Europa als geboorteplaats van geruststellende ideeën

Geascendeerde Meester Jezus, 20 mei 2007

Wanneer je naar de geschiedenis van Europa kijkt, zie je dat het de bakermat van een aantal ideeën is die overal ter wereld gebruikt zijn om de mensen te kalmeren en onderdrukken. In de allereerste plaats natuurlijk op religieus terrein, zoals ik uitgelegd heb. Maar kijk dan eens wat er gebeurd is toen de religieuze dominantie van de katholieke kerk begon af te brokkelen en de mensen gingen zeggen: “We hebben hier genoeg van, We willen vrij zijn in ons denken. We willen vrij zijn om naar de waarheid in het fysieke octaaf te kijken en wat het ons zegt, in plaats van deze onfeilbare doctrines door de strot geduwd te krijgen die totaal niet met de waarheid overeenkomen.”

Er vond een ongelofelijke groei in de denkwijze in Europa plaats, toen het algemeen bekend werd dat de aarde niet plat was en niet het centrum van een heel klein universum was, maar daadwerkelijk om de zon draaide en dat de zon het centrum van het zonnestelsel was. Daarvoor bestond die denkwijze, omdat de cultuur en het wereldbeeld van de bevolking in het algemeen in vrijwel geen enkel opzicht overeenkwam met de werkelijkheid, de goddelijke waarheid.

Want wat je in de eeuwen daarvoor zag, was dat de leiders van de katholieke kerk een wereldbeeld hadden gevormd dat geheel door mensen was geschapen. Zo maakten ze het Woord van God krachteloos in hun traditie (Markus 7:13). Ze hadden natuurlijk een wereldbeeld gevormd dat zo ver van de waarheid van God afstond dat er bijna geen waarheid meer bestond. En je kunt dat heel duidelijk zien aan het feit dat de katholieke kerk het idee bevorderde dat de aarde, deze kleine planeet, het centrum van het hele universum was – hoewel ze wel geloofden dat het universum veel kleiner was dan men tegenwoordig denkt.

Kun je begrijpen dat toen het de mensen voor de eerste keer duidelijk werd – en grotere aantallen mensen, namelijk de top 10 procent – dat het mogelijk was om met een simpele telescoop een waarneming te doen en dan te zien dat de bewegingen aan de hemel niet overeenkwamen met de doctrine dat de aarde het centrum van het universum was – dat dit, een ongelooflijke groei in de manier van denken in Europa was. Want toen richtte het denken zich natuurlijk opnieuw op het feit dat er een werkelijkheid is die verder gaat dan de ideeën en overtuigingen die door de mensen zijn geschapen.

Dit was het allerbelangrijkste element om de Renaissance teweeg te brengen en de vele nieuwe ideeën en uitvindingen die in Europa ontkiemden. Maar zoals altijd waren het natuurlijk niet allemaal waarachtige ideeën die werden aangeprezen. Want wanneer de creativiteit groeit, is het onvermijdelijk dat er zowel goede als slechte ideeën ontstaan. Zo zag je meerdere ideologieën in Europa opkomen, zoals die van Karl Marx met het Marxisme en van Darwin met de evolutietheorie.

Nu, ik moet zeggen dat zelfs deze ideologieën wel elementen van waarheid bevatten. Het zijn geen totale leugens. Het klopt wel dat een land geen rechtvaardige maatschappij kan krijgen als degenen die het meest agressief zijn met geweld aan de macht mogen komen. En dus moet er een manier komen om dit te stoppen. Maar natuurlijk is dat niet de socialistische manier, omdat de staat alles bezit en bestuurt. Het moet op de spirituele manier, omdat de mensen dan zijn ontwaakt, zodat ze dan noch aan de privébedrijven, noch aan de staat onderworpen worden. En daarom is het communisme geen oplossing voor het probleem van de machtselite, want het geeft de machtselite een ideaal voertuig om aan de macht te komen en die te houden, namelijk de staat zelf.

Het kapitalisme en het communisme vormen een dualistische polariteit die beide naar hetzelfde doel toewerken, namelijk een maatschappij met gecentraliseerde macht. Of je krijgt een maatschappij die door de staat gecontroleerd wordt, zoals in de communistische landen, of je krijgt een maatschappij die in de macht is van één onderneming die op den duur alle andere ondernemingen opslokt en dan eigenlijk de staat is geworden. Of je kunt krijgen wat je in het katholieke Europa had, omdat je toen een maatschappij had waarin de religieuze autoriteiten de macht hadden en die alle terreinen van de maatschappij hadden overgenomen.

Jullie moeten kunnen inzien dat Europa inderdaad een interessant werelddeel is, waar heel veel ideeën zijn ontstaan die de wereld vorm hebben gegeven. En daarom bestaat er, opnieuw, zoals Saint Germain zei, een ongelooflijk potentieel in dit werelddeel dat de mensen opstaan en zeggen: “Genoeg is genoeg! Wij willen iets meer. We willen iets beters.”

En dat begint trouwens al net als in andere gebieden op de wereld te gebeuren. En het kan en zal – door de genade van God en de bereidwilligheid van de top 10 procent van de meest spiritueel bewuste mensen – een onhoudbare beweging worden die de oude ideeën wegvaagt en brengt waar Saint Germain het over had toen hij zei dat er wereldwijd een spirituele bewustwording moet komen, zodat wij de materialistische ideologie te boven kunnen komen die jouw spiritualiteit ontkent. Want alleen met spiritualiteit kan de wereld weer worden rechtgetrokken en op de juiste koers worden gezet.

Hoe zowel religie als wetenschap de mensen geruststelt
Wat ik nu graag uiteen zou willen zetten, is de overgang van de katholieke dominantie van Europa naar de huidige dominantie door de wetenschap en de wetenschappelijke manier van denken. In het katholieke tijdperk werden mensen als zondaren voorgesteld of bezien. Zij waren niets. Zij hadden geen aangeboren, inherente goddelijkheid. Want er was maar één man die goddelijkheid bezat – Jezus Christus. Dit is natuurlijk een voortzetting van het Romeinse Rijk, omdat zij slechts in één mens goddelijkheid zagen – de Keizer. En daardoor werd ik, nadat het christendom de Romeinse staatsreligie werd, de plaatsvervanger voor de Keizer, het symbool dat er slechts één mens op aarde kan zijn die goddelijkheid bezit, terwijl alle andere mensen onder hem staan en fundamenteel van hem verschillen. Zo kreeg je een zelfbeeld onder de mensen dat zij niets waren, dat zij alleen al door te bestaan zondaar waren.

Zoals ik zei, begon door de wetenschappelijke revolutie inderdaad een proces dat zeer bevorderlijk was om de denkwijze van de mensen uit te breiden en verder te kijken dan de traditionele kijk op zichzelf en de wereld. Toch gebeurde er hetzelfde als er met het christendom. Na maar een paar eeuwen begon de machtselite de wetenschap te gebruiken bij hun eeuwige zoektocht om het volk te onderdrukken. Je ziet dat veel vroege wetenschappers, onder wie Darwin zelf, wel religieuze mensen waren en niet geloofden dat er een inherent conflict tussen de wetenschap en religie bestond – en dat de wetenschap natuurlijk binnen een wereldbeeld werkt dat zich rekenschap gaf van het bestaan van een opperwezen en een waarheid die de mensen niet kunnen manipuleren.

In feite werden veel vroege wetenschappers juist gedreven door het inzicht dat de katholieke kerk een heel vals beeld had geschapen dat totaal niet met de waarheid overeenkwam. En zij wilden die wetenschap gebruiken om de waarheid min of meer in het wereldbeeld van de mensen terug te brengen, maar met het besef dat er bepaalde limieten waren aan wat de wetenschap zou kunnen ontdekken. Want Galileo en anderen beseften heus wel dat zij nooit in staat zouden zijn om God door een telescoop te zien, omdat God niet boven in de hemel woonde, zoals men in het oude wereldbeeld dacht.

Aanvankelijk was de wetenschap een nuttige beweging die ervoor zorgde dat de denkwijze van de mensen zich ontwikkelde. Maar die veranderde heel geleidelijk in een materialistische filosofie in plaats van een spirituele filosofie. De mensen werden in dat proces toen niet meer als waardeloze zondaren afgeschilderd, maar neergezet als slechts een beetje meer ontwikkeld dan de apen en daarom niets meer dan dieren die helemaal per ongeluk waren ontstaan.

Zien jullie dat, of jij jezelf nu als een waardeloze zondaar beschouwt of als je als een dier beziet, dit geen echte vooruitgang is, wel? Dus de waarheid is dat de wetenschap de geest van de mensen niet heeft bevrijd en hen een groter of realistischer wereldbeeld heeft gegeven. De wetenschap is natuurlijk opnieuw slechts een nieuw werktuig geworden in de bijna eindeloze rij middelen die de machtselite gebruikt om de mensen te onderdrukken en klein te houden. Zodat zij de maatschappij kunnen blijven domineren en speciale privileges voor zichzelf bemachtigen, terwijl de gewone bevolking zwoegt en werkt om de levensstijl van de elite te bevorderen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.