De revolutie moet bij de mensen wegkomen

Geascendeerde Meester Master MORE, 26 oktober 2007

Want jullie worden niet op een ochtend wakker en zien dat de London Times een grote krantenkop heeft over de mogelijkheid tot verandering van de samenleving door het veranderen van het individuele bewustzijn van de mensen zelf. Want het establishment, de regering en alle aspecten van de samenleving zijn meer rigide en minder flexibel dan het volk zelf. Daarom moet de echte revolutie van onderaf komen.

Dit is altijd zo geweest, mijn geliefden. Want je ziet dat de grootste revolutionair in de westerse wereld Jezus zelf was die een lering uitbracht die totaal revolutionair was in vergelijking met wat de mensen in Israël ten tijde van zijn verschijning daar geloofden. Welke mensen accepteerden Jezus? Waren dat de tempelpriesters en de Schriftgeleerden en de farizeeërs? Nee, mijn geliefden. Want degenen die de leiding hebben over het huidige systeem, zijn altijd degenen die een onheilig verbond willen sluiten om dat systeem in de allereerste plaats te handhaven. Want ze willen hun positie van privileges en macht behouden. En daarom moet je altijd onder de mensen zoeken naar degenen die ogen hebben om een nieuw revolutionair idee te begrijpen en oren om het te horen.

En tegenwoordig is het nog precies zo. Je kijkt terug op het leven van Jezus en ziet met hoe weinig mensen hij tijdens zijn leven contact kreeg. Toch zie je de veranderingen die in de westerse samenleving tot stand zijn gekomen als gevolg van de ideeën die hij naar buiten bracht. Je zou naar het einde van zijn leven kunnen kijken en zeggen dat hij weinig op het fysieke vlak tot stand heeft gebracht. Maar hij heeft wel degelijk tot stand gebracht waarvoor hij kwam, namelijk het proces opstarten om het bewustzijn van de mensen te veranderen.

Tegenwoordig is de situatie heel anders dan die van Jezus en daar zijn twee belangrijke redenen voor. De eerste is dat het in het Vissentijdperk nodig was dat er slechts één persoon de vertegenwoordiger van Christus op aarde was. Want het bewustzijn van de mensen was zo laag dat er in die tijd op aarde niet veel mensen waren die persoonlijk Christusschap konden demonstreren. Dat is veranderd, want in de afgelopen 2000 jaar hebben vele, vele mensen aangeboden om te incarneren om speciaal in het huidige tijdperk Christusschap op te bouwen, omdat God het plan en de Wil had dat veel mensen dat Christusschap demonstreren.

Dus zijn er inderdaad veel mensen geïncarneerd die heel, heel dicht bij het manifesteren en het tot uitdrukking brengen van hun Christusschap zijn. Sommigen doen dit zonder dat zij het te weten, zonder onder woorden te brengen wat ze aan het doen zijn. Maar anderen hebben nog net dat kleine beetje ontwaken nodig, zoals sommigen van jullie hier tot uitdrukking hebben gebracht, dat jij het weet wanneer je een lering vindt die je hart raakt en voelt dat je thuis bent gekomen.

Welnu, de andere omstandigheid die tegenwoordig anders is in vergelijking met de tijd van Jezus, is natuurlijk dat de communicatiemiddelen nu zoveel beter zijn. En dit betekent dat de mogelijkheid bestaat dat wanneer de mensen die klaar zijn om hun Christusschap te manifesteren, dat doen, zij hun ideeën kunnen overbrengen, zij hun Christusschap op zo’n manier tot uitdrukking kunnen brengen dat die zich veel verder verspreid dan wat je in de tijd van Jezus zag. Ook heb je natuurlijk het bijkomende voordeel dat degenen die hun Christusschap in deze tijd tot uitdrukking brengen, niet na drie jaar aan het kruis genageld worden en zo van de aarde worden weggehaald. Jullie kunnen als vertegenwoordiger van de Levende Christus de rest van je natuurlijke levensduur hier blijven. Sommigen van jullie zelfs langer dan die natuurlijke levensduur dan als je geen Christusschap tot uitdrukking had gebracht.

Wat niet echt is, heeft geen macht over wat wel echt is
Ondanks het feit dat je het gewicht van het massabewustzijn, de traagheid van het massabewustzijn voelt, jij de tegenstand van zowel het massabewustzijn van het volk en de elite voelt – die alle beschikbare middelen zullen gebruiken om een revolutionaire verandering in Groot-Brittannië en elders te stoppen – ondanks dat je dit gewicht voelt, moet ik zeggen dat het allemaal onecht is. Want de fundamentele waarheid van het leven is dat wat onecht is, geen macht heeft over iets wat wel echt is.

Het enige wat nodig is, is een omslag in bewustzijn, omdat je beseft dat jij binnenin jouw wezen de vonk van waarheid, de vonk van goddelijkheid, bezit. Je kunt ermee in contact komen en wanneer je dat doet, weet je dat ze geen macht over jou hebben, wat zij jou ook in de fysieke wereld aandoen. Zag je dat ook niet bij Jezus? Omdat zij ondanks het feit dat ze hem mishandelden, martelden en aan het kruis sloegen, geen echte macht over hem kregen. Ze konden zijn Eenzijn met God niet tegenhouden.

De Wil van God is dat de mensen zich bewust worden van het feit dat heel veel in hun huidige samenleving gebaseerd wordt op onechtheid. Niet alleen in Groot-Brittannië natuurlijk, maar in iedere natie op aarde. Maar laten we, gelet op waar we nu zijn, eens naar de Britse samenleving kijken. Is er werkelijk wel iets wat echt is? Welnu, er zijn zeker wel veel dingen die echt zijn in de Britse samenleving, maar vaak is datgene wat echt is, zo slim gemengd met wat onecht is dat het een nieuw concept heeft gevormd, omdat de zaden van echtheid als diamanten zijn die in het lood van onechtheid liggen ingebed. En zodoende kunnen mensen, óf het verschil niet zien, óf denken ze dat de diamanten van de echtheid – die zij zien glinsteren – beslist in het lood van de onechtheid vastgezet moeten worden. En zodoende hebben ze het gevoel dat het hopeloos is om die twee van elkaar te scheiden.

Niets is hopeloos – helemaal niets. Niets is hopeloos voor degenen die bereid zijn zichzelf te veranderen En ik kan jullie ervan verzekeren dat er, zelfs als jij je soms alleen voelt, miljoenen zijn die ook bereid zijn te veranderen. Ze hebben alleen nog niet dat bewuste contact gemaakt met hun eigen innerlijke wezen, met die hogere werkelijkheid in zichzelf, iets wat jullie wel hebben gedaan. En dat is de reden waarom zij voorbeelden en leraren zouden kunnen gebruiken die niet bang zijn om voor hun mening uit te komen en te laten zien dat er een hogere werkelijkheid bestaat, dat er zoiets is als een werkelijkheid die de onechtheid van de dualiteit ontstijgt, omdat alles zo door elkaar zit dat je het verschil niet kunt zien. Of dat je denkt dat het ene niet zonder het andere kan bestaan, want je denkt dat de diamanten één polariteit vormen en een tegengestelde polariteit nodig hebben die de onechtheid is. Dus denk je dat die twee een dualistische relatie met elkaar hebben.

Maar de ware essentie van de boodschap van Christus is dat er een fundamenteel verschil zit tussen de werkelijkheid van God en de dualistische ‘werkelijkheid’ die de tegenpool is van onechtheid. Er is iets meer en dat iets is de waarheid in jouw eigen Wezen die Jezus beschreef als de sleutel van kennis. Waarom ‘de sleutel’? Omdat de sleutel jou toegang geeft tot het koninkrijk dat binnenin jou is. En daardoor zie je, wanneer er meer mensen attent worden gemaakt op de waarheid dat het koninkrijk binnenin hen is – en zij bereid zijn te zoeken naar dat koninkrijk binnenin hen – een verandering bij de individuele personen optreedt. En als steeds meer mensen zich hiervan bewust worden, ga je zien dat het een cumulatief effect op het collectieve bewustzijn heeft.

Je kunt het collectieve bewustzijn gemakkelijk veranderen
Het collectieve bewustzijn lijkt misschien heel rigide en niet flexibel, maar in werkelijkheid is dit een illusie. Het collectieve bewustzijn is heel zacht en plooibaar en het zal van nature in elke richting bewegen of erdoor worden aangetrokken, waar een kracht is die sterk genoeg is om het aan te trekken. En wat je dan ziet, is dat het collectieve bewustzijn van Groot-Brittannië al heel lang naar beneden wordt getrokken door de valse drie-eenheid van het bewustzijn dat nog steeds door de monarchie, het klassensysteem en de Church of England vertegenwoordigd wordt. En dit gebeurt al zo lang dat de mensen denken dat dit de enige macht is die zij erkennen. En daarom lijkt het collectieve bewustzijn rigide. Maar ik zeg je dat je op het moment dat er een andere kracht verschijnt en een kritieke massa bereikt, het massabewustzijn onmiddellijk ziet verschuiven en naar de sterkere kracht toegetrokken wordt.

Kijk naar het ijzervijlsel dat je op een stuk papier uitspreidt en doe alsof dit het massabewustzijn voorstelt. Dan plaats je een magneet aan één kant onder het papier en geleidelijk zal het ijzervijlsel naar de magneet toegetrokken worden. Een beetje zal direct naar de magneet toegetrokken worden, andere deeltjes zullen in het magnetische veld zelf ermee op één lijn komen te liggen. Maar neem nu een sterkere magneet aan de tegenovergestelde zijde van het papier en is er dan een of andere magische kracht die het ijzervijlsel bij de zwakkere magneet vasthoudt?

Nee, het zal zich onmiddellijk naar de sterkere kracht toe verplaatsen en zo gaat het ook met het massabewustzijn. Want het massabewustzijn heeft eigenlijk geen eigen wil. Daarom voelt het alsof de mensen niet willen veranderen. Ze willen slechts klagen over degenen die hen onderdrukken. Ze willen geen verantwoording voor zichzelf en hun land dragen. Welnu, toont dit niet aan dat die mensen eenvoudig zo door het massabewustzijn overweldigd worden dat zij hun individuele wil hebben overgeleverd aan het massabewustzijn? Je denkt misschien dat het massabewustzijn een soort wil heeft, maar dat is echt niet zo. Het is traag, maar het massabewustzijn moet niet verward worden met een bestaande niet fysieke entiteit zoals een demon, een geest zonder lichaam, een massa-entiteit of een gevallen wezen. Want het massabewustzijn heeft maar heel weinig besef van een individueel bestaan en dus maar heel weinig kracht. Het wordt altijd in de richting van een wil die sterker is dan die van zichzelf getrokken.

De waarheid waar ik jullie van wil doordringen, is dat de mensen zich in feite niet tegen een verandering in bewustzijn, een verandering in de samenleving, verzetten. Ze neigen eenvoudig naar de sterkste kracht die hen aantrekt. En wanneer de spirituele mensen, de top tien procent van de spiritueel meest bewuste mensen, samen voldoende visie hebben dat ze een kracht kunnen uitoefenen die sterker is dan de gezamenlijke – en in veel gevallen niet zo eendrachtige – visie van de laagste 10 procent, dan zullen de mensen – ogenblikkelijk – veranderen. Dat kan niet anders, mijn geliefden.

Dit zou jullie hoopvol moeten stemmen, want sommigen van jullie hebben eerder laten zien dat jullie, hoewel jullie spirituele mensen zijn, je hopeloos voelen om het bewustzijn van het gros van de bevolking te veranderen, omdat ze zo vast schijnen te zitten in de oude patronen. Maar wat zie je bij de mensen? Is het niet dat zij niet bereid zijn om de verantwoording te nemen om bij zichzelf te beginnen? Welnu, kijken jullie dan niet in de spiegel en zien dat velen van jullie nog steeds een restant van dat bewustzijn in je eigen Wezen hebben? Je hebt het gevoel dat jij een poging wilt wagen, een rol wilt spelen bij het tot stand komen van een betere samenleving en een Gouden Eeuw, maar je denkt nog steeds dat brengen van die Gouden Eeuw afhangt van hoe andere mensen reageren in plaats van hoe JIJ reageert?

Dat is de leugen, de leugen die in het massabewustzijn ligt ingebed; dat iemand anders het besluit moet nemen; iemand anders moet het voor ons doen; Jezus moet komen en ons redden; de koning moet het land regeren; de kerk moet ons zeggen wat wij over God moeten geloven; de regering en de heersende elite moeten voor alle praktische zaken in de samenleving zorgen, want het is te ingewikkeld voor ons om het te begrijpen en het af te handelen. Ik probeer niet jullie je schuldig te laten voelen. Ik probeer jullie gewoon een realistische beoordeling te geven, omdat deel uitmaken van de voorlopers voor een verschuiving in bewustzijn is dat jullie allemaal vrijwillig bepaalde facetten van het massabewustzijn op je genomen hebben – om die in jouw eigen Wezen te transmuteren. En wanneer je dat doet, lever je de beste bijdrage die jij kunt doen om een omslag in het collectieve bewustzijn tot stand te brengen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.