Jezus bekleedt het Ambt van Verlosser van alle mensen

Geascendeerde meester Moeder Maria, 28 januari 2004

Het  doel van mijn verhandeling is jullie de uiteindelijke realiteit te laten zien dat de titel Moeder van God een universele benaming en een universeel ambt is. Als Moeder van God ben ik de moeder van alle kinderen van God. Ik ben de moeder van alle mensen, ongeacht hun huidskleur, hun geboorteplaats of hun religie. Daarom kan ik niemand mijn lieveling laten zijn en omdat alle mensen voor God gelijk zijn, geldt dat ook voor de Moeder van God natuurlijk. Zij kan niet enkele van haar kinderen op grond van oppervlakkige uiterlijke kenmerken afkeuren. Deze uiterlijke verschillen werden nooit door God geschapen. Zij werden uitsluitend gecreëerd door de betrekkelijkheid van het menselijke bewustzijn, de dualistische geest zelf.

Als Moeder van God kan ik mij niet veroorloven door deze lagere bewustzijnsstaat beïnvloed te worden en daarom ben ik daadwerkelijk de universele Moeder van al het leven. Ik hoop dat degenen met een open geest en hart kunnen inzien dat de titel Moeder van God niet uitsluitend voor christenen of katholieken is. Ik heb alle mensen, ongeacht hun religie in de buitenwereld, lief.

Op dezelfde manier bekleedt mijn zoon Jezus het ambt Verlosser, het ambt van Zoon van God en dat is ook een universeel ambt. Als je eerlijk bent, zie je dat Jezus niet gekomen is om aan een sektarische religie te beginnen die alle niet-leden zou buitensluiten, zoals de joodse religie uit zijn tijd alle niet-joden buitensloot. Zien jullie in de Bijbel niet hoe Jezus voortdurend die Joden aangevochten heeft die bevooroordeeld waren en hun religie als wapen gebruikten om anderen af te keuren? Zien jullie niet dat Jezus voortdurend de hand reikte naar degenen die als buitenstaander beschouwd werden door de elitaire Joden van Jeruzalem, degenen die zichzelf als Gods uitverkoren volk beschouwden? Jezus reikte onophoudelijk de hand naar de melaatsen, de belastinginners, de Samaritanen, de Romeinen en ieder ander die als paria werd beschouwd door degenen die dachten dat zij beter dan alle anderen waren.

De Goddelijke Moeder Oost en West
Wanneer je beseft dat mijn ambt universeel is, zie je ook in dat ik mij, hoewel ik hoofdzakelijk in het Westen vereerd word, niet beperk tot het westelijk halfrond of de christelijke religie. In werkelijkheid ben ik veel meer dan de uitdrukkingsvorm van de Goddelijke Moeder zoals jullie mij tijdens mijn incarnatie als Maria, de moeder van Jezus, hebben gezien.

Er bestaat trouwens ook het ambt van Goddelijke Moeder voor het oostelijke deel van deze planeet en er is een vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder die dat ambt bekleedt. Ze wordt in het oosten vereerd als de Godin Kuan Yin, Moeder van Barmhartigheid. Ik kan jullie verzekeren dat Kuan Yin lid is van de geascendeerde meesters, net als ik. Er is geen concurrentie in de hemel en Kuan Yin en ik zijn daarom collega’s en zusters in de geest. We zijn inderdaad twee vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder en we werken samen om waarachtig de eenheid van hart tot stand te brengen die deze planeet zal veranderen.

Zoals mijn zoon Jezus op deze website heeft uitgelegd, is hij wel degelijk een aantal keren naar het Oosten gereisd in de 17 jaar waarover in de christelijke Bijbel niets over hem vermeld wordt. Hij heeft dit gedaan omdat hij wist dat hij tot het universele ambt van Verlosser van alle mensen benoemd werd. Daarom mocht hij zijn inzichten in God niet tot de joodse religie beperken. Hij reisde daarom naar het Oosten om de tijdloze, universele leringen te bestuderen die door verscheidene Oosterse religies naar buiten zijn gebracht. Mijn zoon Jezus had de inwijdingen in deze Oosterse religies nodig om te leren de materie zelf te beheersen. In feite hebben deze initiaties eraan bijgedragen dat hij de wonderen kon verrichten die hij tijdens zijn missie in Galilea verricht heeft.

Dus jullie zien, mijn geliefden, wanneer je een bepaald niveau van spirituele verworvenheid bereikt, laat je de kunstmatige splitsingen door de menselijke geest achter je en begin je het universele pad naar God terug te lopen. Daarom laat je geen middel onbeproefd en je bent bereid elk hulpmiddel te gebruiken dat God heeft uitgebracht om jou op je spirituele pad te helpen. Het maakt niet uit of dit hulpmiddel van het oostelijk halfrond of van het westelijk halfrond, of van een of andere religie, of zelfs uit de wetenschap komt. Je zult elk hulpmiddel gebruiken dat je nodig hebt om de volgende stap op je spirituele pad te zetten en hogerop te komen.

Ik heb jullie deze lange uitleg gegeven in een poging de weg te bereiden voor het uitbrengen van een nieuw hulpmiddel dat ik jullie vandaag wil geven. Ik geef jullie dit hulpmiddel gedeeltelijk omdat het heel erg nodig is, zowel voor je eigen spirituele groei als het herstel van het spirituele evenwicht op planeet aarde. Ik geef jullie dit hulpmiddel ook om degenen te belonen die plechtig beloofd hebben de Wonderrozenkrans dagelijks op te zeggen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.