De ontbrekende schakel in ons begrip van de geschiedenis

Geascendeerde Meester El Morya als Master MORE, 26 oktober 2007

Want in die donkere middeleeuwen werd de individuele creativiteit van de mensen zodanig tot zwijgen gebracht dat nog maar weinig mensen durfden op te vallen en een eigen bijdrage durfden te leveren aan nieuwe ideeën in de kunst, literatuur, filosofie, religie of uitvindingen van praktische aard. En zie eens hoe juist dit bewustzijn het idee in het leven riep dat de mensen in twee aparte categorieën kunnen worden ingedeeld – sommigen die boven de bevolking staan, die een elite vormen.

Jezus zou misschien aan de top kunnen staan, maar was er dan niet nog altijd een kerkhiërarchie van de valse predikers, de wolven in schaapskleren waartegen Jezus zijn volgelingen waarschuwde, maar die er geen acht op sloegen? En daarom namen die wolven de christelijke kerk over en maakten er een instituut van dat de mensen onderdrukt en tot blinde volgelingen van de elite maakt – die zelf de blinde volgelingen van hun ego zijn en van de niet-materiële krachten die hun ego beheersen.

En zo verspreidde dit bewustzijn zich door de hele donkere middeleeuwen heen over heel Europa. En ik moet zeggen dat als je kijkt naar hoe de pest, de zwarte dood, zich door Europa verspreidde, er op hogere niveaus een soortgelijke verspreiding van de zwarte wolk van dit bewustzijn plaatsvond, dat de mensen onbekwaam zijn – dat zij geen goddelijke vonk en Christuspotentieel hebben. Dat zij zichzelf niet kunnen regeren en iets unieks uit zichzelf naar buiten kunnen brengen, maar dat ze altijd iemand anders moeten zoeken om het voor hen te doen. Dit heeft vervolgens tot een monarchie geleid die gebaseerd is op de ongelooflijke illusie dat die door God werd aangesteld om het volk te regeren, het eigen volk te regeren, en dat de mensen eigenlijk door God aan de monarchie werden gegeven als slaaf, als onderdaan, en dat de monarchie alles kon doen wat die maar wilde.

De katholieke kerk had al de bereidheid opgegeven om zich af te stemmen op de hogere Wil van God, waardoor de dualistische wil van de mens, de dualistische wil van het ego, als het allerhoogste gezag in de samenleving werd geïnstitutionaliseerd. En dus was het nog maar een kwestie van tijd voor de monarchie in dezelfde val trapte door te denken dat die het allerhoogste gezag in de samenleving had. En toen kwam de ultieme machtsstrijd tussen de monarchie en de kerk. En dit heeft Saint Germain al eerder beschreven in onze serie over het in ere herstellen van het Woord – dat de kerk en de kerkelijke hiërarchie de gevestigde machtselite vormde, en dat de monarchie en de adelstand het land bezaten, en die de opkomende machtselite vormde. En de machtsstrijd tussen deze beide heeft enige tijd geduurd, maar toen kwam uiteindelijk de ‘oplossing’, toen de Britse vorst zich tot hoofd van de Church of England uitriep, waardoor alle drie in zekere zin verenigd werden, waardoor nu de vervormde drie-eenheid van de Vader, Moeder en Zoon compleet was.

Daarom zie je dat het Britse volk nogal strak onder de duim gehouden is, meer dan in vele andere naties. Hoewel ik moet zeggen dat er andere naties op deze planeet zijn waar het volk zelfs nog meer onder de duim gehouden wordt dan Groot-Brittannië. Want waarom spreek ik nu deze woorden in Groot-Brittannië uit? Dat komt omdat ik weet dat het Britse volk het vermogen heeft om dit van zich af te schudden, om dit bewustzijn te ontstijgen en daadwerkelijk een Gouden Eeuwbeschaving in dit land tot stand te brengen. Maar wil dit gebeuren, dan moet ik zeggen dat het Britse volk bereid moet zijn te doen wat Saint Germain op onze laatste conferentie in California gezegd heeft – onderzoek alles! Alles, mijn geliefden.

De ontbrekende schakel in de geschiedenis
Want wat heeft de elite gedaan om het volk te onderdrukken? Ja, terugkijkend op de geschiedenis zeg je dat de koning nogal wat fysieke macht had en die heeft hij meedogenloos gebruikt. Laat mij jullie niettemin zeggen dat er nog nooit een regime op deze planeet geweest is – hetzij de Britse monarchie, of de Communistische Partij in de Sovjet Unie, of de keizers van Rome – dat er nog nooit een regime op deze planeet geweest is dat voldoende fysieke macht had om het volk uitsluitend met fysieke macht te onderdrukken. Want als de mensen in voldoende aantallen in opstand waren gekomen tegen die fysieke macht, dan zouden de machthebbers gevallen zijn. En dit hebben jullie in een aantal naties op de hele wereld gezien.

Dus fysieke macht is niet genoeg om de mensen te onderdrukken. En dat is echt de ontbrekende schakel in de geschiedenis, omdat historici ertoe neigen alleen terug te kijken op de fysieke omstandigheden met het idee dat je de oorzaak van alles van wat in de wereld gebeurd is op het materiële vlak moet zoeken. Maar ik zeg dat de oorzaak van alles wat je op het materiële vlak ziet, in het bewustzijn van de mensen, het collectieve bewustzijn bestaat. En ik zeg je – eerlijk – dat wat zij gebruikt hebben om mensen te onderdrukken, het Woord, de vervorming van het Woord van God, is.

Het Woord van God is het bewustzijn van Christus dat je in staat stelt – zoals ik aan het begin van deze verhandeling zei – onderscheid te maken tussen wat echt en onecht is. En om de mensen te onderdrukken moeten ze die sleutel van kennis wegnemen. Ze moeten een valse werkelijkheid scheppen door twee dualistische polariteiten in het leven te roepen die onafscheidelijk verbonden lijken te zijn aan een dualistische strijd om de alleenheerschappij. Toch zijn het beide leugens.

Dit is één inzicht dat nu op dit moment in Groot-Brittannië en elders naar buiten moet worden gebracht, want het is het essentiële besef dat moet worden verspreid voordat een Gouden Eeuw kan aanbreken – namelijk de hele aard van de dualiteit. En dit is natuurlijk waarom wij, de geascendeerde meesters, het nieuwe boek ‘The Art of Non-War’ hebben uitgebracht, dat geschreven is op een manier die universeler is dan elk ander boek dat wij hebben uitgegeven. Dus heeft dat het potentieel de mensen te bereiken en hen bewust te maken van de fundamentele dynamiek van het dualiteitsbewustzijn en hoe dit hen verhindert het onderscheid te zien tussen wat echt en onecht is. Iedere actie die ze ondernemen, ieder idee waarin ze geloven, leidt dus niet echt tot verandering, omdat het alleen maar de dualistische strijd voortzet die juist de wortel is van hun lijden en beperkingen.

Maar die dualistische strijd begint in het bewustzijn, want de elite zelf zou de dualistische strijd niet kunnen voortzetten als de mensen er niet op reageerden. En dat is de reden waarom je het onheilige verbond ziet tussen degenen die in de machtselite de macht willen en de mensen die geen macht willen, maar hun macht willen weggeven en andere mensen beslissingen voor hen te laten nemen. Zodat zij dan niet de mogelijkheid onder ogen hoeven te zien dat zij verkeerde keuzes maken, maar kritiek kunnen leveren op degenen die wel keuzes maken, hoe die keuzes ook uitvallen. En toch kan dit zelfs bijna in één oogwenk veranderen. En het zal ook veranderen wanneer maar voldoende van de top tien procent die bewustzijnsstaat in hun eigen wezen verwerken en die voor eens en voor altijd te boven komen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.