Het door mannen gedomineerde christendom brengt de mensen geen verlossing

door Geascendeerde Meester Jezus, 23 maart 2008

Wat ik zeg, is dat het christendom dat je tegenwoordig ziet, opzettelijk vervormd is door het belang van het Goddelijke Vrouwelijke te ontkennen, door de leringen te negeren die ik jullie zojuist heb gegeven. En die ik 2000 jaar geleden in een versluierde vorm heb gegeven en die enkelen van mijn discipelen daadwerkelijk hebben begrepen en daadwerkelijk aan anderen hebben onderricht – hoewel, opnieuw, weinig mensen ze destijds hebben begrepen.

Dus je ziet de consequentie hier: het christendom dat je tegenwoordig ziet, de door mannen gedomineerde vorm van christendom, kan nooit mensen naar verlossing leiden! Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Die kan nooit de belofte vervullen om mensen naar verlossing te leiden. Het is onmogelijk, het is een valse belofte – en iedere christelijke kerk die verlossing aan de leden ervan belooft, doet een valse belofte. Het christendom kan slechts aan het potentieel voldoen als de rol van het Goddelijke Vrouwelijke in het christendom in ere wordt hersteld.

Dit betekent niet beslist dat wij die rollen moeten omdraaien, dat vrouwen ineens alle functies die voorheen door mannen werden ingenomen, overnemen. Maar het betekent wel dat we een nieuw christendom in het leven moeten roepen, of je nu een mannelijk of vrouwelijk lichaam bezit, want je kunt elke functie hebben, elke willekeurige rol in die religie, in die beweging, uitvoeren.

Alleen vrouwen kunnen het christendom in ere herstellen
De christelijke kerken van tegenwoordig zitten zo vast in die door mannen gedomineerde gedachtegang dat de enige manier waarop zij die ooit zouden kunnen transcenderen, is dat vrouwen volkomen als de gelijke van mannen worden erkend en elke willekeurige functie in christelijke kerken mogen uitoefenen. Dat heeft het potentieel dat zij het mannelijke element in evenwicht kunnen brengen en op den duur de kerken in evenwicht brengen. Maar het is niet erg waarschijnlijk dat de belangrijke christelijke kerken bereid zullen zijn die overgang te maken.

Daarom is het veel realistischer te verwachten dat er nieuwe christelijke kerken moeten ontstaan, nieuwe bewegingen moeten ontstaan, zodat mensen uit die oude kerken komen en bij nieuwe kerken, nieuwe bewegingen, gaan. Dit betekent niet dat ik visualiseer dat de meeste christenen van de belangrijke kerken bij een beweging gaan die rechtstreekse openbaringen door de geascendeerde meesters erkent. Want veel christenen zijn hier niet aan toe, maar ik zeg jullie net zo duidelijk als ook werd benadrukt door Moeder Maria en Kuan Yin, dat vrouwen de sleutel hebben tot het potentieel om het christendom te transformeren.

En dus vraag ik jullie, de meer spiritueel bewuste mensen, te visualiseren dat vrouwen in alle christelijke kerken worden aangesteld en dat toestemming krijgen om de kerken te transformeren, of dat vrouwen in opstand komen en zeggen: “Dan moeten wij ons losmaken uit die onbuigzame starre kerken en naar een nieuwe manier op zoek te gaan om de mysteries van Christus te benaderen, zodat we het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Manlijke kunnen verenigen.”

Dit is de visie die ik wens dat je handhaaft op deze Paaszondag en daarna – dat de Goddelijke Moeder in ere hersteld wordt in de christelijke religie. Vooral dat de waarde van de Goddelijke Moeder eindelijk wordt erkend en begrepen, en het ook erkend wordt dat niet alleen vrouwen in contact kunnen staan met, of het verlengstuk van de Goddelijke Moeder zijn. Maar dat zowel mannen als vrouwen het verlengstuk moeten worden van de Goddelijke Moeder, zoals ik in deze verhandeling heb uitgelegd. Want pas wanneer zowel mannen als vrouwen in evenwicht zijn met de Goddelijk Vrouwelijke en het Goddelijke Manlijke, zullen jullie je volledige potentieel individueel en als spirituele beweging bereiken die het collectieve bewustzijn omhoog kan halen. Zodat jullie de top tien procent kunnen zijn die de tachtig procent van de mensen optrekken en het oordeel brengen over de laagste 10 procent. Zodat zij, als zij niet veranderen, van deze planeet verwijderd worden en ergens anders kansen krijgen.

Een in ere hersteld christendom visualiseren
Dus mijn geliefden, visualiseer die visie. Visualiseer dat het christendom in ere hersteld wordt, dat er een ontwaken komt, zodat een kritieke massa mensen in alle christelijke kerken, of in ieder geval in zoveel mogelijk, bereid zullen zijn om de geest op te geven van het oude door mannen gedomineerde onevenwichtige christendom. Zij willen die identiteit, die massa-identiteit, laten sterven, zodat de beweging die ik kwam beginnen in ere hersteld kan worden en we er een echt evenwichtige spirituele beweging van kunnen maken. Waarin de Vader en de Moeder, de Manlijke en de Vrouwelijke, in volmaakte harmonie en eenheid werken, zodat mensen de gescheidenheid tussen materie en geest kunnen overwinnen, tussen de Schepper en zijn schepping, tussen de niet tot uitdrukking gebrachte God en de tot uitdrukking gebrachte God in alle uitdrukkingsvormen van hem. Zodat al zijn uitdrukkingen er echt van bewust zijn dat zij uitdrukkingsvormen van die Ene ondeelbare God zijn.

Dit is de visie die ik voor mij zie. Dit is de visie die Moeder Maria voor zich ziet. Ik vraag je ook om die visie voor je te zien en te zien dat deze beweging van start zal gaan, vooral bij de vrouwen in christelijke kerken die wakker zullen worden en zeggen: “De oude manieren werken niet meer! Dit kan zo niet langer doorgaan. We moeten een actievere rol op ons nemen, niet door ons tegen de mannen af te zetten, maar door te helpen de mannen te laten inzien dat zij ook vastzitten in hun traditionele rollen. En dat zij ook grotere vrijheid zouden ervaren als zij dat ontstijgen, door verder te gaan, door die geest gewoon te laten sterven die hen aan het kruis genageld houdt van een onevenwichtige religie, een onevenwichtige kijk op de wereld.” Dit is mijn oproep, dit is mijn visie.

En ik wil ook mijn grote dankbaarheid uitspreken aan allen die deelnemen aan deze conferentie, zodat jullie iets toevoegen aan de impuls die hier gecreëerd is. Want ik kan je verzekeren dat jullie al voor een belangrijke doorbraak in het collectieve bewustzijn gezorgd hebben. Jullie hebben het doel bereikt dat wij voor deze conferentie voor ogen hadden. En daarom feliciteer ik jullie hiermee en ik wens dat jullie de dankbaarheid van ons allen voelen voor jullie bereidheid om de speerpunt, bij wijze van spreken, te zijn om door dit oude vastgeroeste door mannen gedomineerde bewustzijn heen te breken en een pad te banen om het Goddelijke Vrouwelijke op elk gebied van spiritualiteit in ere te herstellen. En zelfs op het gebied van religie, zodat religie gespiritualiseerd kan worden in plaats van de huidige toestand, omdat de meeste belangrijke religies geen spiritueel element meer hebben, geen spiritueel vuur, geen spirituele leer. En dus natuurlijk ook niet aan de spirituele behoeften van de spirituele mensen van tegenwoordig kunnen voldoen, die niet akkoord gaan met doctrines en dogma’s, maar zinvolle antwoorden willen en hen bij intuïtieve erkenning brengen, en intuïtieve ervaringen, van wat ik de Geest van Waarheid heb genoemd.

Zodoende verzegel ik jullie in mijn Vlam van Oneindige Vreugde, want ik kwam ware Vreugde op de wereld brengen, omdat dit mijn leidend beginsel is. Daarom smeek ik je: pak mijn Vreugde en breng het bij de mensen. Want als je echt begrijpt wat ik je in deze verhandeling heb gezegd – dat het koninkrijk van God nabij is – dan kun je toch niet geen Vreugde voelen?

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.