Waarom gevallen wezens anderen oneerlijk beschuldigen

Geascendeerde Meester Elohim Astrea, 17 december 2009

Nu, waar komt deze energie vandaan? Waar komt dit bewustzijn vandaan, van gelijk willen hebben, van willen bewijzen dat andere mensen ongelijk hebben, zelfs de energie om anderen te willen beschuldigen van dit of dat, of nog wat anders? Ga naar de rechtszalen overal ter wereld en zie hoe het in sommige landen tijdverdrijf is geworden, een vorm van amusement, een vorm van verslaving om iemand te vervolgen en hem aan te klagen omdat hij iets fout gedaan heeft waardoor jij nu recht hebt op een geldelijke compensatie. Je kunt de woorden lezen die geschreven worden op de papieren van de rechtbank. Je kunt zien hoe sommigen anderen beschuldigen door bepaalde woorden te gebruiken. Maar als je bereid bent je innerlijke visie te gebruiken om tussen de woorden door te lezen met je hart, zul je zien dat tussen die woorden een bepaalde energie, de energie van beschuldigen, zit.

En waarom liet ik dus de boodschapper de quote uit het Boek Openbaringen voorlezen over de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht ten overstaan van God beschuldigde? Wie is die aanklager van onze broeders? Welnu, degenen die Maitreya’s boek bestudeerd hebben, zijn bekend met het concept van de sferen. En daardoor kun je de diepere betekenis van deze quote begrijpen die – gezien het niveau van bewustzijn van 2000 jaar geleden – niet in de hoogste vorm daarvan gegeven kon worden, want die moest worden aangepast aan de bewustzijnsstaat en de woorden die destijds gebruikt werden.

Het was in die tijd gewoon niet mogelijk dat mensen het concept van verschillende sferen begrepen. Voor hen was alles dat buiten de aarde viel, óf de hemel, óf de hel. Alles wat anders was dan wat zij met hun fysieke zintuigen konden waarnemen was, de hemel of de hel. En daardoor konden ze niet begrijpen dat de quote uit Openbaringen, hoewel door het woord ‘hemel’ te gebruiken, niet naar de hemel in haar allerhoogste betekenis verwees, in de betekenis van het spirituele rijk. Want hoe kon de duivel daar bestaan, want het spirituele rijk is natuurlijk zuiver en dus zou het niet mogelijk zijn dat iemand in een lagere bewustzijnsstaat in dat rijk van zuiverheid zou kunnen bestaan. En dus begrijpen jullie wel dat wat er schuil gaat achter het woord ‘hemel’ een hogere sfeer is, een sfeer die hoger dan de aarde is, maar nog steeds een sfeer die niet volledig geascendeerd is, een sfeer die aan het proces van ascensie was begonnen.

En daarom was het bepaalde levensvormen in die sfeer duidelijk geworden dat degenen die niet bereid waren hun wezen te accelereren naar de zuiverheid van de ascensiespoel, die levensvormen zouden achterblijven naarmate die hele sfeer ascendeerde. En daardoor zouden die levensvormen – gezien vanuit het perspectief van binnenuit die sfeer – verloren gaan. Ze zouden geen deel meer uitmaken van hun oorspronkelijke mandala, die ontworpen was om samen te ascenderen. Ze zouden achtergelaten worden, terwijl de rest van de sfeer en de levensvormen die zich erin bevonden accelereerden naar de zuiverheid van de ascensiespoel.

En daardoor veranderden de levensvormen die leiderschapsposities bekleedden plotseling van gedachten. Ze sloegen om, wat niet mogelijk is voor een spiritueel wezen, maar wel voor een niet geascendeerd wezen. Ze sloegen door naar de tegenovergestelde polariteit door plotseling te beslissen – let op, beslissen – dat het plan van God gebreken vertoonde, dat de vrije wil gebreken vertoonde, dat het mogelijk werd dat levensvormen verloren gingen, bewees dat de Schepper een gebrekkig ontwerp had gecreëerd voor de ascensie van de sferen. Dat de vrije wil een te groot risico vormde, dat het een blok aan het been was, dat het gewoon niet juist kon zijn omdat deze levensvormen verloren zouden kunnen gaan.

Nu zat echter achter deze redenering, zoals Maitreya uitlegt, de onwil van deze levensvormen om zich te verdeemoedigen en hun leven als verheven wezen, als leiders met macht, los te laten en zich tot dienaar van allen te maken. Want deze levensvormen hielden trouwens zeer van hun leven tot aan de dood toe. Ze hielden van de positie die zij in die sfeer hadden, die niet geascendeerde sfeer, en ze hielden er zo van dat ze het gevoel kregen dat naar een hoger niveau van dienstbaarheid gaan, door de dienaar van allen te worden, een degradatie voor hen was, een degradatie in rang en positie. En daardoor waren ze niet bereid om hun leven voor het Al te geven. En als excuus om hun leven niet op te geven, concentreerden ze zich op het feit dat enkele levensvormen zouden achterblijven. Ze gebruikten dit om met de redenering aan te komen dat het een gebrek in Gods plan was en dat zij moesten bewijzen dat God ongelijk had.

En in het nieuwe bewustzijn dat ze toen kregen – het bewustzijn van gescheidenheid, het dualiteitsbewustzijn – dachten ze in feite dat ze konden bewijzen dat God ongelijk had, dat zij zich tegenover God konden opstellen. Maar op het moment dat ze de dualiteit ingingen, werden ze door de dualiteit bedrogen. Ze keken nu van binnenuit naar het universum vanuit de dualistische polariteit en daardoor leek het hen volstrekt echt, volstrekt logisch, dat er een tegenovergestelde polariteit aan hun polariteit moest zijn. En daarom geloofden ze toen dat – net als de man die een gele bril opheeft, gelooft dat de lucht groen is – God gewoon de tegenovergestelde polariteit van hen was. En dus was het mogelijk te bewijzen dat God ongelijk had, dat Gods plan fout was. Maar toch, hoe konden ze dit geloven? Omdat ze het Woord verloren hadden en toen gehuld werden in, verwikkeld raakten in het bewustzijn van woorden, het verdeelde woord, werden woorden niet meer gebruikt om een oneindige vibratie over te brengen, te communiceren. Ze waren toen naar het niveau van de dualiteit naar beneden gebracht.

Communiceren via gedachten
Maar wees voorzichtig hier en besef dat die sfeer – hoewel de meerderheid van levensvormen nog niet geascendeerd was – nog steeds een veel hogere vibratie bezat dan tegenwoordig op aarde. Daarom bedoel ik niet, als ik ‘woorden’ zeg, gesproken woorden die opgeschreven kunnen worden. Ik bedoel woorden als het symbool voor die bewustzijnsstaat. Want zie je, wanneer een sfeer dicht bij het punt van ascensie komt, dan hebben de bewoners van die sfeer hun bewustzijn op een zodanig niveau gebracht dat ze alleen via gedachten kunnen communiceren. En het voordeel van communiceren via gedachten is dat je direct op het niveau van concepten en ideeën kunt communiceren.

Je zult het oude gezegde wel kennen dat een beeld meer waard is dan duizend woorden. Dat komt omdat een beeld meer kan overbrengen dan woorden kunnen beschrijven. Dit brengt het geheel van een bepaalde aanblik over. Je kunt die aanblik in woorden beschrijven, maar er zullen veel woorden voor nodig zijn en de woorden zelf zullen in feite nooit dezelfde ervaring overbrengen die je krijgt als je maar één seconde naar een beeld kijkt. Woorden van een dichter kunnen natuurlijk een diepere betekenis overbrengen, een diepere ervaring geven aan degenen die een open hart en geest hebben. Maar de woorden zelf kunnen dit niet doen op een mechanische manier, maar enkel mensen die ze lezen die bereid zijn om verder dan de woorden te zien en hun hart te openen voor een ervaring die meer is dan de woorden. En daardoor zie je dat één blik op een beeld een ervaring kan overbrengen en je daarvoor openstellen die duizend woorden je niet kunnen geven. Want de woorden zijn weergaven van het beeld – ze zijn het beeld niet. Zoals in het oude gezegde: je kunt niet met woorden de ervaring van de smaak van een appel geven.

In een hogere sfeer vindt communicatie dus op een hoger niveau plaats, waarbij de mensen de vermogens van hun geest zo ontwikkeld hebben dat ze beelden, concepten, ideeën direct op elkaars geest kunnen projecteren en daardoor op dat niveau kunnen communiceren. En naarmate een sfeer ascendeert, worden mensen er natuurlijk steeds beter in om concepten te communiceren. En naarmate ze het collectieve bewustzijn verhogen, communiceren ze natuurlijk op een zuiverder manier, waarbij de concepten en ideeën die ze op elkaars geest projecteren, steeds zuiverder, steeds verhevener worden, steeds meer gericht op het verhogen van andere levensvormen, de hele sfeer verhogen door meer intellectuele, zuiverder concepten en ideeën naar buiten te brengen.

Bewijzen dat vrije wil een fout van God was
En wat er in feite gebeurt, toen die eerste wezens in die sfeer besloten te rebelleren tegen Gods plan, besloten dat ze hun leven niet zouden geven voor een vriend – zij hun posities niet zouden opgeven om naar een nog hogere positie op te stijgen door het Al te dienen? Zij hielden zo van hun leven dat ze bereid waren ervoor te sterven, spiritueel gezien, door de dualiteit in te gaan. Wat er gebeurd is, was dat ze besloten te bewijzen dat God ongelijk had door te bewijzen dat de vrije wil fout was. En hoe konden zij dit doen? Nu, ze wisten dat zij zelf daadwerkelijk in de volgende sfeer zouden terechtkomen die al geschapen was. En ze beseften dat hoe meer levensvormen zij met zich mee naar beneden konden trekken, hoe meer kans ze hadden te bewijzen dat vrije wil niet werkt, omdat vrije wil een te groot risico vormt waardoor mensen eerder zullen vallen dan ascenderen.

En dus zat een groep van hen bij elkaar te vergaderen en zei: “Hoe kunnen we in deze laatste fase, waarin de ascensiespiraal al gevormd is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk levensvormen met ons mee vallen door ervoor te zorgen dat ze het dualiteitsbewustzijn krijgen? En het plan dat ze bedachten was eenvoudig: “We zullen iets met ze doen dat ooit eerder in deze sfeer is gedaan. We zullen hen op alle mogelijke manieren ergens van beschuldigen. We zullen hen ervan beschuldigen dat ze niet zuiver zijn. We zullen hen ervan beschuldigen dat ze geen wilskracht hebben of dat ze hun wilskracht niet correct gebruiken. We zullen hen beschuldigen van valse wijsheid. We zullen hen ervan beschuldigen dat ze niet liefdevol zijn. We zullen hen ervan beschuldigen dat ze niet de waarheid spreken, maar leugenaars zijn. We zullen hen ervan beschuldigen dat ze niet vreedzaam zijn en we zullen hen ervan beschuldigen dat ze de vrijheid van anderen willen afnemen. Welke eigenschap van God ze ook zo goed beheersen dat ze bijna klaar zijn om op die eigenschap van God te ascenderen, wij zullen hen ervan beschuldigen dat ze haar hebben vervormd. We zullen hen ervan beschuldigen dat ze haar niet in zuiverheid bezitten. We zullen hen ervan beschuldigen dat zij die vervormd hebben. En dan zullen wij zien hoe zij reageren op deze nieuwe energie van beschuldigingen die ze nog nooit eerder zijn tegen gekomen.”

Zo zijn ze de Duivel en Satan geworden, niet als één wezen, maar als een groep wezens die binnenin zichzelf een neerwaartse spiraal, gevormd hebben zoals wij onlangs hebben blootgelegd, precies het tegenovergestelde van de opwaartse spiraal, de ascensiespiraal, die door de meerderheid van de levensvormen in die sfeer was gevormd. En binnen de totaliteit van die ascensiespiraal, vormde zich zo’n krachtveld van negatieve energie, van onzuivere energie, dat ze bij wijze van spreken een zwart gat creëerden binnen het witte gat van de ascensiespiraal.

En toen gebruikten ze die energie, ze bouwden de intensiteit van de energie op door hun eigen licht te vervormen. Want zei Jezus niet: “Als het licht in jouw duisternis zij, hoe groot moet die duisternis dan wel niet zijn.” En deze wezens hádden licht, ze hádden die stuwkracht wel, ze hádden die verworven tijdens in hun lange diensttijd door het licht te dienen. Maar nu, terwijl ze naar de andere kant omsloegen door zich tegenover het licht op te stellen, werd hun licht ogenblikkelijk veranderd in duisternis en in de stuwkracht van de duisternis. En daardoor konden zij hun verworvenheid, die stuwkracht – die stuwkracht van duisternis – gebruiken om die heel intense energie van beschuldigingen te richten op andere levensvormen.

Stel je de schokgolf eens voor die er gevoeld werd toen al die heilige onschuldigen – die onbaatzuchtig – onbaatzuchtig hadden gewerkt aan de ascensie van hun sfeer, om al hun broeders te verheffen – plotseling beschuldigd werden dat zij precies het tegenovergestelde aan het doen waren, precies het tegenovergestelde te zijn van wat zij wisten dat ze waren. Stel je eens voor hoe dit werd ervaren door deze onschuldige levensvormen. Ze waren nog nooit eerder een energie als deze tegengekomen. Ze waren nog nooit levensvormen tegengekomen die bereid waren te liegen om hen van iets te beschuldigen wat ze niet hadden gedaan.

Hoe reageerden die aangeklaagden?
Zie je wat de verzoeking hier was? Zie je hoe subtiel de verzoeking was? Zie je hoe krachtig die was toen de immensiteit van deze negatieve energie hierin zat ingebed? Zie je hoe er levensvormen waren die letterlijk werden weggeblazen door de energie die op hen gericht werd en door de gedachte: “Wat heb ik verkeerd gedaan? Kan het zijn dat ik iets verkeerd gedaan heb? Hebben ze echt gelijk? Hoe kunnen ze dan gelijk hebben? Hoe kunnen ze me hiervan beschuldigen? Ik ben hier onbaatzuchtig aan het werk om het Al te verhogen en zij beschuldigen mij ervan dat ik precies het tegenovergestelde heb gedaan. Hoe konden ze dit doen? Hoe kan het dat ze dit mogen doen? Hoe kon God het goedvinden dat ze dit doen?”

Zie je de myriaden mogelijke reacties op hoe deze wezens – onschuldig – plotseling verwikkeld raakten in deze energie, hoe ze op deze schok reageerden, deze totale schok voor hun wezen? Zie je dat de strategie van de rebellerende wezens heel efficiënt werkte door ervoor te zorgen dat de onschuldige wezens diverse bewustzijnsstaten kregen die het tegenovergestelde waren van de ascensiespiraal?

Globaal gingen sommige wezens over op de beschuldigende energie en beschuldigden de aanklagers ook weer, hen ervan beschuldigend dat zij alles gedaan hadden waarvan ze anderen beschuldigd hadden. Anderen kregen de tegenovergestelde energie. Want je begrijpt toch wel dat de beschuldigende energie een naar buiten gerichte energie is en dus een vervorming van de uitbreidende kracht van de Vader. Daardoor is het mogelijk om de tegenovergestelde polariteit te krijgen als vervorming van de samentrekkende kracht van de Moeder, namelijk die van je willen verdedigen, zelfs in zoverre dat je de argumenten van de beschuldiger wilt vernietigen of de aanklager zelf.

Toch zouden buiten deze twee globale negatieve spiralen om, de wezens die meesterschap hadden bereikt in één van de zeven stralen één van die zeven stralen kunnen gaan vervormen, zoals bij Wesak werd uitgelegd, omdat elke straal een mannelijke en vrouwelijke vervorming heeft die jij in kunt gaan. En daarom probeer je op een of andere manier met deze schok om te gaan die in overeenstemming is met je straal, proberen je jou te beschermen enkel door wilskracht of wijsheid te gebruiken om de beschuldigers en hun beschuldigingen te betwisten – of door één van de andere stralen te vervormen, wat ook het geval kan zijn.

Maar begrijp je wat het belangrijkste besef is dat ik hier probeer over te brengen? Zie je de realiteit dat wat de rebellerende wezens hadden gedaan, was een situatie creëren – een uitdaging, een test zo je wilt – waarop maar één manier was op te vermijden dat je in een negatieve spiraal werd gezogen en dat was door totaal niet gehecht te zijn aan de beschuldigingen zelf en de energie die erachter school. Op het moment dat jij reageerde – hetzij door je te verdedigen of ruzie te maken over de beschuldigingen zelf, of door de energie die op jou werd gericht werd, terug te geven – op het ogenblik dat jij erop reageerde, zat jij in die negatieve spiraal gevangen. En hoe meer je erop reageerde, hoe meer jij je eigen licht op een lager niveau zou brengen, tot dat verkeerd gebruiken van je eigen licht een negatieve spiraal had gevormd die dan je bewuste geest en wil kon overweldigen tot je die spiraal werd ingezogen. En toen werd al jouw licht duisternis, want je probeerde jouw licht te gebruiken om je te verdedigen tegen de beschuldigers door hun negatieve energie te laten omkeren.

Maar zie je, hoe kun je energie terugduwen die op het niveau van de dualiteit vibreert? Enkel door een andere vorm van energie te gebruiken die op dat niveau vibreert. En dat houdt in dat jij dan jouw licht moet vervormen door het een lagere vibratie te geven die minder is dan liefde, die minder is dan zuiverheid. Zo had de aanklager van onze broeders succes door ervoor te zorgen dat een derde van sterren uit de hemel op aarde viel zoals ze in Openbaringen zeggen. Dit is niet beslist een letterlijke maatregel; het betekent niet dat een derde van de levensvormen in die ascenderende sfeer tot een neerwaartse spiraal verviel, maar het betekent wel dat een substantieel aantal van degenen die al in de ascensiespiraal waren, natuurlijk in verzoeking gebracht werden om op de beschuldigingen en de beschuldigende energie te reageren.

En daardoor werden zij de neerwaartse spiraal ingezogen die de rebellerende wezens hadden gemaakt, zodat ze inderdaad vielen allemaal met elkaar. Een paar van degenen die vielen, vielen natuurlijk uit loyaliteit aan hun leiders, en zij dachten dat hun leiders gelijk hadden en het juist deden. Maar veel meer vielen door te reageren op de aanklager van de broeders. Dus daarna heeft deze val zich voortgezet door andere sferen heen, tot in de huidige sfeer, waarin je ook ziet dat zelfs een kleine planeet zoals de aarde het bewustzijn van de aanklager van de broeders heeft.

 

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.