogelijkheid geeft bepaalde calamiteiten te voorkomen die op de wereld konden gebeuren, omdat het ons de mogelijkheid geeft mensen wakker te schudden, zodat hen op een positieve manier dat besef bijgebracht kan worden in plaats van met een natuurramp in de buitenwereld geconfronteerd te worden die hen uiteindelijk bewust maakt en de kortstondige aard van deze wereld doet beseffen.

Want wat verhindert per slot van rekening dat de mensen het Levende Woord volgen? Dat zij hun oude wereldbeeld houden, zij willen dat niet loslaten, ze houden zich vast aan het filter en denken dat zij er niet zonder kunnen. Veel mensen willen dat filter niet loslaten, totdat zij met een hele grote calamiteit geconfronteerd worden en eindelijk voelen dat de aarde onder hun voeten schudt en zij eindelijk beseffen dat er niets op deze wereld blijvend is, dat er niets is wat jij je echt kunt behouden. En dan beginnen ze eindelijk te denken: “Misschien moet ik de manier waarop ik de wereld bekeken heb, loslaten en moet ik eens naar de spirituele wereld gaan kijken in plaats van mijn veiligheid en identiteit in deze vergankelijke wereld te zoeken waar alles in één enkel ogenblik kan veranderen.” Dus, mijn geliefden, ik dank jullie opnieuw en ik zal terugkeren om meer leringen over het WOORD, het Levende Woord, te geven.