Dualistisch denken blootleggen

De gevallen wezens proberen ons voortdurend te bedriegen en te manipuleren om hun eigen agenda te bevorderen. Hun voornaamste wapen is dat zij willen dat wij in dezelfde bewustzijnsstaat vast komen te zitten als de bewustzijnsstaat waarin zij gevangenzitten. Zij kunnen zelf niet de beperkingen zien van deze vorm van denken en zij zullen krachtig weerstand bieden aan mensen die hen daaruit proberen te bevrijden.

De manier van denken van de gevallen wezens is dualistisch denken. Dit wordt gekenmerkt door het ontkennen of negeren van het onderliggende eenzijn van al het leven. Dualistisch denken berust op het wekken van de illusie dat je de waarheid kunt verdelen over aparte compartimenten en dat die tegenovergestelde polariteiten kunnen vormen.

Op persoonlijk niveau maakt het dualistische denken het voor ons mogelijk dat wij ons als aparte wezens beschouwen. Door het dualistisch denken kunnen we gaan geloven (zelfs ervaren) dat wij gescheiden zijn van onze spirituele bron, van het universum waarin wij leven, en gescheiden van elkaar.

Dualistisch denken is de aanleiding tot alle conflicten die je op aarde ziet. Dit vormt de oorsprong van de ons-tegen-hen-mentaliteit die het kenmerk is van de gevallen wezens. Dit vormt de aanleiding tot de meeste voorkomende en dodelijkste illusie op aarde, namelijk dat ‘ik’ ‘jou’ kan benadelen zonder mijzelf te benadelen.

Menselijke wezens hebben een ingebouwd zintuig dat het doden van andere menselijke wezens niet natuurlijk is (gevallen wezens hebben dat zintuig verloren), en dat het wordt gebaseerd op ons gevoel dat al het leven één is. Wij zouden dit onze basale menselijkheid kunnen noemen.

De gevallen wezens zijn erin geslaagd om ons zover te krijgen dat wij elkaar doden, en dat hebben ze gedaan door dit zintuig uit te schakelen. Het middel dat zij daarvoor gebruiken, is het dualiteitsbewustzijn en de illusie dat wij elkaar kunnen schaden zonder onszelf te schaden.

Het onverenigbare conflict
Dualistisch denken bevat altijd twee polariteiten of wekt die op. Die worden als tegenstellingen gedefinieerd en meestal wordt er een waardeoordeel aan toegevoegd, zodat de ene polariteit waar, juist of goed is, en de andere polariteit vals, verkeerd of slecht. Hierdoor ontstaat een onverenigbaar conflict tussen die twee dat alleen maar kan worden opgelost als de ene polariteit de andere vernietigt.

De gevallen wezens hebben zelfs een aantal van deze polariteiten gedefinieerd, zodat mensen aan beide zijden hebben geloofd dat zij goed waren en de andere kant slecht. Voorbeelden hiervan zijn het conflict tussen het christendom en de islam, en het conflict tussen het kapitalisme en het communisme.

Er zijn veel voorbeelden van hoe dit de basale menselijkheid van de mensen heeft uitgeschakeld, en elke groep deed geloven dat zij goed waren, en tegelijkertijd het gevoel te hebben dat het gerechtvaardigd was om leden van de andere groep te doden. Menselijke wezens doden werd toen als iets goeds gezien, misschien wel iets waar je voor beloond wordt door God als je in de hemel komt.

Het uitsluiten van alternatieven
Dualistisch denken weerhoudt mensen ervan om beter inzicht in een probleem te krijgen. Dualistisch denken concentreert zich op de twee polariteiten en sluit alle andere opties uit. Bijvoorbeeld: óf het kapitalisme óf het communisme is het allerbeste economische systeem en dat houdt in dat de geest wordt afgesloten van de mogelijkheid dat er een hoger inzicht in de economie zou kunnen komen dan je in bij die twee systemen ziet.

Zoals elders wordt uitgelegd, is de bedoeling van het leven dat het ons bewustzijn verhoogt. Het kapitalisme en het communistisch waren beide producten van het feit dat het collectieve bewustzijn een bepaald niveau had toen beide systemen werden gevormd. Naarmate je verder in de tijd komt, wordt het collectieve bewustzijn verhoogd en dat betekent dat wij beter inzicht kunnen krijgen in een probleem dan werd vastgesteld door de dualistische polariteiten.

Conflicten oplossen
We kunnen een conflict tussen dualistische polariteiten nooit oplossen. De ene polariteit kan de andere misschien vernietigen, maar dan komt er weer een andere polariteit tevoorschijn en ontstaat opnieuw een nieuw conflict.

Dit werd beschreven door de Duitse filosofie Hegel, die stelde dat elke these het zaad van de antithese in zich draagt en dat de strijd tussen die twee tot een synthese leidt. De synthese wordt de volgende these, die haar eigen antithese maakt, en de strijd wordt voortgezet. Hegel had gelijk, maar dit inzicht is alleen van toepassing op dualistische systemen.

In werkelijkheid kunnen we alleen maar vrede bereiken als we het dualistische denken transcenderen dat tegenovergestelde polariteiten genereert. Uiteindelijk komen we allemaal uit dezelfde bron voort, wat betekent dat wij niet inherent het tegenovergestelde zijn van elkaar. Dit betekent niet dat wij gelijk zijn, maar het betekent dat wij een hoger bewustzijnsniveau kunnen ontwikkelen waarin onze verschillen worden gezien als pluspunten en niet als bedreigingen.

Wanneer we uit het dualistische denken stappen, kunnen we onze verschillen op manieren tot uiting brengen die elkaar complementeren in plaats van tegenwerken. Dit is de natuurlijke gang van zaken en die werd ontwricht toen de gevallen wezens ons verleidden tot dualistisch denken. Wij kunnen dit herstellen wanneer wij boven de dualistische illusies gaan staan.

Zwart-witdenken en grijs denken
Dualistisch denken leidt tot twee vormen van denken die je tegenwoordig bij veel groepen mensen kunt zien:

• Het zwart-witdenken. Deze vorm van denken is kenmerkend voor mensen die niet met onzekerheid kunnen leven. Bijvoorbeeld: veel fundamentalistische religieuze mensen geloven dat hun religieuze geschrift de absolute waarheid bevat en dat dit duidelijk onderscheid maakt tussen goed en kwaad. Voor hen is een bijbelgeschrift of idee óf absoluut waar of compleet vals, er zit niets tussen. Die mensen willen zich simpelweg aan regels houden en geloven dat als zij die uiterlijke regels opvolgen (zonder hun bewustzijnsstaat te veranderen) de garantie krijgen dat zij in de hemel komen.
• Het grijs denken. Tegenwoordig zijn er veel mensen op de wereld die de beperkingen van het zwart-witdenken zijn begonnen in te zien en zich hebben afgescheiden van groepen mensen die door deze vorm van denken worden beheerst. Zij zijn echter vast komen te zitten in een andere vorm van dualistisch denken, denkwijze die ontkent dat er zoiets als de waarheid bestaat. Voor deze mensen is alles grijs, en bestaat er geen absolute waarheid. Bijvoorbeeld: veel mensen geloven dat zij, als zij zich richten op het positieve, naar de juiste plek gaan na dit leven. Een aantal mensen ontkent de noodzaak om naar de oorzaak van het kwaad op zoek te gaan of zegt zelfs dat je door het lezen van deze website het kwaad macht geeft. Hun motto is : “Alles is goe-oed.”

De waarheid is dat er een bewustzijnsstaat is die het dualistische denken ontstijgt. Het is mogelijk dat wij die waarheid leren kennen en ervaren, maar alleen wanneer wij bewust een poging doen om het dualistische denken te doorzien en ons te verheffen boven het dualistische denken en de illusie dat wij gescheiden zijn. Dit gaat niet gebeuren als wij ons daar niet bewust voor inspannen, en deze website geeft je de middelen om aan dat proces te beginnen.

Gevallen wezens die bepalen wat goed en kwaad is
Natuurlijk hebben de gevallen wezens het dualiteitsbewustzijn gebruikt om hun eigen definities van goed en kwaad te geven. Een aantal zouden de leringen op deze website bestempelen als het kwaad. Het belangrijkste kenmerk van die definities is dat zij een waardeoordeel bevatten en conflicten tussen groepen mensen in het leven roepen door sommige als goed en sommige als slecht te labelen.

De gevallen wezens zullen zeggen dat deze website zich ook bedient van dualistisch denken als zij slechte wezens worden genoemd. Maar deze website probeert geen conflict tussen diverse groepen mensen te bewerkstelligen. Het is niet mogelijk om de gevallen wezens met het dualiteitsbewustzijn te verwijderen. Het is niet mogelijk om de gevallen wezens te verslaan, omdat hen bestrijden de illusie van gescheidenheid en dualiteit slechts versterkt.

De bedoeling van deze website is jou zo krachtig te maken dat jij het dualiteitsbewustzijn ontstijgt. Natuurlijk kan dit niet als je niet blootlegt wat het dualiteitsbewustzijn is en de wezens ontmaskert die het gebruiken om ons te manipuleren. Het is echter niet de bedoeling van deze website om conflicten te scheppen, maar om die te verwijderen door het verhogen van het bewustzijn. Je kunt een ziekte pas overwinnen als je weet wat de oorzaak is.

Het is niet de bedoeling van deze website dat mensen gaan zeggen: “Nu moeten we de gevallen wezens identificeren en hen vernietigen.” De bedoeling is om de mensen zelfverzekerder te maken, zodat zij beslissen dat zij hun bewustzijn willen verhogen, zodat de gevallen wezens ons niet langer kunnen manipuleren. Ook is het de intentie dat wij de kennis en de middelen krijgen die ons in staat zullen stellen om de geascendeerde meesters te autoriseren om slechte wezens van de aarde te verwijderen.

Volgende pagina: Hoe gevallen wezens gedachtesystemen gebruiken