De gevallen wezens en vrouwen

Waarom leven wij in een cultuur, en waarom zijn er heel veel andere culturen, die vrouwen duizenden jaren heeft onderdrukt en gediscrimineerd? Omdat de gevallen wezens dit allemaal zo hebben beraamd om de bevolking in hun macht te houden.

De gevallen wezens zijn expert in het gebruik van de verdeel-en-heersstrategie. Zij hebben al het mogelijke gedaan om de mensen in groeperingen te verdelen die je tegen elkaar kunt opzetten. Natuurlijk is de meest basale indeling, de verdeling die van tot in huis naar alle lagen van de maatschappij loopt, namelijk die tussen mannen en vrouwen. Toen de gevallen wezen een verdeling tussen mannen en vrouwen had geschapen, hadden ze de basis gelegd voor conflicten op het meest fundamentele niveau van de samenleving.

Vanzelfsprekend zijn vrouwen ongelooflijk vervolgd en gediscrimineerd. Dan zou je kunnen denken dat de gevallen wezens dit specifiek vrouwen aandoen. Er zijn daadwerkelijk gevallen wezens (vooral gevallen wezens die zijn geïncarneerd en in het emotionele rijk) die vrouwen haten en hen onder de duim willen houden (of vernietigen als dat niet lukt). Er zijn ook wezens in het mentale rijk die geloven dat vrouwen een bedreiging voor mannen vormen en de illusie willen projecteren dat vrouwen intellectueel inferieur zijn aan mannen.

De vervolging van vrouwen begon echter bij gevallen wezens in het identiteitsrijk en is niet specifiek op vrouwen gericht. Een van de bedoelingen was om een fundamentele splitsing van de samenleving te bewerkstelligen, maar de eigenlijke bedoeling was dat ze wilden voorkomen dat mannen en vrouwen een spirituele eenheid vormden, wat ons hoogste potentieel is. Daardoor zijn zowel mannen als vrouwen het doel van deze manipulatie.

Zoals wordt uitgelegd in de sectie over de oorsprong van het kwaad, is onze wereld geschapen door één Schepper die noch mannelijk noch vrouwelijk is. Als eerste scheppingsdaad heeft de Schepper echter een basale polariteit geschapen (geïllustreerd door het taoïstische concept yin en yang in de tai chi, namelijk een uitbreidende kracht (die wij mannelijk noemen) en een samentrekkende kracht (die je vrouwelijk kunt noemen).

Als alles met de uitbreidende kracht werd geschapen, dan zou er geen enkele vorm standhouden. De big bang zou een ongecontroleerde explosie zijn gebleven waaruit geen structuren werden gevormd. De duurzame vormen zijn mogelijk, omdat de uitbreidende kracht in evenwicht wordt gehouden door de samentrekkende kracht en daardoor kunnen vormen een tijdlang bestaan.

• Een onevenwichtige uitbreidende kracht leidt tot een nooit eindigende explosie waarin geen enkele vorm blijvend is.
• Een onevenwichtige samentrekkende kracht leidt tot een onevenwichtige implosie (net een zwart gat) waardoor alle vormen worden afgebroken.

Er moet evenwicht bestaan tussen de uitbreidende kracht en de samentrekkende kracht om een duurzame schepping te krijgen en dit gebeurt door een universele vorm van bewustzijn. De Boeddha, Jezus en andere spirituele voorbeelden hebben die hogere bewustzijnsstaat gedemonstreerd die boven de dualiteit staat. Die berust op het feit dat je verder kijkt dan alle verdelingen door te ervaren dat al het leven uit dezelfde bron is voortgekomen. Wij hebben allen het potentieel om die evenwichtige gemoedstoestand te bereiken, en wanneer we die hebben, bestaat er evenwicht tussen de uitbreidende kracht en de samentrekkende kracht die in ieder van ons aanwezig is. Dit zet het toneel klaar voor een natuurlijke en evenwichtige relatie tussen mannen en vrouwen.

Wanneer wij in die staat van evenwicht komen, zullen mannen en vrouwen niet meer als tegenstellingen worden gezien. Natuurlijk zijn er dan verschillen, maar die vormen geen bron voor conflicten; zij zijn de bron voor creatieve spanning, die tot groei leidt. Mannen zullen door vrouwen in evenwicht worden gehouden, zodat zij niet al te uitbreidend (agressief) worden en vrouwen worden door manifesteren in evenwicht gehouden, zodat zij niet al te veel samentrekkend (niet willen experimenten) worden.

De gevallen wezens begrepen dit en daarom gebruikten zij hun macht om zowel mannen als vrouwen om de tuin te leiden door hen te laten eten van de ‘verboden vrucht’ van het dualiteitsbewustzijn. Toen de mannen en vrouwen eenmaal naar de dualiteit waren afgedaald, werden hun verschillen de bron voor conflicten en ging het evenwicht verloren. Waarom hebben de gevallen wezens dit gedaan? Welnu, deels omdat gevallen wezens zo doen, maar ze hadden er ook een specifieke bedoeling mee.

Vrouwen kleineren om het toneel klaar te zetten voor oorlogen
De gevallen wezens wilden oorlog op de aarde introduceren. Zij wisten dat oorlog de meest extreme uitkomst is van een onevenwichtige uitbreidende kracht. Zij wisten dat mannen van nature een sterker expansief element hebben en dat het daardoor gemakkelijker was om mannen zover te krijgen om oorlogen te voeren dan vrouwen. Maar als alle mannen in evenwicht werden gehouden door vrouwen, zou het heel moeilijk worden om hen tot een oorlog te verleiden. Daarom moesten de gevallen wezens dit evenwicht verstoren door mannen en vrouwen te verdelen.

Hiervoor bedachten de gevallen wezens een uitgebreide manier van bedrog die uit vele lagen bestaat. Het begint helemaal bovenaan met het scheppen van een valse god, namelijk de geheel mannelijke god die in het Oude Testament en andere heilige geschriften, wordt beschreven. Dit is een totaal valse god geschapen door de gevallen wezens, omdat de echte Schepper boven mannelijk en vrouwelijk staat.

Die valse god heeft geen vrouwelijke eigenschappen in de zin dat hij geen eerbied voor het leven heeft. Daarom vertelde de valse god uit het Oude Testament de Joden om genocide te plegen in het beloofde land en alle mannen en vrouwen en kinderen van de stammen te vermoorden. Alleen mannen die niet door vrouwen in evenwicht worden gehouden, zouden zo’n gruweldaad kunnen plegen, maar het begon ermee dat zij een god te hadden die niet in evenwicht werd gehouden door vrouwelijke eigenschappen.

De god uit het Oude Testament is een Oorlogsgod. Hij wordt afgeschilderd als een geheel mannelijke god die opereert vanuit de veronderstelling dat het doel de middelen heiligt om menselijke wezens te doden. In werkelijkheid heeft dat niets te maken met de echte Schepper. Dit is een god die is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de gevallen wezens. Zij hebben gewoon hun eigen kenmerken gebruikt om een beeld van een god te modelleren en zij zijn erin geslaagd om die als de allerhoogste god in het universum neer te zetten.

Dit bedrog gaat nogal ver. Die god van het universum is geheel mannelijk, en hij schiep eerst de man ‘naar zijn beeld en gelijkenis’. De bewering hier is dat de man naar het beeld van de Oorlogsgod is geschapen die geen eerbied voor het leven heeft van de mensen die een episch doel in de weg staan.

Een nadere overweging is dat deze god vrouwen heeft geschapen, maar het is duidelijk dat zij niet gelijk waren aan de mannen. Zij werden – vanaf het begin – geschapen om een tweederangs rol te vervullen. Dan komt het hele verhaal van de Hof van Eden, waarin een vrouw van de verboden vrucht at en dat heeft ervoor gezorgd dat zij en de man uit het paradijs werden geworpen.

In werkelijkheid aten zowel de man als de vrouw van de verboden vrucht van het dualiteitsbewustzijn. Zowel de man als de vrouw werd door de slang bedrogen, namelijk de gevallen wezens. En zowel mannen als vrouwen worden nog steeds door het kromme bewustzijn bedrogen, en daarom bestaan de conflicten tussen mannen en vrouwen ook nog steeds.

In werkelijkheid werd het vrouwelijke aspect van zowel man als vrouw (namelijk de ziel of de vier lagere lichamen) om de tuin geleid door te eten van de verboden vrucht. Het spirituele zelf van zowel mannen als vrouwen is nog steeds zuiver en de enige manier om die onevenwichtigheid te overwinnen, is dat zowel mannen als vrouwen weer contact moeten maken met hun hogere zelf. Natuurlijk hebben zowel mannen als vrouwen het vermogen om dit te doen. Het is echter waarschijnlijker dat vrouwen meer openstaan voor dit proces.

De reden is dat vrouwen in het algemeen intuïtiever zijn en mannen rationeler en analytischer. Juist daarom wisten de gevallen wezens dat het gemakkelijk was om mannen te manipuleren en ten strijde te laten trekken. Als mensen eenmaal in het dualiteitsbewustzijn gevangenzitten, kunnen de gevallen wezens heel gemakkelijk met rationele, intellectuele argumenten aankomen waarom een bepaalde groep mensen een bedreiging vormt en moet worden verslagen of vernietigd.

De rationele geest heeft geen eindargument. Die kan net zo overtuigend voor als tegen een argument zijn. De gevallen wezens zullen dus altijd in staat zijn om een paar mannen te laten geloven in oorlog. Een persoon (mannen of vrouwen) die een intuïtief contact heeft met zijn hogere zelf, weet van binnen dat het doden van andere mensen nóóit geoorloofd is, hoe uitgebreid een epische zaak ook is gedefinieerd.

Het evenwicht tussen mannen en vrouwen herstellen
Ondanks de pogingen van de gevallen wezens is er een beweging op de wereld die het evenwicht tussen mannen en vrouwen wil herstellen. Die beweging is al decennialang enigszins uit evenwicht, omdat die zich richt op gelijkheid tussen mannen en vrouwen en zich er ook op richt om de discriminatie van vrouwen te compenseren.

Zelfs als alles in evenwicht is, zijn mannen en vrouwen niet gelijk. Natuurlijk moeten ze gelijke rechten hebben, evenveel waard zijn en gelijke kansen krijgen, maar gelijkheid betekent niet dat je hetzelfde bent. Alleen wanneer zowel mannen als vrouwen evenwicht bereiken tussen hun mannelijke en vrouwelijke polariteiten, zullen zij in staat zijn om die staat van spiritueel evenwicht individueel te bereiken. Pas dan zal de samenleving het conflict tussen mannen en vrouwen overwinnen.

Vrouwen hebben lange tijd in de voorste gelederen gestaan van deze beweging naar evenwicht. In het verleden is dit bereikt door vrouwen die afgestemd waren op de materiële wereld en het moederelement. Zij werden historisch gezien als ‘medicijnvrouw’ of ‘wijze vrouw’. In de middeleeuwen werd deze beweging zo’n bedreiging voor de gevallen wezens dat zij die vrouwen bestempelden als heksen en gebruikten hun eigen katholieke kerk om ze te vervolgen. Dit was een poging om te verhinderen dat vrouwen zoveel in bewustzijn groeiden dat zij mannen in evenwicht hielden.

Tegenwoordig moeten de gevallen wezens subtiele manieren benutten om de vrouwen eronder te houden. In culturen van de moslims is de vervolging van vrouwen duidelijk, maar zelfs in westerse naties bestaat er nog steeds een heel subtiele houding dat vrouwen in verstandelijk opzicht minder zijn dan mannen. Tussen haakjes, dit zie je vaak in het wetenschappelijke establishment die het materialisme beschermt. Je ziet het ook in het politieke establishment en het establishment van de bedrijfswereld. Je zou in principe kunnen zeggen dat elk terrein van de samenleving die wordt gedomineerd door mannen, een terrein is dat wordt gedomineerd door gevallen wezens.

Het analytische denken ontstijgen
De extreme uitkomst van het ophemelen van de mannelijke eigenschappen en het kleineren van vrouwelijke eigenschappen is dat de focus ligt op rationeel, lineair, analytisch denken en dat die superieur is aan intuïtieve, holistische kennis. Zoals hierboven is gezegd, is de reden dat het analytische denken geen eindargument heeft. Elk argument heeft een tegenargument.

Het resultaat is dat de gevallen wezens een argument kunnen presenteren dat twee kanten heeft, en zij kunnen er zeker van zijn dat een aantal mensen in de ene kant zullen geloven en een aantal mensen in de andere kant. Er bestaat daardoor vanaf het begin een conflict en verdeeldheid.

De extreme uitkomst is dat de gevallen wezens in staat zijn geweest om een hele denkwijze (de epische denkwijze) te vormen die wordt gebaseerd op het idee dat bepaalde zaken zo belangrijk zijn dat dit rechtvaardigt, zelfs noodzakelijk maakt, dat andere mensen worden gedood.

Het fundament van het analytisch denken is juist dat het naar verschillen kijkt en die gebruikt om alles te verdelen (waaronder mensen) in groepen die apart staan vanwege hun verschillen. Het analytisch denken legt dus altijd de nadruk op verschillen. Bovendien hebben de gevallen wezens het idee toegevoegd dat er maar één ding waar kan zijn, wat inhoudt dat de verdeling die de analytische geest heeft bedacht, een goede kant en een slechte kant heeft. Het wordt dan noodzakelijk dat de goede kant de slechte kant wegvaagt.

In contrast hiermee staat de intuïtieve, holistische manier van denken die naar de verschillen kijkt, maar ze ook overstijgt. De mensen kunnen dus wéten – op een manier waar de analytische geest niet tegenin kan gaan – dat het niet juist is om andere mensen te doden. Dit wordt niet gebaseerd op analytische argumenten, maar op een holistische ervaring dat al het leven met elkaar verbonden is. Tussen haakjes, de kwantumfysici hebben doorslaggevend bewezen dat wij niet in een universum leven van aparte ‘dingen’. Alles is met elkaar verbonden, alles is deel van één, ongedeeld geheel.

Elders is al gezegd dat het wetenschappelijk materialisme is uitgedaagd, omdat de kwantumfysici hebben bewezen dat de waarnemer niet apart staat van het experiment maar de uitkomst medeschept. De reden hiervoor is dat de materialistische bewering dat scheiding tussen de waarnemer en hetgeen wat wordt waargenomen, een illusie is die is geschapen door het dualiteitsbewustzijn. Zowel de waarnemer als dat wat wordt waargenomen zijn een deel van hetzelfde ongedeelde geheel.

De extreme uitkomst van het dualiteitsbewustzijn is dat wij alles als aparte ‘dingen’ zien. Daarom zien we dat een aantal mensen gescheiden zijn van anderen, en dat is de enige manier waarop wij kunnen worden gemanipuleerd om elkaar te doden. Eén persoon kan niet iemand anders doden als die persoon als hetzelfde wordt gezien. Alleen wanneer de andere persoon gezien wordt als ‘anders’, in de betekenis van een andere categorie mensen, kan hij worden gedood.

Natuurlijk is de meest basale verdeling tussen ons en de anderen, die tussen mannen en vrouwen. Die splitsing is een totale illusie die door het dualiteitsbewustzijn is geschapen. Wij zullen die illusie nooit overwinnen met dezelfde bewustzijnsstaat als de bewustzijnsstaat waarmee hij werd gevormd.

Het grootste probleem met de moderne pogingen om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te creëren, is dat die te veel wordt gedomineerd door rationeel, analytisch denken. Die probeert gelijkheid in twee categorieën menselijke wezens te verdelen, maar ze worden nog wel steeds als twee aparte categorieën beschouwd.

De enige manier om ware gelijkheid te scheppen, is dat we boven het dualistische denken gaan staan en dat kan ook niet met een analytische manier van denken gebeuren. Dat kan alleen maar met onze intuïtieve vermogens, waardoor wij een verbinding leggen met ons hogere zelf en ons realiseren dat wij geen mannelijke of vrouwelijke wezens zijn. Wij zijn spirituele wezens en een aantal van ons brengen onszelf tot uitdrukking door middel van een mannelijk lichaam (in dit leven) hier op aarde, terwijl anderen zich tot uitdrukking brengen door middel van een vrouwelijk lichaam (in dit leven). Maar wij zijn meer dan ons fysieke lichaam en de vier niveaus van onze geest. In verschillende levens gaan wij heen en weer tussen een mannelijk en vrouwelijk lichaam.

Alleen dit hogere eenzijn stelt ons in staat om ware gelijkheid tussen mannen en vrouwen te scheppen. Veel vrouwen zijn al begonnen met het ontwikkelen van hun intuïtieve vermogens, zoals je in veel spirituele bewegingen kunt zien. Helaas zitten mannen in het algemeen nog te veel vast in de verering dat de analytische geest de superieure manier is om naar het leven te kijken. Pas als hier verandering in komt, zal de beweging naar gelijkheid niet de allerhoogste resultaten afwerpen en zullen mannen niet het evenwicht bereiken dat de gevallen wezens belet om hen te manipuleren dat zij – steeds maar weer opnieuw – ten strijde trekken.

Opmerkingen:

Let er alsjeblieft op dat gevallen wezens niet altijd als man incarneren. Omdat gevallen wezens echter vaak macht en controle willen, incarneren ze natuurlijk liever als man in de door mannen gedomineerde samenlevingen die zij hebben gevormd. Zij kunnen niet altijd bepalen wanneer en met welk geslacht zij incarneren, dus er zijn ook gevallen wezens die als vrouw incarneren, en zijn geïncarneerd.

Gevallen wezens zullen vaak groepen vormen die tegen elkaar strijden. Wanneer de ene groep gevallen wezens de gevestigde machtselite vormt, zal ze een andere groep gevallen wezens aantrekken die de opkomende machtselite vormt en die de macht probeert over te nemen van de gevestigde elite. Dit betekent dat de vrouwenbeweging ook kandidaat is om gevallen wezens aan te trekken.

Als gevallen wezens eenmaal bij een beweging zitten, zullen ze die vaak radicaler maken, zoals je ziet bij de meer militante feministische bewegingen. Een aantal van die bewegingen willen letterlijk de macht van de mannen overnemen en die aan vrouwen geven, en mannen tijdens dat proces straffen voor de vervolging van vrouwen. Dit berust in bepaalde mate op haat tegen de mannen. Natuurlijk komen zulke ideeën bij gevallen wezens vandaan.

Omdat onze samenlevingen al zolang door mannen worden gedomineerd, was het absoluut noodzakelijk dat er een beweging kwam om vrouwen te bevrijden en gelijke rechten te eisen. Omdat onze samenlevingen aan de ene kant zo uit evenwicht waren, was het zelfs noodzakelijk dat deze beweging net zo uit evenwicht was als de andere kant.

Maar als de beweging om vrouwen gelijkheid te geven aan haar hoogste potentieel voldoet, hoeft die zich (vooral in de oudere democratieën) alleen maar op weg te begeven naar een evenwichtiger staat waarin zowel mannen als vrouwen het evenwicht vinden, zoals wordt beschreven in dit artikel. Het is niet zo dat mannen worden gedwongen om vrouwen gelijkheid te schenken. Het is een kwestie van zowel mannen als vrouwen helpen om het evenwicht in zichzelf te vinden, waardoor er een natuurlijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen zal ontstaan (het tegenovergestelde van een afgedwongen gelijkheid).

Volgende pagina: Je meer bewust worden van het kwaad