Hoe gevallen wezens politieke ideologieën gebruiken

Gevallen wezens kunnen heel goed voorwenden dat ze vriendelijk zijn en dat zij in hun hart zelfs het beste met de mensen voorhebben, maar in werkelijkheid proberen ze aan de macht te komen en de mensen te overheersen (zelfs te vernietigen). Hiervoor gebruiken gevallen wezens niet alleen religies, maar ook politieke ideologieën.

Omdat de gevallen wezens de waarde van de verdeel- en heersstrategie kennen, zullen ze vaak het dualiteitsbewustzijn gebruiken om twee politieke ideologieën die het tegenovergestelde van elkaar zijn, te definiëren. Het klassieke voorbeeld hiervan is het kapitalisme en het communisme.

Het fundament voor de opkomst van die twee ideologieën werd gelegd door de gevallen wezens in de vorm van het feodale systeem. Dit was een ideaal systeem voor de gevallen wezens, omdat zo een kleine, bevoorrechte elite van gevallen wezens tot een instituut werd. Dit heeft het heel lang uitgehouden, maar zoals alle gesloten systemen die de gevallen wezens hebben gevormd, begon het zichzelf op den duur te vernietigen.

Toen het feodale systeem begon af te brokkelen, werd de gevestigde elite van de feodale heren aangevallen door een opkomende elite van mensen die nieuwe zakelijke kansen benutten. Die eerste zakenlieden waren duidelijk gevallen wezens, en dat kun je zien aan de manier waarop zij de arbeiders in de eerste industrieën exploiteerden. De industrie heeft de bevolking niet bevrijd, maar slechts een andere vorm van slavernij gekweekt. Veel arbeiders werkten in een fabriek en leefden in huizen die de fabriekseigenaar in zijn bezit had en de levensmiddelen die ze nodig hadden, kochten zij in de winkels van het bedrijf.

In die tijd kwamen echter veel nieuwe ideeën op en daar maakten de gevallen wezens zich zorgen over. Het meest bezorgd waren ze over de ideeën dat alle menselijke wezens gelijke rechten hebben, omdat dit haaks stond op een samenleving met een bevoorrechte machtselite. De gevallen wezens maakten zich grote zorgen over de opkomst van democratieën en zochten naar manieren om die ontwikkeling tegen te gaan.

De gevallen wezens deden toen iets waarin zij heel goed in zijn. Eerst schiepen ze een probleem door hun eigen egoïsme en hebzucht. Omdat steeds meer mensen de status-quo minder wilden accepteren, proberen de gevallen wezens het probleem dat ze hebben geschapen, te gebruiken om de mensen te manipuleren om een nieuwe richting op te gaan die de gevallen wezens nog wel enige macht oplevert.

De gevallen wezens wisten dus dat de mensen er genoeg van kregen om als slaaf te leven en dat de mensen kritisch werden op de industrialisatie. De gevallen wezens inspireerden toen Adam Smith om de nieuwe economie als een specifiek systeem te definiëren, namelijk het kapitalistische systeem.

Adam Smith had wel een paar oprechte inzichten in hoe de economie werkt en niet geheel in de macht van de gevallen wezens. Maar door het definiëren van een specifiek economisch systeem, zette hij het toneel klaar voor een tegenovergesteld systeem, namelijk het communisme. Dan krijg het klassieke conflict tussen twee systemen die schijnbaar niet verenigbaar zijn, wat inhoudt dat er een conflict tussen bestaat, en dat het ene systeem het andere op den duur moest wegvagen.

Het kapitalisme en het communisme hebben hetzelfde doel
Hoewel het kapitalisme en het communisme beweren dat zij het tegenovergestelde van elkaar zijn, wordt het in het algemeen over het hoofd gezien dat zij eigenlijk hetzelfde doel hebben.

Het communisme is een systeem waarin alle productiemiddelen in het bezit zijn en in de macht van een gecentraliseerde entiteit.

Wat is allerhoogste uitkomst van het kapitalistische systeem? In het kapitalisme concurreren bedrijven voortdurend met elkaar, wat inhoudt dat de ene zal proberen om de andere te vernietigen of de ander over te nemen. De uiteindelijke uitkomst van deze strijd op leven en dood is dat één reusachtige multinational op den duur alle productiemiddelen in handen krijgt. Dit kan een poosje duren, maar dit is het eindresultaat van het kapitalistische systeem.

Wat zal er gebeuren wanneer één corporatie alle productiemiddelen in handen heeft en alle concurrentie heeft vernietigd? Die corporatie heeft de staat in zijn macht.

Het communisme is een economisch systeem dat vanaf het begin de productiemiddelen in handen geeft van één enkele entiteit, gedefinieerd als de staat. Het kapitalisme is een systeem dat op den duur de totale macht over de productiemiddelen geeft aan één enkele entiteit, een corporatie die de staat in haar macht heeft.

Het kapitalisme en het communisme zijn eenvoudig twee manieren om hetzelfde doel te bereiken, namelijk dat de productiemiddelen in handen komen van een enkele entiteit. De logische vraag wordt dan wie die ene enkele entiteit controleert, en het antwoord is – vanzelfsprekend – de gevallen wezens.

In tegenstelling tot de beweringen die beide systemen doen, zijn noch het kapitalisme noch het communisme gemaakt om de bevolking ervan te laten profiteren. Die zijn gemaakt om de gevallen wezens macht over de bevolking te geven door middel van de economie.

Het belangrijkste probleem met het communisme
Het communisme heeft inherente problemen en tegenstellingen, bewezen door het feit dat de Sovjet-Unie is ingestort en dat China het communisme helemaal heeft afgeschaft, maar alleen in naam.

Het probleem met het communisme is voornamelijk dat Karl Marx hoewel hij beweerde dat hij de arbeiders wilde bevrijden, de arbeiders in feite heeft veroordeeld tot arbeider, tot in alle eeuwigheid.

In een communistisch systeem is er geen plaats voor kleine onafhankelijke bedrijven, wat inhoudt dat de mensen maar één optie hebben: voor iemand anders werken, in dit geval de staat.

Dit houdt in dat het communisme een systematische aversie heeft tegen één van de belangrijkste middelen waarmee de mensen hun bewustzijnsniveau kunnen verhogen, namelijk een berdrijf beginnen en te leren van het proces om met klanten om te gaan. Dit leerproces is door het communisme afgebroken, waardoor ook alle spiritualiteit wordt afgebroken en het daardoor de mensen ervan weerhoudt om het pad van persoonlijke groei te bewandelen. De mensen worden in een bepaalde positie geboren en vullen die hun hele leven in, net zoals in het feodale systeem en veel vroegere gecentraliseerde samenlevingen.

Het belangrijkste probleem met het kapitalisme
In een kapitalistisch systeem zullen corporaties steeds groter worden door de concurrentie te elimineren. Wat is de belangrijkste concurrentie voor een bedrijf? Een klein onafhankelijk bedrijf. Het kapitalisme heeft dus ook een systematische aversie tegen onafhankelijke bedrijven. Het kapitalisme beperkt ook het leerproces.

Maar het grootste probleem met het kapitalisme is dat ze beweert dat zij naast democratie kan bestaan (en daarmee verenigbaar is). Dit is een totale leugen. Het kapitalisme is een economisch systeem waarin corporaties met elkaar een strijd op leven en dood voeren door elkaar te beconcurreren.

Dit is precies de soort strijd die de gevallen wezens karakteriseert en wordt gedomineerd door de modus operandi van de gevallen wezens, namelijk dat het doel de middelen heiligt. Juist die manier van denken staat lijnrecht tegenover democratie.

Democratie berust op twee ideeën:

• Alle mensen zijn gelijk geschapen en daardoor heeft geen enkele groep mensen speciale rechten en privileges.
• Alle mensen hebben rechten die geen enkele entiteit – zelfs de staat niet – in een democratische natie kan schenden, beperken of afnemen.

Het kapitalisme is van nature tegen beide ideeën. Het kapitalisme is een systeem dat is bedacht om geleidelijk aan een kleine elite de macht over de economie te geven, waardoor zij onvermijdelijk speciale rechten en privileges pakken die niet worden gedeeld met de bevolking. Kapitalisten willen niet dat de bevolking het lot van het land bepaalt; zij willen de beslissingen nemen. Omdat zij opereren volgens de maatstaf dat het doel de middelen heiligt, volgt daar uit dat de kapitalisten van nature zullen proberen om een democratie te ondermijnen en te manipuleren. Zij zullen er alles aan doen om dit doel te bereiken.

Kapitalisten zijn in oorlog met de democratie en dit zit gewoon in het kapitalistische systeem ingebouwd. Natuurlijk heeft het communisme ook de democratie vanaf het begin afgebroken. Je zou dus kunnen zeggen dat het communisme en het kapitalisme eenvoudig twee manieren zijn om de democratische regeringsvorm af te breken. Wie haat democratie? Welnu, de gevallen wezens natuurlijk.

Het bewijs dat het kapitalisme de democratie ondermijnt
Als je naar de historische feiten kijkt, kun je de bovenstaande ideeën bewijzen. In de laatste jaren van de negentiende eeuw realiseerden meerdere industriëlen in de Verenigde Staten zich dat de enige manier om echt geld te verdienen, was dat ze de concurrentie moesten elimineren. Met andere woorden, zij beseften dat de enige manier om geld te verdienen was het kapitalisme tot in het uiterste door te voeren zodat één corporatie het monopolie kreeg en daardoor in staat was om de prijzen kunstmatig te verhogen.

Zij realiseerden zich ook dat dit in een democratie moeilijk te verwezenlijken was omdat de regering het als haar rol zag om de vrijheid van de mensen te beschermen om nieuwe bedrijven op te zetten. Zij realiseerden zich daardoor dat als één bedrijf het monopolie kreeg en de prijzen verhoogde, dit alleen maar iemand anders aanspoorde om een nieuw bedrijf op te starten om met het gevestigde bedrijf te concurreren. En zolang dit werd toegestaan, konden zij maar weinig doen om dat tegen te houden.

Die industriëlen (in de macht van de gevallen wezens in het identiteitsrijk) ondernamen vervolgens verschillende pogingen om de fundamenten van de samenleving te veranderen. Het is algemeen bekend dat J.P. Morgan Lenin en de bolsjewistische revolutie steunde en op die manier probeerde om een samenleving te vestigen die vanaf het begin gemonopoliseerd was.

Tegelijkertijd gebruikten de industriëlen de daden van de gevallen wezens in de vorm van frequent verzuim door de banken, om te zeggen dat de regering moest ingrijpen en voor stabiliteit in de economie moest zorgen. Het effect hiervan was dat er een lang proces werd gecreëerd waarin de federale regering in de Verenigde Staten (door alles van financiële regelingen tot veiligheid van voedsel en milieuproblemen) speciale privileges schonk aan grote gevestigde bedrijven en het in toenemende mate moeilijk maakte om nieuwe onafhankelijke bedrijven op te starten. Dit heeft inderdaad een klein aantal grote gevestigde corporaties het monopolie gegeven en het nieuwe bedrijven onmogelijk gemaakt om op de markt te concurreren.

Een ander bewijs is dat de gevallen wezens hebben geprobeerd om de financiële industrie te gebruiken om steeds meer winstgevende, maar ook riskantere manieren te bedenken om geld te verdienen. Wanneer dit fout gaat, zoals onvermijdelijk zal gebeuren, zeggen de gevallen wezens nu (net als na de financiële crisis in 20008) dat de gevestigde bedrijven ‘te groot zijn om te mislukken’, wat inhoudt dat de regering hen overeind moet houden om de stabiliteit in de economie te garanderen.

Het is ironisch dat die gevallen wezens vóór een crisis zullen zeggen dat de regering een stap achteruit moet doen en het kapitalistische systeem de markt zelf te laten reguleren. Wanneer de gevallen wezens een crisis veroorzaken die hun macht bedreigt, dan roepen ze naar de regering dat die hen overeind moet houden, zodat zij het systeem onder controle kunnen houden.

Wat zou er gebeuren als de regering niet in zou grijpen? Er zou zekere een periode van onrust ontstaan als een aantal grote gevestigde corporaties zouden mislukken. Maar dit zou de marktplaats openen voor nieuwe bedrijven die meer geïnteresseerd zijn in het dienen van de belangen van hun klanten dan de winst zo groot mogelijk te maken voor een kleine elite.

Het duidelijkste bewijs dat het kapitalisme de democratie ondermijnt, is dat de Verenigde Staten nu het land is waar de grootste economische ongelijkheid bestaat in een democratisch land. Slechts tien procent van de bevolking heeft toegang tot 90% van de rijkdom, terwijl de top 2% de grootste rijkdom in handen heeft.

In een land dat is gebaseerd op gelijke rechten en gelijke kansen, hadden in het ideale geval alle mensen steeds welvarender moeten worden en alle vruchten van het werk van de mensen verdeeld moeten worden onder ieder die een bijdrage wil leveren. Het onweerlegbare feit is dat dit niet is gebeurd, bewijst dat juist de principes waarop de Amerikaanse democratie stoelt, systematisch ondermijnd is door een kleine elite van gevallen wezens die absoluut geen respect hebben voor de gelijkheid van alle mensen en hun recht op ‘leven, vrijheid en het streven naar geluk’.

Die gevallen wezens maken zich alleen maar druk om hun eigen leven, vrijheid en geluk. Noch het volk noch hogere principes betekent iets voor hen.

Volgende pagina: Hoe gevallen wezens armoede gebruiken