Geloof, kennis en gebed

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 mei 2005

Ik wil nu graag tegen jullie willen spreken over een onderwerp dat uiterst belangrijk is met betrekking tot het accepteren van Gods koesterende zorg. Jullie hebben allemaal wel eens gehoord van het concept het geloof, dat door veel religies, maar vooral de orthodox christelijke religies, wordt aangeprezen. Jullie hebben allemaal wel in de Bijbel gelezen dat de grondslag voor alles waar wij op hopen, het geloof ons overtuigt van de waarheid van wat wij niet zien. (Hebreeën 11:1). Maar mijn geliefden, wat jullie niet altijd beseffen, is dat zelfs deze specifieke quote uit de Bijbel een vervorming is van de leringen van Christus.

Jezus heeft niet onderwezen dat het geloof de grondslag vormt voor de waarheid van de dingen waar men op hoopt. Hij heeft onderwezen dat kennis de grondslag vormt voor de dingen waar men op hoopt. En met kennis bedoelde hij niet uiterlijke, intellectuele kennis. Hij bedoelde de kennis in ons innerlijk, gnosis, de echte innerlijke gnosis, waardoor de kenner één wordt met het gekende. Jezus heeft niet gezegd dat je moet bidden tot een God buiten je en dan eenvoudig geloven dat het antwoord weldra komt. En als je gebed niet beantwoord wordt, je er eindeloos in moet blijven geloven, alsof degenen die blijven geloven op den duur gered zullen worden.

Jezus onderwees en demonstreerde dat je Gods assistentie oproept vanuit je innerlijk en je doet dat met de absolute innerlijke wetenschap dat wanneer je vraagt, jij ZULT ontvangen. En daardoor kun je beredeneren dat als je gebed niet verhoord wordt, jij niet de ware innerlijke kennis had. Misschien had je geloof, maar nog niet de volledige kennis die het hoogste aspect van je geloof is. Dus in plaats van gewoon blijven geloven, kun je met jezelf aan de slag gaan, de blokkades oplossen die verhinderen dat je dat innerlijke weten ontvangt – de absolute zekerheid – die je krijgt door het eenzijn met je Christuszelf. Veel christenen hebben Jezus’ lering over het geloof totaal verkeerd begrepen en in plaats daarvan de leringen van de antichrist geaccepteerd die ze in een staat van uiterlijk geloof houdt die hun innerlijke kennis, hun ware gnosis, blokkeert.

En dit is de meest essentiële sleutel om je Vaders koninkrijk te erven. Zie je, de meeste religieuze mensen zijn ook opgevoed om te geloven in een totaal verkeerde lering met betrekking tot het gebed, met betrekking tot iets van boven oproepen, om Gods assistentie in hun leven op te roepen. Er is hen een kromme leugen onderwezen die uit de geest van de antichrist voortkomt, namelijk dat het gebed een wonder oproepen is. En soms gebeurt er een wonder, maar meestal niet. En er bestaat geen enkele manier om aan de weet te komen wanneer dat zal gebeuren en wanneer het niet gebeurt, omdat dat allemaal een mysterie is dat door God beslist wordt. Maar zie je, het is een totale misvatting, omdat God niet in de hemel zit en naar willekeur beslist of iemand een wonder krijgt of niet.

De Vader geeft je met het grootste genoegen zijn koninkrijk. De Vader geeft met het grootste genoegen zijn koninkrijk aan al zijn kinderen. Maar om dat koninkrijk te erven, moet jij je op één lijn brengen met het wezen van God. En je kunt dat niet met uiterlijke kennis doen, door intellectuele wetenschap, door het uiterlijke geloof of door blinde aanhankelijkheid aan een of ander ritueel. Je kunt dat alleen maar doen door naar binnen te gaan. Je kunt het enkel door gnosis doen, waardoor je die overtuiging transcendeert, je transcendeert het geloof en je komt bij die innerlijke wetenschap dat wanneer jij Gods tussenkomst oproept, Gods aanwezigheid, in jouw leven, jouw oproep het antwoord ZAL afdwingen. Vraag en ge zult ontvangen. Omdat het waarachtig het grootste genoegen van de Vader is om jou zijn koninkrijk te geven.

Vraag, en er zal je gegeven worden; zoek en je zult vinden; klop en er zal voor je worden opengedaan (Matteüs 7:7).

Maar zie je, er zijn twee dingen die je moet weten. In de eerste plaats moet je weten dat wanneer je vraagt jouw wens niet uit de lagere verlangens van je ego mag voortkomen of de verlangens die je door jouw cultuur en de krachten op deze wereld zijn opgelegd. Deze lagere wensen zijn egocentrisch en ze laten het geheel buiten beschouwing. En juist omdat God wil dat AL zijn kinderen het koninkrijk erven, kan hij niet een gebed beantwoorden die overvloed voor één persoon zoekt door het aan de het geheel te onthouden. Op die manier creëer je, wanneer jij vanuit een egoïstisch verlangen bidt, een tegenkracht die de vervulling van je wens tegengaat. In zekere zin zal het hele universum de vervulling van je verlangen tegengaan. En als je iets met geweld probeert te nemen, zal die tegenkracht die je creëert van je afnemen wat je probeert te bezitten. Zoals Jezus zei: “Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.”(Matteüs 25:29).

Aan iedereen die liefde en respect voor het geheel heeft, zal gegeven worden en hij of zij zal het in overvloed krijgen. Maar wie geen liefde heeft, zal alles worden afgepakt door de tegenkracht die hij creëert door te proberen zijn op het ego gerichte wensen te vervullen. Dus om echt te vragen, moet je jouw wensen, je wenslichaam, weer op één lijn brengen met de hogere wensen van de Bewuste Jij die deel uitmaken van je goddelijke plan en met de hogere wil van jouw IK BEN Aanwezigheid die één is met de wil van God voor je levensstroom.

En wanneer je op één lijn bent, dan zal het antwoord op ieder gebed worden gegeven omdat het hele universum graag assisteert om jouw goddelijke plan te vervullen. De reden is dat jouw persoonlijke goddelijke plan op één lijn ligt met het grotere plan van God en daardoor is wat voor jou het beste is, ook het beste voor de hele schepping van God.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.